Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
 
 

Các điều kiện đăng ký

Content

Trước khi sử dụng một dịch vụ do Bosch Rexroth AG cung cấp, bạn phải được Bosch Rexroth AG chấp thuận là người dùng và được miễn phí sử dụng.

Điều kiện tiên quyết để đăng ký là người dùng phải là một thực thể nhân hay thực thể pháp lý, hoặc quan hệ đối tác chịu trách nhiệm về mặt pháp lý muốn đăng ký để tiến hành kinh doanh thương mại hay tự chủ, tức là một công ty theo quy định tại §14 (1) Luật Dân Sự Đức.

Người dùng phải cung cấp các thông tin thực tế và điền đầy đủ vào mẫu đăng ký. Mọi sửa đổi tiếp theo phải được thông báo ngay lập tức cho Bosch Rexroth AG.

Việc đăng ký phải được thực hiện bởi Bosch Rexroth AG thông qua liên lạc điện tử tự động ghi nhận tên người dùng và mật khẩu.

Người dùng có quyền yêu cầu xóa đăng ký bằng văn bản bất cứ lúc nào, miễn là điều này không ảnh hưởng đến các quan hệ hợp đồng hiện hữu. Trong trường hợp này, Bosch Rexroth AG sẽ xóa mọi dữ liệu người dùng và mọi dữ liệu cá nhân lưu trữ khác của người dùng ngay khi việc lưu trữ này không còn cần thiết nữa.

Người dùng phải đảm bảo việc truy cập chỉ phục vụ cho mục đích riêng của mình. Người dùng phải đặc biệt đảm bảo rằng tên người dùng và mật khẩu không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào. Trường hợp có điểm tham chiếu được cung cấp cho một bên thứ ba sử dụng thì người dùng phải thông báo cho nhân viên có thẩm quyền liên quan tại Bosch Rexroth AG để ngăn chặn truy cập.

Khách hàng không có quyền đòi hỏi đăng ký. Bosch Rexroth AG có quyền thu hồi quyền truy cập nhằm ngăn chặn truy cập dữ liệu mà không cần thông báo trước và không cần đưa ra lý do, nếu người dùng

  • Cung cấp thông tin giả trên mẫu đăng ký
  • Lạm dụng thông tin cung cấp trên các trang này, hoặc tác động đến chức năng của chúng
  • Vi phạm các điều kiện đăng ký hoặc nghĩa vụ chăm sóc khi sử dụng dữ liệu truy cập được cung cấp
  • Người dùng đã không sử dụng các trang web của Bosch Rexroth AG trong một thời gian dài
  • Người dùng mất khả năng chi trả

Người dùng có quyền yêu cầu xóa đăng ký bằng văn bản bất cứ lúc nào, miễn là điều này không ảnh hưởng đến các quan hệ hợp đồng hiện hữu. Trong trường hợp này Bosch Rexroth AG sẽ xóa mọi dữ liệu người dùng và mọi dữ liệu cá nhân lưu trữ khác của người dùng ngay khi việc lưu trữ này không còn cần thiết nữa.