Netherlands

Selecteer uw locatie

Juridische kennisgeving

Bosch Rexroth B.V. is blij dat u deze website hebt bezocht en dankt u voor uw interesse in haar producten. Alle gegevens die op de website verzameld zijn door Bosch Rexroth B.V. worden opgeslagen, verwerkt en eventueel aan de bedrijven binnen de BOSCH Group doorgegeven, puur en alleen voor gepersonaliseerde service aan u of om u productinformatie of serviceaanbiedingen toe te sturen.

Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld overeenkomstig de geldige gegevensbeschermingswetten en onze privacyverklaring.

Met betrekking tot de toegang tot deze pagina's zijn de volgende wettelijke bepalingen van kracht:

Online geschillenorgaan (ODR)

Informatie betreffende online-geschillenbeslechtiging: de Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenbeslechtiging (OS) ter beschikking. Dit platform moet als startpunt voor de buitengerechtelijke oplossing van geschillen dienen, die de contractuele verplichtingen van online-koopcontracten en online-dienstverleningcontracten betreffen.

Het platform is bereikbaar via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

We nemen geen deel aan buitengerechtelijke schikkingen bij arbitrage-instanties voor consumenten.

Inhoud van de website / Aansprakelijkheid

Op deze website biedt Bosch Rexroth B.V. uitgebreide informatie en diensten aan, zoals het downloaden van software, gebruik van product-configuratoren enzovoort.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Bosch Rexroth B.V. kan echter de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie (bijvoorbeeld met betrekking tot afzonderlijke producten) niet garanderen. Deze informatie of deze producten, indien van toepassing, kunnen slechts incidenteel en in overleg deel uitmaken van het contract.

Ingeval onze informatie of diensten kosteloos worden aangeboden aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de dispensatie van materiële of immateriële schade, voor zover dit niet is gebaseerd op opzet of grove nalatigheid, of het opzettelijk in gevaar brengen van leven, lichaam of gezondheid.

Daarnaast kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor enige directe of indirecte schade, evenals materiële of immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie, voor zover dit niet is gebaseerd op opzet of grove nalatigheid van het management van Bosch Rexroth B.V. of is veroorzaakt door het in gevaar brengen van leven, lichaam of gezondheid, overname van kwaliteitsgarantie, het achterhouden van voorkennis van schade of het onder dwang aansprakelijk stellen voor schending van essentiële contractuele verplichtingen. Vergoeding van schade als gevolg van schending van essentiële contractuele verplichtingen is evenwel beperkt zover het voorzienbare schade betreft die typisch is voor het contract.

Bosch Rexroth behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor tot wijzigen, aanvullen, verwijderen of het geheel of gedeeltelijk niet langer publiceren van de aangeboden informatie.

Met het oog op de veiligheid van juridische contracten, behoudt Bosch Rexroth zich tevens het recht voor om sommige pagina's van de website alleen toegankelijk te stellen voor geregistreerde gebruikers onder erkenning van onze inschrijvingsvoorwaarden. Alle rechten van de gebruiker om registratie toe te passen worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Verwijzingen en links

Bosch Rexroth B.V. verklaart dat, op het moment dat de links naar de bijbehorende gekoppelde pagina's werden gemaakt, deze vrij van illegale inhoud waren. Bosch Rexroth B.V. heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, noch op de inhoud van de links/verwijzingen naar pagina's die gewijzigd zijn nadat de verwijzingen zijn ingesteld. Dit geldt ook voor externe bijdragen aan gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten.

De aanbieder van de gelinkte/verwezen pagina draagt de verantwoordelijkheid voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die uit het gebruik of niet-gebruik van informatie hieruit voortvloeit.

Copyright en handelsmerken

Teksten, afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, animaties en videofragmenten, alsook hun indeling worden beschermd door auteursrechten en andere beschermende wetten.

Bosch Rexroth B.V. behoudt alle rechten voor de gemaakte objecten. Volledige of gedeeltelijke reproductie, distributie, overdracht, wijziging of ander gebruik van deze website (elektronisch of anderszins) voor openbare of commerciële doeleinden, zonder voorafgaande toestemming van Bosch Rexroth B.V., is verboden. Dit geldt met name voor de handels- en dienstmerken, type handtekeningen, bedrijfslogo's en beeldmerken van Bosch Rexroth B.V. en haar dochterondernemingen.

De website biedt in het bijzonder geen licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendommen van Bosch Rexroth B.V. of derden.

Export Controle

Afhankelijk van het gebruik of de eindbestemming kan de overdracht van bepaalde gegevens en/of services worden onderworpen aan toelating, op basis van de desbetreffende verordeningen van de EU, de lidstaten van de EU of de VS.

Toegang tot deze informatie en/of de op de website aangeboden diensten kan alleen worden toegestaan als de gebruiker ervoor zorgt dat:

  • de relevante informatie en/of overgebrachte diensten niet worden gebruikt voor nucleaire wapens of andere wapens of militaire toepassing.
  • in het bijzonder U.S. export regelgeving en beperkingen in acht worden genomen.
  • vroegtijdige waarschuwingsnotificaties van de bevoegde Duitse autoriteiten in acht worden genomen.

Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan kan Bosch Rexroth B.V. de toegang tot de informatie en/of diensten op deze pagina's weigeren.

Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting

Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet of niet langer voldoen aan geldige wettelijke bepalingen, blijft de rest van de inhoud van dit document geldig en daardoor onaangetast.

De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zal Würzburg zijn of, op verzoek van Bosch Rexroth B.V., het hoofdkantoor van de gebruiker. Alle rechtsverhoudingen tussen Duitse partijen worden uitsluitend door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland geregeld, met uitzondering van de aankooprechten van de Verenigde Naties.