Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

Energiatehokkuus

Parempi tuottavuus ja pienemmät kustannukset – Bosch Rexroth tekee ener-giatehokkuudesta kilpailuedun

– Vähennä energiankulutusta järjestelmällisesti tuottavuudesta tin-kimättä
– Uudet ratkaisut olemassa olevien laitteistojen optimointiin
– Kaikkien konetyyppien energiansäästöpotentiaalien optimoiminen

Energiatehokkuus
 
 

Suuri haaste koneenrakennuksessa on energiatehokkuuden parantaminen. Lakisääteiset määräykset kuten TIER 4 final ja nousevat energiahinnat työllistävät alaa. Sen lisäksi monet yritykset pyrkivät pienentämään CO2-jalanjälkeään. Koneiden ja laitteiden mahdollisimman hyvä energiatehokkuus edellyttää koko järjestelmän optimointia. Yksittäisten osien uusiminen ei yksinkertaisesti riitä. Siksi Bosch Rexroth on kaikkien voimansiirto- ja ohjausteknologioiden tarjoajana kehittänyt Rexroth for Energy Efficiency (4EE)-järjestelmän, jolla voidaan johdonmukaisesti parantaa energiatehokkuutta.

Rexroth 4EE -järjestelmään kuuluu neljä osiota: Energiajärjestelmän suunnit-telu (Energy System Design) käsittää järjestelmän kokonaisarvion, teknisen suunnittelun, simuloinnin ja neuvonnan. Efficient Components -osio käsittää komponenttien ja järjestelmien hyötysuhteiden optimoinnin. Energy Recovery -osioon kuuluvat ratkaisut kuten hydrostaattinen jarrujärjestelmä (HRB), joka syöttää ylimääräisen energian takaisin järjestelmään ja tallettaa sen. Energy on Demand -osio sisältää energiankäytön tarpeenmukaisen suunnittelun.

4EE-systematiikalla voidaan vähentää koneiden ja laitteistojen energiantarvet-ta huomattavasti – etenkin jos tuottavuutta ei samanaikaisesti lisätä. Esimerkki: Monimutkaisten koneiden voimansiirtoyksiköt eivät lähes koskaan ole kaikki samanaikaisesti käytössä. Jatkuva käyttövalmius kuluttaa energiaa turhaan. Bosch Rexrothin ohjaus- ja säätöelementit kytkevät sillä hetkellä tarpeettomat laitteet energiaa säästävään valmiustilaan. Tulos: Parempi energiatehokkuus, pienemmät hiilidioksidipäästöt ja alhaisemmat energiakustannukset.

Esimerkiksi Sytronix-pumppu laskee pyörimisnopeutta taukojen aikana ja kuormituksen ollessa vähäisempi jopa nollaan asti. Tämä vähentää suoraan paitsi energiantarvetta, myös lämmönmuodostusta. Useimmissa tapauksissa voidaan näin välttyä jäähdyttämiseltä täysin.

Energiatehokkuutta koskeva neuvonta ja konkreettiset toimintasuosi-tukset. Sen lisäksi Bosch Rexroth tarjoaa yrityksille energiatehokkuusneuvontaa. Tästä on hyötyä sekä jo olemassa olevan laitteiston optimoinnissa että uuden laitteiston kehittelyssä. Analyysissä otetaan järjestelmällisesti huomioon kaikkien voimansiirto- ja ohjausteknologioiden energiansäästöpotentiaalit kai-kille automaatiojärjestelmille ja konetyypeille koko elinkaaren aikana. Lisäksi annamme – 4EE-systematiikkaan perustuen – konkreettisia toimenpidesuosi-tuksia. Näin ollen ihanteellisella toteutuksella voidaan nostaa koneiden ja lait-teistojen suorituskykyä. Tällä tavoin säästetään kustannuksia ja varmistetaan kilpailukyky.

4EE-systematiikan avulla Bosch Rexroth laskee myös omien tehtaidensa CO2-päästöjä maailmanlaajuisesti 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Tästä saatuja kokemuksia käytämme hyödyksi myös koneenrakentajille ja loppukäyttäjille tarjoamassamme energiatehokkuusneuvonnassa.