Czech Republic Český

Informace o ochraně osobních údajů

Společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o. děkuje za Váš zájem o naše výrobky a vítá Vás na našich internetových stránkách.
Následující Informace o ochraně osobních údajů jsou platné od 01.09. 2021.

Obecné informace o naší on-line nabídce

Společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o. (dále jen „Bosch Rexroth“ nebo „my“) Vás vítá na našich internetových stránkách a mobilních aplikacích (společně dále jen „on-line nabídka“). Děkujeme za Váš zájem o naši společnost a naše produkty.

Bosch Rexroth respektuje Vaše soukromí

Ochrana Vašeho soukromí v průběhu zpracování osobních údajů, jakož i zabezpečení všech obchodních údajů, jsou pro nás důležitou záležitostí. Osobní údaje, které byly shromážděny při návštěvě naší on-line nabídky, zpracováváme důvěrně a pouze v souladu s právními předpisy.

Ochrana údajů a zabezpečení informací jsou součástí naší firemní politiky.

Správce údajů

Za zpracování Vašich údajů odpovídá společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o.

Naše kontaktní údaje:

Bosch Rexroth, spol. s r.o.

IČO: 00547425

Těžební 1238/2

627 00 Brno

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, složka C 123

info@boschrexroth.cz

Tel.: +420 548 126 111

Zásady

Osobním údajem je jakákoli informace týkající se konkrétní (identifikované nebo identifikovatelné) fyzické osoby, patří mezi ně tedy např. jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, obchodní údaje, účetní a platební údaje nebo IP adresa.

Shromažďujeme a dále zpracováváme osobní údaje pouze v případě, že k tomu máme zákonný právní titul nebo pokud jste nám v daném případě udělil/a souhlas se zpracováním osobních údajů, např. prostřednictvím registrace.

Děti

Tato on-line nabídka není určena pro děti mladší 16 let.

Předávání údajů

Předávání údajů jiným správcům údajů

Vaše osobní údaje jsou v zásadě předávány jiným správcům údajů pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění smluvního závazku, pokud takové předání představuje oprávněný zájem (náš, Váš nebo třetí strany – např. i jiné společnosti ze skupiny Bosch) nebo pokud jste k tomu poskytl/a svůj souhlas. Informace o účelech a příslušných právních základech naleznete v části „Účely zpracování a právní základy“.

K předání Vašich osobních údajů jiným odpovědným subjektům dochází také na základě právních předpisů nebo vykonatelných úředních či soudní rozhodnutí.

Poskytovatelé služeb (obecně)

Externí poskytovatele služeb pověřujeme např. prodejními a marketingovými službami, správou smluv, vyřizováním plateb, programováním, správou internetových stránek a mobilních aplikací, datovým hostingem nebo provozem call centra (hotline). Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně kontrolujeme jejich činnost, zejména po stránce zodpovědného nakládání s údaji, které pro nás zpracovávají. Všechny poskytovatele služeb jsme zavázali povinností zachovávat mlčenlivost a také oni jsou vázáni platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Poskytovateli služeb mohou být i jiné společnosti skupiny Bosch.

Předávání údajů příjemcům mimo EHP

Osobní údaje můžeme předat také příjemcům, kteří mají sídlo mimo EHP v tzv. třetích zemích. V takových případech ještě před předáním údajů ověříme, zda je u příjemce zajištěna přiměřená úroveň ochrany osobních údajů (podle rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně pro příslušnou zemi), anebo zajistíme, aby příjemce přiměřená opatření přijal na základě tzv. standardních smluvních doložek schválených Evropskou unií. V jiném případě je možné údaje předat pouze s Vaším souhlasem.

Na Vaši žádost Vám poskytneme přehled příjemců ve třetích zemích a informace o opatřeních sjednaných k zajištění přiměřené úrovně ochrany osobních údajů, příp. jejich kopii. Obrátit se na nás můžete pomocí kontaktů uvedených v části „Kontakty“.

Doba uchovávání

Vaše údaje uchováváme zásadně pouze po dobu, která je nezbytná k poskytování našich online nabídek a souvisejících služeb, nebo dokud trvá náš oprávněný zájem (i po splnění svých smluvních závazků můžeme stále mít například oprávněný zájem na marketingu prostřednictvím pošty). Dále jsme povinni uchovávat údaje z důvodu plnění svých právních povinností (např. na základě daňových a obchodních právních předpisů jsme povinni mít po určitou dobu k dispozici některé dokumenty, zejména smlouvy nebo faktury).

Zpracování údajů podle právních předpisů

Některé osobní údaje shromažďujeme na základě povinností, které nám vyplývají z právních předpisů. Patří k nim např. nařízení o kontrolách vývozu, nařízení EU (kontrola seznamu teroristů), vojenská nařízení, předpisy o známých odesílatelích (zákon o zajištění letecké přepravy zboží), daňové předpisy, ILSG, obecné právní předpisy o rovnosti, pracovněprávní předpisy a mnoho dalších. S údaji zacházíme zásadně podle příslušného právního předpisu. Osobní údaje odstraňujeme okamžitě po uplynutí zákonné uchovací lhůty.

Registrace

Využití služeb a s nimi spojených výhod, které vyžadují uzavření smlouvy, je možné pouze na základě registrace. Při registraci shromažďujeme osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy (např. jméno, příjmení, e-mail, informace o preferovaném způsobu platby nebo o údaje majiteli účtu). Další údaje jsou shromažďovány pouze na dobrovolném základě. Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou *.

Údaje, které jste zadali, budou uloženy pouze pro příslušný registrační proces a budou použity výhradně pro výkon poskytovaných služeb. Další podrobnosti naleznete níže v příslušných informacích o ochraně údajů pro jednotlivé nabídky.

Důrazně doporučujeme pravidelně hesla pro své přihlašovací údaje měnit, nepoužívat triviální hesla a nesdělovat hesla jiným osobám.

Log soubory

Při každém použití internetu odesílá Váš internetový prohlížeč automaticky určité informace, které se poté ukládají v tzv. log souborech.

Log soubory po krátkou dobu uchováváme za účelem zjišťování výpadků a také z bezpečnostních důvodů (např. pro odhalení možných útoků), následně jsou smazány. Dále jsou uchovávány pouze ty log soubory, které jsou nezbytné pro objasnění a prokázání určitého incidentu. Tyto log soubory je možné odstranit až po konečném objasnění daného incidentu. V některých případech mohou být předány příslušným vyšetřujícím orgánům.

Log soubory mohou být používány také k analytickým účelům, to však až po částečné anonymizaci nebo plném odstranění IP adresy (viz také část „Účely zpracování a právní základy“).

V log souborech se uchovávají zejména tyto informace:

 • adresa IP (adresa internetového protokolu) koncového zařízení, ze kterého byla on-line nabídka otevřena,
 • internetová adresa webových stránek, z nichž byla on-line nabídka otevřena (tzv. původní URL nebo referenční URL),
 • název poskytovatele služeb, pomocí kterého byla on-line nabídka otevřena,
 • názvy souborů nebo informace, které jste otevřeli,
 • čas a datum otevření a doba trvání přístupu,
 • objem přenesených údajů,
 • operační systém a informace o použitém internetovém prohlížeči včetně instalovaných doplňků (např. Flash Player);
 • stavový kód http (například požadavek byl úspěšný nebo žádost selhala).

Komunity

Nabízíme Vám možnost stát se členem jedné z našich komunit. Můžete se zde zaregistrovat, vytvořit si uživatelský profil, spravovat konkrétní nastavení a komunikovat s ostatními členy. Údaje, které jsou v této souvislosti shromážděny či vytvořeny (generovány) se používají pouze v rozsahu Vámi uděleného souhlasu, např. pro marketingové účely nebo průzkumy trhu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Veřejný obsah komunit může být používán i bez registrace. Veřejný profil člena komunity zobrazuje pouze přezdívku, získané odznaky (trofeje), hodnocení a poslední interakce uživatele. E-mailová adresa nebo jiné osobní údaje nejsou viditelné.

Obsah, který jste vytvořili v rámci komunit, např. umístění komentářů nebo obrázků, je automaticky veřejně přístupný a bude propojen s Vaším uživatelským profilem. Výjimkou jsou tzv. soukromé komunity, do nichž mohou vstoupit a prohlížet si její obsah pouze registrovaní členové.

Typickými nástroji komunity, jejich prostřednictvím členové komunikují a/nebo vytvářejí obsah, jsou například Fórum, Blog, kmenová znalostní základna (Wiki), Otázky a odpovědi a Výměna nápadů.

Ochrana duševního vlastnictví v komunitách

Sdílení nápadů samotnými členy komunity (např. prostřednictvím sekce „Výměna nápadů“) je nedílnou součástí komunity. Pokud tedy předkládáte své vlastní nápady, berte prosím na vědomí, že všichni návštěvníci veřejných komunit k nim mají přístup. Ačkoli komplexní ochrana duševního vlastnictví v komunitách není možná, máme alespoň základní mechanismy, které v tomto směru omezují její porušení:

 • Autor nápadu je explicitně identifikován přezdívkou a datem vytvoření.
 • Pokyny pro komunitu instruují členy, aby podezření z porušování práv duševního vlastnictví nahlašovali.

Jakákoli ochrana duševního vlastnictví nad rámec této vlastní regulace komunity není možná a za případné porušení práv duševního vlastnictví proto neneseme odpovědnost.

Rozhodnutí, zda vytvářet obsah s Vaším duševním vlastnictvím, je zcela na Vás. Pokud se obáváte, že by Vaše práva duševního vlastnictví mohla být porušena, doporučujeme, abyste tento obsah nevytvářeli.

Registrace do komunity

Za účelem interakce v rámci komunity požadujeme, abyste se zaregistrovali. Můžete použít centrální systém správy uživatelů společnosti Bosch a vytvořit „globálního uživatele Bosch“, kterého lze použít i pro jiné platformy skupiny Bosch (globální uživatel zajišťuje SSO mezi různými platformami skupiny Bosch). Za účelem registrace shromažďujeme pouze osobní údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy (přezdívka, e-mailová adresa), případně doplňující údaje na dobrovolné bázi (např. křestní jméno a příjmení). Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou *.

Použití souborů cookie

Všeobecné informace

Soubory cookie jsou malé textové soubory ukládané v počítači při otevření on-line nabídky. V případě, že tuto on-line nabídku znovu otevřete, Váš prohlížeč odešle obsah souborů cookie zpět příslušnému prodávajícímu, a umožní tak opětovnou identifikaci koncového zařízení. Vyžívání souborů cookie slouží k optimalizaci naší on-line nabídky a Vám usnadňuje jejich používání.

Rozlišujeme soubory cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro technické funkce on-line nabídek, a cookies a další sledovací mechanismy, které nutné nejsou. Používání on-line nabídek je obecně možné bez cookies, které slouží jiným než technickým účelům.

Deaktivace a mazání souborů cookie

Při návštěvě našich internetových stránek budete ve vyskakovacím okně s informacemi o použití souborů cookie dotázáni, zda chcete soubory cookie sledující jiné než technicky nezbytné účely na naší stránce povolit nebo zakázat.

Pokud se rozhodnete tyto soubory cookie zakázat, je ve Vašem prohlížeči nastaven soubor cookie pro odhlášení. Tento soubor cookie slouží výhradně k tomu, aby bylo Vaše nastavení správně přiřazeno. Upozorňujeme, že soubor cookie pro odhlášení může být z technických důvodů nastaven pouze u aktuálního prohlížeče. V případě, že soubory cookie vymažete nebo použijete jiný prohlížeč nebo jiné koncové zařízení, je zapotřebí soubory cookie opět zakázat.

Nastavení preferencí se nevztahuje na soubory cookie, které jsou nastaveny během Vaší návštěvy na internetových stránkách třetích stran jinými poskytovateli.

Prohlížeč umožňuje uložené soubory cookie kdykoli odstranit. Chcete-li tak učinit, podívejte se prosím na nápovědu k funkcím prohlížeče. Odstranění (deaktivování) souborů cookie však může vést k tomu, že některé funkce on-line nabídek nebudou k dispozici.

Spravovat a deaktivovat používání souborů cookie třetích stran můžete také na následující webové stránce:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices .

Tyto webové stránky neprovozujeme a nejsme odpovědní za jejich obsah a dostupnost.

Přehled souborů cookie, které používáme

V této části naleznete přehled souborů cookie, které používáme.

Technicky nezbytné soubory cookie

Některé soubory cookie jsou nezbytné k zajištění bezpečného způsobu poskytování našich on-line nabídek. Do této kategorie například patří:

 • soubory cookie, které identifikují nebo autentizují naše uživatele,
 • soubory cookie, které dočasně ukládají určitý vstup uživatele (např. obsah nákupního košíku nebo on-line formuláře),
 • soubory cookies, které ukládají určité předvolby uživatelů (např. nastavení vyhledávání nebo jazyka),
 • soubory cookie, které ukládají data umožňující bezproblémové přehrávání video nebo audio obsahu.

Analytické soubory cookie

Pomocí analytických souborů cookie zaznamenáváme chování našich uživatelů (např. zadávané dotazy, vyhledávaná hesla) a statisticky je vyhodnocujeme.

Soubory cookie pro reklamy třetích stran

Dále umožňujeme dalším společnostem vyhodnocovat údaje našich uživatelů prostřednictvím reklamních souborů cookie. To nám a třetím stranám umožňuje zobrazovat uživatelům našich on-line nabídek reklamu přizpůsobenou jejich zájmu na základě analýzy jejich celkového chování (např. kliknutí na reklamní bannery, navštěvované podstránky, zadané dotazy), a to bez omezení našich on-line nabídek.

Soubory cookie konverzí

Pokud jste na naši webovou stránku vstoupili prostřednictvím reklamy našeho partnera pro sledování konverzí, byl ve Vašem počítači nastaven „soubor cookie konverze“. Tyto soubory cookie zpravidla vyprší po 30 dnech. V případě, že soubor cookie dosud nevypršel, poznáme (my i příslušný partner pro sledování konverzí), že konkrétní uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na naši stránku. Informace shromážděné prostřednictvím souboru cookie konverze se používají k vytváření statistik konverzí a ke stanovení celkového počtu uživatelů, kteří klikli na danou reklamu a byli odkázáni na stránku, která je opatřena značkou sledování konverzí.

Sledovací soubory cookie ve spojení se sociálními pluginy

Některé stránky našich on-line nabídek integrují obsah a služby od jiných poskytovatelů (např. Facebook, Twitter), kteří mohou zase používat soubory cookie a aktivní součásti. Nemůžeme ovlivnit zpracování osobních údajů prováděné těmito poskytovateli. Další informace o sociálních pluginech naleznete v části „Sociální pluginy“.

Webová analýza

Statistické informace o využití našich on-line nabídek potřebujeme k tomu, abychom je navrhli uživatelsky přívětivější a abychom mohli provádět měření dosahu a průzkum trhu.

Pro tento účel používáme webové analytické nástroje popsané v této části.

Profily využití, vytvořené těmito nástroji (tj. pomocí souborů cookie pro analýzy nebo vyhodnocováním log souborů), nejsou spojeny s osobními údaji. Nástroje buď nepoužívají IP adresy uživatelů vůbec nebo je zkrátí ihned po jejich shromáždění.

Poskytovatelé těchto nástrojů zpracovávají údaje pouze jako zpracovatelé podle našich pokynů, nikoli pro vlastní účely.

Níže naleznete informace o jednotlivých nástrojích, jejich poskytovateli a o tom, jak můžete v daném případě vznést námitku proti shromažďování a zpracování údajů.

Upozorňujeme, že pokud jde o nástroje, které používají soubory cookie pro odhlášení, funkce odhlášení se vztahuje vždy k jednotlivému zařízení nebo prohlížeči. V případě, že používáte několik koncových zařízení nebo prohlížečů, musíte odhlášení provést na každém použitém zařízení a v každém použitém prohlížeči.

Tvorbu profilů využití se lze zcela vyhnout tím, že deaktivujete používání souborů cookie (viz část „Deaktivace a mazání souborů cookie“).

New Relic Cookie

Tento Javascript kód je fragment kódu, který měří skutečný čas odezvy na zařízení uživatele. To je nezbytné k zajištění reálných časů pro načtení stránek.

Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. Jedná se výlučně o statistické údaje z měření.

https://docs.newrelic.com/docs/insights/insights-data-sources/default-events-attributes/synthetics-default-events-attributes-insights#synthetics-attributes

Soubory cookie Optoutmulti a Utag_main

Jedná se o permanentní soubory cookie. Tyto soubory cookie se používají ve spojení s naším systémem správy tagů Tealium. Doba ukládání souborů cookie závisí primárně na nastavení Vašeho prohlížeče a zůstanou na koncovém zařízení po dobu maximálně jednoho roku.

Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. Jedná se pouze o statistické údaje. Vaše IP adresa bude anonymizována.

Google Analytics

Poskytovatel: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Funkce: Analýza chování uživatelů (načítání stránek, počet návštěvníků a návštěv, stahování), vytváření pseudonymních uživatelských profilů na základě informací o přihlášených uživatelích Google napříč zařízeními (sledování napříč zařízeními), obohacování pseudonymních uživatelských údajů o informace specifické pro cílovou skupinu poskytované společností Google, retargeting, testování UX, sledování konverzí a retargeting ve spojení s reklamami Google Ads.

Optimizely

Poskytovatel: 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105
Funkce: Soubor cookie sleduje vaše chování na webových stránkách a optimalizuje vaše personalizované uživatelské zážitky.
Doba uložení: 1: Doba trvání: 1 rok nebo do odvolání souhlasu

Další informace jsou k dispozici na adrese:
https://help.optimizely.com/Set_Up_Optimizely/Cookies_and_localStorage_in_the_Optimizely_snippet
https://help.optimizely.com/Privacy_and_Data_Protection_Controls

Tealium

Tealium poskytuje společnost TEALIUM Inc, 9605 Scranton Rd. Ste. 600, San Diego, CA 92121, USA, +1 (858) 779-1344

https://tealium.com/what-is-tag-management/

Sociální pluginy

V našich on-line nabídkách používáme tzv. sociální pluginy z různých sociálních sítí. Tyto jsou jednotlivě popsány v této části.

Když používáte pluginy, Váš internetový prohlížeč vytváří přímé spojení s příslušným serverem sociálních sítí. Tímto způsobem obdrží příslušný poskytovatel informace, které Váš internetový prohlížeč získal z příslušných stránek našich on-line nabídek – a to i v případě, že nemáte u tohoto poskytovatele uživatelský účet nebo nejste aktuálně ke svému účtu přihlášeni. Soubory protokolů (včetně IP adresy) jsou v tomto případě přímo přenášeny z Vašeho internetového prohlížeče na server příslušného poskytovatele, kde mohou být uloženy. Poskytovatel nebo jeho server mohou být umístěny i mimo EU nebo EHP (např. ve Spojených státech amerických).

Pluginy jsou samostatná rozšíření poskytovatelů sociálních sítí. Z tohoto důvodu nemůžeme ovlivnit rozsah jimi shromažďovaných a uchovávaných údajů.

Účel a rozsah shromažďování, a dalšího zpracování údajů sociálními sítěmi, jakož i příslušná práva a možnosti nastavení ochrany soukromí, lze nalézt v oznámení příslušné sociální sítě o ochraně údajů.

V případě, že nechcete, aby poskytovatelé sociálních sítí získali a případně dále zpracovávali Vaše údaje, neměli byste příslušné pluginy používat.

Pluginy Facebook

Facebook je provozován společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“). Přehled pluginů Facebook a jejich vzhled naleznete na internetové adrese: https://developers.facebook.com/docs/plugins , informace o ochraně údajů na Facebooku naleznete na internetové adrese: https://cs-cz.facebook.com/privacy/explanation.

Pluginy Twitter

Twitter provozuje společnost Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA a Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irsko („Twitter“). Přehled pluginů Twitter a jejich vzhled naleznete na internetové adrese: https://developer.twitter.com/ , informace o ochraně údajů na Twitteru naleznete na internetové adrese: https://twitter.com/privacy.

Pluginy Google+

Google+ provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Přehled pluginů Google a jejich vzhled naleznete na internetové adrese https://developers.google.com/+/plugins, informace o ochraně údajů na Google+ naleznete na internetové adrese:http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html .

Pluginy Pinterest

Pinterest provozuje společnost Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko („Pinterest“). Přehled pluginů Pinterest a jejich vzhled naleznete na internetové adrese https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/ , informace o ochraně údajů na Pinterest naleznete na internetové adrese:

https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy.

Pluginy Instagram

Instagram provozuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Instagram“). Přehled pluginů Instagram a jejich vzhled naleznete na internetové adrese: https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-instagram-badges-for-webpage-embedding, informace o ochraně údajů na Instagram naleznete na internetové adrese:

https://help.instagram.com/155833707900388/.

Aplikace

Vedle našich on-line nabídek nabízíme také mobilní aplikace („aplikace“), které si můžete stáhnout na mobilní zařízení. Kromě údajů shromážděných na webových stránkách, získáváme prostřednictvím našich aplikací další osobní údaje, které vyplývají konkrétně z používání mobilního zařízení. To však pouze v případě, že k tomu máme Váš předchozí souhlas. Podrobnosti o našich aplikacích naleznete přímo v informaci o ochraně osobních údajů v rámci aplikace.

E-mail příteli

Vámi rozesílané e-maily se ukládají pouze do dokončení procesu odeslání.

Tlačítko sdílení

Vaše údaje budou odeslány provozovatelům příslušných sociálních médií pouze tehdy, když aktivně kliknete na tlačítko sdílení. Provozovatelé sociálních médií předem neposílají žádné údaje – ani v anonymní podobě.

Externí odkazy

Naše on-line nabídky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran – externích poskytovatelů služeb. Po kliknutí na takový odkaz již nemáme žádný vliv na shromažďování a další zpracování přenesených těmto třetím stranám (například IP adresa nebo adresa URL stránky, na které se odkaz nachází). Za zpracování osobních údajů třetími stranami nepřebíráme odpovědnost.

Zabezpečení

Naši zaměstnanci a námi pověření zpracovatelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat platné právní předpisy na ochranu osobních údajů.

Přijali jsme veškerá nezbytná technická a organizační opatření, abychom zajistili vhodnou úroveň zabezpečení a abychom ochránili Vaše údaje, které spravujeme, zejména pak před rizikem neúmyslného nebo nezákonného zničení, manipulace, ztráty, změny nebo neoprávněného vyzrazení nebo neoprávněného přístupu. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zlepšována v souladu s technologickým pokrokem.

Uživatelská práva

Chcete-li uplatnit Vaše práva, použijte informace uvedené v části Kontakt. Přitom se ujistěte, že Vás budeme moci na základě poskytnutých údajů jednoznačně identifikovat.

Právo na informace a právo na přístup k údajům

Máte právo získat od nás informace týkající se zpracování Vašich údajů, a dále právo na přístup ke svým osobním údajům.

Právo na opravu a vymazání

Máte právo žádat, abychom bez zbytečného prodlení provedli opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo i na doplnění neúplných osobních údajů, včetně poskytnutí dodatečného prohlášení. Dále máte právo žádat, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Takové žádosti nejsme povinni vyhovět, pokud se jedná o údaje, které uchováváme na základě právních předpisů. Není-li však k takovým údajům již požadován přístup, jejich zpracování omezíme (viz následující text).

Omezení zpracování

Máte právo požadovat – pokud jsou splněny zákonné požadavky – omezení zpracování Vašich údajů.

Námitka proti zpracování údajů

Máte právo podat námitku proti zpracování údajů, které je založeno na oprávněném zájmu. Zpracování Vašich údajů ukončíme, pokud neprokážeme legální a legitimní důvody pro další zpracování, které převáží nad Vašimi právy.

Námitka proti přímému marketingu

Kromě toho máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely. V tomto případě jsme povinni zpracování Vašich údajů za tímto účelem ukončit bez dalšího. Vezměte, prosím, na vědomí, že z organizačních důvodů může dojít k časové prodlevě mezi podáním námitky a ukončením zpracování Vašich údajů v rámci již probíhající kampaně.

Odvolání souhlasu

V případě, že jste poskytli souhlas se zpracováním svých údajů, máte právo tento souhlas odvolat, a to s účinností do budoucna. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu zůstává nedotčena.

Souhlas lze odvolat např. prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailu, v nastavení příslušné on-line nabídky anebo s využitím informací uvedených v části Kontakt.

Přenositelnost dat

Jste oprávněni obdržet údaje, které jste nám poskytli, v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo, pokud je to z technického hlediska proveditelné, požádat, abychom tyto údaje převedli třetí straně.

Právo podat stížnost k dozorovému orgánu

Máte právo podat stížnost k dozorovému orgánu. Stížnost můžete podat k dozorovému orgánu, který je příslušný podle místa Vašeho bydliště nebo sídla, anebo k dozorovému orgánu, který je příslušný pro nás.

Dozorový úřad v České republice:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Telefon: +420 234 665 111 (ústředna)

Fax: +420 234 665 444

WWW: https://www.uoou.cz

E-mail: posta@uoou.cz

Změny v oznámení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo měnit naše bezpečnostní opatření a opatření týkající se ochrany údajů, pokud je to zapotřebí s ohledem na technický pokrok. V takových případech odpovídajícím způsobem změníme i naši informaci o ochraně údajů. Věnujte proto, prosím, pozornost aktuální verzi naší informace o ochraně údajů.

Kontakty

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete tak učinit na adrese uvedené v kapitole „Správce“. Ujistěte se, prosím, že Vás budeme moci na základě poskytnutých údajů jednoznačně identifikovat.

K uplatnění Vašich práv a oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů použijte, prosím následující odkaz: https://request.privacy-bosch.com/

S podněty a dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit i na koordinátora pro ochranu osobních údajů pro společnosti ze skupiny Bosch v České republice a na Slovensku: oou@cz.bosch.com.

Kontaktovat můžete také našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

P.O.Box 30 02 20

70442 Stuttgart

NĚMECKO

e-mail: DPO@bosch.com

Datum účinnosti

01.09.2021

________________________________________

APP: Digital service assistant

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

 • Komunikační údaje (např. jméno, telefon, e-mail, adresa, IP adresa)
 • Údaje o poloze (např. GPS informace, IP adresa)
 • Kmenové údaje uživatele

Zpracování údajů o Vaší poloze

Naše nabídky také zahrnují tzv. služby poskytované na základě polohy, prostřednictvím kterých Vám poskytujeme speciální nabídky, které jsou přizpůsobeny Vaší konkrétní poloze. Abychom tuto funkci aplikace mohli nabízet, shromažďujeme s Vaším souhlasem poslední tři GPS lokace poskytnuté mobilním zařízením a Vaši IP adresu. Nevytváříme pohybový profil. Tuto funkci můžete deaktivovat v nastavení příslušné aplikace nebo v nastavení operačního systému Vašeho mobilního zařízení nebo dočasně pozastavit, aniž by to ovlivnilo základní funkčnost aplikace.

Zpracování fotografií

V aplikaci můžete aktivovat funkci foto pro přenos fotografií na naši 1. úroveň podpory. Chcete-li aktivovat funkci foto, musíte udělit aplikaci souhlas v nastavení zařízení, a to u každého zařízení, které používáte.

Ujistěte se, že při používání funkce foto nezasíláte na 1. úroveň podpory žádné osobní informace či fotografie.

Dále si prosím přečtěte naše „Podmínky registrace a používání služeb společnosti Bosch Rexroth AG“.

Účely zpracování a právní základy

My, stejně jako poskytovatelé služeb, které jsme najali, zpracovávají vaše osobní údaje pro následující účely zpracování:

 • Poskytnutí této on-line nabídky (u obsahu vyžadujícího registraci)

(Právní základ: Oprávněný zájem z naší strany o přímý marketing, pokud je v souladu se zákony na ochranu osobních údajů a zákony o ochraně proti nekalé soutěži, nebo plnění smluvních závazků)

 • Zákaznická podpora

(Právní základ: Plnění smluvních závazků)

 • Registrace

(Právní základ: Plnění smluvních závazků)

 • Poskytování služeb na základě polohy pro vyhledání jednoho nebo více obchodníků naší sítě prodejců ve Vašem okolí

(Právní základ: Souhlas s použitím údajů o poloze ze zařízení)

 • Řešení výpadků služeb a bezpečnostní důvody

(Právní základ: Plnění našich zákonných povinností v rámci bezpečnosti dat a oprávněný zájem na řešení přerušení služeb a na ochranu našich online nabídek)

Odstranění

Uživatele můžete odstranit v možnosti „Moje nastavení – Osobní – Zavřít účet komunity“. Toto odděluje vstupy od primárního uživatele a přidává je k anonymizovanému uživateli. Pokud byste přidali osobní fotografii, bude systémem nahrazena za výchozí Avatar.

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Blog

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

 • Kontaktní údaje (IP adresa; volitelná pole: e-mail, jméno; název společnosti, adresa, telefonní číslo)

Účely zpracování a právní základy

 • Odpověď na Váš dotaz v rámci chatu

(právní základ: plnění smluvních závazků nebo předsmluvní opatření souvisejících s Vaším požadavkem)

 • Získávání zpětné vazby k Vašemu dotazu

(právní základ: oprávněný zájem na vylepšení naší online nabídky nebo našich produktů a služeb)

 • Využití bota (webového robota)

(právní základ: oprávněný zájem na vytvoření anonymních odpovědí na nejčastější dotazy – FAQ)

 • Uchovávání kontaktních údajů (označených jako povinné)

(právní základ: oprávněný zájem na podpoře a rozvoji obchodních vztahů)

 • Dočasné zpracování IP adresy za účelem automatického zaměření země

(právní základ: oprávněný zájem na správném přiřazení Vaší žádosti příslušné divizi/ osobě)

Přenos a uchovávání údajů

Žádné osobní údaje nebudou poskytovány neoprávněným třetím stranám.

Vaše data budou využívána jen v rámci společnosti Bosch Rexroth. Po ukončení Chatu budou Vaše osobní údaje, obsah komunikace v Chatu, podpora z naší strany a případné servisní požadavky přiřazeny do zákaznické databáze. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 12 měsíců.

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Datum účinnosti: 2020-09-01

Chat

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

 • Údaje z komunikace (např. jméno, e-mail, telefon, IP adresa, adresa)

Účely zpracování a právní základy

 • Globální zpracování předprodejních fází za účelem zahájení obchodních vztahů

(právní základ: zvážení zájmů)

 • Globální správa zákazníků, správa adres (správa událostí)

(právní základ: plnění smluvních závazků, souhlas)

 • Globální sledování objednávek

(právní základ: plnění smluvních závazků)

 • Globální poprodejní služby

(právní základ: plnění smluvních závazků)

 • Globální zpracování marketingových činností (newsletter)

(právní základ: souhlas)

Přenos a uchovávání údajů

Žádné osobní údaje nebudou předávány neoprávněným třetím stranám.

Vaše zaznamenané údaje jsou zpracovávány v rámci organizace Bosch Rexroth. Vaše údaje neuchováváme déle, než je nutné s ohledem na uvedené doby uchovávání dané právními předpisy.

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Kontaktní formuláře

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

O typu sběru a zpracování údajů vás budeme informovat na začátku průzkumu.

Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v případě, že pro to existuje právní základ, je-li to provedeno v souladu s požadavky na ochranu údajů a zákonů o hospodářské soutěži nebo pokud jste nám k tomu dali souhlas na začátku průzkumu nebo v dotazníku.

Relační průzkum

 • Průzkumy produktů a zákazníků, např. E-mailem, SMS, odkazem / QR kódem nebo offline aplikací na předem vybranou cílovou skupinu (např. Globální zákazníci, zákazníci z určité oblasti, zákazníci se zájmem o určité produkty)
 • Omezené časové období (např. Odkaz na průzkum je vám k dispozici po dobu 30 dnů, po dvou týdnech obdržíte připomenutí)

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

 • Kontaktní údaje (např. ID odpovědi, jméno, e-mail, telefon, adresa, jazyk, průmysl)
 • Metadata (např. průzkum zahájen, průzkum ukončen, četnost odpovědí)
 • Geoprostorová data (např. IP adresa, GPS, pokud je vaším zařízením podporováno)
 • Smluvní údaje (např. smluvní vztah, zájem o produkt či smlouvu)
 • Historie zákazníka
 • Údaje související se zařízením (např. typ prohlížeče, verze prohlížeče, operační systém koncového zařízení, rozlišení obrazovky, flash verze, podpora Java, uživatelský agent)

Účely zpracování a právní základy

 • Odpověď na Váš dotaz v rámci chatu

(právní základ: plnění smluvních závazků nebo předsmluvní opatření souvisejících s Vaším požadavkem)

 • Získávání zpětné vazby k Vašemu dotazu

(právní základ: oprávněný zájem na vylepšení naší online nabídky nebo našich produktů a služeb)

 • Využití bota (webového robota)

(právní základ: oprávněný zájem na vytvoření anonymních odpovědí na nejčastější dotazy – FAQ)

 • Uchovávání kontaktních údajů (označených jako povinné)

(právní základ: oprávněný zájem na podpoře a rozvoji obchodních vztahů)

 • Dočasné zpracování IP adresy za účelem automatického zaměření země

(právní základ: oprávněný zájem na správném přiřazení Vaší žádosti příslušné divizi/ osobě)

Účely zpracování a právní základy

 • Vaše údaje zpracováváme, abychom zlepšili naše obchodní vztahy, zvýšili míru odezvy a zlepšili budoucí průzkumy.

(Právní základ: souhlas)

 • Globální zpracování předprodejních fází k navázání a rozšíření obchodních vztahů

(Právní základ: oprávněný zájem na rozvoji obchodních vztahů, navázání kontaktu)

 • Poskytování informací

(Právní základ: Oprávněný zájem na správné a cílené reakci na vaši žádost prostřednictvím meziodvětvového předávání příslušnému internímu kontaktu Bosch Rexroth)

 • Globální, interní, mezioborová výměna dat

(Právní základ: Oprávněný zájem společnosti Bosch Rexroth na předání vašich údajů správnému kontaktu v naší organizaci)

 • Stanovení klíčových údajů

(Právní základ: oprávněný zájem na hodnocení našich obchodních procesů (řízení provozních procesů))

Přenos a uchovávání údajů

Žádné osobní údaje nebudou poskytovány neoprávněným třetím stranám.

Vaše data budou využívána jen v rámci společnosti Bosch Rexroth. Vaše údaje obvykle ukládáme tak dlouho, jak je to nutné k provedení našeho průzkumu a souvisejících služeb; vaše údaje mohou být propojeny s vaším zákaznickým účtem. Vaše data neukládáme déle, než je nutné, nebo v souladu se zákonnými lhůtami uchovávání.

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Datum účinnosti: 01-08-2021

Vyhledávač kontaktů

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

 • Údaje z komunikace (např. země, jméno, společnost, daňové číslo, uživatelské jméno, telefon, e-mail, adresa, IP adresa)
 • Smluvní kmenové údaje (smluvní vztah, zájem o produkt, smlouvu)
 • Historie zákazníka
 • Smluvní odměna a platební údaje
 • Transakční údaje
 • Informativní údaje (o třetích stranách, např. z veřejných rejstříků)

Účely zpracování a právní základy

 • Zajištění on-line nabídky

(právní základ: plnění smluvních závazků)

 • Globální správa zákazníků, správa adres

(právní základ: plnění smluvních závazků, souhlas)

 • Globální sledování objednávek

(právní základ: plnění smluvních závazků)

 • Globální zpracování marketingových činností (newsletter)

(právní základ: souhlas)

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Řízení vztahů se zákazníky

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

 • Kontaktní údaje (registrace, např. křestní jméno, příjmení, e-mail, uživatelské jméno)
 • Kmenové údaje uživatele (registrace)

Účely zpracování a právní základy

My, stejně jako poskytovatelé služeb, které jsme najali, zpracovávají vaše osobní údaje pro následující účely zpracování:

 • Zajištění on-line nabídek

(právní základ: plnění smluvních závazků)

 • Registrace

(právní základ: plnění smluvních závazků)

 • Identifikace závad a z bezpečnostních důvodů

(právní základ: plnění našich právních závazků v oblasti zabezpečení údajů a oprávněný zájem na odstranění nesprávných funkcí a zabezpečení našich nabídek)

Informace společných správců ve smyslu čl. 26 odst. 2 věta druhá GDPR

Společní správci:

Bosch Rexroth, spol. s r.o.

Těžební 1238/2

627 00 Brno

a

právnické osoby, které jsou součástí Bosch Rexroth Group

(seznam společných správců obdržíte na vyžádání)

Co je důvodem pro společné správcovství?

Společní správci úzce spolupracují v rámci globálního řízení vztahů se zákazníky, a to včetně zpracování vašich osobních údajů. Uvedené společnosti společně určily postupy, jak budou tyto údaje v každé fázi procesu zpracovány, a jsou proto považovány za společné správce osobních údajů dle čl. 26 GDPR. Jako subjekt údajů ve smyslu GDPR máte právo na následující informace o společném správcovství.

Jakých fází procesu zpracování se společné správcovství týká?

Všichni správci údajů zpracovávají údaje subjektů údajů nebo potenciálních zákazníků shromážděné na veletrzích/výstavách nebo z jiných zdrojů, jako jsou sociální média, webové formuláře a online události. Za účelem vytváření nových možností a příležitostí a v zájmu rozvoje obchodní spolupráce a strategie, všichni správci údajů tato data sdílí.

Na čem se smluvní strany shodly?

Smluvní strany se v souladu s požadavky právních předpisů o ochraně údajů dohodly na tom, které z nich budou plnit příslušné povinnosti podle GDPR. To se týká zejména výkonu práv subjektů údajů (čl. 15 – 21 GDPR) a plnění informačních povinností dle čl. 13 a 14 GDPR.

Tato smlouva je nezbytná, neboť zpracování osobních údajů v rámci globálního řízení vztahů se zákazníky probíhá v různých systémech provozovaných buď společností Bosch Rexroth, spol. s r.o. nebo jednou z dalších smluvních stran (uvedených v příloze 1 dohody o globálním řízení vztahů se zákazníky).

Zpracování osobních údajů: Global Customer Relationship Management (globální řízení vztahů se zákazníky)

Odpovědnost za plnění povinností: Smluvní strana, která byla s požadavkem oslovena jako první.

Co to pro Vás znamená jakožto pro subjekt údajů?

Přestože existuje společné správcovství, všichni správci údajů jsou povinni plnit veškeré povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů, a to následujícím způsobem:

• V rámci společného správcovství: Všechny strany uvedené v příloze 1 dohody o globálním řízení vztahů se zákazníky odpovídají za zpracování osobních údajů.

• Všechny strany zpřístupní informace požadované podle článků 13 a 14 GDPR subjektům údajů v srozumitelné, transparentní a snadno dostupné formě, v jasném a jednoduchém jazyce a bezplatně. Každá strana poskytne druhé straně všechny potřebné informace z oblasti své působnosti.

• Strany se budou neprodleně vzájemně informovat o jakýchkoli právních stanoviscích, které subjekt údajů uplatní. Vzájemně si poskytují veškeré informace nezbytné k zodpovězení žádostí o informace.

• Jako subjekt údajů vždy obdržíte informace od strany, kterou jste původně kontaktovali. Bez ohledu na tento vnitřní předpis můžete svá práva uplatnit vůči kterékoli straně přímo.

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Datum účinnosti: 2022-11-09

E-shop

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

 • Přihlášení: e-mail
 • Funkce komentáře: jméno, e-mail
 • Vstupy zaměstnanců: jméno

Účely zpracování a právní základy

My, stejně jako poskytovatelé služeb, které jsme najali, zpracovávají vaše osobní údaje pro následující účely zpracování:

 • Zajištění výměny informací

(právní základ: souhlas)

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Event Management

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

 • Údaje z komunikace (např. jméno, telefon, e-mail, adresa, IP adresa)
 • Kmenové údaje uživatele

Účely zpracování a právní základy

My, stejně jako poskytovatelé služeb, které jsme najali, zpracovávají vaše osobní údaje pro následující účely zpracování:

 • Zajištění konfigurací produktů

(právní základ: oprávněný zájem o bezproblémové a bezchybné přijetí požadovaných dokumentů)

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Expokat

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

 • Údaje z komunikace (např. jméno, e-mail, IP adresa)
 • Kmenové údaje uživatele (registrace)
 • Smluvní kmenové údaje
 • Smluvní odměna a platební údaje (zpracování přes e-shop)
 • Historie vzdělávání

Účely zpracování a právní základy

My, stejně jako poskytovatelé služeb, které jsme najali, zpracovávají vaše osobní údaje pro následující účely zpracování:

 • Poskytnutí této on-line nabídky (u obsahu vyžadujícího registraci)

(právní základ: plnění smluvních závazků)

 • Zaznamenávání historie vzdělávání delší, než je období pro splnění smluvního závazku (přání zákazníka)

(právní základ: souhlas)

 • Identifikace závad a z bezpečnostních důvodů

(právní základ: plnění našich právních závazků v oblasti zabezpečení údajů a oprávněný zájem na odstranění nesprávných funkcí a zabezpečení našich nabídek)

 • Ochrana a obrana našich práv

(právní základ: oprávněný zájem z naší strany na ochranu a obranu našich práv)

 • Smluvní odměna a platební údaje

(právní základ: plnění smluvních závazků)

Poskytovatelé platebních služeb

Najímáme externí poskytovatele platebních služeb. V závislosti na způsobu platby, který jste zvolili v procesu objednávky, převedeme vaše platební údaje použité pro zpracování plateb (např. bankovní údaje nebo údaje o kreditní kartě) finanční instituci, která s platbou nakládá, nebo námi najatým poskytovatelům platebních služeb. Někdy poskytovatelé platebních služeb také shromažďují a zpracovávají tyto údaje jako správci údajů. V takovém případě (poskytovatelé platebních služeb jsou správci údajů) platí oznámení o ochraně údajů nebo zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Podpora

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

 • Kontaktní údaje (registrace, např. křestní jméno, příjmení, země, e-mail, uživatelské jméno)
 • Údaje o adrese (objednávka tištěných médií – např. křestní jméno, příjmení, adresa)
 • Kmenové údaje uživatele (registrace)

Účely zpracování a právní základy

My, stejně jako poskytovatelé služeb, které jsme najali, zpracovávají vaše osobní údaje pro následující účely zpracování:

 • Zajištění on-line nabídky

(právní základ: plnění smluvních závazků)

 • Registrace

(právní základ: plnění smluvních závazků)

 • Odeslání tiskových médií podle přiřazení (údaje o adrese)

(právní základ: plnění smluvních závazků)

 • Identifikace závad a z bezpečnostních důvodů

(právní základ: plnění našich právních závazků v oblasti zabezpečení údajů a oprávněný zájem na odstranění nesprávných funkcí a zabezpečení našich nabídek)

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Blog o hydraulice

MyRexroth – poprodejní služby

Máte možnost se zaregistrovat v našich systémech správy vstupenek a reklamací prostřednictvím služby MyRexroth.

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

 • Údaje z komunikace (např. jméno, e-mail, telefon, IP adresa)
 • Kmenové údaje uživatele

Účely zpracování a právní základy

 • Poprodejní služby

(právní základ: plnění smluvních závazků)

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

MyRexroth – OCE

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

 • Údaje z interní komunikace (např. jméno, země, e-mail, IP adresa)
 • Pro veřejnou komunikaci: uživatelské jméno / přezdívka, Avatar
 • Historie blogu
 • Kmenové údaje uživatele

Účely zpracování a právní základy

My, stejně jako poskytovatelé služeb, které jsme najali, zpracovávají vaše osobní údaje pro následující účely zpracování:

 • Poskytnutí této on-line nabídky (u obsahu, u kterého je vyžadována registrace)

(právní základ: plnění smluvních závazků)

 • Provoz komunity pro registrované členy pro účely vzájemné komunikace

(právní základ: plnění smluvních závazků)

 • Identifikace závad a z bezpečnostních důvodů

(právní základ: plnění našich právních závazků v oblasti zabezpečení údajů a oprávněný zájem na odstranění nesprávných funkcí a zabezpečení našich nabídek)

 • Ochrana a obrana našich práv

(právní základ: oprávněný zájem z naší strany na ochranu a obranu našich práv)

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Databanka fotek a médií

V rámci našich on-line nabídek se můžete přihlásit k odběru newsletterů. Poskytujeme tzv. možnost „double opt-in“, což znamená, že vám pošleme newsletter pouze prostřednictvím e-mailu, mobilního zpravodaje, SMS nebo oznámení typu „push“ poté, co jste nám výslovně potvrdili aktivaci služby newsletteru, a to kliknutím na odkaz v oznámení. V případě, že nebudete chtít newslettery nadále přijímat, můžete jejich odběr kdykoli zrušit tak, že odvoláte svůj souhlas. Svůj souhlas se zasíláním e-mailových newsletterů můžete odvolat kliknutím na odkaz, který je zaslán v příslušném e-mailu s newsletterem, nebo v administrativním nastavení on-line nabídky. Případně nás kontaktujte prostřednictvím údajů uvedených v části Kontakt.

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

 • Kontaktní údaje (povinná pole*, např.: jméno, společnost, e-mailová adresa, oddělení, funkce, adresa, země) a další nepovinná pole
 • Sledování a profilování dat (např. e-maily: u poslaného marketingového e-mailu - jestli byl přijatý e-mailovým serverem + čas přijetí, jestli byl e-mail otevřen + čas, jestli byl e-mail rozkliknut + čas; webové stránky: shlédnuté stránky + čas, potvrzení formulářů + čas)

Účely zpracování a právní základy

My, stejně jako poskytovatelé služeb, které jsme najali, zpracovávají vaše osobní údaje pro následující účely zpracování:

 • Produktový marketing a optimalizace našich služeb

(právní základ: souhlas)

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Datum účinnosti: 2020-11-01

ODIN

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

 • Údaje z komunikace: jméno, e-mail, telefon, adresa, uživatelské ID

Účely zpracování a právní základy

 • Zákaznická podpora

(právní základ: plnění smluvních závazků)

 • Registrace

(právní základ: smlouva)

Přenos a uchovávání údajů

Žádné osobní údaje nebudou předávány neoprávněným třetím stranám.

Vaše žádost, pro niž se v případě potřeby používá váš vlastní e-mailový systém, bude předána správné kontaktní osobě v rámci organizace Bosch Rexroth.

Vaše údaje neuchováváme déle, než je nutné, s ohledem na uvedené doby uchovávání dané právními předpisy.

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Media Directory

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

 • Veřejné zdroje kontaktních údajů: název média, e-mail, adresa, telefon
 • Kontaktních údaje na veletrzích: společnost (oddělení), jméno/název, e-mail, adresa, telefon
 • Tiskové poznámky: společnost, jméno/název, fotografie

Účely zpracování a právní základy

My, stejně jako poskytovatelé služeb, které jsme najali, zpracovávají vaše osobní údaje pro následující účely zpracování:

 • Poskytnutí informací

(právní základ: souhlas)

 • Reklama

(právní základ: souhlas)

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Rexroth Store

Shromažďování a další zpracování osobních údajů

Kategorie zpracovávaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

 • Komunikační a základní uživatelské údaje (např. jméno, telefon, e-mail, adresa, IP adresa, společnost, DIČ).
 • Údaje uložené v back-end systémech (např. informace o produktech, cenách, návrhy vytvořené na základě žádosti uživatele o cenovou nabídku).
 • Základní smluvní údaje (např. obchodní vztah, zájem o produkt, resp. o uzavření smlouvy, historie zákazníka, hodnocení bonity).
 • Hodnocení bonity.

Účely zpracování a právní základy

 • Globální správa zákazníků a kontaktů (právní základ: předsmluvní ujednání a plnění smluvních závazků, oprávněný zájem na interním sdílení údajů mezi společnostmi ze skupiny Bosch Rexroth a na prohlubování obchodních vztahů)
 • Vyřizování objednávek, včetně předání našim partnerům (právní základ: plnění smluvních závazků a náš oprávněný zájem na efektivním vyřízení standardních požadavků)
 • Hodnocení klíčových ukazatelů efektivity (právní základ: oprávněný zájem na hodnocení efektivity našich obchodních procesů)

Hodnocení bonity

Máme oprávněný zájem na provádění kontroly bonity s cílem zajistit ochranu proti nedobytným pohledávkám a investicím. V rámci této analýzy mohou být využity mimo jiné údaje o rozsahu a pravděpodobnosti prodlení plateb a adresní údaje. Touto činností můžeme pověřit i externí poskytovatele služeb. Pokud výsledek kontroly bonity nesplňuje naše požadavky, vyhrazujeme si právo požadovat bezpečnější způsob platby (např. kreditní karta) nebo uzavření smlouvy odmítnout.

Poskytovatel platformy/ zpracovatel:

Poskytovatel: Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA

Funkce: poskytovatel softwaru a datového hostingu platformy

Informace o předávání údajů do USA společnosti Salesforce Tower naleznete zde:

Salesforce Data Transfer Mechanism

Informace o ochraně údajů společnosti Salesforce Tower jsou dostupné zde

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Datum účinnosti: 01. 11. 2021