Sweden

Rättslig information

Bosch Rexroth AB är glada över att du har besökt denna webbplats och över ditt intresse för våra produkter.

Alla data som samlas in av Bosch Rexroth AB på webbplatsen kommer att lagras, bearbetas och vid behov skickas vidare till företag i Bosch-koncernen, enbart för personlig service till dig eller för att skicka produktinformation eller serviceerbjudanden till dig. Bosch Rexroth AB försäkrar att informationen kommer att behandlas konfidentiellt i enlighet med de gällande lagarna om dataskydd och vår Sekretessförklaring.

Webbplatsens innehåll / ansvar

Denna webbplats har ställts samman med största möjliga omsorg. Bosch Rexroth AB kan dock inte garantera att den information som lämnas kommer i rätt tid, är korrekt, komplett eller håller en viss kvalitet. Inget ansvar medges för några skadestånd, särskilt direkta eller indirekta, eller för materiella eller immateriella skadestånd som beror på att den presenterade informationen används eller inte används, i den mån detta inte grundar sig på uppsåt eller grov oaktsamhet av ledningen i Bosch Rexroth AB.

Bosch Rexroth AB förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera, radera eller delvis eller fullständigt upphöra att publicera all den lämnade informationen.

Hänvisningar och länkar

Bosch Rexroth AB förklarar att de sidor till vilka länkar finns vid den tid då länkarna skapades, inte hade något olagligt innehåll. Bosch Rexroth AB har ingen påverkan på den nuvarande och framtida utformningen eller innehållet i de sidor med länkar/hänvisningar som har ändrats efter att länkarna infördes. Det gäller också bidrag utifrån till gästböcker, diskussionsforum och mailinglistor. Den som tillhandahåller de sidor till vilka länkar/hänvisningar görs bär ensam ansvaret för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och särskilt för skadestånd som beror på att information av denna typ används eller inte används.

Upphovsrätt och varumärken

Texter, bilder, grafik, ljuddokument, animationer och videosekvenser samt deras bearbetning skyddas av upphovsrätt och annan skyddslagstiftning. Bosch Rexroth AB förbehåller sig alla rättigheter för de objekt som skapas. Fullständig eller delvis kopiering, distribution, överföring, modifiering eller annan användning av denna webbplats (elektroniskt eller på annat sätt) för offentliga eller kommersiella syften utan föregående medgivande från Bosch Rexroth AB är förbjuden. Det gäller särskilt varu- och tjänstemärken, typsignaturer, företagslogotyper och symboler för Bosch Rexroth AB och dess dotterbolag. Webbplatsen erbjuder särskilt ingen licens att använda Bosch Rexroth AB:s eller tredje parters immateriella egendom.

Juridisk giltighet hos denna ansvarsfriskrivelse

Om delar av eller enskilda formuleringar i denna text inte uppfyller eller inte längre uppfyller gällande lagbestämmelser skall resten av innehållet i detta dokument fortsätta att vara giltigt och inte påverkas av detta.

Online dispute resolution (ODR)

Information om tvistlösning online: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS). Denna plattform ska vara en kontaktpunkt för tvistlösningar utanför domstol som gäller avtalsenliga skyldigheter för köpe- och tjänsteavtal online.

Du hittar plattformen på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi ingår inga utomrättsliga förlikningar via alternativa tvistlösningsorgan för konsumenter.