Energieffektivitet

Öka produktiviteten och spara kostnader – Bosch Rexroth gör energieffektivi-tet till en konkurrensfördel

– Sänk energiförbrukningen systematiskt vid samma produktivitet
– nya lösningar och optimering hos redan befintliga anläggningar
– Bunta ihop energibesparingspotential för alla maskintyper

Energieffektivitet
 
 

Till de stora utmaningarna inom maskinbygget räknas ökning av energieffekti-viteten. Lagbestämmelser som TIER 4 final och stigande energipriser syssel-sätter branschen. Därutöver vill många företag minska sitt CO2-fotavtryck. För att kunna göra maskiner och anläggningar så energieffektiva som möjligt måste respektive system granskas i sin helhet. Vanligtvis räcker det inte med att endast optimera enskilda delar. Därför har Bosch Rexroth som leverantör av samtliga drift- och styrningstekniker utvecklat den genomgående systema-tiken Rexroth for Energy Efficiency (4EE).

Rexroth 4EE använder sig av fyra verktyg: Energy System Design omfattar systematisk helhetsbetraktelse, projektering, simulering och rådgivning. Effi-cient Components är komponenter och system med optimerad verkningsgrad. Till Energy Recovery räknas lösningar som det hydrostatiska bromssystemet (HRB), som återmatar överflödig energi och lagrar den. Användningen av be-hovsstyrd användning av energi sammanfattar vi under Energy on Demand.

Med 4EE går det att i stor omfattning reducera energibehovet för maskiner och anläggningar – åtminstone vid vanlig produktivitet Ett exempel: drift-anordningarna till komplexa maskiner används nästan aldrig samtidigt. Om de ständigt står till förfogande förbrukar de onödig energi. Styrninganordningar och regulatorer från Bosch Rexroth kopplar om förbrukare som inte används till ett energisparande standby-läge. Resultatet: ökad energieffektivitet, minskat CO2-utsläpp och lägre energikostnader.

Den varvtalvariabla pumpdriften Sytronix sänker till exempel varvtalen i del-lastdrift eller vid paus ända tner till noll. Det reducerar inte bara det direkta energibehovet utan även värmeutvecklingen. Så kan man i de flesta fall kom-plett avstå från kylanläggningen.

Energieffektivitetsrådgivning med konkret rekommendation om agerande Bosch Rexroth erbjuder dessutom ert företag energieffektivitetsrådgivning. Därav tjänar ni såväl vid optimeringen av en bestående anläggning som ut-vecklingen av en ny. I analysen betraktas systematiskt enegribesparingspo-tentialen av samtliga drift- och styrningtekniker för alla automationsystem och maskintyper över hela livscykeln. I anslutning till detta får ni konkreta rekom-mendationer om åtgärder – baserade på 4EE-systematik. Så går det att öka era maskiners och anläggningars kapacitet tack vare optimal planering. Det sparar kostnader och säkrar er konkurrensförmåga.

Med 4EE-ansatsen kommer Bosch Rexroth även att sänka CO2-utsläppen hos de egna fabrikerna med runt 20 procent fram till 2020. De vunna erfaren-heterna omfattas även i rådgivningen för energieffektiviteten för maskinbygga-re och slutkonsumenter.