Vietnam

Lưu ý về pháp lý

Bosch Rexroth AG rất hân hạnh vì bạn đã truy cập trang web này và cảm ơn bạn đã quan tâm đến các sản phẩm của chúng tôi. Mọi dữ liệu do Bosch Rexroth AG thu thập trên trang web sẽ được lưu trữ, xử lý và chuyển đến nơi thích hợp cho các công ty trong Tập đoàn Bosch chỉ để cá nhân hóa dịch vụ cho bạn hoặc gửi cho bạn thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ. Thông tin chi tiết cá nhân đương nhiên sẽ được xử lý bảo mật theo quy định của các điều luật bảo vệ dữ liệu có hiệu lực và Quy định Bảo mật của chúng tôi.

Đối với việc truy cập vào các trang này, những quy định pháp lý sau đây sẽ được áp dụng.

Nội dung của trang web / Trách nhiệm pháp lý

Trên trang web này Bosch Rexroth AG cung cấp đầy đủ thông tin và các dịch vụ như tải xuống các phần mềm, sử dụng các bộ cấu hình sản phẩm v.v.

Trang web này đã được biên soạn rất cẩn thận. Tuy nhiên, Bosch Rexroth AG không thể đảm bảo tính kịp thời, chính xác, đầy đủ hoặc chất lượng của các thông tin cung cấp (ví dụ như đối với các sản phẩm đơn lẻ). Thông tin hoặc các sản phẩm này, nếu có liên quan, có thể chỉ trở thành một phần hợp đồng trong các trường hợp cá biệt và theo thỏa thuận.

ITrong trường hợp thông tin hoặc dịch vụ của chúng tôi được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại vật chất hay phi vật chất, nếu chúng không phải do cố ý hoặc bất cẩn, ác ý hay đe dọa đến tính mạng, thân thể, sức khoẻ.

Ngoài điều này ra không có trách nhiệm pháp lý nào được giả định cho bất kỳ thiệt hại nào, đặc biệt là trực tiếp hay gián tiếp, vật chất hay phi vật chất, do việc sử dụng hoặc không sử dụng các thông tin cung cấp, khi chúng không do cố ý hoặc bất cẩn trong việc quản lý của Bosch Rexroth AG hoặc không gây hại đến tính mạng, cơ thể, sức khoẻ, không đảm bảo về chất lượng, không giấu diếm kiến thức về thiệt hại hay lỗi, hoặc bị buộc phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm các nghĩa vụ hợp đồng quan trọng. Tuy nhiên, việc bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng quan trọng, chỉ hạn chế ở những thiệt hại dự đoán được và tiêu biểu của hợp đồng.

Bosch Rexroth bảo lưu quyền thay đổi, bổ sung, xóa bỏ hoặc ngừng công bố một phần hoặc tất cả các thông tin được cung cấp.

Vì lợi ích an ninh của các hợp đồng pháp lý, Bosch Rexroth cũng bảo lưu quyền cung cấp truy cập vào một số trang web chỉ cho người dùng đã đăng ký và chấp nhận các Điều kiện đăng ký của chúng tôi. Mọi quyền của người dùng xin đăng ký đều bị loại trừ.

Các tham chiếu và Liên kết

Bosch Rexroth AG cam kết rằng không có bất kỳ nội dung bất hợp pháp nào tại thời điểm tạo ra các liên kết đến các trang liên kết tương ứng. Bosch Rexroth AG không có ảnh hưởng đến các thiết kế hiện tại và tương lai hay nội dung của các trang tham chiếu/liên kết đã bị thay đổi sau khi các liên kết được thiết lập. Điều này cũng áp dụng cho các mục đóng góp từ bên ngoài trong sổ ghi cảm tưởng khách mời, diễn đàn thảo luận và danh sách gửi thư. Nhà cung cấp của các trang tham chiếu/liên kết chỉ chịu trách nhiệm cho nội dung trái pháp luật, sai hoặc không đầy đủ, và đặc biệt, đối với các thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng những thông tin được cung cấp thuộc loại này.

Bản quyền và Thương hiệu

Các nội dung, hình ảnh, đồ họa, tài liệu âm thanh, hình ảnh động và video cũng như các bố cục của chúng được bảo vệ bởi luật bản quyền và các điều luật bảo vệ khác. Bosch Rexroth AG bảo lưu mọi quyền sở hữu đối với các nội dung đã tạo. Cấm sao chép toàn bộ hoặc một phần, phân phối, chuyển giao, sửa đổi hoặc sử dụng khác của trang web này (bằng điện tử hoặc bằng cách nào khác) cho mục đích công cộng hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước của Bosch Rexroth AG. Đặc biệt, điều này áp dụng đối với các nhãn hiệu thương mại và dịch vụ, chữ ký mẫu, logo công ty và biểu tượng của Bosch Rexroth AG và các công ty con. Đặc biệt, trang web này không cung cấp giấy phép để sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ của Bosch Rexroth AG hoặc các bên thứ ba.

Kiểm soát xuất khẩu

Tùy thuộc vào việc sử dụng hoặc mục đích cuối cùng, việc cung cấp thông tin và/hoặc dịch vụ cụ thể có thể cần đến sự ủy quyền trên cơ sở các quy định liên quan của EU, các nước thành viên EU, hay Mỹ. Việc truy cập thông tin và/hoặc các dịch vụ được cung cấp trên trang web này chỉ có thể được ủy quyền nếu người dùng đảm bảo rằng

  • các thông tin và/hoặc các dịch vụ liên quan không được sử dụng cho các loại vũ khí hạt nhân hoặc các loại vũ khí khác hoặc các mục đích quân sự khác,
  • đặc biệt là các quy định và hạn chế về xuất khẩu của Mỹ phải được tuân thủ,
  • phải tuân thủ các cảnh báo ban đầu của các cơ quan có thẩm quyền của Đức.

Nếu không tuân thủ các điều kiện trên, Bosch Rexroth AG có thể từ chối cấp quyền truy cập vào thông tin và/hoặc các dịch vụ có trên các trang web này.

Hiệu lực pháp lý của Điều khoản loại trừ trách nhiệm pháp lý

Nếu một số phần hoặc một số điều khoản riêng biệt của văn bản này không hoặc không còn tuân thủ các quy định pháp lý có hiệu lực, thì phần nội dung còn lại của tài liệu này vẫn có giá trị và không bị ảnh hưởng bởi điều đó.

Tòa án có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp phát sinh từ thỏa thuận cấp quyền sử dụng sẽ là Würzburg hay trụ sở chính của người dùng, theo như yêu cầu của Bosch Rexroth AG. Mọi mối quan hệ pháp lý giữa các bên thuộc Đức sẽ được chi phối duy nhất bởi pháp luật của nước Cộng hòa Liên bang Đức với ngoại lệ là các quyền mua hàng của Liên Hợp Quốc.

Các lưu ý khác về pháp lý

Quy định bảo mật

Các điều khoản và điều kiện chung về giao hàng

Các điều khoản về mua hàng

Bosch Rexroth AG rất hân hạnh vì bạn đã truy cập trang web này và cảm ơn bạn đã quan tâm đến các sản phẩm của chúng tôi. Mọi dữ liệu do Bosch Rexroth AG thu thập trên trang web sẽ được lưu trữ, xử lý và chuyển đến nơi thích hợp cho các công ty trong Tập đoàn Bosch nhằm cá nhân hóa dịch vụ cho bạn hoặc gửi cho bạn thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ. Thông tin chi tiết cá nhân đương nhiên sẽ được xử lý bảo mật theo quy định của các điều luật bảo vệ dữ liệu có hiệu lực và Quy định bảo mật .

Đối với việc truy cập đến các trang này, các quy định pháp lý sau đây sẽ được áp dụng.