Vietnam

Đăng nhập myRexroth

myRexroth – Cổng thông tin web dành cho các Đối tác được chứng nhận của Rexroth và trao đổi hồ sơ

Khu vực này chứa thông tin về các Đối tác Chiến lược được chứng nhận của Bosch Rexroth và cung cấp quyền truy cập để trao đổi hồ sơ với Rexroth để hợp tác theo định hướng dự án.

Nếu bạn là đối tác được chứng nhận, bạn có thể đăng ký tại đây hoặc đăng nhập.

Đăng nhập