Dataskyddsnotifikation för Bosch Rexroth AB

Bosch Rexroth AB är glada över att du besöker våra webbplatser och att du är intresserad av vårt företag och våra produkter.

Allmän Information våra tjänster på nätet

Bosch Rexroth AB (fortsättningsvis kallat ”Bosch Rexroth AB” eller ”vi” eller ”oss”) hälsar dig varmt välkommen till våra webbsidor och mobila applikationer (kallas även gemensamt för ”onlinetjänster”). Vi tackar för att du visar intresse för vårt företag och våra produkter.

1. Bosch Rexroth AB värnar om din personliga integritet

Skyddet av din personliga integritet vid behandling av personuppgifter och säkerheten för alla affärsdata är en uppgift som vi tar på största allvar. Vi behandlar personuppgifter konfidentiellt, och i enlighet med gällande lagstiftning.

Dataskydd och informationssäkerhet ingår i vår företagspolicy.

2. Personuppgiftsansvarig

Bosch Rexroth AB är personuppgiftsansvarig med ansvar för behandlingen av dina uppgifter; undantag beskrivs övergripande i denna informationstext.

Nedan finner du våra kontaktuppgifter:
Bosch Rexroth AB
Rosterigränd 12
117 61 Stockholm
info@boschrexroth.se
08-727 92 00

Organisationsnummer:
556309-8481

3. Insamling, behandling och användning av personuppgifter

3.1 Kategorier av uppgifter som behandlas:

Följande kategorier av data behandlas:

 • Kommunikationsdata (till exempel namn, telefonnummer, e-post, adress, IP-adress, Marknadsförings-ID)

För ytterligare information, se respektive kapitel nedan.

3.2 Principer

Personuppgifter består av all information med anknytning till en identifierad eller identifierbar fysisk person, exempelvis namn, adress, telefonnummer, e-postadress och avtalsdata, som är ett uttryck för en persons identitet.

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter (däribland IP-adresser) enbart när det finns laglig grund för att göra det t.ex. om du har lämnat ditt samtycke till behandling eller användning av personuppgifter som rör ärendet, exempelvis genom registrering.

3.3 Bearbetningsändamål och rättslig grund

Vi och de av oss anlitade tjänsteleverantörerna behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

3.3.1 Tillhandahållande av dessa online-erbjudanden

(Rättslig grund: Vårt berättigande intresse av att bedriva direktmarknadsföring så länge detta sker i enlighet med dataskyddsrättsliga och konkurrensrättsliga riktlinjer).

3.3.1.1 Gemensamt personuppgiftansvar

Information om gemensamt personuppgiftansvar gentemot data enligt art. 26 para. andra meningen GDPR

Bosch Rexroth AB

Rosterigränd 12

117 61 Stockholm

Sverige

och

parterna som är Bosch Rexroth-koncernens juridiska personer eller OEM:er som tillhandahåller tjänster på avtalsbasis (listan över de gemensamma personuppgiftansvariga kan tillhandahållas på begäran)

Vad är anledningen till det gemensamma personuppgiftansvaret?

Inom flera bearbetningsaktiviteter skall parter ha ett nära samarbete. Detta gäller även behandlingen av dina personuppgifter. Parterna har gemensamt bestämt i vilken ordning dessa uppgifter ska behandlas i varje steg av processen. De anses därför vara gemensamt personuppgiftansvariga för skyddet av dina personuppgifter inom de processsteg som beskrivs nedan (Art. 26 GDPR).

Som registrerad, i den mening som avses i GDPR, har du rätt till följande information från parterna.

För ytterligare information, se respektive erbjudanden nedan.

För vilka processsteg finns det en gemensam personuppgiftansvarig?

All personuppgiftsansvariga behandlar data om registrerade eller potentiella kunder som samlats in från olika källor (t.ex. webbplatser, evenemang etc.). Alla personuppgiftansvariga delar uppgifterna för att behandla dessa för individuella ändamål.

För ytterligare information, se respektive erbjudanden nedan.

Vad kom parterna överens om?

Som en del av sitt gemensamma personuppgiftsansvar enligt dataskyddslagstiftningen har parterna kommit överens om vem av dem som ska uppfylla respektive skyldigheter enligt GDPR.

Detta gäller särskilt utövandet av de registrerades rättigheter (Art. 15 - 21 GDPR) och uppfyllnanden av informationsplikterna enligt art. 13 och 14 GDPR.

Detta avtal är nödvändigt eftersom personuppgifter i olika processsektioner och system drivs av antingen Bosch Rexroth-koncernen eller Boschkoncernen

Bearbetningsaktivitet:

 • SingleKey ID
 • Global Customer Relationship Management
 • Anonymiserad analys av kommunikationstjänster baserad på vår onlinekundsupport
 • Registrering
 • BODAS-Connect
 • ctrlX AUTOMATION

För ytterligare information, se respektive erbjudanden nedan.

Uppfyllelse av skyldigheter: Av den part som du först kontaktade med din begäran.

Vad betyder detta för dig som registrerad?

Även om det finns en gemensam personuppgiftsansvarig uppfyller parterna dataskyddsskyldigheterna enligt sina respektive ansvar för den enskilda behandlingsverksamheten enligt följande:

Inom den gemensamma personuppgiftsansvariga:

 • Alla parter är ansvariga för behandlingen av personuppgifter.
 • Alla parter ska göra den information som krävs enligt artiklarna 13 och 14 GDPR tillgänglig för de registrerade i en exakt, transparent, begriplig och lättillgänglig form med ett tydligt och enkelt språk och utan kostnad. Varje part ska förse den andra parten med all nödvändig information från sitt verksamhetsområde.
 • Parterna ska omedelbart informera varandra om alla rättsliga ställningstaganden som görs av dig som registrerad. De ska förse varandra med all information som behövs för att svara på informationsbegäran.
 • Som registrerad får du alltid informationen från den part som du först kontaktade. Oavsett denna interna förordning kan du hävda dina rättigheter direkt mot vilken part som helst.

3.3.2 Åtgärda störningar i tjänsten samt av säkerhetsskäl.

(Rättslig grund: Uppfyllelse av våra juridiska skyldigheter inom ramen för datasäkerhet och berättigat intresse för att lösa avbrott i tjänsten samt för att skydda våra erbjudanden).

3.3.3 Egenreklam och marknadsföring av andra samt marknadsundersökningar, räckviddsanalyser och leadshantering utförs inom den omfattning som är lagstadgat tillåten eller baserat på samtycke.

(Rättslig grund: Samtycke eller vårt berättigade intresse att bedriva direktmarknadsföring, så länge detta sker i enlighet med dataskyddsrättliga och konkurrensrättsliga riktlinjer).

3.3.4 Gemenskap

(Rättslig grund: fullgörande av avtalsförpliktelser)

3.3.5 Att skydda och försvara våra rättigheter.

(Rättslig grund: Berättigande intresse från vår sida för att skydda och försvara våra rättigheter).

För ytterligare information, se respektive kapitel nedan.

3.4 Registrering

Om du vill använda eller få tillgång till förmåner som kräver att du ingår ett kontraktfullgörande begär vi att du registrerar dig.

Med din registrering samlar vi in personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra avtalet (t.ex. förnamn, efternamn, e-postadress) samt, om lämpligt, ytterligare uppgifter på frivillig basis. Obligatorisk information är märkt med en *.

3.4.1 Registrering och inloggning med SingleKey ID

Användningen av SingleKey ID och ytterligare funktioner, i synnerhet administrationen av din data och tillhandahållandet av din applikationsöverblick, sker på gemensamt ansvar av Bosch.IO GmbH och de personer som är ansvariga för de applikationer du använder.

För mer information om dina rättigheter, se avsnitt 3.3.1.1.

När du registrerar dig och loggar in med SingleKey ID gäller avtalsvillkoren för SingleKey ID (https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/documents/legal_notice/tc_registrationanduseofdigitalservices.pdf ) samt dataskyddsnotifikationen från SingleKey ID (https://singlekey-id.com/en/data-protection-notice/) för behandlingen av dina personuppgifter.

För användningen av SingleKey ID och funktioner har ett gemensamt personuppgiftansvarigavtal ingåtts mellan Bosch.IO GmbH och oss.

Vad är grunden för gemensamt personuppgiftansvar?

I samband med tillhandahållandet av SingleKey ID som en exklusiv lösning för enkel inloggning från Boschkoncernen.

För vilka processsteg finns ett gemensamt ansvar?

Bearbetningssteg: Ansvaret ligger hos:

 • Registrering och inloggning med SingleKey ID: Bosch.IO GmbH
 • Översikt och administration av data och applikationer med SingleKey ID: Bosch.IO GmbH

Vad har parterna kommit överens om?

Detta avtal krävs eftersom det under tillhandahållandet och driften av SingleKey ID och dess

funktioner behandlas personuppgifter i olika processsteg och av olika system som drivs antingen av Bosch.IO GmbH eller av alla parter som anges i listan över parter.

Vilka är avtalsparterna?

Den aktuella listan över parter publiceras på SingleKey ID-hemssidan under https://singlekey-id.com/en/data-protection-notice/.

Den aktuella listan över parter publiceras på SingleKey ID-webbplatsen under https://singlekey-id.com/en/data-protection-notice/.

3.5 Loggfiler

Varje gång du använder internet överför din webbläsare viss information, som vi lagrar i så kallade loggfiler.

Vi lagrar dessa loggfiler en kort period för att ha uppsikt över störningar i tjänsten och av säkerhetsskäl (t.ex. i syfte att utreda hackingförsök) och tar bort filerna efteråt. Loggfiler som behöver behållas för bevisändamål är undantagna från borttagning fram till dess att respektive incident löses och kan, från fall till fall, vidarebefordras till utredande myndigheter.

Loggfiler används även för analysändamål (med IP-adress eller utan fullständig IP-adress). Se även "Egen profilering och marknadsföring av andra samt marknadsundersökningar, räckviddsanalyser och leadshantering gjorda inom det område som är lagstadgat eller baserat på samtycke".

I loggfilerna sparas följande information:

 • IP-adress (internetprotokolladress) till den terminalenhet som används för att komma åt onlinetjänsterna
 • IP-adress (Internet Protocol address) för den terminalenhet som används för att komma åt SingleKey ID
 • Internetadressen till den webbplats som användaren kom ifrån (så kallad ursprungs- eller hänvisnings-URL)
 • Namn på tjänsteleverantören som användes för att komma åt onlineerbjudandet
 • Namn på filerna eller informationen som du fick åtkomst till.
 • Datum och tid samt varaktighet för att återkalla data
 • Mängd överförd data
 • http-statuskod (t.ex. "Förfrågan lyckad" eller "Efterfrågad fil hittades inte")

För mer information, se respektive erbjudanden nedan.

3.6 Minderåriga

Våra tjänster online är inte avsedda för barn under 16 år.

3.7 Dataöverföring till andra personuppgiftsansvariga

I princip vidarebefordras dina personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga om det krävs för att fullgörande av avtal, eller om vi själva eller en tredje part har ett berättigat intresse av dataöverföringen eller om du har gett ditt samtycke. Uppgifter om den rättsliga grunden och mottagarna eller mottagarkategorierna finns i avsnittet - "Behandlingssyften och rättslig grund". Tredje parter kan också vara andra företag inom Boschkoncernen samt CE-partnerföretag. När data överförs till tredje part baserat på ett legitimt intresse, förklaras detta i respektive erbjudanden som anges nedan.

Därutöver kan uppgifter överföras till andra personuppgiftsansvariga i den händelse vi är förpliktigade att göra detta av rättsliga skäl eller på order av en myndighet eller domstol.

3.7.1 Tjänsteleverantörer (generellt)

Vi involverar externa tjänsteleverantörer med uppgifter som försäljnings- och marknadsföringstjänster, kontrakthantering, programmering, datavärd och hotline-tjänster. Vi har valt dessa tjänsteleverantörer noga och övervakar dem regelbundet, särskilt när det gäller deras flitiga hantering och skydd av de uppgifter som de lagrar. Alla tjänsteleverantörer är skyldiga att hålla sekretess och följa lagstadgade bestämmelser. Tjänsteleverantörer kan också vara andra företag från Bosch-koncernen.

3.8 Överföring till mottagare utanför EES

Vi kan överföra personuppgifter till mottagare utanför EES till så kallade tredje-länder. I sådana fall säkerställer vi före överföringen att antingen datamottagaren tillhandahåller en lämplig nivå av dataskydd eller att du har samtyckt till överföringen.

Du har rätt att få en översikt över tredjelandsmottagare och en kopia av de specifikt överenskomna bestämmelserna som säkerställer en lämplig nivå av dataskydd. För detta ändamål, använd uttalandena i avsnittet Kontakt.

3.9 Lagringstid, lagringstid

I princip lagrar vi dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla våra onlineerbjudande och anslutna tjänster eller så länge vi har ett rättfärdigat intresse av att lagra uppgifterna (till exempel kan vi fortfarande ha ett rättfärdigat intresse av brevmarknadsföring efter fullbordande av våra avtalsförpliktelser). I alla andra fall raderar vi dina personuppgifter med undantag för uppgifter som vi är skyldiga att lagra för att uppfylla juridiska skyldigheter (till exempel på grund av lagringsperioder enligt skatte- och kommersiella koder är vi skyldiga att ha handlingar som avtal och röster tillgänglig under en viss tidsperiod).

3.10 Databehandling enligt andra lagbestämmelser

Vi samlar in uppgifter baserat på andra lagbestämmelser. Dessa omfattar till exempel regler för exportkontroll, EG-förordningar (granskning av terroristlistor), militär, kända avsändare (lag om flygfraktssäkerhet), skatter, ILSG, allmän jämställdhetslagstiftning, arbetsrättslagstiftning och många fler.

Vi behandlar personuppgifter enligt vad som anges i respektive rättslig förordning och i enlighet med gällande lagringsskyldigheter. Personuppgifter tas bort omedelbart när motsvarande lagringsskyldigheter upphör.

4. Webbgemenskaper ”Communities”

Vi erbjuder vi dig möjligheten att bli medlem i någon av våra webbgemenskaper (så som ctrlX AUTOMATION Community, myBODAS Community, Bloggar). Där kan du registrera dig, skapa en användarprofil och kommunicera med andra medlemmar. Din data som genereras används endast inom ramen för ditt samtycke för respektive gemenskap och prenumererad produktinformation. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtida behandlingar via din användarprofil. Alternativt kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i kontaktavsnittet.

Genom inmatning i respektive community kan du välja om du vill visa särskilda uttalanden av din användarprofil för alla medlemmar i communityn eller bara för dina "communityvänner" eller om de ska förbli privata.

All annan data som genereras av dig i gemenskaperna, t.ex. genom att ställa frågor eller skapa bilder, är automatiskt tillgängliga för allmänheten och kommer att länkas till din användarprofil.

5. Användning av cookies

Inom ramen för vår onlinetjänst kan cookies och spårningsmekanismer användas. Cookies är små textfiler som kan lagras på din enhet när du besöker vår onlinetjänst. Vi driver några av våra webbplatser, endast med tekniskt nödvändiga cookies. På dessa webbplatser är ingen cookie-hanteringsdialog i bruk. Spårning är möjlig med olika tekniker. I synnerhet bearbetar vi information med hjälp av pixelteknologi och/eller under analys av loggfiler.

5.1 Kategorier

Vi skiljer mellan cookies som är nödvändiga för onlinetjänstens tekniska funktioner och sådana cookies och spårningsmekanismer som inte är nödvändiga för onlinetjänstens tekniska funktion.

Det är i allmänhet möjligt att använda onlinetjänsten utan cookies som tjänar icke-tekniska ändamål.

5.2 Tekniskt nödvändiga cookies

Med tekniskt nödvändiga cookies menar vi cookies som utan dem, det tekniska tillhandahållandet av onlinetjänsten inte kan garanteras. Dessa inkluderar till exempel cookies som lagrar data för att säkerställa smidig återgivning av video- eller ljudmaterial.

Sådana cookies raderas när du lämnar webbplatsen.

5.3 Cookies och spårningsmekanismer som tekniskt inte krävs

Vi använder bara cookies och spårningsmekanismer om du har gett oss ditt tidigare samtycke i båda fallen. Med undantag för cookien som sparar den aktuella statusen för dina sekretessinställningar (urvalscookie). Denna cookie ställs ut baserat på legitima intressen.

Vi skiljer mellan två underkategorier med avseende på dessa cookies och spårningsmekanismer:

5.4 Comfort cookies

Dessa cookies underlättar driften och gör att du kan surfa mer bekvämt i vår onlinetjänst; t.ex. dina språkinställningar kan inkluderas i dessa cookies.

5.5 Marknadsföring cookies och spårningsmekanismer

 • Allmän:Genom att använda marknadsföringscookies och spårningsmekanismer kan vi och våra partners visa dig erbjudanden baserat på dina intressen, resultatet av en analys av ditt användarbeteende:
 • Statistik: Genom att använda statistiska verktyg mäter vi till exempel antalet sidvisningar.
 • Konverteringsspårning:Våra konverteringsspårningspartners placerar en cookie på din dator ("konverteringscookies") om du öppnade vår webbplats via en annons från respektive partner. Normalt är dessa cookies inte längre giltiga efter 30 dagar. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookies ännu inte har gått ut kan vi och den relevanta konverteringspartnern känna igen att en viss användare klickade på annonsen och därmed omdirigerades till vår webbplats. Detta kan också göras på flera enheter. Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookies tjänar syftet att sammanställa konverteringsstatistik och registrera det totala antalet användare som klickade på respektive annons och omdirigerades till en webbplats med en konverteringsspårningstagg.
 • Sociala plugin: Vissa av sidorna i vår onlinetjänst omfattar innehåll och tjänster från andra leverantörer (till exempel Facebook, Twitter) som också kan använda cookies och aktiva moduler. För mer information om sociala plugin, se avsnittet om sociala plugin
 • Omdirigering:Dessa verktyg skapar användarprofiler med hjälp av reklamcookies eller reklamcookies från tredje part så kallade "web beacons" (osynlig grafik som även kallas pixlar eller spårningspixlar) eller med hjälp av jämförbar teknik. Dessa används för intressebaserad reklam och för att kontrollera frekvensen med vilken användaren tittar på vissa annonser. Den relevanta leverantören är den person-uppgiftsansvarig som ansvarar för behandlingen av data i samband med verktyget. Leverantörerna av verktygen kan också lämna ut information till tredje part för ovan nämnda ändamål. Observera dataskyddsmeddelandena från den aktuella leverantören i detta sammanhang.
 • Spårning över flera enheter: I det här fallet, baserat på ett pseudonymt användar-ID, skapas en pseudonymprofil av användaren med information från användningen av olika enheter.
 • Besökihopsyning: Tilldelning av olika kontaktytor, som webbplatser, appar och enhets-ID:n till en användarprofil på flera enheter. Baserat på ditt enhets-ID, kontakt-ID, innehålls-ID eller information i webbformulär kan vi dra slutsatser om din person.
 • Anpassning: För att kunna erbjuda dig en personlig kundresa och ett nyhetsbrev efter ditt klick- och köpbeteende använder vi spårningsmekanismer på våra webbplatser.

Vänligen observera att användningen av verktygen kan innefatta överföring av dina uppgifter till mottagare utanför EES där det inte finns en adekvat nivå av dataskydd enligt GDPR (t.ex. USA). För mer information i detta avseende, se följande beskrivning av de enskilda marknadsföringsverktygen.

5.5.1 Namn: Optimizely

Leverantör: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105

Funktion: Cookien spårar ditt användarbeteende på webbplatsen och optimerar dina personliga användarupplevelser

Lagringstid: 1 år eller fram till återkallelse av samtycke

För mer information besök: https://help.optimizely.com/Set_Up_Optimizely/Cookies_and_localStorage_in_the_Optimizely_snippet; https://help.optimizely.com/Privacy_and_Data_Protection_Controls

5.5.2 Namn: Google Analytics

Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Funktion: Analys av användarnas beteende (sidhämtningar, antal besökare och besök, nedladdningar), skapande av pseudonyma användarprofiler baserat på information från flera enheter för inloggade Google-användare (spårning över olika enheter), berikning av pseudonyma användardata med mål gruppspecifik information från Google, omdirigering, UX-testning, konverteringsspårning och omdirigering i samband med Google Ads.

5.5.2.1 Namn: Google DoubleClick

Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Funktion: Placering av annonser, remarketing, konverteringsspårning

För mer information vänligen besök: https://www.google.com/intl/de/policies/

5.5.2.2 Namn: Google Ads

Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Funktion: Placering av annonser, remarketing, konverteringsspårning

Mer information finns på: https://adssettings.google.com/authenticated

5.5.3Namn: Tealium and Tealium Audience Stream

Leverantör: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

Funktion: Administration av webbplatstaggar via ett användargränssnitt, integrering av programkoder på våra webbplatser. Verktyg för att stödja kampanjplanering och analys utifrån rörelseprofiler och köpbeteende på egna webbplatser

Lagringstid: 1 år eller fram till återkallelse av samtycke

5.5.4 Namn: LinkedIn Pixel Insight Tag

Leverantör: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland

Funktion: LinkedIn behandlar dina personuppgifter för att skapa kampanjrapporter, för att spåra omvandlingar och klickhändelser samt för målinriktad annonsering utanför våra webbplatser (retargeting) baserat på URL, hänvisnings-URL, IP-adress förkortad eller hashad (i fall av ominriktning för flera enheter), enheter och webbläsarfunktioner (användaragent) och tidsstämpel. Vi tar inte emot någon av dina personuppgifter från LinkedIn. Vi tar endast emot anonymiserade kampanjrapporter om webbplatsmålgrupper och annonsprestanda.

LinkedIn lagringstid: Pseudonymisering efter 7 dagar. Slutlig radering efter 180 dagar

För ytterligare information besök: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

5.5.5 Namn: HubSpot Analytics

Leverantör: HubSpot Ireland Limited, One Dockland Central D1, Dublin, Irland

Funktion: Verktyg för att stödja automatiserade marknadsföringsändamål. För att generera och kvalificera kontakter använder vi kontakt- och innehålls-ID:n i våra webbformulär, som gör att vi kan identifiera dig och utföra besökssömmar, konverteringsspårning och retargeting.

För ytterligare information besök: https://legal.hubspot.com/dpa; https://www.hubspot.com/data-privacy/privacy-shield; https://legal.hubspot.com/privacy-policy

5.5.6 Namn: Analyser av kommunikations- och servicekanaler

Leverantör: Bosch Rexroth AG, Lise-Meitner-Str. 4, 89081 Ulm

Funktion: Interna analyser av användningen av olika kommunikations- och servicekanaler för Bosch Rexroths organisation globalt. Dataavstämning mot interna system.

5.6 Hantering av cookies och spårningsmekanismer

Du kan hantera dina cookie- och spårningsmekanisminställningar i webbläsaren och / eller våra sekretessinställningar.

Obs! De inställningar du har gjort hänvisar endast till webbläsaren som används i varje fall.

5.6.1 Inaktivera alla cookies

Om du vill inaktivera alla cookies, vänligen inaktivera cookies i dina webbläsar-inställningar. Observera att detta kan påverka webbplatsens funktionalitet.

5.6.2 Hantering av dina inställningar med avseende på cookies och spårningsmekanismer som inte krävs tekniskt

När du besöker våra webbplatser kommer du att bli tillfrågad i ett cookiedialog om du godkänner att vi använder comfort cookies, marknadsföringscookies respektive spårningsmekanismer.

I våra sekretessinställningar kan du dra tillbaka din samtyckesmedverkan för framtiden eller bevilja ditt samtycke vid en senare tidpunkt.

6. Sociala plugin

I våra online-erbjudanden använder vi så kallade sociala plugin från olika sociala nätverk. De beskrivs individuellt i detta avsnitt.

När du använder plugin skapar din webbläsare en direktanslutning till respektive sociala nätverks server. Härmed mottar respektive leverantör den information som din webbläsare har öppnat från respektive webbplats i våra online-erbjudanden - även om du inte har ett användarkonto hos den här leverantören eller för närvarande inte är inloggad på ditt konto. Loggfiler (inklusive IP-adressen) överförs i detta fall direkt från din webbläsare till en server från respektive leverantör och kan lagras där. Leverantören eller dess server kan vara placerad utanför EU eller EES (till exempel. i USA).

Plugin är fristående förlängningar av leverantörer av sociala nätverk. Av denna anledning kan vi inte påverka omfattningen av data som samlas in och lagras av dem.

Insamlingens syfte och omfattning, den fortsatta behandlingen och användningen av data från det sociala nätverket samt dina respektive rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet kan hittas genom att konsultera respektive sociala nätverks meddelanden om dataskydd.

Om du inte vill att leverantörer av sociala nätverk ska ta emot och, om tillämpligt, lagra eller använda data, ska du inte använda respektive plugin.

6.1 Sociala plugins med tvåklickslösning

Genom att använda den så kallade tvåklickslösningen skyddar vi ditt besök på våra webbsidor från att loggas och behandlas av sociala nätverksleverantörer som standard. När du använder en sida i vår internetnärvaro som innehåller sådana plugins, avaktiveras dessa initialt. Först när du klickar på respektive knapp aktiveras plugins.

6.2 Facebook plugins

Facebook drivs av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Hitta en översikt över Facebooks plugins och deras utformning här: https://developers.facebook.com/docs/plugins; hitta information om dataskydd på Facebook här: http://www.facebook.com/policy.php

6.3 Twitter-plugins

Twitter drivs av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA och Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irland ("Twitter"). Hitta en översikt över Twitters plugins och deras utformning här: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview.html; hitta information om dataskydd på Twitter här: https://twitter.com/privacy

6.4 Pinterest-plugins

Pinterest drivs av Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland. ("Pinterest"). Hitta en översikt över Pinterests plugins och deras utformning här: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/; hitta information om dataskydd på Pinterest här: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

6.5 Tipsa/E-post till en vän

Dina distribuerade e-postmeddelanden sparas enbart fram till dess att avsändningsprocessen har slutförts.

6.6 Knapp för delning

Endast när du aktivt klickar på delningsknappen skickas uppgifter till operatörerna av de sociala mediekanalerna. Inga uppgifter skickas till operatörerna av de sociala mediekanalerna i förväg – inte ens i anonym form.

6.7 Prenumeration/Uppdateringsfunktion

Inom ramen för våra onlineerbjudanden kan du registrera dig för att bli informerad om uppdateringar för speciellt innehåll. Efter att du uttryckligen har gett oss ditt samtycke genom att klicka, kommer du att få informationen till din e-post som gavs under registreringsprocessen. Om du avregistrerar dig själv kommer du inte längre att få e-post.

För mer information om hur du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, vänligen se respektive erbjudande nedan.

7. Användning av våra mobilapplikationer

Förutom våra onlineerbjudanden, erbjuder vi mobilapplikationer ("appar"), som du kan ladda ner till din mobila enhet. Förutom data som samlas in på webbplatser samlar vi in ​​ytterligare personuppgifter via våra appar som specifikt hämtas från användningen av en mobilenhet. Detta förutsätter ditt uttryckliga samtycke.

Om våra appar samlar in eller behandlar personuppgifter som avviker från detta dataskyddsmeddelande, se respektive erbjudanden som anges nedan.

7.1 Behandling av annonsidentifieraren / annons -ID

För reklamändamål använder vi, med ditt samtycke, den så kallade "annonsidentifieraren" (IDFA) för iOS-enheter och det så kallade reklam-id för Android-enheter. Dessa är inte permanenta identifieringsnummer för en viss terminalenhet som tillhandahålls av iOS eller Android. Uppgifterna som samlas in sammanförs inte med annan enhetsrelaterad information. Vi använder identifieringsnummer för att ge dig personliga annonser och för att analysera din användning. När du aktiverar (för iOS -enheter) alternativet "ingen annonsspårning" i enhetsinställningarna under "Sekretess" - "Annonser" eller (för Android -enheter) aktiverar "inaktivera intressebaserade annonser" i Googles inställningar under "Annonser", vi kan bara utföra följande åtgärder: Mät din interaktion med banners genom att räkna antalet visningar av en banner utan klick ("frekvensgräns"), klickfrekvens, bedömning av unik användning ("unik användare") och säkerhetsåtgärder, bedrägeribekämpning och felsökning. I enhetsinställningarna kan du alltid ta bort ditt IDFA- eller reklam -ID ("återställ annons -ID"); ett nytt identifieringsnummer genereras då som inte kombineras med data som samlats in tidigare. Vi rekommenderar dig att du kanske inte kan använda alla funktioner i vår app när du begränsar användningen av respektive identifikationsnummer.

7.2 Databehandling av App Store -operatörer

Vi samlar inte in data, och det ligger utanför vårt ansvar när data, såsom användarnamn, e -postadress och individuell enhetsidentifierare överförs till en appbutik (t.ex. Google Play av Google, App Store av Apple, Galaxy Apps Store av Samsung ) när du laddar ner respektive applikation. Vi kan inte påverka denna datainsamling och vidare behandling av App Store som controller.

8. Youtube

Våra onlineerbjudanden använder YouTube-videoplattformen som drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("YouTube"). YouTube är en plattform som tillåter uppspelning av ljud- och videofiler.

När du öppnar en respektive webbplats för våra onlineerbjudanden som innehåller en inbäddad YouTube -spelare skapar detta en anslutning till YouTube så att video- eller ljudfilen kan överföras och spelas upp. Därmed överförs data till YouTube som datakontrollant. Vi är inte ansvariga för behandling av sådan information av YouTube.

Ytterligare information om omfattningen och syftet med insamlad data, om vidare behandling och användning av data från YouTube, om dina rättigheter och de sekretessalternativ som du kan välja, finns i YouTubes meddelande om dataskydd.

9. Kommunikationsverktyg på sociala medier

Vi använder på vår sociala medieplattform (t.ex. twitter) kommunikationsverktyg för att behandla dina meddelanden som skickas via denna sociala medieplattform och för att erbjuda dig support.

När du skickar ett meddelande via vår sociala medieplattform behandlas meddelandet för att hantera din fråga (och vid behov ytterligare data som vi får från leverantören av sociala medier i samband med detta meddelande som ditt namn eller filer).

Dessutom kan vi analysera dessa data i en aggregerad och anonymiserad form för att bättre förstå hur vår sociala medieplattform används.

Vi kommer att vidarebefordra de personuppgifter du lämnar till Bosch juridiska person som är ansvarig för behandlingen av din fråga (till exempel om din fråga hänvisar till en produkt som distribueras av en annan Bosch juridisk person). Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är vårt legitima intresse (art. 6 para. 1 lit. f GDPR) eller, om tillämpligt, ett befintligt avtalsförhållande (art. 6 para. 1 lit. b GDPR). De behandlade personuppgifterna raderas senast 180 dagar efter mottagandet av ditt meddelande.

10. Externa länkar

Våra onlinetjänster kan innehålla länkar till tredjeparts internetsidor – från leverantörer som inte har någon anknytning till oss. Vi har ingen påverkan på insamling, behandling eller användning av personuppgifter som eventuellt överförs när man klickar på länken till den tredje parten (exempelvis IP-adressen eller URL-adressen till den webbplats där länken finns) eftersom tredjeparts uppträdande ligger utanför vår kontroll. Vi påtar oss inget ansvar för tredjeparts behandling av personuppgifter.

11. Säkerhet

Våra medarbetare och de företag som tillhandahåller tjänster på uppdrag av oss är skyldiga att iaktta sekretess och att följa tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vi vidtar alla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå och för att skydda de av dina uppgifter som administreras av oss, i synnerhet från riskerna för oavsiktlig eller olaglig förstörelse, manipulering, förlust, förändring eller obehörigt utlämnande eller obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

12. Användarrättigheter

Om du vill utöva dina rättigheter använder du den information som tillhandahålls i avsnittet Kontakt. När du gör det är det viktigt att du säkerställer att det går att identifiera dig som individ på ett otvetydigt sätt.

Rätt till information och åtkomst

Du har rätt att få en bekräftelse från oss om dina personuppgifter behandlas eller ej, och att i så fall få åtkomst till dina personuppgifter.

Rätt till korrigering och borttagning

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rörande dig själv rättade utan onödigt dröjsmål från vår sida. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande. Detta gäller inte för uppgifter som omfattas av den juridiska skyldigheten att iaktta en lagstadgad lagringsperiod. I det fall åtkomst till sådana uppgifter inte krävs är dock behandlingen av dem begränsad (se nedan).

Begränsning av behandling

I den mån lagstadgade krav är uppfyllda har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina uppgifter.

Invändning mot personuppgiftsbehandling

Du har rätt att när som helst invända mot vår databehandling. Vi upphör då med att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa att vi efterlever de rättsliga kraven på att ange påvisbara skäl till ytterligare behandling som är utanför våra intressen, rättigheter och friheter eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Invändning mot personuppgiftsbehandling som utgår från den rättsliga grunden rättfärdigt intresse”

Du har dessutom rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, i den mån detta grundar sig i ”berättigat intresse”. Vi kommer då att avsluta behandlingen av dina uppgifter, såvida vi inte visar övertygande legitima skäl enligt lagkrav som åsidosätter dina rättigheter.

Återkallande av samtycke

I det fall du har samtyckt till behandlingen av dina uppgifter har du rätt att återkalla detta samtycke med omedelbar verkan. Lagligheten hos uppgiftsbehandlingen före ditt återkallande förblir oförändrad.

Prenumerationer kan avbrytas via den länk som omnämns i prenumerationen, om tillämpligt i inställningarna för internetutbudet i fråga. Alternativt är du välkommen att kontakta oss: Kontakt.

Dataportabilitet

I den mån lagstadgade krav är uppfyllda kan du begära att få data som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller – om det är tekniskt möjligt – att vi överför dessa data till en tredje part.

Rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan klaga till den tillsynsmyndighet som ansvarar för din hemvistort eller ditt hemvistland, eller till den tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över oss. Detta är:

12.1 Integritetsskyddsmyndigheten

Postadress:

Integritetsskyddsmyndigheten

Box 8114

104 20 Stockholm

Besöksadress:

Integritetsskyddsmyndigheten

Fleminggatan 14, plan 7

Stockholm (T: Rådhuset)

Telefon: +46 8 657 61 00
E-post: imy@imy.se

13. Uppdatering av information om personuppgiftsbehandling

Vi förbehåller oss rätten att förändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder. I sådant fall kommer vi att uppdatera vår information om personuppgiftsbehandling på motsvarande sätt. Lägg därför märke till den aktuella versionen av detta dokument, eftersom det kan komma att ändras.

14. Kontakt

Om du önskar ta kontakt med oss hittar du adressen i avsnittet ”Personuppgiftsansvarig”. För att hävda dina rättigheter, samt förslag och klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar vårt dataskyddsombud:

Group Commissioner for Data Protection
Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart
GERMANY
dpo@bosch.com

Eller använd följande länk
https://request.privacy-bosch.com/entity/DCSE


Gäller från: 2023-07-21

APP: Digital Service Assistant

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Behandling av din platsdata Våra erbjudanden inkluderar även så kallade platsbaserade tjänster, genom vilka vi förser dig med specialerbjudanden som är skräddarsydda för din respektive plats. För att erbjuda den här appfunktionen samlar vi in ​​de tre senaste GPS-platserna som tillhandahålls av din mobila enhet och din IP-adress när du ger ditt samtycke. Vi skapar ingen rörelseprofil. Du kan inaktivera den här funktionen i respektive appinställningar eller i operativsystemsinställningarna på din mobila enhet eller pausa den utan att påverka appens grundläggande funktionalitet.

Bearbetning av dina fotodata

I grund och botten är aktiveringen av fotofunktionen möjlig för överföring av bilder till vår 1st Level-Support av dig. För att aktivera fotofunktionen måste du ge ditt samtycke till appen i enhetsinställningarna för varje enhet du använder. Se till att du inte skickar några personliga uppgifter angående fotodata till vår första nivås support med vår app. Se även våra "Villkor för registrering och användning av tjänster från Bosch Rexroth AG".

Bearbetade kategorier av data

Följande kategorier av data behandlas:

 • Kommunikationsdata (t.ex. namn, telefon, e-post, adress, IP-adress)
 • Platsdata (t.ex. GPS-information, IP-adress)
 • Användarmasterdata

Behandlingsändamål och rättslig grund

Vi såväl som de tjänsteleverantörer som beställts av oss behandlar dina personuppgifter för följande behandlingsändamål:

 • Leverans av detta onlineerbjudande (Rättslig grund: Berättigat intresse från vår sida av direktmarknadsföring, så länge detta sker i enlighet med dataskydds- och konkurrenslagstiftning och/eller fullgörande av avtalsförpliktelser).
 • Kundsupport (rättslig grund: Uppfyllelse av avtalsförpliktelser)
 • Registrering (rättslig grund: Uppfyllelse av avtalsförpliktelser)
 • Fotoanvändning (rättslig grund: samtycke till att använda fotofunktionen från din enhet)
 • Tillhandahålla platsbaserade tjänster för miljösökning av en eller flera omgivna återförsäljare av vårt återförsäljarnätverk (Rättslig grund: Samtycke att använda platsdata från din enhet)
 • Lösning av tjänstavbrott och av säkerhetsskäl (Rättslig grund: Uppfyllelse av våra juridiska skyldigheter inom ramen för datasäkerhet och berättigat intresse av att lösa tjänsteavbrott samt att skydda våra erbjudanden).

Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från: 2020-10-07

Bildbanken (Image Pool)

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Kontaktuppgifter (registrering – t.ex. e-post, förnamn, efternamn, företag/avdelning, skäl till åtkomst, din kontakt vid Bosch Rexroth, telefonnummer)
 • Användarhuvuddata (registrering)

Syftet med och rättsliga grunder för behandlingen

Vi, samt de tjänsteleverantörer som vi anlitar, behandlar dina personuppgifter för följande behandlingsändamål:

 • Tillhandahålla onlinetjänster (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)
 • Registrering (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)
 • I syfte att identifiera fel och av säkerhetsskäl (rättslig grund: fullgörande av våra lagstadgade skyldigheter inom datasäkerhetsområdet samt berättigat intresse av att korrigera fel och upprätthålla säkerheten för våra utbud)

Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2018-05-25

BODAS-Connect

Geolokalisering

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Platsdata (ex. aktuell position)
 • Kontaktuppgifter (ex. ip-adress)
 • Masterdata (t.ex. namn, förnamn, e-postadress, telefonnummer)
 • Enhetshantering (t.ex. serienummer, MAC-adress, mjukvarustatus och annan konsumentspecifik information)
 • Datahantering (t.ex. geoposition, processdata som hastighet, tryck, förbrukning av förbrukningsvaror)

Behandlingsändamål och rättsliga grunder

Platsvisning för övervakning av mobila maskiner i arbetsmiljö (rättslig grund: berättigat intresse av prediktivt underhåll baserat på maskin- och prestandadata fleet management)

Dataöverföring och lagring

„HERE Map“ drivs av HERE Global B.V., Kennedyplein 222 -226, 5611 ZT Eindhoven, Nederländerna (“HERE”). www.here.com

Med hjälp av denna tjänst kan du, via en webbläsare, bestämma den faktiska platsen för dina maskiner. För att få åtkomst till kartorna kommer data att överföras till HERE. Platsen bestäms i webbläsaren.

Information om HERE:s dataskydd hittar du här:

Dataskydd https://legal.here.com/privacy/policy

Dataskyddsrättigheter https://legal.here.com/privacy/policy

Information om gemensam personuppgiftansvarig gentemot den registrerade enligt art. 26 para. 2 meningen GDPR

För vilka processsteg finns ett gemensamt ansvar?

Alla personuppgiftsansvariga behandlar data från de registrerade för att tilldela administrerade IOT-enheter ur licenssynpunkt, för att fastställa mjukvaruuppdateringar, för att informera om uppdateringarna efter återinloggning och för att utföra analys om användningen och beteendet hos maskinparker.

Behandlingen baseras på berättigat intresse att tillhandahålla tjänster och att förbättra produkter och tjänster.

Bearbetningsaktiviteter och ansvar fastställs i individuella avtal med partner.

För ytterligare detaljer och information om dina rättigheter, se avsnitt 3.3.1.1 i den första delen av dataskyddsnotifikationen.

Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2023-07-21

Bosch Rexroth Licenscenter

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Bearbetade datakategorier

Följande datakategorier behandlas:

 • Programvarudata (programvarutyp, antal licenser, aktiverade licenser)
 • Enhetsdata (enhetsnamn, enhets-ID, enhetstyp)

Syfte med behandlingen och rättslig grund

 • Erhålla och administrera licenser (rättslig grund: uppfyllande av avtalsförpliktelser, berättigat intresse av internt datautbyte mellan juridiska personer som tillhör Bosch Rexroth)

Dataöverföring och lagring

Inga personuppgifter kommer att överföras till obehöriga tredje parter.

Vi lagrar inte dina uppgifter längre än nödvändigt, eller i enlighet med lagstadgade lagringstider.

Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från: 2023-12-18

Chatt

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Behandlade uppgifter:

Följande uppgifter behandlas:

 • Kontaktuppgifter (IP-adress; obligatoriska fält* t.ex.: e-postadress, namn, företag, kundnummer, adress, telefonnummer)

Syfte med behandling och rättsliga grunder

 • För att besvara dina användarförfrågningar inom ramen för en chatt/chattbot. (Rättslig grund: fullgörande av ett avtal respektive berättigat intresse av förbättring av produkter/tjänster och berättigat intresse av korrekt hantering och betydelsefullt svar på ditt ärende genom att vidarebefordra den till en lämplig kontakt inom Bosch Rexroth, mellan juridiska personer och CE-partnerföretag)
 • Få feedback när det gäller din begäran (rättslig grund: respektive legitimt intresse för att förbättra vårt online-erbjudande / produkter och tjänster)
 • Lagring av din kommunikationsdata (rättslig grund: legitimt intresse i att lagra kontaktdata för att öka våra affärsrelationer)
 • Tillfällig behandling av IP-adress för automatisk identifiering av land. (rättslig grund: legitimt intresse av korrekt svar på din begäran genom att vidarebefordra den till en lämplig intern kontakt, om så är landsöverskridande)
 • Analys av användningen av de globala kommunikationskanalerna och de opportunities eller leads för DC eller partnerföretag detta kan leda till. (rättslig grund: berättigat intresse av att uppnå effektivitet, men också att uppnå mer global försäljning baserat på en bättre förståelse av kunderna)
 • Användning av en artificiell intelligens (Large Language Model/Transformer Model) för att anonymisera chatthistorik (rättslig grund: berättigat intresse av att skapa en anonymiserad FAQ (vanliga frågor) inklusive syftet att träna och underhålla algoritmer eller modeller)

Dataöverföring och lagring

Vid användning av chatten lagras chatthistoriken. När chatten avslutas raderas uppgifterna omedelbart. I fallet med en support- eller serviceförfrågan som härrör från chatthistoriken kommer chatthistoriken att lagras i en kunddatabas i syfte att uppfylla avtalsförpliktelser i den mån begäran kan tilldelas en person.

Efter avslutad chatt kommer dina personuppgifter, chattkommunikationen, resulterande support eller serviceförfrågan att tilldelas i vår kunddatabas när de tas emot.

Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2023-12-18

ContactLocator (Sökfunktion för Kontakter)

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Uppgifter om position (t.ex. aktuell position, postnummer)

Syftet med och rättsliga grunder för behandlingen

 • Bosch Rexroth och partnerområdessökning (rättslig grund: prekontraktuell åtgärd - behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås.)

Dataöverföring och lagring

Google Maps drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Genom att använda dig av den här tjänsten kan du – via din webbläsare – överföra din verkliga position eller välja en position manuellt i den alternativmeny som tillhandahålls. Dina uppgifter överförs enbart till Google om dina grundläggande webbläsarinställningar tillåter detta, om du bekräftar en avisering i webbläsaren vid behov eller om du använder knappen för att visa adresslistan i urvalsmenyn. Om du inte vill att Google Maps ska ta emot dina uppgifter och i så fall lagra eller fortsätta att använda dem, ska du inte använda denna tjänst. Du kan hitta en översikt av API-kraven här: https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/intro?hl=en

Här hittar du mer information om integritet hos Google: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en#infocollect

Information för delning av positioneringsuppgifter:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/does-firefox-share-my-location-websites?redirectlocale=en-US&redirectslug=does-firefox-share-my-location-web-sites

Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2022-08-22

ctrlX AUTOMATION

Enhetshantering

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Bearbetade datakategorier

Följande datakategorier bearbetas:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. ip-adress)
 • Masterdata (t.ex. namn, förnamn, e-postadress, telefonnummer)
 • Enhetshantering (t.ex. serienummer, MAC-adress, IP-adress, programvarustatus och annan kundspecifik information)
 • Mjukvarudata (typ av mjukvara, antal licenser, aktiverade licenser)
 • Enhetsdata (enhetsnamn, enhets-ID, typ av enhet)

Bearbetningsändamål och rättsliga grunder

 • Säkra systemåtkomst av slutenheter
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsförpliktelser och berättigat intresse av att säkerställa applikationernas funktionalitet, vilket avtalats med kunden från våra OEM:er
 • Tillhandahållande och administration av licenser (rättslig grund: uppfyllande av avtalsförpliktelser, berättigat intresse av internt datautbyte mellan juridiska personer i Bosch Rexroth)

Dataöverföring

Information om gemensam personuppgiftsansvarig gentemot de registrerade enligt art. 26 para. 2 meningen GDPR

För vilka processsteg finns ett gemensamt ansvar?

Alla personuppgiftsansvariga behandlar data från registrerade för att säkerställa systemåtkomst till specifika kundtilldelade slutenheter och mjukvaruuppdateringar.

Bearbetningsaktiviteter: Utföra IoT-tjänster

För ytterligare detaljer och information om dina rättigheter, se avsnitt 3.3.1.1 – i den första delen av dataskyddsnotifikationen.

Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2023-12-18

CRM

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Bearbetade datakategorier

Följande datakategorier behandlas:

 • Kommunikationsdata (t.ex. namn, e-post, telefon, adress, kontakt-ID)

Syfte med behandlingen och rättslig grund

 • Global hantering av pre-sales faser för att initiera och utöka affärsrelationer (rättslig grund: legitimt intresse av att utöka nya affärsrelationer genom att vidarebefordra den till en lämplig kontakt inom Bosch Rexroth, mellan juridiska personer och CE-partnerföretag)
 • Global kundadministration, adressmanagement (rättslig grund: berättigat intresse av internt datautbyte mellan juridiska personer som tillhör Bosch Rexroth)
 • Global orderhantering och spårning (rättslig grund: uppfyllande av avtalsförpliktelser)
 • Global eftermarknadsservice (rättslig grund: uppfyllande av avtalsförpliktelser)
 • Global hantering av marknadsföringsaktiviteter (nyhetsbrev) (rättslig grund: samtycke)
 • Global kundsupport (ärenden) (rättslig grund: uppfyllande av avtalsförpliktelser)

Dataöverföring

Dataöverföring

Information om gemensam personuppgiftsansvarig gentemot de registrerade enligt art. 26 para. 2 meningen 2 GDPR

För vilka processsteg finns ett gemensamt ansvar?

Alla personuppgiftsansvariga behandlar data från registrerade eller potentiella kunder som samlats in på mässor/mässor eller andra källor som sociala mediekanaler, webbformulär och onlineevenemang. Alla personuppgiftsansvariga delar data för att generera leads/opportunities och för att möjliggöra samarbetande affärsstrategier och KPI:er.

Bearbetningsaktiviteter:

 • Global Customer Relationship Management
 • Anonymiserad analys av kommunikationstjänster baserad på vår onlinekundsupport

För ytterligare detaljer och information om dina rättigheter, se avsnitt 3.3.1.1 – den allmänna delen av dataskyddsnotifikationen.

Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från: 2023-07-21

CytroConnect

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Bearbetade datakategorier

Följande datakategorier behandlas:

 • Kommunikationsdata: namn, e-post, telefon, adress, användar-ID

Behandlingsändamål och rättsliga grunder

 • Kundsupport (rättslig grund: fullgörande av avtalsförpliktelser)
 • Registrering (rättslig grund: kontrakt)

Dataöverföring och lagring

Inga personuppgifter kommer att överföras till obehöriga tredje parter.

Din förfrågan, där ditt eget e-postsystem används vid behov, skickas vidare till rätt kontakt inom Bosch Rexroths organisation.

Vi lagrar inte dina uppgifter längre än nödvändigt, respektive hänvisar till lagstadgade lagringsperioder.

Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från: 2023-07-21

easyConfig

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Bearbetade datakategorier

 • Kommunikationsdata (t.ex. namn, telefon, e-post, IP-adress, företag)

Behandlingsändamål och rättslig grund

 • Behandlingen krävs för den kundspecifika utvecklingen av BSW (Basic Software) för Bosch Rexroths styrenheter (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)

Dataöverföring och lagring

Inga personuppgifter kommer att överföras till obehöriga tredje parter.

Kommunikationsdata som använts i supportförfrågningar kommer att raderas var tredje månad av Bosch Rexroth GmbH i Tyskland.

Vi lagrar inte dina uppgifter längre än nödvändigt respektive hänvisar till lagliga lagringsperioder.

Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2023-07-21

Event och mässor

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Bearbetade datakategorier

Följande datakategorier behandlas:

 • Kommunikationsdata (t.ex. namn, adress, telefon, e-post, befattning, frivilligt: ​​foton, studier, mål för studier, forskarskola, färdigheter)
 • Kontraktmasterdata: (t.ex. registrering, kolla deltagarstatus, catering (intoleranser/matpreferenser, hotellbokningar, produktnärvaro, URL för eget nedladdningsområde, evenemangsdeltagande)
 • Webbläsarinformation (t.ex. webbläsartyp, webbläsarversion, operativsystem, skärmupplösning, flashversion, användaragent)

Behandlingsändamål och rättsliga grunder

Vi, liksom de tjänsteleverantörer som anlitats av oss, behandlar dina personuppgifter för följande behandlingsändamål:

 • Chattfunktion (rättslig grund: berättigat intresse att ge dig möjlighet att nätverka med andra deltagare)
 • Frågefunktion. Baserat på dina registreringsuppgifter ger vi dig möjligheten att skicka ett e-postmeddelande istället för att använda chatten öppet. Vanligtvis får du svar under eventet, i sällsynta fall får du svar efter eventet. (rättslig grund: fullgörande av avtalsförpliktelser)
 • Fotobås (rättslig grund: berättigat intresse av att ge dig ett fint minne av eventet)
 • Anonym feedback (rättslig grund: berättigat intresse att ge dig möjlighet att berömma oss eller berätta vart det finns förbättringspotential)
 • Intoleranser/matpreferenser vid catering (rättslig grund: samtycke)
 • Global hantering av pre-sales faser för initiering av affärsrelationer (rättslig grund: berättigade intressen av att utöka nya affärsrelationer; upprätta kontakt, så länge detta görs i enlighet med kraven i dataskydds- och konkurrenslagstiftningen; Berättigat intresse av att vidarebefordra dina uppgifter till affärsenheter, försäljningspartners eller återförsäljarorganisationer som är involverade i event om du har uttryckt intresse för deras produkter utöver ditt intresse för våra produkter. Vi ger dig en eventspecifik översikt på begäran. Kontakta i så fall adressen som anges i avsnittet "Personuppgiftsansvarig".)
 • Global kundadministration, adresshantering (händelsehantering) (rättslig grund: fullgörande av avtalsförpliktelser, samtycke)
 • Global hantering av marknadsföringsaktiviteter (inbjudningar) (rättslig grund: samtycke)
 • Globalt internt tvärdivisionellt datautbyte (rättslig grund: Bosch Rexroths berättigade intresse att vidarebefordra dina uppgifter till rätt kontakt i vår organisation)
 • Fastställande av nyckeltal (rättslig grund: berättigat intresse av att utvärdera våra affärsprocesser (operativ process management))
 • Du kan få ett tack-e-postmeddelande från oss efter eventet inklusive dina begärda dokument (rättslig grund: fullgörande av avtalsförpliktelser)
 • Val av deltagare (rättslig grund: berättigat intresse av behovsbaserad utformning och planering av event precis som att verifiera relevanta antagningskrav)

Dataöverföring och lagring

Vi lagrar inte dina uppgifter längre än nödvändigt respektive hänvisat till lagliga lagringstider, förutom i de fall då dina uppgifter kommer att lagras i en kunddatabas för fullgörande av avtalsförpliktelser, baserat på en support- och serviceförfrågan som tilldelats en specifik person.

Fakturakvitton (catering) kommer att raderas efter att den lagliga lagringstiden har uppnåtts.

Länk till Google Maps i inbjudningsemail:

Vi behandlar inga personuppgifter. Dina data kommer endast att överföras till Google om din webbläsare principiellt tillåter detta, du bekräftar ett meddelande från din webbläsare vid behov eller så använder du knappen "visa adresslista" i menyn. Om du inte vill att Google Maps tar emot din data och på så sätt lagrar eller fortsätter att använda den, bör du inte använda denna tjänst. Här kan du hitta mer information om datasekretess hos Google: https://policies.google.com/privacy?gl=SV&hl=sv#infocollect

Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från: 2023-07-21

Expokat

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Kontaktuppgifter (registrering – exempelvis förnamn, efternamn, e-postadress, användarnamn)
 • Användardata (registrering)

Syftet med och rättsliga grunder för behandlingen

Vi, samt de tjänsteleverantörer som vi anlitar, behandlar dina personuppgifter för följande behandlingsändamål:

 • Tillhandahålla onlinetjänster (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)
 • Registrering (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)
 • I syfte att identifiera fel och av säkerhetsskäl (rättslig grund: fullgörande av våra lagstadgade skyldigheter inom datasäkerhetsområdet samt berättigat intresse av att korrigera fel och upprätthålla säkerheten för våra utbud)

Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2018-05-25

First Level Support

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Bearbetade datakategorier

Följande datakategorier behandlas:

 • Kommunikationsdata (t.ex. namn, e-post, telefon, adress)

Syfte med behandlingen och rättslig grund

 • Kundsupport (rättslig grund: fullgörande av avtalsförpliktelser)

Ovanstående allmänna dataskyddsmeddelanden är också giltiga.

Gäller från: 2018-05-14

Hägglunds CM

Hägglunds CM

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Bearbetade datakategorier

 • Stamdata (t.ex. namn, e-postadress)
 • Enhetshantering (t.ex. serienummer, MAC-adress, programvarustatus och annan kundspecifik information)
 • Datahantering (t.ex. geoposition, processdata som hastighet, tryck, förbrukning av förbrukningsvaror)

Syftet med bearbetningen

Vi, liksom de tjänsteleverantörer som anlitats av oss, behandlar dina personuppgifter för följande behandlingsändamål:

Basdata:

 • Licensiering och registrering
 • Tilldelning av enheterna som ska hanteras

Enhetshantering:

 • Hantera IoT-enheter
 • Fastställande av mjukvaruuppdateringar till de lagrade IoT-enheterna
 • Information om nödvändiga uppdateringar vid nästa registrering av kundens anställda

Datahantering:

 • Tillhandahållande av insamlad sensor- och drivrelaterad data
 • Översikt och analys av insamlad data

Rättsliga grunder

Uppfyllelse av avtalsförpliktelser

Ansvar

Stamdata: Bosch Rexroth AB (controller)

Enhetshantering: Bosch Rexroth AB (controller)

Datahantering: Bosch Rexroth AB (controller)

Lagringstid

Uppgifterna lagras så länge det finns ett aktivt avtal mellan Bosch Rexroth AB och Slutanvändaren. Båda parter har möjlighet att säga upp avtalet enligt det som sammanfattas i det undertecknade avtalet. Inga personuppgifter kommer att vidarebefordras till obehöriga tredje parter.

Ytterligare bestämmelser i andra jurisdiktioner

Ryska Federationen

Ingen behandling av personuppgifter för ryska medborgare eftersom ryska medborgare inte får ange personuppgifter som riktiga namn som inloggningsuppgifter.

Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från: 2022-02-18

Hägglunds CMp

Hägglunds CMp

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Bearbetade datakategorier

 • Stamdata (t.ex. namn, e-postadress)
 • Datahantering (t.ex. processdata som hastighet, tryck, temperatur)

Syftet med bearbetningen

Vi, liksom de tjänsteleverantörer som anlitats av oss, behandlar dina personuppgifter för följande behandlingsändamål:

Basdata:

 • Licensiering och registrering
 • Tilldelning av enheterna som ska hanteras

Datahantering:

 • Tillhandahållande av insamlad sensor- och drivrelaterad data
 • Översikt och analys av insamlad data

Rättsliga grunder

Uppfyllelse av avtalsförpliktelser

Ansvar

Stamdata: Bosch Rexroth AB (controller)

Datahantering: Bosch Rexroth AB (controller)

Lagringstid

Uppgifterna lagras så länge det finns ett aktivt avtal mellan Bosch Rexroth AB och Slutanvändaren. Båda parter har möjlighet att säga upp avtalet enligt det som sammanfattas i det undertecknade avtalet. Inga personuppgifter kommer att vidarebefordras till obehöriga tredje parter.

Ytterligare bestämmelser i andra jurisdiktioner

Ryska Federationen

Ingen behandling av personuppgifter för ryska medborgare eftersom ryska medborgare inte får ange personuppgifter som riktiga namn som inloggningsuppgifter.

Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från: 2022-02-18

Hägglunds InTouch

Hägglunds InTouch

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Bearbetade datakategorier

Följande datakategorier behandlas:

 • Företagskontaktuppgifter (t.ex. namn, företags e-postadress, företagstelefonnummer, företagsadress)

Behandlingsändamål och rättsliga grunder

Syftet med databehandlingen är att leverera underhållstjänster, inklusive skapande av servicerapporter, förbättra produkter och tjänster samt att dokumentera underhållsaktiviteter och historik. (rättslig grund: Vårt berättigade intresse av att hantera aktiviteterna ovan)

Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från: 2022-04-07

Kontaktformulär

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Kontaktuppgifter (obligatoriska fält: exempelvis e-postadress, namn, telefonnummer, adress, land, begäran) samt annan icke-obligatorisk information.

Syftet med och rättsliga grunder för behandlingen

 • Tillhandahålla information (rättslig grund: berättigat intresse av att behandla dina kontaktuppgifter, korrekt hantering och betydelsefullt svar på din ärende genom att vidarebefordra den till en lämplig kontakt inom Bosch Rexroth, mellan juridiska personer och CE-partnerföretag)
 • Upphämtningstjänst (rättslig grund: berättigat intresse av att behandla dina kontaktuppgifter i syfte av att globalt hantera uppskattning av initiativ och förbättra affärsrelationer och öka affärsvolym)
 • Analys av användningen av de globala kommunikationskanalerna och de resulterande opportunities eller leads för Bosch Rexroth eller partnerföretag (rättslig grund: berättigat intresse av att uppnå effektivitet, men också att uppnå mer global försäljning baserat på en bättre förståelse av kunderna)

Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2023-07-21

Bosch Rexroth Academy (Learn Management System)

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Bearbetade datakategorier

Följande datakategorier behandlas:

 • Kommunikationsdata (t.ex. namn, e-post, IP-adress)
 • Användarstamdata (registrering)
 • Utbildningens historia

Syfte med behandlingen och rättslig grund

Vi, liksom de tjänsteleverantörer som beställts av oss, behandlar dina personuppgifter för följande behandlingsändamål:

 • Leverans av detta onlineerbjudande (för innehåll som kräver registrering) (rättslig grund: uppfyllande av avtalsförpliktelser)
 • Registrering av historik för utbildning längre än perioden för fullgörande av avtalsförpliktelse (kundens begäran) (rättslig grund: samtycke)

Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från: 2021-11-23

MTpro-Online-Designer

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Bearbetade datakategorier

Följande datakategorier behandlas:

 • Kommunikationsdata (t.ex. företag, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, land)
 • Stamdata på frivillig basis, t.ex. kundnummer

Syfte med behandlingen och rättslig grund

Vi, liksom de tjänsteleverantörer som beställts av oss, behandlar dina personuppgifter för följande behandlingsändamål:

 • Global kundadministration, adresshantering (rättslig grund: uppfyllande av avtalsförpliktelser eller åtgärder före avtal, berättigat intresse av internt datautbyte mellan juridiska personer som tillhör Bosch Rexroth och utökad affärsrelation)
 • Leverans och administration av skapade layouter (rättslig grund: åtgärder före avtal, avtalsförpliktelser)
 • Tilldelning och överföring av förfrågningar till CE Partner (rättslig grund: berättigat intresse av effektiv hantering av standardförfrågningar om offert)

Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från: 2021-10-04

Nyhetsbrev

Du kan registrera dig för nyhetsbrev från oss. Vi tillhandahåller ett så kallat dubbelt godkännandealternativ, vilket innebär att vi bara skickar dig ett nyhetsbrev via e-post, mobilt meddelandeprogram, SMS eller push-aviseringar när du uttryckligen har bekräftat aktiveringen av nyhetsbrevstjänsten till oss genom att klicka på länken i ett meddelande. Om du inte längre önskar ta emot nyhetsbrev kan du avsluta prenumerationen när som helst genom att återkalla ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke till nyhetsbrev via e-post när som helst genom att klicka på länken som skickas i respektive e-postmeddelande med nyhetsbrev, eller i de administrativa inställningarna för internetutbudet. Alternativt är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns i avsnittet Kontakt.

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Kontaktuppgifter (obligatoriska fält, exempelvis: namn, företag, e-postadress, avdelning, adress, land) och andra icke-obligatoriska fält
 • Spårning/profilering av data
 • Spårnings- /profileringsdata (t.ex. e-post: har skickats en marknadsföringsmail + om e-postserver + fått mail + tidsstämpel, har öppnat ett mail + tidsstämpel, har klickat på ett mail + tidsstämpel; webbplatser: sidvy + tidsstämpel , formuläret inlämnande + inlämnade fält + tidsstämpel)

Syftena med och rättsliga grunder för behandlingen

Vi, samt de tjänsteleverantörer som vi anlitar, behandlar dina personuppgifter för följande behandlingsändamål:

 • Produktmarknadsföring och optimering av våra tjänster (rättslig grund: samtycke)

Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2021-04-19

Pressportal

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Bearbetade datakategorier

Följande datakategorier behandlas:

 • Kontaktuppgifter offentliga källor: medianamn, namn, e-postadress, adress, telefon
 • Personligt mottagna kontaktuppgifter: företag (avdelning), namn, e-postadress, adress, telefon
 • Pressmeddelanden: företag, namn
 • Success stories: företag, namn, foto
 • Tidning: företag, namn, adress, e-post

Syfte med behandlingen och rättslig grund

Vi, liksom de tjänsteleverantörer som beställts av oss, behandlar dina personuppgifter för följande behandlingsändamål:

 • Tillhandahållande av information (rättslig grund: berättigat intresse av bostadsreklam, fullgörande av avtalsförpliktelser)
 • PR och marknadsföring (rättslig grund: samtycke)
 • Reklam (rättslig grund: samtycke)

Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från: 2019-08-01

Rexroth Store

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Kunduppgifter (t.ex., namn, företag, land, organisationsnummer, användarnamn, telefonnummer, e-postadress, adress, IP-adress)
 • Databackend-lagring (t.ex. produktinformation, priser, offertförfrågan)
 • Avtalsdata (avtalsmässig relation, produkt- och avtalsintresse, kundhistorik, kreditbedömning)
 • Informationsuppgifter (om tredje part, exempelvis från offentliga register)

Syftena med behandlingen och rättslig grund:

 • Global kundadministration, adresshantering (rättslig grund: uppfyllande av avtalsförpliktelser eller åtgärder före avtal, berättigat intresse av internt datautbyte mellan juridiska personer som tillhör Bosch Rexroth och utökad affärsrelation)
 • Global orderhantering (rättslig grund: uppfyllande av avtalsförpliktelser)
 • Nyckelindikatorer (rättslig grund: berättigat intresse av att utvärdera våra affärsprocesser (operativ processhantering))
 • Överföring av data till CE Partner (rättslig grund: berättigat intresse av effektiv hantering av standardproduktförfrågningar)

Plattformsleverantör/processor:

Leverantör: Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA

Funktion: Software as a Service och datavärd för plattformen.

För mer information besök:

Statement Privacy Shield: https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/EU-Data-Transfer-Mechanisms-FAQ.pdf

Privacy Statement: https://www.salesforce.com/ap/company/privacy/

Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från: 2021-12-06

Supplier Relationship Management

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Bearbetade datakategorier

Följande datakategorier bearbetas:

 • Kommunikationsdata (t.ex. namn, e-post, telefon, adress, kontakt-ID)
 • Användarmasterdata (t.ex. köpargrupp, registrering)

Behandlingsändamål och rättsliga grunder

Vi, liksom de tjänsteleverantörer som anlitats av oss, behandlar dina personuppgifter för följande behandlingsändamål:

 • Global hantering av pre-sales faser för initiering, övervakning och kontroll av affärsrelationer (rättslig grund: berättigat intresse av internt datautbyte mellan juridiska personer i Bosch Rexroth)
 • Global leverantörsadministration, adresshantering (rättslig grund: berättigat intresse av internt datautbyte mellan juridiska personer från Bosch Rexroth)
 • Global orderhantering och orderspårning (rättslig grund: fullgörande av avtalsförpliktelser)

Dataöverföring och lagring

Dina registrerade data kommer att behandlas inom Bosch Rexroth-organisationen. Vi lagrar inte dina uppgifter längre än nödvändigt, respektive hänvisat till lagstadgade lagringsperioder.

Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från: 2023-12-18

Support

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Uppgifter om kund (tex. namn, e-postadress, telefonnummer, adress)

Syftet med och rättsliga grunder för behandlingen

 • Kundsupport (rättslig grund: fullgörande av avtalsenliga skyldigheter)

Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från 2018-05-25

Undersökningar

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Undersökningar och utvärdering av utfallet sker främst anonymt. I början av undersökningen anger vi sättet att samla in och behandla data.

Vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter endast när det finns en lagstadgad rättslig grund för detta, i enlighet med dataskyddslagstiftningen och konkurrenslagstiftningen eller om du har gett ditt samtycke i början av undersökningen eller inom frågeformuläret.

Vi erbjuder två typer av undersökningar

Relationsundersökning

 • Produkt- och kundundersökningar t.ex. via e-post, SMS, länk / QR-kod eller en offline-app till en för vald målgrupp (t.ex. kunder över hela världen, kunder i en viss region, kunder med intressen för specifika produkter)
 • Begränsad tidsperiod (t.ex. en enkätlänk finns tillgänglig i 30 dagar, efter två veckor får du en påminnelse)

Transaktionsundersökning

 • Touchpoint-undersökningar (t.ex. när det gäller feedback till webbplatser via feedback-knappen direkt efter serviceaktiviteter, chattförfrågningar, QR-kod)
 • Undersökningen kan pågå under en odefinierad tid för att identifiera kundernas åsikter kontinuerligt
 • Behandlade datakategorier

Om undersökningen inte sker anonymt kommer följande datakategorier att behandlas:

 • Kommunikationsdata (t.ex. svar-ID, namn, e-post, telefon, adress, språk, bransch)
 • Metadata (t.ex info om när undersökningen startar/slutar, svarsfrekvens)
 • Geodata (t.ex. IP-adress, om du deltar via en GPS-kompatibel slutenhet)
 • Kontraktsdata (t.ex. avtalsförhållande, produkt- och avtalsintresse)
 • Kundhistorik
 • Teknisk information (t.ex. typ av webbläsare, version av webbläsare, operativsystem, skärmupplösning, Flash-version, Java-support, användaragent)

Behandlingsändamål och rättslig grund

 • Vi behandlar dina uppgifter för att förbättra vår affärsrelation, öka svarsfrekvensen och för att förbättra framtida undersökningar (rättslig grund: samtycke)
 • Global hantering av faser inför försäljning för initiering och skapande av affärsrelationer (rättslig grund: legitimt intresse av att skapa nya affärsrelationer, kontakta)
 • Tillhandahållande av information (rättslig grund: legitimt intresse av korrekt hantering och målmedvetet svar på din oro genom att vidarebefordra det till en lämplig kontakt Bosch Rexroth internt mellan juridiska enheter)
 • Globalt internt datautbyte mellan juridiska enheter inom Bosch Rexroth (rättslig grund: legitimt intresse för Bosch Rexroth genom att vidarebefordra dina uppgifter till en lämplig kontakt Bosch Rexroth internt mellan juridiska enheter)
 • Utvärdering av nyckeltal (rättslig grund: legitimt intresse för utvärdering av våra affärsprocesser (operativ processhantering))

Dataöverföring och lagring

Inga personuppgifter kommer att överföras till obehöriga tredje parter.

Registrerade data kommer att behandlas inom Bosch Rexroth-organisationen. Vi lagrar dina uppgifter endast så länge det är nödvändigt för att utföra vår undersökning och motsvarande tjänster, om det är möjligt kan dina data att kopplas till ditt kundkonto. Vi lagrar inte dina uppgifter längre än nödvändigt respektive hänvisar till lagliga lagringsperioder

Även den ovannämnda allmänna dataskyddsinformationen är giltig.

Gäller från 2021-08-10

Weld Spot Analytics

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Bearbetade datakategorier

Följande datakategorier behandlas:

 • Kommunikationsdata (t.ex. namn, e-post, telefon, användar-ID)

Behandlingsändamål och rättsliga grunder

 • Kundsupport samt att kunna visa Weld Spot Analytics Dashboards inklusive eventuell sändning av information till dina system
  (rättslig grund: fullgörande av avtalsförpliktelser)

Dataöverföring och lagring

Inga personuppgifter kommer att överföras till obehöriga tredje parter.

Om din e-postadress och ditt telefonnummer finns tillgängligt kommer de att användas för att tillhandahålla aktuell information via Weld Spot Analytics övervakade system, inklusive leverans av inloggningar till vårt Weld Spot Analytics System.

Dina uppgifter registreras av någon från ditt företags auktoriserade administratör (Standard-användare) eller läggs in av oss på begäran av ditt företag (adminanvändare). Båda användartyperna kommer att informeras via e-post och kan motsäga sig denna databehandling. Vi lagrar inte dina uppgifter längre än nödvändigt eller i enlighet med lagstadgade lagringstider.

Även ovannämnda allmänna dataskyddsmeddelanden gäller.

Gäller från: 2023-07-21