Himanshu Trivedi
Himanshu Trivedi
Yritys

Mikä saa sinut liikkeelle aamulla kello 7.51?

Pidämme maailman liikkeessä uusimpien hydraulikäyttöjen ja ohjausteknologian avulla, mutta se kaikki on mahdollista vain Bosch Rexrothin työntekijöiden päivittäisen työn ansiosta. Haluammekin nyt kertoa hieman siitä, mikä motivoi Bosch Rexrothilla erilaisissa rooleissa työskenteleviä ihmisiä tulemaan töihin joka päivä. Heidän sitoutumisensa antaa omanlaisensa merkityksen tunnuslauseellemme ´We move. You Win’.

Hei, Dr Himanshu Trivedi, laadunvalvonnasta ja HSE-asioista vastaava johtaja. Millaisessa roolissa toimit Bosch Rexrothilla ja miltä tyypillinen päiväsi näyttää?

Olen ollut Bosch Rexrothin palveluksessa Saksassa vuodesta 2019 lähtien. Tämän vuoden alusta alkaen olen vastannut laadunvalvonnasta (QM) ja terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioista (HSE). Johdan nykyisessä roolissani laatupäälliköiden globaalia tiimiä. Päälliköt vastaavat laadusta eri liiketoimintayksiköissä, myyntiyksiköissä ja toimipaikoissa.

Aloitan päiväni aikaisin, jo aamuviideltä, jolloin suunnittelen ja organisoin päivän työt sekä asetan tehtävät tärkeysjärjestykseen. Kiinnitän paljon huomiota tärkeiden asioiden aikataulutukseen liiketoiminnan ja sidosryhmien vaatimusten mukaisesti. Nautin myös lukemisesta ja uuden oppimisesta aamuisin. Kokoukset alkavat kahdeksalta ja jatkuvat aiheista riippuen yleensä iltakuuteen saakka. Illalla jatkan liiketoimintaan liittyvien aiheiden parissa ja laadin muistiinpanot oppimistani asioista: mikä meni hyvin, missä on parannettavaa. Uskon säännölliseen itsereflektioon ja pikaisen palautteen antamiseen itselleni.

Mikä houkutteli sinut alun alkujaan töihin maailman johtavalle käyttöjen ja ohjauslaitteiden valmistajalle?

Bosch Rexroth on kansainvälinen yhtiö ja markkinajohtaja, joka tunnetaan teknologiasta ja tuotteiden laadusta. Tuotamme hyvin monenlaisia tuotteita ja meillä on asiakkaita kaikkialla maailmassa. Minusta on aina innostavaa oppia kansainvälisestä kulttuurista. Haluan tietää, miten brändilupaus globaalille yhteisölle toteutetaan, kun asiaan liittyy monimutkaisia rakenteita, järjestelmiä ja prosesseja, joita työntekijämme toteuttavat kaikkialla maailmassa. Nautin päivittäin kollegojen ja tiimien jäsenten työn seuraamisesta ja keskusteluista ihmisten kanssa. Se parantaa luottamustani siihen, että lähestymistapamme on oikea, ja saan samalla paljon uutta ajateltavaa ja ideoita, joita voimme toteuttaa organisaatiossamme. Uskon vakaasti, että laatuasiat ovat aina riippuvaisia kulttuurista ja kontekstista. Bosch Rexrothin kaltaisessa globaalissa organisaatiossa onkin aina tärkeää keskustella näistä asioista ja muodostaa yhteinen käsitys laadun merkityksestä ja tarkoituksesta. Se on mahdollista vain, jos kollegojen kesken vaihdetaan tietoja ja viestitään jatkuvasti. Näin voimme luoda laadulle ainutlaatuisen suunnan. Uskon, että kehitämme näin myös organisaation viestinnän avoimuutta ja luottamuksen ilmapiiriä.

Mitä koulutus- ja kehittämismahdollisuuksia sinulle on tarjottu täyden potentiaalisi saavuttamiseksi, ja millaisiksi ne ovat osoittautuneet?

Aloitin yhtiön palveluksessa vuonna 1994 Intian Ahmedabadissa tuotantolaitoksen insinööriharjoittelijana. Olen sittemmin toiminut monissa erilaisissa rooleissa organisaation sisällä: tiimin jäsenenä, toiminnon vetäjänä, ryhmän vetäjänä, aluejohtajana, tehtaanjohtajana ja keskusosaston johtajana ennen siirtymistäni nykyiseen globaaliin johtotehtävääni.

Yhtiössämme on tehokkaat prosessit johtajuuden kehittämiseen, ja olen saanut niiden kautta paljon mahdollisuuksia kehittää itseäni. Lisäksi olen saanut laajentaa kokemustani toistuvasti ottamalla uusia vastuita organisaation muilla osastoilla. Kokemukseni laatuosaston ulkopuolelta on auttanut minua laajentamaan tapaa, jolla ajattelen laadusta, ja vahvistanut käsitystäni siitä, että laatu on jokaisen vastuulla.

Harjoittelua ja koulutusta pidetään yhtiössämme suuressa arvossa. Työntekijöillä on mahdollisuus oppia osallistumalla erilaisiin verkkopohjaisiin koulutuksiin, lähikoulutuksiin ja projekteihin. Esihenkilölle ja työntekijälle varataan vuosittain aikaa kehitykseen tähtäävän koulutuksen suunnittelua varten.

Olen itse sitä mieltä, että vastuu kehittymisen suunnittelusta kuuluu jokaiselle itselleen. Kuka tahansa voi kehittyä kahdella eri tavalla. Organisaatio voi ensinnäkin tarjota koulutus- ja kehitystyöpajoja, joiden avulla työntekijä pystyy täyttämään nykyiset ja tulevat vaatimukset. Toiseksi ihminen voi kehittyä panostamalla aikaa ja resursseja oman intressinsä tai visionsa täyttämiseen. Myös minä keskityn tähän toiseen tapaan ja panostan säännöllisesti itseeni oman visioni mukaisesti.

Bosch Rexroth on globaali yhtiö. Mitä kansainvälisiä mahdollisuuksia sinulle on tarjottu?

Sain kansainvälistä kokemusta ensimmäisen kerran Saksassa vuosina 2007–2008. Tämä kokemus auttoi minua kehittämään laatua koskevia näkemyksiäni globaalien vaatimusten mukaiselle tasolle. Opin ymmärtämään, ettei laatu tarkoita vain tuotteen laatua, vaan kyseessä on paljon laajempi asia, joka kattaa myös muita tärkeitä aiheita osana mitä tahansa kulttuuria. Pääsin tuolloin olemaan vuorovaikutuksessa monien ystävien, opettajien ja muiden ihmisten kanssa. Omaksuinkin laatukäsitteen, jossa laatu ei liity pelkästään tuotteeseen, vaan se on kontekstin ja kulttuurin mukaan vaihtelevien elementtien lopputulos. Opin myös, että käsitys laadusta voi olla varsin erilainen eri puolilla maailmaa.

Sen jälkeen pääsin vuosina 2010–2012 johtamaan kansainvälistä tiimiä Intian ja ASEAN-maiden alueella. Vuosina 2019–2020 johdin keskittyä laatuosastoa Saksassa, ja tästä vuodesta alkaen tittelini on Global Head of QM and HSE.

Olen kansainvälisen kokemuksen kautta oppinut, että yhtiömme on ainutlaatuisen monipuolinen sekä kulttuurisesti että alueellisesti ja että työntekijät ovat organisaatiomme vahvuus. Etenkin pandemian aikana oli erittäin inspiroivaa nähdä, miten ainutlaatuisin tavoin tuotantolaitoksemme toimivat ja toimittivat tuotteita asiakkaillemme!

Bosch Rexrothin toimintaa ohjaa innovatiivisuus ja pyrimme toimimaan edelläkävijöinä kaikessa mitä teemme. Koetko, että saat roolissasi vaihtelevia ja jännittäviä haasteita?

Kyllä, ehdottomasti! Meille on erittäin tärkeä, että yhtiömme säilyttää johtoasemansa maailmanmarkkinoilla. Siksi meidän kaikkien on tärkeää keskittyä teknologiseen innovointiin tuotteissamme ja palveluissamme. Yhtiö tarjoaa eri tasoilla toimiville työntekijöille koulutusta uusimmista aiheista, kuten esineiden internetistä, digitalisaatiosta ja tekoälystä, ja kannustaa uusien teknologioiden käyttöä projekteissa.

Teknologisen kehityksen edistämisen lisäksi keskitymme myös yksinkertaistamiseen. Pyrimme löytämään keinoja vähentää monimutkaisuutta , mutta toimia kuitenkin tehokkaasti ja nopeasti. Meidän täytyy myös jatkaa perusasioiden lujittamista ja varmistaa datan laatu.

Mielestäni suurin haaste on oikean ajattelutavan löytäminen ja valmistautuminen tuleviin laatua koskeviin vaatimuksiin. Meidän täytyy johtaa muutosta organisaation sisällä, mikä vahvistaa laadun perustaa ja toisaalta luo asiakkaillemme edistyneeseen teknologiaan perustuvaa huippulaatua.

Mitkä yhtiön arvoista jaat itse ja kuinka ne käyvät ilmi työssäsi?

Monet yrityskulttuurimme arvoista puhuttelevat minua, esimerkiksi tulevaisuussuuntautuneisuus, työntekijöiden tuominen yhteen yhteisen asian vuoksi, tulossuuntautuneisuus, avoin viestintä ja kannustus palautteenantoon, usko tiimiin ja voimaannuttaminen luottamuksen avulla, proaktiivinen toimintatapa, moninaisuuteen kannustaminen sekä ympäristöstä huolehtiminen!

Uskon vakaasti, ettei kukaan meistä ole täydellinen yksin, mutta yhdessä voimme muodostaa maailmanluokan tiimin.

Miten roolisi pitää sinua teknologian ja innovaation eturintamassa?

Olemme jo toteuttaneet projekteja, joissa on uusimpien kehitysvaiheiden, kuten laatu 4.0:n ja tiedonlouhinnan avulla kehitetty tulevaisuuden ratkaisuja asiakkaiden eduksi. Näiden projektien tiimeissä on jäseniä eri toiminnoista ja toimipaikoista. Teemme yhteistyötä Boschin muiden osastojen asiantuntijoiden kanssa myös, jotta löydämme yhtiön ja asiakkaiden kannalta parhaan ratkaisun.

Valmistaudun tulevaisuuteen uuden teknologian avulla, mutta yritän lisäksi luoda laadulle vahvempaa perustaa. Uskon siis myös perusasioiden merkitykseen ja palautteenannon merkitykseen lähestymistavan tehokkuuden tarkistamiseksi.

Mistä tähänastisista saavutuksistasi yhtiön palveluksessa olet kaikkien ylpein?

Keskityin edellisessä tehtävässäni laatupäällikkönä ja sen jälkeen tehtaanjohtajana Intiassa yhteistyöhön teknikkojen, insinöörien ja tiiminvetäjien kanssa ja etenkin oikean suhtautumistavan kehittämiseen sekä perusasioiden työstämiseen proaktiivisesti ja järjestelmällisesti. Olin hyvin ylpeä, kun Global Rexroth Quality Award myönnettiin tuotantolaitoksellemme ensimmäisen kerran. Muutaman vuoden kuluttua tiimimme luonnonvarojen säästämiseen liittyvä ympäristöprojekti sai Boschin globaalin HSE-palkinnon. Näin suuri tunnustus oli hieno kokemus tiimin kaikille jäsenille!

Henkilökohtaisesti olen American Society for Quality ‑yhdistys (ASQ) jäsen ja saanut yhdysvaltalaisen ASQ:n Fellow-arvonimen. Yhdistyksen kautta olen päässyt olemaan vuorovaikutuksessa muiden organisaatioiden asiantuntijoiden kanssa ja laajentamaan käsitystäni laadusta. Olen myös toimittanut kuusi laadun- ja toiminnanhallintaan liittyvää kirjaa yhdessä erään intialaisen yliopiston professorin kanssa.

Vuonna 2019 siirryin tehtaanjohtajan tehtävistä pääkonttorin laatuosaston johtajaksi ja muutin Intiasta Saksaan. Kuluvasta vuodesta 2021 lähtien olen toiminut globaalista laadunhallinnasta vastaavana johtajana. Tämä muutos on minusta erittäin kiinnostava. Keskityn tällä hetkellä sidosryhmiemme vaatimusten, organisaatiomme ja monipuolisen tuote- ja prosessivalikoimamme ymmärtämiseen, ja saan siitä joka päivä runsaasti inspiraatiota. Kehitän globaalin tiimini kanssa laadun seuraavaa tasoa arvostettuun organisaatioomme.

Miten kuvailisit aikaasi täällä kolmella sanalla?

Matka kohti erinomaisuutta!

Suosittelisitko tätä yhtiötä työpaikkana ystävälle tai sukulaisella ja miksi?

Totta kai! Olen jo suositellut yhtiötä monille ystäville, sukulaisille ja etenkin opiskelijoille, joiden tähtäimessä on hieno ura tekniikan alalla. Intiassa asuessani sain usein kutsuja vierailevaksi luennoitsijaksi tekniikan ja kauppatieteiden alan korkeakouluihin. Otin vastaan kaikki mahdollisuudet esitellä Bosch Rexrothin!

Mitä yhtiömme tunnuslause ´We move. You win’ tarkoittaa sinulle?

Se kuvastaa yhtiön asiakassuuntautuneisuutta. Tärkein tavoitteemme on auttaa asiakkaita tuotteidemme ja palveluidemme avulla, jotta ne pystyvät voittamaan omilla markkinasegmenteillään.

Sitä varten meidän täytyy sisäisesti pyrkiä jatkuvasti kehittymään ja täyttämään asiakkaiden vaatimukset nopeammin, leanimmin ja tehokkaammin.

Himanshu Trivedi

Dr. Himanshu M Trivedi

Vice President

Quality Management and HSE

Bosch Rexroth AG.