Greece Ελληνικά

Νομικές Σημειώσεις

Η Bosch Rexroth ΑΕ είναι ευτυχής για την επίσκεψή σας σε αυτό τον δικτυακό τόπο και για το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από την Bosch Rexroth AΕ στον παρόντα δικτυακό τόπο θα αποθηκεύονται, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα παρέχονται, όποτε απαιτείται, σε εταιρίες του ομίλου Bosch αποκλειστικά για την εξατομικευμένη εξυπηρέτησή σας ή προκειμένου να σας αποσταλούν πληροφορίες για τα προϊόντα ή προσφορές υπηρεσιών. Τα στοιχεία σας, φυσικά, θα αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη Δήλωση Απορρήτου μας.

Αναφορικά με την πρόσβαση σε αυτές τις σελίδες, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

Περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου / Αστική Ευθύνη

Η Bosch Rexroth ΑΕ στον παρόντα δικτυακό τόπο παρέχει εκτενείς πληροφορίες και υπηρεσίες, όπως τελεφόρτωση (downloading) λογισμικού, χρήση διαμορφωτών προϊόντων κτλ.

Ο παρών δικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια. Παρ' όλα αυτά, η Bosch Rexroth AΕ δεν μπορεί να εγγυηθεί την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται (π.χ. σε σχέση με επιμέρους προϊόντα). Οι πληροφορίες ή τα προϊόντα αυτά, κατά περίπτωση, δύνανται να αποτελούν μέρος της σύμβασης μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις και κατόπιν συμφωνίας.

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες μας ή οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την πρόκληση ουσιώδους ή επουσιώδους βλάβης, στο μέτρο που αυτή δεν βασίζεται σε πρόθεση ή βαριά αμέλεια, δόλο ή βλάβη της ζωής, του σώματος και της υγείας.

Εκτός των προαναφερθέντων, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές, ιδιαίτερα άμεσες ή έμμεσες καθώς και ουσιώδεις ή επουσιώδεις ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή τη μη χρήση των πληροφοριών που παρουσιάστηκαν, στο βαθμό που αυτή δεν θεμελιώνεται σε πρόθεση ή βαριά αμέλεια της διοίκησης της Bosch Rexroth AΕ ή προκαλείται από βλάβη της ζωής, του σώματος και της υγείας, αναλαμβάνοντας την εγγύηση της ποιότητας, κακόβουλο παρακράτηση της γνώσης της ζημίας ή βλάβης ή δια της βίας ευθύνη για την παραβίαση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων. Η αποζημίωση για βλάβη που οφείλεται σε παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων περιορίζεται, ωστόσο, στην προβλέψιμη ζημία η οποία είναι συνήθης για την σύμβαση.

Η Bosch Rexroth διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να αλλάξει, να συμπληρώσει, να διαγράψει ή να σταματήσει εν μέρει ή ολοσχερώς να δημοσιεύει όλες τις παρεχόμενες πληροφορίες.

Με σκοπό την ασφάλεια των συναλλαγών, η Bosch Rexroth διατηρεί επίσης το δικαίωμα να καθιστά ορισμένες σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου προσβάσιμες μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες βάσει των Προϋποθέσεων Εγγραφής μας. Τυχόν δικαιώματα του χρήστη να υποβάλλει αίτηση για εγγραφή ρητά εξαιρούνται.

Αναφορές και Σύνδεσμοι

Η Bosch Rexroth AΕ δηλώνει ότι κατά το χρόνο που οι συνδέσεις με τις αντίστοιχες συνδεδεμένες σελίδες δημιουργήθηκαν οι τελευταίες δεν περιείχαν παράνομο περιεχόμενο. Η Bosch Rexroth AΕ δεν επιδρά καθόλου στον υφιστάμενο και τον μελλοντικό σχεδιασμό ούτε στο περιεχόμενο των συνδεδεμένων / αναφερομένων σελίδων, το περιεχόμενο των οποίων έχει αλλάξει από τότε που τέθηκαν οι σύνδεσμοι. Αυτό ισχύει επίσης για εξωτερικές συνεισφορές σε βιβλία επισκεπτών, φόρουμ συζητήσεων και λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο πάροχος των συνδεδεμένων / αναφερομένων σελίδων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για το παράνομο, εσφαλμένο ή ελλιπές περιεχόμενο και, ειδικότερα, για τις ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή μη χρήση των παρεχομένων πληροφοριών αυτού του είδους.

Πνευματικά Δικαιώματα και Εμπορικά Σήματα

Κείμενα, εικόνες, γραφικά, ηχητικά ντοκουμέντα, κινούμενες εικόνες και αλληλουχίες βίντεο, καθώς και οι ρυθμίσεις τους προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλη προστατευτική νομοθεσία. Η Bosch Rexroth AΕ διατηρεί όλα τα δικαιώματα για τα αντικείμενα που δημιουργούνται. Η πλήρης ή μερική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση ή άλλη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου (ηλεκτρονικά ή με άλλα μέσα) για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Bosch Rexroth AΕ απαγορεύεται. Αυτό ισχύει, ιδίως, για τα εμπορικά σήματα προϊόντων και υπηρεσιών, τύπων υπογραφών, εταιρικά λογότυπα και εμβλήματα της Bosch Rexroth AΕ και των θυγατρικών της. Συγκεκριμένα, η δικτυακός τόπος δεν παρέχει καμία άδεια για τη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας της Bosch Rexroth ΑΕ ή τρίτων.

Εξαγωγικοί Έλεγχοι

Ανάλογα με τη χρήση ή τον τελικό προορισμό, η παράδοση συγκεκριμένων πληροφοριών ή / και υπηρεσιών μπορεί να υπόκεινται σε έγκριση βάσει των σχετικών κανονισμών της ΕΕ, κρατών μελών της ΕΕ, ή των ΗΠΑ. Για την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες ή / και αυτές τις υπηρεσίες που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο έγκριση μπορεί να δίδεται μόνον εάν ο χρήστης διασφαλίζει ότι:

  • Οι παραδοθείσες πληροφορίες ή / και υπηρεσίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για πυρηνικούς εξοπλισμούς ή για άλλα όπλα ή για άλλες στρατιωτικές προδιαγραφές,
  • Τηρούνται ιδίως οι κανονισμοί και οι περιορισμοί εξαγωγών των ΗΠΑ,
  • Υπάρχει συμμόρφωση με τις προειδοποιητικές ανακοινώσεις των αρμοδίων γερμανικών αρχών.

Εάν δεν τηρηθούν αυτοί οι όροι η Bosch Rexroth AΕ μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση στις πληροφορίες ή / και τις υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτές τις σελίδες.

Νομική Ισχύς της παρούσας Ρήτρας Αποκλεισμού Ευθύνης

Παρά το γεγονός ότι τυχόν τμήματα ή μεμονωμένες διατυπώσεις του παρόντος κειμένου δεν συμμορφώνονται ή δεν συμμορφώνονται πλέον με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, το υπόλοιπο περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παραμένει σε ισχύ και είναι ανεπηρέαστο από το γεγονός αυτό.

Αρμόδια δικαστήρια για οιεσδήποτε διαφορές προκύπτουν από την σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης είναι τα δικαστήρια της Αθήνας ή, κατ’ επιλογήν της Bosch Rexroth AΕ, τα δικαστήρια της έδρας ή κατοικίας του χρήστη. Όλες οι έννομες σχέσεις μεταξύ ελληνικών μερών διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο, με εξαίρεση τα δικαιώματα αγοράς του ΟΗΕ.

Online dispute resolution (ODR)

Πληροφορίες σχετικά με την online επίλυση διαφορών: Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πλατφόρμα για την online επίλυση διαφορών (OS). Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα εξυπηρετεί ως πρωταρχικός σύνδεσμος για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, που αφορούν σε συμβατικές υποχρεώσεις οnline συμβάσεων αγοράς και οnline συμβάσεων υπηρεσίας.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την πλατφόρμα στο http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Δεν εμπλεκόμαστε σε εξωδικαστικούς διακανονισμούς ενώπιον διαιτητικών οργάνων καταναλωτών.