Sweden

Välj din position

Sänkta svetskostnader
Sänkta svetskostnader
Svetsningsteknik

Öka OEE och sänka svetskostnaderna

Tillverkningsföretag i Europa står inför ett ökande kostnadstryck och brist på specialister. Det betyder att det kommer att krävas förbättringar i produktionen och omfattande kostnadsbesparingar. Det nya svetsstyrsystemet PRC7000 har funktioner som ger ökad OEE vid motståndspunktsvetsning och avsevärd potential för besparingar. Till exempel kan många problem lösas med Adaptive Spatter Reduction: Den möjliggör automatisk reduktion av svetssprut. En av fördelarna med det är att det efterarbete som annars hade behövts inte längre behöver utföras.

Tillverkningsföretag från Kina, Indien och andra asiatiska länder erbjuder tjänster till allt lägre kostnader. För tyska företag betyder det att produktionen med kort varsel kan flyttas till Asien om man inte lyckas optimera kostnaderna. Därför är det viktigt att vidta nödvändiga åtgärder för att kunna behålla konkurrenskraften.

Utmaningar: Sänka kostnaderna och öka OEE

Ett sätt att sänka kostnaderna är att outsourca kunskaper. Många företag känner sig tvingade till att göra just det, bland annat för att de inte lyckas anställa alla de specialister de behöver. Trots att kunskap är viktigt och värdefullt för företag outsourcas den allt oftare ut – till stor del på grund av ekonomiska skäl.

Ett annat sätt att sänka kostnaderna är att öka OEE (Overall Equipment Effectiveness). Det är en erkänd produktivitetsåtgärd i produktionen. Data samlas in för tre huvudområden – tillgänglighet, prestanda och kvalitet. Det är viktigt att identifiera de faktorer som har avsevärd inverkan på OEE-värdet. Målet är att öka produktiviteten, till exempel genom att reducera avfallet. Med svetsstyrsystem PRC7000 och dess funktioner kan Bosch Rexroth erbjuda flera olika sätt att öka OEE.

Korrigera fel snabbare – och förhindra att de uppstår överhuvudtaget

Tidig och precis felindikering är en mycket viktig funktion för svetsstyrsystem, vilken har positiv inverkan på OEE. Tack vare detta kan förebyggande åtgärder vidtas snabbt. Målsättningen ska emellertid vara att åtgärda orsakerna snarare än att bara bota symptomen. I det avseendet möjliggör PRC7000 att parametrar och konfigurationer kan ändras så att fel uppkommer mer sällan.

Exempel: En stansmaskin klipper ut komponenter ur obehandlade plåtar Efter en tids användning har stansarna slitits. Plåtarna som klipps ut har inte jämna kanter, vilket leder till sprickor vid svetsning. Styrsystemet detekterar sprickorna och indikerar för en felaktig "tidigare använd process". Det kan även handla om en robot som har lärts att detektera en specifik svetspunkt. Om roboten inte har lärts korrekt kan systemet detektera det. Tack vare det kan felet upptäckas och kompenseras för.

Längre livslängd för elektroder

Den nya generationen svetsstyrsystem från Bosch Rexroth kan bidra till ökad OEE genom att förlänga livslängden av punktsvetselektroder. Med PRC7000 kan livslängden för dessa elektroder förlängas. Till exempel kan fler fräscykler utföras innan elektroderna behöver bytas. Nya mekaniska signaler (7:e axeln) och den nya anpassningsbara regleringsprocessen 2.0 för aluminium/stål kan också bidra till att förlänga livslängden för elektroder och optimera både fräsning och svetsning.

Automatiserad reduktion av svetssprut

En annan av specialfunktionerna för svetsstyrsystemet PRC7000 är den integrerade funktionen Adaptive Spatter Reduction. Vid industriell produktion måste cykeltiderna kontinuerligt kortas för att det ska finnas en chans att klara av kraven på ökad produktivitet. Detta är särskilt viktigt för flera områden, inklusive massproduktion. Med allt komplexare svetsfogar (som varmformningsstål, kortare cykeltider och medföljande kortpulssvetsning) blir följden allt mer svetssprut. Med ökande svetshastighet följer en dramatisk ökning av svetssprutet. Svetssprut leder till många problem i produktionen, som kontaminering, avlagringar och vidhäftning på ytor. Hittills har dessa problem varit mer eller mindre omöjliga att undvika och lett till tidsödande efterarbete, särskilt inom fordonsindustrin.

Svetssprut på fordons karossdelar måste generellt slipas bort för hand, men det kan även fastna svetssprut på produktionsmaskiner. Med Adaptive Spatter Reduction utförs detta automatiskt. Tack vare att nödvändiga åtgärder utförs inom fastställd tid behövs ingen efterföljande funktionsvalidering eller kvalitetssäkring. Strömflödet justeras vid behov med en algoritm.

Med automatisk reduktion av svetssprutet minskar behovet av efterarbete för arbetare och rengöringscykler för system. Tack vare det blir även kostnaderna lägre. Systemet är integrerat i PRC7000 (licens krävs).

Artificiell intelligens för snabba processbeslut

Utöver klassiska optimeringsmetoder bedriver Bosch Rexroth för närvarande även utveckling av AI-funktioner. Den nya generationens svetsstyrsystem med hög prestanda kan utföra komplex matematisk modellering. Tack vare att modellen körs på styrsystemet kan beslut fattas under processen. Detta ger avsevärda besparingar.

Med denna och andra funktioner i PRC7000 kan företag genomföra förbättringar av sin motståndspunktsvetsning på olika nivåer och på så sätt kostnadseffektivisera sin produktion.