Sweden

Välj din position

Datasäkerhetspolicy för Bosch Rexroth AB

Bosch Rexroth AB är glada över att du besöker våra webbplatser och att du är intresserad av vårt företag och våra produkter.

Allmän Information våra tjänster på nätet

Bosch Rexroth AB (fortsättningsvis kallat ”Bosch Rexroth AB” eller ”vi” eller ”oss”) hälsar dig varmt välkommen till våra webbsidor och mobila applikationer (kallas även gemensamt för ”onlinetjänster”). Vi tackar för att du visar intresse för vårt företag och våra produkter.

Bosch Rexroth AB värnar om din personliga integritet

Skyddet av din personliga integritet vid behandling av personuppgifter och säkerheten för alla affärsdata är en uppgift som vi tar på största allvar. Vi behandlar personuppgifter konfidentiellt, och i enlighet med gällande lagstiftning.

Dataskydd och informationssäkerhet ingår i vår företagspolicy.

Personuppgiftsansvarig

Bosch Rexroth AB är personuppgiftsansvarig med ansvar för behandlingen av dina uppgifter; undantag beskrivs övergripande i denna informationstext.

Nedan finner du våra kontaktuppgifter:
Bosch Rexroth AB
Varuvägen 7
125 81 Stockholm
info@boschrexroth.se
08-727 92 00

Organisationsnummer:
556309-8481

Kontaktuppgifter:
Group Commissioner for Data Protection
Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 20
70173 Stuttgart
GERMANY
dpo@bosch.com

Principer

Personuppgifter består av all information med anknytning till en identifierad eller identifierbar fysisk person, exempelvis namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och avtalsrelaterade data, som är ett uttryck för en persons identitet.

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter (däribland IP-adresser) enbart när det finns laglig grund för att göra det t.ex. om du har lämnat ditt samtycke till behandling eller användning av personuppgifter som rör ärendet, exempelvis genom registrering.

Minderåriga

Våra tjänster online är inte avsedda för barn under 16 år.


Uppgiftsöverföring

Överföring av uppgifter till andra personuppgiftsansvariga

Principiellt vidarebefordras dina personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga enbart om så krävs för att fullgöra en avtalsenlig skyldighet, eller om vi själva eller en tredje part har ett berättigat intresse av uppgiftsöverföringen, eller om du har givit ditt samtycke. Närmare information om de rättsliga grunderna finns i avsnittet om syftena med och den lagliga grunden för varje behandling. Tredje part kan även vara andra företag inom Bosch-gruppen. När uppgifter överförs till tredje part med anledning av ett berättigat intresse förklaras detta i ett meddelande om dataskydd.

Dessutom kan uppgifter överföras till andra personuppgiftsansvariga om vi är skyldiga att göra så enligt lagstadgade bestämmelser eller domstolsförelägganden.

Tjänsteleverantörer (allmänt)

Vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer för exempelvis försäljnings- och marknadsföringstjänster, avtalshantering, programmering, datalagring av uppgifter och jourtelefontjänster. Vi har noggrant valt ut dessa tjänsteleverantörer och övervakar dem med jämna mellanrum, i synnerhet vad gäller deras korrekta hantering och skydd av de uppgifter som de lagrar. Alla tjänsteleverantörer är skyldiga att iaktta sekretess samt att följa dataskyddsregleringen. Tjänsteleverantörer kan även vara andra företag som ingår i Bosch-gruppen.

Överföring till mottagare utanför EES

Vi kan eventuellt överföra personuppgifter till mottagare som finns utanför EES, till så kallade tredjeländer. I sådana fall säkerställer vi före överföring antingen att mottagaren tillhandahåller en godtagbar dataskyddsnivå (t.ex. genom ett beslut om adekvat skyddsnivå från den Europeiska kommissionen för landet i fråga eller med utgångspunkt i ett avtal med mottagaren som bygger på så kallade EU-standardklausuler) eller att du har samtyckt till överföringen.

Du är berättigad att erhålla en översikt av tredjelandsmottagare samt ett exemplar av de bestämmelser som överenskommits specifikt, och som säkrar en lämplig nivå av dataskydd. För detta ändamål använder du uppgifterna i avsnittet Kontakt.

Lagringens varaktighet

Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för våra onlineerbjudanden och uppkopplade tjänster eller så länge som vi har ett berättigat intresse av att lagra uppgifterna (vi kan exempelvis fortfarande har ett berättigat intresse av marknadsföring via post även efter fullgörandet av våra avtalsenliga skyldigheter). I alla andra fall tar vi bort dina personuppgifter med undantag för uppgifter som vi är skyldiga att lagra för att fullgöra våra lagstadgade åtaganden (exempelvis då vi på grund av svensk skattelagstiftning är skyldiga att ha dokument som avtal och fakturor tillgängliga under en viss tidsperiod).

Personuppgiftsbehandling i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser

Vi samlar också in uppgifter för att fullgöra vissa rättsliga förpliktelser. Dessa omfattar exempelvis regler för exportkontroll, EG-förordningar (kontroll mot sanktionsförordningar), militärt, kända avsändare, (lag om flygfraktssäkerhet), skatter, ILSG, allmän jämställdhetslagstiftning, arbetsrättslagstiftning och andra rättsliga förpliktelser. Vi behandlar personuppgifter i enligt med vad som anges i respektive rättslig förordning och i enlighet med gällande lagringsskyldigheter. Personuppgifter tas bort omedelbart när motsvarande lagringsskyldigheter upphör.


Registrering

Om du önskar använda eller få åtkomst till tjänster som kräver att du ingår ett avtal begär vi att du registrerar ett konto. I samband med sådan registrering samlar vi in personuppgifter som krävs för att ingå avtalet (exempelvis förnamn, efternamn, e-postadress) samt ytterligare uppgifter på frivillig grund, om tillämpligt. Obligatorisk information är markerad med en asterisk (*).

De uppgifter som tillhandahålls av dig lagras enbart under den aktuella registreringsprocessen och används uteslutande för att utföra de tjänster som vi tillhandahåller. Mer information om respektive tjänst kan du läsa om nedan.

Vi rekommenderar att du regelbundet byter ut lösenorden till din inloggning och håller lösenorden hemliga. Använd aldrig enkla lösenord.

Loggfiler

Varje gång du använder internet överför din webbläsare viss information, som vi lagrar i så kallade loggfiler.

Vi sparar dessa loggfiler en kort period för att ha uppsikt över störningar i tjänsten och av säkerhetsskäl (t.ex. i syfte att utreda hackingförsök) och tar bort filerna efteråt. Loggfiler som behöver behållas för bevisändamål är undantagna från borttagning fram till dess att respektive incident löses och kan, från fall till fall, vidarebefordras till utredande myndigheter.

Loggfiler används även för analysändamål (med IP-adress eller utan fullständig IP-adressen). Se även webbanalysen.

I loggfilerna sparas följande information:

 • IP-adress (internetprotokolladress) till den enhet som används för att få åtkomst till onlinetjänster
 • Internetadresser till den webbplats som användaren kom ifrån (så kallad ursprungs- eller hänvisnings-URL)
 • Namnet på den tjänsteleverantör som användes
 • Filnamn eller information som besöktes
 • Tidpunkt och datum för besöket, samt hur länge det varade
 • Överförd datavolym
 • http-status (exempelvis ”begäran lyckades” eller ”begäran misslyckades")


Webbgemenskaper ”Communities”

Förutom vårt publika innehåll på nätet, erbjuder vi dig även möjligheten att bli medlem i någon av våra gemenskaper på nätet. När du har registrerat ett konto kan du skapa en användarprofil, hantera specifika inställningar, interagera i gemenskaperna samt kommunicera med andra medlemmar. Dina uppgifter som skapas används enbart i den utsträckning du har samtyckt till detta för respektive marknadsförings-, marknadsundersöknings- och serviceändamål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Den offentliga profilen för en medlem i en gemenskap visar enbart användarnamn, tilldelade utmärkelser (priser), rankning och de senaste användarinteraktionerna. E-postadress och andra personuppgifter är inte synliga.

Alla andra uppgifter som genereras av dig i webbgemenskaperna, exempelvis när du skapar innehåll, kommentarer eller bilder, är automatiskt offentligt tillgängliga och länkas till din användarprofil. Ett specialfall av detta är så kallade privata webbgemenskaper, där enbart registrerade medlemmar kan logga in till webbgemenskapen och se innehållet.

Typiska ”Communities” där medlemmarna av gemenskapen interagerar och/eller skapar innehåll är exempelvis Bosch Connect, Forum, Blog, Tribal Knowledge Base (Wiki), Question & Answers samt Idea Exchange.

Skydd av immateriell egendom i ”Communities” eller gemenskaper

I synnerhet i gemenskaper som Idea Exchange är idéerna från användarna en grundläggande del av gemenskapen. Om du skickar in egna idéer, tänk på att i offentliga webbgemenskaper kan alla besökare se dessa idéer. Även om något omfattande skydd av immateriell egendom i webbgemenskaper inte är möjlig, kan vi åtminstone begränsa intrång i dessa hänseenden:

 • Upphovsmannen till en idé identifieras uttryckligen av användarnamnet och upphovsdatumet.
 • Riktlinjerna för webbgemenskapen instruerar medlemmarna att rapportera ”stulna” idéer eller intrång i immateriella rättigheter

Skydd av immateriell egendom utöver denna webbgemenskaps självreglering är inte möjligt för oss att tillhandahålla, och vi ansvarar inte för intrång i anslutning till immateriell egendom. Det står dig fritt att skapa innehåll med din immateriella egendom eller ej. Om du tror att det finns risk för intrång i dina immateriella rättigheter rekommenderar vi att du inte skapar sådant innehåll.

Registrering i webbgemenskap

För att kunna interagera i en gemenskap eller community behöver du registrera ett konto. Du kan använda Boschs centrala användarhanteringssystem för att skapa en global Bosch-användare som även kan användas på andra plattformar som tillhör Bosch-gruppen och som säkerställer Single sign on-autentisering mellan de olika plattformarna inom Bosch-gruppen. För registreringen samlar vi in de personuppgifter som krävs för att upprätta och fullgöra avtalet (användarnamn, e-postadress) samt, om tillämpligt, kompletterande uppgifter på frivillig bas (exempelvis förnamn, efternamn). Obligatoriska uppgifter är markerade med en asterisk (*).


Användning av cookies

Allmänt

Cookies är små textfiler som sparas på din dator när du besöker en hemsida. Om du kopplar upp dig en annan gång skickar webbläsaren tillbaka innehållet i dessa cookies och gör det således möjligt att identifiera enheten på nytt. Genom att läsa av dessa cookies kan vi utforma våra onlinetjänster optimalt för dig, och det blir enklare för dig att använda dem.

Inaktivering och borttagning av cookies

När du besöker våra hemsidor kan du, i ett popup-fönster för cookies, tillåta de cookies som finns på vår sida eller välja att inaktivera dem bland inställningarna.

Om du välja att blockera cookies lagras en bortvalscookie i din webbläsare. Denna cookie har enbart till syfte att lagra en uppgift om ditt bortval. Inaktivering av cookies kan dessvärre innebära att du inaktiverar vissa funktioner på vår hemsida. Lägg märke till att en bortvalscookie av tekniska skäl enbart kan ställas in med den faktiska webbläsare som används. I det fall du tar bort cookies eller använder en annan webbläsare eller en annan enhet måste du göra ett nytt bortval.

Inställningen gäller inte för cookies under besök på tredjeparts internetsidor via andra leverantörer.

I webbläsaren kan du när som helst ta bort vilken cookie som helst. Om du vill göra det kan du använda webbläsarens hjälpfunktioner. Detta kan emellertid leda till att enskilda funktioner inte längre är tillgängliga.

Dessutom kan du hantera och inaktivera användningen av tredjepartscookies på följande webbsida:
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Eftersom vi inte driver denna webbplats är vi inte ansvariga för och har inte möjlighet att påverka innehållet eller tillgängligheten.

Översikt av de cookies som vi använder

I det här avsnittet finns en översikt av de cookies som vi använder.

Nödvändiga cookies

En del cookies är nödvändiga för att tillhandahålla våra onlinetjänster på ett säkert sätt. I den här kategorin ingår exempelvis följande:

 • Cookies som identifierar eller autentiserar våra användare
 • Cookies som tillfälligt sparar vissa inmatningar från användarens sida (t.ex. innehållet i en shoppingvagn eller i ett webbaserat formulär)
 • Cookies som används för att spara vissa användarval (t.ex. söknings- eller språkinställningar)
 • Cookies som används för att lagra uppgifter i syfte att säkerställa en felfri uppspelning av en video eller visst ljudinnehåll

Cookies för analys

Vi använder cookies för analys av användarbeteendet (t.ex. inmatade sökfrågor) hos våra användare samt för att utvärdera och samla in statistik.

Cookies för annonser från tredje part

Vi tillåter även att andra företag utvärderar uppgifter från våra användare via cookies. Detta gör att vi och tredje part kan presentera dem som använder våra onlinetjänster intressebaserade annonser som bygger på analyser av deras användningsbeteende totalt sett (t.ex. annonsbanners som de har klickat på, besökta undersidor, inmatade sökfrågor) och således inte begränsat till vårt interneterbjudande.

Cookies för konvertering

Våra partner placerar en cookie på din dator (”konverteringscookie”) i det fall du har kommit till vår webbplats via en annons från partnern i fråga. Sådana cookies blir i allmänhet ogiltiga efter 30 dagar. I det fall cookien inte har upphört att gälla kan vi och respektive partner se att en viss användare har klickat på annonsen och vidarebefordrats till vår sida. Information som har samlats in av cookien används för att skapa konverteringsstatistik samt för att fastställa det totala antalet användare som har klickat på respektive annons och hänvisats till en sida försedd med en spårningstagg.

Cookies för spårning i anslutning till insticksprogram från sociala medier

En del av våra sidor online har innehåll och tjänster som integrerats från andra leverantörer (exempelvis Facebook, Twitter) som i sin tur kan använda cookies och aktiva komponenter. Vi har inte möjlighet att påverka dessa leverantörers behandling av personuppgifter. Mer information om sociala insticksprogram finns i avsnittet Sociala insticksprogram.


Webbanalyser

Vi behöver statistik om användningen av våra webbsidor så att vi kan anpassa dem och göra dem mer användarvänliga, genomföra mätningar av deras räckvidd samt utföra marknadsundersökningar.

För detta ändamål använder vi de webbanalysverktyg som beskrivs i detta avsnitt.

De användningsprofiler som skapas med hjälp av cookies eller genom utvärdering av loggfiler sammanförs inte med personuppgifterna. Verktygen använder antingen inte användar-IP-adresser alls eller också förkortas adresserna omedelbart efter det att de har samlats in.

Våra partner inom analysverktyg behandlar uppgifter enbart i egenskap av personuppgiftsbiträden och i enlighet med våra anvisningar, och inte för sina egna syften.

Nedan finner du information om analysverktyg och hur du kan neka till att verktyget samlar in och behandlar uppgifter.

Tänk på att när det kommer till verktyg som använder bortvalscookies är bortvalsfunktionen kopplad till den enskilda enheten eller webbläsaren. I det fall du använder flera enheter eller webbläsare måste du utföra inaktiveringen på varje enhet och med varje webbläsare som används.

Därutöver kan du undvika skapandet av användningsprofiler genom att inaktivera användning av cookies generellt. Se avsnittet Inaktivera och ta bort cookies.

New Relic-cookie

Denna Javascript-kod är en kod som mäter den verkliga svarstiden på användarens enhet. Detta krävs för att säkerställa rimliga visningstider för sidorna.

Inga personuppgifter samlas in. Dessa uppgifter är uteslutande statistik för att mäta svarstider.
https://docs.newrelic.com/docs/insights/insights-data-sources/default-events-attributes/synthetics-default-events-attributes-insights#synthetics-attributes

Optoutmulti-cookie och Utag_main-cookie

Detta är permanenta cookies. Sådana cookies används i Tealium, vårt hanteringssystem för taggar. Lagringstiden för dessa cookies avgörs huvudsakligen av webbläsarinställningarna och de finns kvar på din enhet upp till högst ett år.

Inga personuppgifter samlas in. Detta är enbart uppgifter för statistik. Din IP-adress anonymiseras.

Optimizely

Optimizely tillhandahålls av Optimizely Inc., 631 Howard Street, svit 100, San Francisco, CA 94105

Optimizely-cookien spårar ditt användarbeteende över hela webbplatsen och optimerar dina personliga användarupplevelser

Lagringsperiod 1 år eller fram till återkallande av samtycke
Mer information

Google Analytics

Google Analytics tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Analyserar användarnas beteende (sidvisningar, antal besökare och besök, nedladdningar), skapande av pseudonyma användarprofiler baserat på information från flera enheter om inloggade Google-användare (spårning över flera enheter), berikning av pseudonyma användardata med målgruppsspecifik information från Google, retargeting, UX -testning, konverteringsspårning och retargeting tillsammans med Google Ads

Du kan invända mot insamling eller behandling av dina uppgifter via bortvalsmöjligheten, genom att installera ett sk ”Google Analytics opt-out add-on” för den webbläsare du använder. Klicka här för mer information: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Doubleclick

Google Doubleclick tillhandahålls av: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Placering och optimering av användarrelevanta annonser, remarketing, konverteringsspårning För mer information besök: https://www.google.com/intl/de/policies/

Google Ads

Google Ads tillhandahålls av: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Placering och optimering av användarrelevanta annonser, remarketing, konverteringsspårning För mer information besök: https://adssettings.google.com/authenticated

Tealium

Tealium tillhandahålls av TEALIUM Inc., 11095 Tarreyana Road, San Diego, CA 92121, USA.
https://tealium.com/what-is-tag-management/

HubSpot Analytics

HubSpot Analytics tillhandahålls av HubSpot Ireland Limited, One Dockland Central D1, Dublin, Ireland

Hubspot är ett verktyg som stödjer automatiserade marknadsföringsaktiviteter.

Med syfte att generera kvalificerade kontakter samlar vi in information om dig när du aktivt lämnar dina personuppgifter till oss, till exempel via ett formulär. Vi använder informationen för att förbättra och skräddarsy din upplevelse genom att erbjuda målgruppsanpassade mailutskick, riktad annonsering och sk perform visitor-stitching.

För mer information:
https://legal.hubspot.com/dpa
https://www.hubspot.com/data-privacy/privacy-shield
https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Insticksprogram från sociala medier

I våra onlinetjänster använder vi så kallade insticksprogram från olika sociala nätverk. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

Vid användning av insticksprogram skapar webbläsaren en direkt anslutning till respektive sociala nätverks server. På det sättet tar leverantören i fråga emot den information som webbläsaren har kommit åt från respektive plats där våra onlinetjänster visas – även om du inte har något användarkonto hos leverantören i fråga eller för närvarande inte är inloggad på ditt konto. Loggfiler (inklusive IP-adressen) överförs i det här fallet direkt från din webbläsare till respektive leverantörs server och kan lagras där. Leverantören eller leverantörens server kan finnas utanför EU eller EES (exempelvis i USA).

Insticksprogrammen är fristående tillägg från leverantörer av sociala nätverk. Av det här skälet kan vi inte påverka omfattningen av de uppgifter som samlas in och sparas med programmen.

Syftet med och omfattningen av insamlingen, det sociala nätverkets fortsatta behandling och användning av uppgifterna samt dina respektive rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din personliga integritet hittar du i dataskyddsinformationen för det sociala nätverket i fråga.

I det fall du inte vill att leverantörer av sociala nätverk ska ta emot och eventuellt lagra eller använda uppgifter ska du inte använda respektive insticksprogram.

Insticksprogram från Facebook

Facebook drivs på adressen www.facebook.com Facebook tillhandahålls av: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Hitta en översikt över Facebooks plugins och deras utseende här: https://developers.facebook.com/docs/plugins, hitta information om dataskydd på Facebook här: http://www.facebook.com/policy.php.

Insticksprogram från Twitter

Twitter drivs av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA och Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland ("Twitter"). Hitta en översikt över Twitters plugins och deras utseende här: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview.html, hitta information om dataskydd på Twitter här: https://twitter.com/en/privacy

Insticksprogram från Pinterest

Pinterest drivs av Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland. ("Pinterest"). Hitta en översikt över Pinterests plugins och deras utseende här: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/, hitta information om dataskydd på Pinterest här: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

Insticksprogram från Instagram

Instagram drivs av Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (”Instagram”). Här hittar du en översikt av Instagrams insticksprogram och en beskrivning av hur de ser ut: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges. Här hittar du information om Instagrams uppgiftsskydd: https://help.instagram.com/155833707900388/.

Appar

Förutom våra onlinetjänster erbjuder vi mobila tillämpningar (”appar”) som du kan hämta till din mobila enhet. Vid sidan av de uppgifter som samlas in på våra webbplatser samlar vi via våra appar in ytterligare personuppgifter som specifikt är ett resultat av användningen av en mobil enhet. Detta förutsätter ditt föregående uttryckliga samtycke. Mer information om våra appar finns i sekretessmeddelandena i själva appen.

Tipsa/E-post till en vän

Dina distribuerade e-postmeddelanden sparas enbart fram till dess att avsändningsprocessen har slutförts.

Knapp för delning

Endast när du aktivt klickar på delningsknappen skickas uppgifter till operatörerna av de sociala mediekanalerna. Inga uppgifter skickas till operatörerna av de sociala mediekanalerna i förväg – inte ens i anonym form.

Användning av våra mobilapplikationer

Förutom våra webbplatser erbjuder vi mobilapplikationer ("appar"), som du kan ladda ner till din mobila enhet. Förutom data som samlas in på webbplatser samlar vi in ​​ytterligare personuppgifter via våra appar som specifikt härrör från användningen av respektive app. Detta förutsätter ditt uttryckliga samtycke.

Om våra appar samlar in eller behandlar personuppgifter som avviker från detta dataskyddsmeddelande, se respektive erbjudanden som anges nedan.

Behandling av annonsidentifieraren / annons -ID

För reklamändamål använder vi, med ditt samtycke, den så kallade "annonsidentifieraren" (IDFA) för iOS-enheter och det så kallade reklam-id för Android-enheter. Dessa är inte permanenta identifieringsnummer för en viss terminalenhet som tillhandahålls av iOS eller Android. Uppgifterna som samlas in sammanförs inte med annan enhetsrelaterad information. Vi använder identifieringsnummer för att ge dig personliga annonser och för att analysera din användning. När du aktiverar (för iOS -enheter) alternativet "ingen annonsspårning" i enhetsinställningarna under "Sekretess" - "Annonser" eller (för Android -enheter) aktiverar "inaktivera intressebaserade annonser" i Googles inställningar under "Annonser", vi kan bara utföra följande åtgärder: Mät din interaktion med banners genom att räkna antalet visningar av en banner utan klick ("frekvensgräns"), klickfrekvens, bedömning av unik användning ("unik användare") och säkerhetsåtgärder, bedrägeribekämpning och felsökning. I enhetsinställningarna kan du alltid ta bort ditt IDFA- eller reklam -ID ("återställ annons -ID"); ett nytt identifieringsnummer genereras då som inte kombineras med data som samlats in tidigare. Vi rekommenderar dig att du kanske inte kan använda alla funktioner i vår app när du begränsar användningen av respektive identifikationsnummer.

Databehandling av App Store -operatörer

Vi samlar inte in data, och det ligger utanför vårt ansvar när data, såsom användarnamn, e -postadress och individuell enhetsidentifierare överförs till en appbutik (t.ex. Google Play av Google, App Store av Apple, Galaxy Apps Store av Samsung ) när du laddar ner respektive app. Vi kan inte påverka denna datainsamling och vidare behandling av App Store som controller.

Youtube

Våra onlineerbjudanden använder YouTube -videoplattformen som drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("YouTube"). YouTube är en plattform som tillåter uppspelning av ljud- och videofiler.

När du öppnar en respektive webbplats för våra onlineerbjudanden som innehåller en inbäddad YouTube -spelare skapar detta en anslutning till YouTube så att video- eller ljudfilen kan överföras och spelas upp. Därmed överförs data till YouTube som datakontrollant. Vi är inte ansvariga för behandling av sådan information av YouTube.

Ytterligare information om omfattningen och syftet med insamlad data, om vidare behandling och användning av data från YouTube, om dina rättigheter och de sekretessalternativ som du kan välja, finns i YouTubes meddelande om dataskydd.

Kommunikationsverktyg på sociala medier

Vi använder på vår sociala medieplattform (t.ex. twitter) kommunikationsverktyg för att behandla dina meddelanden som skickas via denna sociala medieplattform och för att erbjuda dig support.

När du skickar ett meddelande via vår sociala medieplattform behandlas meddelandet för att hantera din fråga (och vid behov ytterligare data som vi får från leverantören av sociala medier i samband med detta meddelande som ditt namn eller filer).

Dessutom kan vi analysera dessa data i en aggregerad och anonymiserad form för att bättre förstå hur vår sociala medieplattform används.

Vi kommer att vidarebefordra de personuppgifter du lämnar till Bosch juridiska person som är ansvarig för behandlingen av din fråga (till exempel om din fråga hänvisar till en produkt som distribueras av en annan Bosch juridisk person). Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är vårt legitima intresse (art. 6 para. 1 lit. f GDPR) eller, om tillämpligt, ett befintligt avtalsförhållande (art. 6 para. 1 lit. b GDPR). De behandlade personuppgifterna raderas senast 180 dagar efter mottagandet av ditt meddelande.

Externa länkar

Våra onlinetjänster kan innehålla länkar till tredjeparts internetsidor – från leverantörer som inte har någon anknytning till oss. Vi har ingen påverkan på insamling, behandling eller användning av personuppgifter som eventuellt överförs när man klickar på länken till den tredje parten (exempelvis IP-adressen eller URL-adressen till den webbplats där länken finns) eftersom tredjeparts uppträdande ligger utanför vår kontroll. Vi påtar oss inget ansvar för tredjeparts behandling av personuppgifter.

Säkerhet

Våra medarbetare och de företag som tillhandahåller tjänster på uppdrag av oss är skyldiga att iaktta sekretess och att följa tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vi vidtar alla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå och för att skydda de av dina uppgifter som administreras av oss, i synnerhet från riskerna för oavsiktlig eller olaglig förstörelse, manipulering, förlust, förändring eller obehörigt utlämnande eller obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Användarrättigheter

Om du vill utöva dina rättigheter använder du den information som tillhandahålls i avsnittet Kontakt. När du gör det är det viktigt att du säkerställer att det går att identifiera dig som individ på ett otvetydigt sätt.

Rätt till information och åtkomst

Du har rätt att få en bekräftelse från oss om dina personuppgifter behandlas eller ej, och att i så fall få åtkomst till dina personuppgifter.

Rätt till korrigering och borttagning

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rörande dig själv rättade utan onödigt dröjsmål från vår sida. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande. Detta gäller inte för uppgifter som omfattas av den juridiska skyldigheten att iaktta en lagstadgad lagringsperiod. I det fall åtkomst till sådana uppgifter inte krävs är dock behandlingen av dem begränsad (se nedan).

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära – förutsatt att lagstadgade skyldigheter är uppfyllda – att behandlingen av dina uppgifter begränsas.

Invändning mot personuppgiftsbehandling

Du har rätt att när som helst invända mot vår databehandling. Vi upphör då med att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa att vi efterlever de rättsliga kraven på att ange påvisbara skäl till ytterligare behandling som är utanför våra intressen, rättigheter och friheter eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Invändning mot personuppgiftsbehandling som utgår från den rättsliga grunden ”berättigat intresse”

Du har dessutom rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när som helst, förutsatt att detta grundar sig i ett berättigat intresse. Vi avbryter därefter behandlingen av dina uppgifter, såvida vi inte kan visa på övertygande legitima skäl enligt rättsliga krav som väger tyngre än dina rättigheter.

Återkallande av samtycke

I det fall du har samtyckt till behandlingen av dina uppgifter har du rätt att återkalla detta samtycke med omedelbar verkan. Lagligheten hos uppgiftsbehandlingen före ditt återkallande förblir oförändrad.

Prenumerationer kan avbrytas via den länk som omnämns i prenumerationen, om tillämpligt i inställningarna för internetutbudet i fråga. Alternativt är du välkommen att kontakta oss: Kontakt.

Dataportabilitet

Du har rätt att ta emot uppgifter som du har lämnat ut till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller – om så är tekniskt möjligt – att begära att vi överför sådana uppgifter till en tredje part.

Rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan klaga till den tillsynsmyndighet som ansvarar för din hemvistort eller ditt hemvistland, eller till den tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över oss. Detta är:

Integritetsskyddsmyndigheten

Drottninggatan 29, plan 5.
Box 8114
104 20 Stockholm
Sweden
Telefon: +46 8 657 61 00
E-mail: imy@imy.se

Uppdatering av information om personuppgiftsbehandling

Vi förbehåller oss rätten att förändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder om den tekniska utvecklingen så kräver. I sådant fall kommer vi att uppdatera vår information om personuppgiftsbehandling på motsvarande sätt. Lägg därför märke till den aktuella versionen av detta dokument, eftersom det kan komma att ändras.

Kontakt

Om du önskar ta kontakt med oss hittar du adressen i avsnittet ”Personuppgiftsansvarig”. För att hävda dina rättigheter, samt förslag och klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar vårt dataskyddsombud:

Group Commissioner for Data Protection
Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart
GERMANY
dpo@bosch.com

Eller använd följande länk
https://request.privacy-bosch.com/entity/DCSE


Gäller från: 2021-09-06

APP: Easy2connect

Insamling, behandling och användning av personuppgifter


Bearbetning av din platsdata

Bluetoothteknologi används för data utbyte mellan appen easy2connect-appen och en ventil. För att kunna använda den här funktionen via Bluetoothgränssnittet på din smartphone, måste du ge ditt samtycke till appen i enhetsinställningarna för att aktivera enhetens plats. Easy2connect-appen samlar inte in enhetsplatsdata. Du kan inaktivera och återaktivera denna behörighet/funktion för easy2connect-appen i inställningarna på din mobila enhet.

Behandling av dina uppgifter av App Store -operatörer

Utanför vårt ansvarsområde kan data som användarnamn, e-postadress och enhets-ID överföras till en App Store (t.ex. Google Play från Google, App Store från Apple) medan easy2connect-appen laddas ner. Vi har inget inflytande över denna insamling av data och deras vidare behandling under ansvar av App Store.

Bearbetade datakategorier

Inga personrelaterade datakategorier behandlas.


Även den ovannämnda allmänna dataskyddsinformationen är giltig.

Gäller från 2021-09-21

Bildbanken (Image Pool)

Insamling, behandling och användning av personuppgifter


Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Kontaktuppgifter (registrering – t.ex. e-post, förnamn, efternamn, företag/avdelning, skäl till åtkomst, din kontakt vid Bosch Rexroth, telefonnummer)
 • Användarhuvuddata (registrering)

Syftet med och rättsliga grunder för behandlingen

Vi, samt de tjänsteleverantörer som vi anlitar, behandlar dina personuppgifter för följande behandlingsändamål:

 • Tillhandahålla onlinetjänster
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)
 • Registrering
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)
 • I syfte att identifiera fel och av säkerhetsskäl
  (rättslig grund: fullgörande av våra lagstadgade skyldigheter inom datasäkerhetsområdet samt berättigat intresse av att korrigera fel och upprätthålla säkerheten för våra utbud)


Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2018-05-25

Blogg

Insamling, behandling och användning av personuppgifter


Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Uppgifter för intern kommunikation (t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, IP-adress)
 • Uppgifter för offentlig kommunikation: användarnamn/avatar
 • Blogghistorik
 • Användardata

Syftena med och rättsliga grunder för behandlingen

Vi, samt de tjänsteleverantörer som vi anlitar, behandlar dina personuppgifter för följande behandlingsändamål:

 • Tillhandahållande av denna tjänst (för innehåll som kräver registrering)
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)
 • Driften av en bloggen/forumet för registrerade medlemmar med syftet att de ska ha möjlighet att kommunicera sinsemellan samt för marknadsföring
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)
 • I syfte att identifiera fel och av säkerhetsskäl
  (rättslig grund: fullgörande av våra lagstadgade skyldigheter inom datasäkerhetsområdet samt berättigat intresse av att korrigera fel och upprätthålla säkerheten för våra utbud)
 • Fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk
  (rättslig grund: vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk)

Borttagning

Du kan ta bort ditt användarkonto under alternativet Mina inställningar (My Settings) – Personligt (Personal)– Avsluta gemenskapens konto (Close Community Account). Då avidentifieras dina personuppgifter och sparas i anonymiserad form. I det fall du har lagt till ett personligt foto ersätts det med en standardavatar av systemet.


Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2018-05-25

BODAS-Connect

Geolokalisering

Insamling, behandling och användning av personuppgifter


Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Platsdata (ex. aktuell position)
 • Kontaktuppgifter (ex. ip-adress)

Behandlingsändamål och rättsliga grunder

 • Platsvisning av de mobila maskiner som ska övervakas
  (rättslig grund: åtgärd före avtal eller fullgörande av avtalsförpliktelser)

Dataöverföring och lagring

„HERE Map“ drivs av HERE Global B.V., Kennedyplein 222 -226, 5611 ZT Eindhoven, Nederländerna (“HERE”). www.here.com

Med hjälp av denna tjänst kan du, via en webbläsare, bestämma den faktiska platsen för dina maskiner. För att få åtkomst till kartorna kommer data att överföras till HERE. Platsen bestäms i webbläsaren.

Information om HERE:s dataskydd hittar du här:
Dataskydd https://legal.here.com/privacy/policy
Dataskyddsrättigheter https://legal.here.com/privacy/policy

Gemensam databehandling

Ansvar

Som en del av deras gemensamma ansvar enligt dataskyddslagen har Bosch Rexroth och den partner som är associerade med varandra för erbjudandet kommit överens om vem av dem som uppfyller vilka skyldigheter enligt GDPR. Detta gäller särskilt utövandet av de registrerades rättigheter (artiklarna 15 - 21 i GDPR) och fullgörandet av informationsskyldigheterna i enlighet med art. 13 och 14 GDPR.

Samla in masterdata: Partners
Enhetshantering: Bosch Rexroth AG
Datahantering: Bosch Rexroth AG

Bearbetade datakategorier

Masterdata (t.ex. namn, förnamn, e-post, telefonnummer)
Enhetshantering (t.ex. serienummer, MAC-adress, programvarustatus och annan kundspecifik information)
Datahantering (t.ex. geoposition, processdata såsom hastighet, tryck, förbrukning av förbrukningsvaror)

Syfte med bearbetning

Masterdata:

 • Licensiering och registrering
 • Tilldelning av enheter som ska hanteras

Enhetshantering:

 • Hantera IoT-enheter
 • Bestämning av mjukvaruuppdateringar till lagrade IoT-enheter
 • Information om nödvändiga uppdateringar vid nästa registrering av kundens anställda

Datahantering

 • Översikt och analys av maskinparkernas användning och beteende

Rättsliga grunder

Behandlingen baseras på ett legitimt intresse av att tillhandahålla tjänster och att förbättra produkter och tjänster.

Ytterligare bestämmelser i andra jurisdiktioner

Ryska Federationen

Ingen behandling av personuppgifter för ryska medborgare eftersom ryska medborgare inte får ange personuppgifter som riktiga namn som inloggningsuppgifter.


Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2021-04-19

Chatt

Insamling, behandling och användning av personuppgifter


Behandlade uppgifter:

Följande uppgifter behandlas:

 • Kontaktuppgifter (IP-adress; obligatoriska fält* t.ex.: e-postadress, namn, företag, adress, telefonnummer)

Syfte med behandling och rättsliga grunder

 • För att besvara dina användarförfrågningar inom ramen för en chatt.
  (Rättslig grund: fullgörande av ett avtal eller för att vida åtgärder innan ingående av ett avtal för den önskade kontakten)
 • Få feedback när det gäller din begäran
  (rättslig grund: respektive legitimt intresse för att förbättra vårt online-erbjudande / produkter och tjänster)
 • Implementering av en bot
  (rättslig grund: legitimt intresse av att skapa en anonym FAQ)
 • Lagring av dina obligatoriska kommunikationsdata
  (rättslig grund: legitimt intresse av att öka våra affärsrelationer)
 • Tillfällig behandling av IP-adress för automatisk identifiering av land.
  (rättslig grund: legitimt intresse av korrekt svar på din begäran genom att vidarebefordra den till en lämplig intern kontakt, om så är landsöverskridande)

Dataöverföring och lagring

Inga personuppgifter kommer att överföras till obehörig tredje part. Dina uppgifter kommer att behandlas inom Bosch Rexroth-organisationen. Vi lagrar inte dina uppgifter längre än nödvändigt eller enligt lagstadgade lagringsperioder.

Efter avslutad chatt kommer dina personuppgifter, chattkommunikationen, resulterande support eller serviceförfrågan att tilldelas i vår kunddatabas när de tas emot.


Även den ovannämnda allmänna dataskyddsinformationen är giltig.

Gäller från 2020-09-01

ctrlX AUTOMATION

Enhetshantering

Insamling, behandling och användning av personuppgifter


Bearbetade datakategorier

Följande datakategorier bearbetas:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. ip-adress)

Bearbetningsändamål och rättsliga grunder

 • Behandlingen baseras på ett legitimt intresse av att allokera slutenheterna till kunden.

Gemensam databehandling

Ansvar

Som en del av deras gemensamma ansvar enligt dataskyddslagen har Bosch Rexroth och den partner som är associerade med varandra för erbjudandet kommit överens om vem av dem som uppfyller vilka skyldigheter enligt GDPR. Detta gäller särskilt utövandet av de registrerades rättigheter (artiklarna 15 - 21 i GDPR) och fullgörandet av informationsskyldigheterna i enlighet med art. 13 och 14 GDPR.

Samla in masterdata: Partners
Enhetshantering: Bosch Rexroth AG

Bearbetade datakategorier

Masterdata (t.ex. namn, förnamn, e-post, telefonnummer)
Enhetshantering (t.ex. serienummer, MAC-adress, IP-adress, programvarustatus och annan kundspecifik information)

Syfte med bearbetning

Basdata:

 • Licensiering och registrering
 • Tilldelning av enheter som ska hanteras

Enhetshantering:

 • Hantera IoT-enheter
 • Bestämning av mjukvaruuppdateringar till lagrade IoT-enheter
 • Information om nödvändiga uppdateringar vid nästa registrering av kundens anställda

Rättslig grund

Behandlingen baseras på ett legitimt intresse av att tillhandahålla tjänster och att förbättra produkter och tjänster.

Ytterligare bestämmelser i andra jurisdiktioner

Ryska Federationen

Ingen behandling av personuppgifter för ryska medborgare eftersom ryska medborgare inte får ange personuppgifter som riktiga namn som inloggningsuppgifter


Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2021-04-19

ContactLocator (Sökfunktion för Kontakter)

Insamling, behandling och användning av personuppgifter


Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Uppgifter om position (t.ex. aktuell position, postnummer)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, namn, telefonnummer, adress)

Syftet med och rättsliga grunder för behandlingen

 • Proximitetssökning efter en servicepartner
  (rättslig grund: prekontraktuell åtgärd - behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås.)

Dataöverföring och lagring

Google Maps drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Genom att använda dig av den här tjänsten kan du – via din webbläsare – överföra din verkliga position eller välja en position manuellt i den alternativmeny som tillhandahålls. Dina uppgifter överförs enbart till Google om dina grundläggande webbläsarinställningar tillåter detta, om du bekräftar en avisering i webbläsaren vid behov eller om du använder knappen för att visa adresslistan i urvalsmenyn. Om du inte vill att Google Maps ska ta emot dina uppgifter och i så fall lagra eller fortsätta att använda dem, ska du inte använda denna tjänst. Du kan hitta en översikt av API-kraven här: https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/intro?hl=en

Här hittar du mer information om integritet hos Google: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en#infocollect

Information för delning av positioneringsuppgifter:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/does-firefox-share-my-location-websites?redirectlocale=en-US&redirectslug=does-firefox-share-my-location-web-sites

Inkommande e-postmeddelanden vidarebefordras till rätt kontakt inom Bosch Rexroth-organisationen. Vi lagrar inte dina uppgifter längre än vad som krävs eller under längre tid än de rättsliga lagringsperioder som anges.

Dina kontaktuppgifter i återuppringningsfunktionen vidarebefordras till en kontakt inom Bosch Rexroth-organisationen. Vi lagrar inte dina uppgifter längre än vad som krävs eller under längre tid än de rättsliga lagringsperioder som anges.


Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2018-05-25

CRM (Kundstödssystem)

Insamling, behandling och användning av personuppgifter


Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Kundata (t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer, IP-adress, adress)

Syftena med och rättsliga grunder för behandlingen

 • Hantering av inledande säljskeden för initiering av affärsrelationer
  (rättslig grund: samtycke)
 • Övergripande kundadministrering, adresshantering (händelsehantering)
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter, samtycke)
 • Övergripande orderspårning
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)
 • Övergripande eftermarknadsservice
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)
 • Övergripande hantering av marknadsföringsaktiviteter (nyhetsbrev) vid inledande affärsrelation
  (rättslig grund: samtycke)

Dataöverföring och lagring

Inga personuppgifter överförs till obehörig tredje part.

Dina registrerade uppgifter behandlas inom Bosch Rexroth-organisationen. Vi lagrar inte dina uppgifter längre än vad som krävs eller under längre tid än de rättsliga lagringsperioder som anges.


Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2018-05-25

eShop

Insamling, behandling och användning av personuppgifter


Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Kunduppgifter (t.ex., namn, företag, land, organisationsnummer, användarnamn, telefonnummer, e-postadress, adress, IP-adress)
 • Avtalsdata (avtalsmässig relation, produkt- och avtalsintresse)
 • Kundhistorik
 • Bank- och betalningsuppgifter
 • Transaktionsuppgifter
 • Informationsuppgifter (om tredje part, exempelvis från offentliga register)

Syftena med och rättsliga grunder för behandlingen

 • Tillhandahålla onlinetjänster
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)
 • Övergripande kundadministration, hantering av adresser
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter, samtycke)
 • Övergripande orderspårning
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)


Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2018-05-25

Event Och Mässor

Insamling, behandling och användning av personuppgifter


Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Uppgifter om kund (t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, adress)

Syftet med och rättsliga grunder för behandlingen

Vi, samt de tjänsteleverantörer som vi anlitar, behandlar dina personuppgifter för följande behandlingsändamål:

 • Global hantering av inledande säljskeden för initiering av affärsrelationer
  (rättslig grund: legitimt intresse efter intresseavvägning
 • Övergripande kundadministrering, adresshantering (händelsehantering)
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter, samtycke)
 • Övergripande hantering av marknadsföringsaktiviteter (inbjudningar)
  (rättslig grund: samtycke)


Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2018-05-25

Expokat

Insamling, behandling och användning av personuppgifter


Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Kontaktuppgifter (registrering – exempelvis förnamn, efternamn, e-postadress, användarnamn)
 • Användardata (registrering)

Syftet med och rättsliga grunder för behandlingen

Vi, samt de tjänsteleverantörer som vi anlitar, behandlar dina personuppgifter för följande behandlingsändamål:

 • Tillhandahålla onlinetjänster
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)
 • Registrering
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)
 • I syfte att identifiera fel och av säkerhetsskäl
  (rättslig grund: fullgörande av våra lagstadgade skyldigheter inom datasäkerhetsområdet samt berättigat intresse av att korrigera fel och upprätthålla säkerheten för våra utbud)


Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2018-05-25

Hydraulik-Bloggen

Insamling, behandling och användning av personuppgifter


Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Prenumeration: e-postadress
 • Kommentarsfunktion: namn, e-postadress
 • Inmatningar från medarbetare: namn

Syftena med och rättsliga grunder för behandlingen

Vi, samt de tjänsteleverantörer som vi anlitar, behandlar dina personuppgifter för följande behandlingsändamål:

 • Tillhandahållande och utbyte av information
  (rättslig grund: samtycke)


Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2018-05-25

Kontaktformulär

Insamling, behandling och användning av personuppgifter


Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Kontaktuppgifter (obligatoriska fält: exempelvis e-postadress, namn, telefonnummer, adress, land, begäran) samt annan icke-obligatorisk information.

Syftet med och rättsliga grunder för behandlingen

 • Tillhandahålla information
  (rättslig grund: beaktande av intresseavvägning)
 • Upphämtningstjänst (returleveranser)
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)
 • Registrering
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)
 • Tillhandahållande av varuprover
  (rättslig grund: prekontraktuell åtgärd - behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås.)
 • Begäranden om konsultation och reparation
  (rättslig grund: berättigat intresse av specifik hantering av begäranden)
 • Litteraturbeställningar (MyRexroth)
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)

Dataöverföring och lagring

Inga personuppgifter överförs till obehörig tredje part.

På din begäran vidarebefordras till rätt kontakt inom Bosch Rexroth-organisationen.

Vi lagrar inte dina uppgifter längre än vad som krävs eller under längre tid än de rättsliga lagringsperioder som anges.


Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2018-05-25

Media Directory

Insamling, behandling och användning av personuppgifter


Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Kontaktuppgifter (registrering – t.ex. förnamn, efternamn, land, e-postadress, användarnamn)
 • Adressuppgifter (beställning av tryckt material – exempelvis förnamn, efternamn, adress)
 • Användardata (registrering)

Syftet med och rättsliga grunder för behandlingen

Vi, samt de tjänsteleverantörer som vi anlitar, behandlar dina personuppgifter för följande behandlingsändamål:

 • Tillhandahålla onlinetjänster
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)
 • Registrering
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)
 • Utskick av tryckta medier med anknytning till ett uppdrag (adressuppgifter)
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)
 • För att identifiera fel och av säkerhetsskäl
  (rättslig grund: fullgörande av våra rättsliga åtaganden inom datasäkerhetsområdet och berättigat intresse av att eliminera fel samt upprätthålla säkerheten för våra utbud)


Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2018-05-25

MyBodas

Insamling, behandling och användning av personuppgifter


Bearbetade datakategorier

 • Kommunikationsdata (t.ex. namn, telefon, e-post, IP-adress, företag)

Behandlingsändamål och rättslig grund

 • Behandlingen krävs för att utveckla BSW (Basic Software) från Bosch Rexroth -styrenheter (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)

Dataöverföring och lagring

Inga personuppgifter kommer att överföras till obehöriga tredje parter.

Vi lagrar inte dina uppgifter längre än nödvändigt respektive hänvisar till lagliga lagringsperioder.


Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2021-09-06

MyRexroth (Eftermarknad; OCE)

MyRexroth - eftermarknad

Du har möjlighet att registrera ett konto i vårt ärende- och reklamationshanteringssystem via MyRexroth.

Insamling, behandling och användning av personuppgifter


Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Kommunikationsuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer, IP-adress)
 • Användardata

Syftena med och rättsliga grunder för behandlingen

 • Eftermarknadsservice
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)

Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.


MyRexroth – OCE

Insamling, behandling och användning av personuppgifter


Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Kunduppgifter internt (t.ex. namn, land, e-postadress, IP-adress)
 • För offentlig kommunikation: användarnamn/avatar
 • Blogghistorik
 • Användardata

Syftet med och rättsliga grunder för behandlingen

Vi, samt de tjänsteleverantörer som vi anlitar, behandlar dina personuppgifter för följande behandlingsändamål:

 • Tillhandahållandet av dessa onlinetjänster (för innehåll som kräver registrering)
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)
 • Driften av en webbgemenskap med registrerade medlemmar för kommunikation sinsemellan
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)
 • I syfte att identifiera fel och av säkerhetsskäl
  (rättslig grund: fullgörande av våra lagstadgade skyldigheter inom datasäkerhetsområdet samt berättigat intresse av att korrigera fel och upprätthålla säkerheten för våra utbud)
 • Fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk
  (rättslig grund: vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk)


Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2018-05-25

Nyhetsbrev

Du kan registrera dig för nyhetsbrev från oss. Vi tillhandahåller ett så kallat dubbelt godkännandealternativ, vilket innebär att vi bara skickar dig ett nyhetsbrev via e-post, mobilt meddelandeprogram, SMS eller push-aviseringar när du uttryckligen har bekräftat aktiveringen av nyhetsbrevstjänsten till oss genom att klicka på länken i ett meddelande. Om du inte längre önskar ta emot nyhetsbrev kan du avsluta prenumerationen när som helst genom att återkalla ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke till nyhetsbrev via e-post när som helst genom att klicka på länken som skickas i respektive e-postmeddelande med nyhetsbrev, eller i de administrativa inställningarna för internetutbudet. Alternativt är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns i avsnittet Kontakt.

Insamling, behandling och användning av personuppgifter


Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Kontaktuppgifter (obligatoriska fält, exempelvis: namn, företag, e-postadress, avdelning, adress, land) och andra icke-obligatoriska fält
 • Spårning/profilering av data
 • Spårnings- /profileringsdata (t.ex. e-post: har skickats en marknadsföringsmail + om e-postserver + fått mail + tidsstämpel, har öppnat ett mail + tidsstämpel, har klickat på ett mail + tidsstämpel; webbplatser: sidvy + tidsstämpel , formuläret inlämnande + inlämnade fält + tidsstämpel)

Syftena med och rättsliga grunder för behandlingen

Vi, samt de tjänsteleverantörer som vi anlitar, behandlar dina personuppgifter för följande behandlingsändamål:

 • Produktmarknadsföring och optimering av våra tjänster
  (rättslig grund: samtycke)


Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2021-04-19

ODIN

Insamling, behandling och användning av personuppgifter


Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Kunduppgifter: namn, e-postadress, telefonnummer, adress, användar-ID

Syftet med och rättsliga grunder för behandlingen

 • Kundsupport
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)
 • Registrering
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)

Dataöverföring och lagring

Inga personuppgifter överförs till obehörig tredje part.

Din begäran, vidarebefordras till rätt kontakt inom Bosch Rexroth-organisationen.

Vi lagrar inte dina uppgifter längre än vad som krävs eller under längre tid än de rättsliga lagringsperioder som anges.


Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2018-05-25

Pressportal

Insamling, behandling och användning av personuppgifter


Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Kontaktuppgifter offentliga källor: medianamn, namn, e-postadress, adress, telefonnummer
 • Kontaktuppgifter på mässor: företag (avdelning), namn, e-postadress, adress, telefonnummer
 • Pressnoteringar: företag, namn, foton

Syftena med och rättsliga grunder för behandlingen

Vi, samt de tjänsteleverantörer som vi anlitar, behandlar dina personuppgifter för följande behandlingsändamål:

 • Tillhandahålla information
  (rättslig grund: samtycke)
 • Annonsering
  (rättslig grund: samtycke)


Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2018-05-25

Produktkatalogen - Integrerad I Hemsidan

Insamling, behandling och användning av personuppgifter


Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Uppgifter om kund (t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, adress, IP-adress)
 • Användardata

Syftet med och rättsliga grunder för behandlingen

Vi, samt de tjänsteleverantörer som vi anlitar, behandlar dina personuppgifter för följande behandlingsändamål:

 • Tillhandahållande av produktkonfigureringar
  (rättslig grund: berättigat intresse av avbrottsfri och felfri mottagning av begärda dokument)


Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2018-05-25

Rexroth Store

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Kunduppgifter (t.ex., namn, företag, land, organisationsnummer, användarnamn, telefonnummer, e-postadress, adress, IP-adress)
 • Databackend-lagring (t.ex. produktinformation, priser, offertförfrågan)
 • Avtalsdata (avtalsmässig relation, produkt- och avtalsintresse, kundhistorik, kreditbedömning)
 • Informationsuppgifter (om tredje part, exempelvis från offentliga register)

Syftena med behandlingen och rättslig grund:

 • Global kundadministration, adresshantering
 • (rättslig grund: uppfyllande av avtalsförpliktelser eller åtgärder före avtal, berättigat intresse av internt datautbyte mellan juridiska personer som tillhör Bosch Rexroth och utökad affärsrelation)
 • Global orderhantering (rättslig grund: uppfyllande av avtalsförpliktelser)
 • Nyckelindikatorer (rättslig grund: berättigat intresse av att utvärdera våra affärsprocesser (operativ processhantering))
 • Överföring av data till CE Partner (rättslig grund: berättigat intresse av effektiv hantering av standardproduktförfrågningar)

Plattformsleverantör/processor:

Leverantör: Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA

Funktion: Software as a Service och datavärd för plattformen.

För mer information besök:

Statement Privacy Shield: https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/EU-Data-Transfer-Mechanisms-FAQ.pdf

Privacy Statement: https://www.salesforce.com/ap/company/privacy/

Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från: 2021-12-06

Support

Insamling, behandling och användning av personuppgifter


Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Uppgifter om kund (tex. namn, e-postadress, telefonnummer, adress)

Syftet med och rättsliga grunder för behandlingen

 • Kundsupport
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)


Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2018-05-25

Undersökningar

Insamling, behandling och användning av personuppgifter


Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Undersökningar och utvärdering av utfallet sker främst anonymt. I början av undersökningen anger vi sättet att samla in och behandla data.

Vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter endast när det finns en lagstadgad rättslig grund för detta, i enlighet med dataskyddslagstiftningen och konkurrenslagstiftningen eller om du har gett ditt samtycke i början av undersökningen. eller inom frågeformuläret.

Vi erbjuder två typer av undersökningar

Relationsundersökning

 • Produkt- och kundundersökningar t.ex. via e-post, SMS, länk / QR-kod eller en offline-app till en för vald målgrupp (t.ex. kunder över hela världen, kunder i en viss region, kunder med intressen för specifika produkter)
 • Begränsad tidsperiod (t.ex. en enkätlänk finns tillgänglig i 30 dagar, efter två veckor får du en påminnelse)

Transaktionsundersökning

 • Touchpoint-undersökningar (t.ex. när det gäller feedback till webbplatser via feedback-knappen direkt efter serviceaktiviteter, chattförfrågningar, QR-kod)
 • Undersökningen kan pågå under en odefinierad tid för att identifiera kundernas åsikter kontinuerligt

Behandlade datakategorier

Om undersökningen inte sker anonymt kommer följande datakategorier att behandlas

 • Kommunikationsdata (t.ex. svar-ID, namn, e-post, telefon, adress, språk, bransch)
 • Metadata (t.ex info om när undersökningen startar/slutar, svarsfrekvens)
 • Geodata (t.ex. IP-adress, om du deltar via en GPS-kompatibel slutenhet)
 • Kontraktsdata (t.ex. avtalsförhållande, produkt- och avtalsintresse)
 • Kundhistorik
 • Teknisk information (t.ex. typ av webbläsare, version av webbläsare, operativsystem, skärmupplösning, Flash-version, Java-support, användaragent)

Behandlingsändamål och rättslig grund

 • Vi behandlar dina uppgifter för att förbättra vår affärsrelation. För att förbättra framtida undersökningar kommer vi också att identifiera vilken typ av digital enhet som användes för att genomföra undersökningen
  (rättslig grund: samtycke)
 • Global hantering av faser inför försäljning för initiering och skapande av affärsrelationer
  (rättslig grund: legitimt intresse av att skapa nya affärsrelationer, kontakta)
 • Tillhandahållande av information
  (rättslig grund: legitimt intresse av korrekt hantering och målmedvetet svar på din oro genom att vidarebefordra det till en lämplig kontakt Bosch Rexroth internt mellan juridiska enheter)
 • Globalt internt datautbyte mellan juridiska enheter inom Bosch Rexroth
  (rättslig grund: legitimt intresse för Bosch Rexroth genom att vidarebefordra dina uppgifter till en lämplig kontakt Bosch Rexroth internt mellan juridiska enheter)
 • Utvärdering av nyckeltal
  (rättslig grund: legitimt intresse för utvärdering av våra affärsprocesser (operativ processhantering))

Dataöverföring och lagring

Inga personuppgifter kommer att överföras till obehöriga tredje parter.

Registrerade data kommer att behandlas inom Bosch Rexroth-organisationen. Vi lagrar dina uppgifter endast så länge det är nödvändigt för att utföra vår undersökning och motsvarande tjänster, om det är möjligt kan dina data att kopplas till ditt kundkonto. Vi lagrar inte dina uppgifter längre än nödvändigt respektive hänvisar till lagliga lagringsperioder


Även den ovannämnda allmänna dataskyddsinformationen är giltig.

Gäller från 2021-08-10