Sweden

Välj din position

Övervakning av ActiveShuttle AMR på fabriksgolvet
Övervakning av ActiveShuttle AMR på fabriksgolvet
Mobil robotteknik

Shuttleservice – från källa till destination

En av huvuduppgifterna inom intralogistik är att optimera materialflödet från källan till destinationen och användningsplatsen. Genom att effektivisera materialflödet är det möjligt att minska lagernivåerna och därmed även kostnaderna för produktionen. Med ActiveShuttle har vi utvecklat en autonom mobil robot (AMR) som ger förbättrad effektivitet inom intralogistik, minskade lager och som minimerar behovet av mellanlagring.

Victor Robertus förklarar hur ActiveShuttle fungerar

I vår webbsändning om robotar förklarar Victor Robertus hur ActiveShuttle ökar effektiviteten inom intralogistik och hur enkel den är att använda.

Vanligtvis utförs transport inom intralogistik fortfarande manuellt, individuellt eller rutinmässigt. De flesta koncept för intralogistik handlar om att kontinuerligt försea arbetsstationer med nödvändigt material. Därför har fabriker, förutom stora centrallager, ofta lager nära produktionen som buffert – vilket i sin tur ökar lagermängden. Med ActiveShuttle har vi utvecklat ett autonom mobil robot (AMR) som ger förbättrad effektivitet inom intralogistik, minskade lager och minimerar behovet av mellanlagring. På så sätt säkerställs automatiserad påfyllning i rätt tid vid monteringslinorna.

Ett välkänt koncept är resurssnål leverans av komponenter och monteringsenheter med ett vagntåg (ett så kallat tugger train). Detta förfarande har emellertid sina nackdelar. För det första kan halvautomatisk eller manuell lastning och urlastning av vagntågen (så kallade tugger trains) leda till lågt kapacitetsutnyttjande. För det andra kan godsförflyttningen öka olycksrisken för människor och andra transportsystem. Transportkrav måste ofta registreras manuellt, vilket kan ge längre påfyllningstider och felaktiga delleveranser. I detta fall skickas inte kommandon till ERP-systemet eller så försenas de. En huvuduppgift är att säkerställa att lagret informeras om behoven i god tid för att det på så sätt ska kunna säkerställas att monteringslinorna fylls på i rätt tid.

ActiveShuttle fungerar så här: Den mottar en begäran om transport och kör till plockstationen i centrallagret. Där plockar den upp en dolly med lastbärare för små laster och transporterar denna direkt till dess destination, som till exempel att lämna av den på en stormarknad eller vid en arbetsstation. På vägen tillbaka transporterar ActiveShuttle tomma behållare eller behållare fyllda med bearbetade delar till nästa destination.

Tack vare vår Locator, en programvarukomponent för tillförlitlig lokalisering och orientering, kan ActiveShuttle hitta rätt. Inget behov av ändrad infrastruktur eller expertkunskaper vid driftsättning – allt som behövs är en manuellt styrd runda på fabriken. Under denna första körning skapar ActiveShuttle en karta över omgivningen, vilken sparas i fordonet eller på en server. Om fler fordon används följer alla dessa samma karta. Varje fordon kan omedelbart hitta sin plats utan någon förinlärning. När ett fordon detekterar en ändring i omgivningen, till exempel att ett nytt lagerutrymme har installerats, förmedlar det denna information till servern. Servern i sin tur uppdaterar kartan automatiskt och vidarebefordrar denna till alla andra fordon i flottan. Fordon som integreras senare använder Locator för att hämta serverdata under driftsättningen och kan därför börja arbeta omedelbart.

ActiveShuttle Management System ansvarar samordning av ActiveShuttles, för kartläggning i realtid och för tilldelning av de individuella transportuppgifterna. Via öppna standarder kommunicerar den med alla vanligt förekommande inventeringssystem eller med företagets programvara.

Det är förhållandevis enkelt att lära ActiveShuttle sin omgivning och att styra den. Operatörer använder det webbaserade intuitiva gränssnittet från en slutenhet. Orienteringskörningen startas från startmenyn och fordonet ansluts till ActiveShuttle Management System. Det krävs inga programmeringskunskaper för detta förfarande.

I den dagliga verksamheten körs allt automatiskt. Från sina bord har arbetare inom intralogistik tillgång till utvärderingar av individuella fordon eller hela flottan. Och med kartläggning i realtid har de fullständig överblick och kan följa varje enskild transport.

Vill du veta mer? Titta på vår nya webbsändning om robotar .