Poland Polski

Polityka prywatności

Bosch Rexroth dziękujemy za wizytę na naszej stronie i zainteresowanie naszymi produktami.

Bosch Rexroth Sp. z o.o. (w dalszej części „My“ lub "Nam") cieszy się z odwiedzenia przez Państwa naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych (zwanych łącznie "ofertą online") oraz z Państwa zainteresowania naszą firmą i naszymi produktami.

Bosch Rexroth Sp. z o.o. szanuje Państwa prywatność

Ochrona Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych są dla nas ważne i uwzględniamy to w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe zbierane podczas przeglądania przez Państwa naszych ofert online przetwarzamy poufnie i zawsze zgodnie z przepisami ustawowymi.

Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są elementem naszej polityki firmowej.

Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest Bosch Rexroth Sp. z o.o.; wyjątki są objaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności.

Nasze dane kontaktowe wyglądają następująco:

Bosch Rexroth Sp. z o.o.

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Zarząd:

Thomas Ilkow

Marzenna Głozak-Krochmal

Dane kontaktowe:

info@boschrexroth.pl

+48 22 738 18 00

KRS: 0000036334; XIV Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

NIP: 534-000-15-50

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

 • dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres zamieszkania, adres IP, marketing ID)

Więcej informacji można znaleźć w odpowiednich ofertach wymienionych poniżej.

Zasady

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej, czyli np. imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonu, adresy e-mail, dane umowy, dane księgowe i rozliczeniowe, które są wyrazem identyfikacji osoby.

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (wraz z adresami IP) tylko wtedy, gdy istnieje do tego ustawowa podstawa prawna lub udzielili nam Państwo zgody odnośnie do tego, np. w ramach rejestracji.

Cele przetwarzania i podstawy prawne

My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • Udostępnienie tej oferty online

(podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w marketingu bezpośrednim, dopóki odbywa się to zgodnie z wytycznymi przepisów o ochronie danych i o konkurencji).

 • Do ustalania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa

(podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w usunięciu zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert).

 • Autoreklama i reklama obca oraz badanie rynku i pomiar zasięgu w dopuszczalnym ustawowo zakresie bądź w oparciu o udzielenie zgody

(podstawa prawna: zgoda / uzasadniony interes z naszej strony w marketingu bezpośrednim, dopóki odbywa się to zgodnie z wytycznymi przepisów o ochronie danych i o konkurencji).

 • Wysyłka newslettera za zgodą odbiorcy przez pocztę elektroniczną bądź SMS/MMS

(podstawa prawna: udzielenie zgody).

 • Zachowanie i obrona naszych praw

(podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw).

 • odpowiadanie na zapytania klienta w ramach chatu (podstawa prawna: wykonywanie umowy lub działań zmierzających do zawarcia umowy lub uzasadniony interes w związku z poprawą jakości produktów, usług)
 • Kierowanie spersonalizowanych reklam pod kątem zachowań użytkownika na naszej stronie internetowej za pomocą Facebook Pixel. (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes z naszej strony w postaci marketingu własnych produktów lub usług)

Rejestracja

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z usług, które wymagają zawarcia umowy, prosimy o zarejestrowanie się. W ramach rejestracji zbieramy na zasadzie dobrowolności dane osobowe (np. imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, ewentualnie informacje dotyczące żądanego rodzaju płatności bądź posiadacza konta) oraz ewentualnie inne dane potrzebne do ustanowienia i wykonania umowy. Obowiązkowe dane są oznaczone za pomocą *.

Podane przez Państwa dane będą przechowywane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rejestracji i wykorzystywane jedynie w celu realizacji świadczonych usług. Dalsze szczegóły można znaleźć w poszczególnych ofertach wymienionych poniżej.

Prosimy o zapoznanie się z naszymi "Warunkami rejestracji i korzystania z usług firmy Bosch Rexroth Sp. z o.o.".

Pliki dziennika

Przy wszelkim korzystaniu z Internetu określone informację są automatyczne przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową i gromadzone przez nas w tzw. plikach dziennika.

Pliki dziennika są zapisywane przez nas na krótki czas w celu ustalenia zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (np. dla wyjaśnienia prób ataków), a następnie usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu i mogą w indywidualnym przypadku zostać przekazane organom śledczym.

Pliki dziennika są (bez adresu bądź bez pełnego adresu IP) wykorzystywane również do celów analizy; odnośnie do tego patrz punkt Analiza internetowa/ badanie rynku (w tym analiza internetowa, bez ankiet wśród klientów)".

W plikach dziennika są zapisywane w szczególności następujące informacje:

 • adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, z którego odbywa się dostęp do oferty online;
 • adres strony internetowej, z której wyświetlona została oferta online (tzw. URL pochodzenia lub referera);
 • nazwa dostawcy usług, poprzez którego odbywa się dostęp do oferty online;
 • nazwa pobranych plików bądź informacji;
 • data i godzina oraz czas trwania pobierania;
 • ilość przesłanych danych;
 • kod statusu http (np. "zapytanie powiodło się" lub "nie znaleziono żądanego pliku").

Chat

W przypadku naszej strony internetowej dajemy Państwu możliwość zasięgnięcia w ramach chatu porady dotyczącej oferowanych przez nas produktów i usług. Podczas korzystania z chatu jego przebieg jest przez nas zapisywany. Po zakończeniu chatu dane te są usuwane w krótkim terminie, o ile chat nie jest częścią zapytania o pomoc techniczną lub zapytania serwisowego. W tym ostatnim przypadku treść chatu jest przyporządkowana do Państwa konta klienta i zapisywania w celach wykonania.

Dzieci

Ta oferta online nie jest skierowana do dzieci poniżej 16. roku życia.

Przekazywanie danych innym podmiotom odpowiedzialnym

Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym zasadniczo tylko wtedy, gdy jest to wymagane do wykonania umowy, mamy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw prawnych znajdują się w punkcie Cele przetwarzania i podstawy prawne. Stroną trzecią mogą być również inne firmy Grupy Bosch. Jeżeli dane są przekazywane stronie trzeciej na podstawie uzasadnionego interesu, jest to wyjaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności.

Ponadto dane mogą być przekazywane innym podmiotom odpowiedzialnym, o ile bylibyśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów ustawowych lub wykonalnego nakazu urzędowego bądź sądowego.

Dostawcy usług

Zlecamy zewnętrznym dostawcom usług takie zadania jak usługi sprzedażowe i marketingowe, zarządzanie umowami, realizacja płatności, programowanie, hosting danych i usługi infolinii. Starannie wybraliśmy tych dostawców i regularnie ich monitorujemy, w szczególności to, czy obchodzą się odpowiednio z zapisanymi u nich danymi i czy są one zabezpieczone. Wszyscy dostawcy usług zostają zobowiązani przez nas do zachowania poufności i do przestrzegania wytycznych ustawowych. Dostawcami usług mogą być również inne firmy Grupy Bosch.

Przekazywanie odbiorcom spoza EOG

Możemy przekazać dane osobowe również odbiorcom mającym siedzibę poza EOG w tzw. państwach trzecich. W tym przypadku przed przekazaniem danych zapewniamy, by istniał u odbiorcy odpowiedni poziom ochrony danych (np. na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla odnośnego kraju lub uzgodnienia z odbiorcą tzw. standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej) lub dostępna była Państwa zgoda na przekazywanie danych.

Można u nas uzyskać rozeznanie co do odbiorców w krajach trzecich i otrzymać kopię konkretnie uzgodnionych regulacji dotyczących zapewniania odpowiedniego poziomu ochrony danych. Proszę wykorzystać do tego dane zawarte w punkcie Kontakt.

Okres zapisania; terminy przechowywania

Państwa dane zachowujemy zasadniczo tak długo, jak jest to wymagane do świadczenia naszej oferty online i związanych z nią usług bądź jak mamy uzasadniony interes w dalszym zachowaniu danych (np. również po wykonaniu umowy możemy wciąż mieć uzasadniony interes w marketingu pocztowym). We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem takich danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym i handlowym terminów przechowywania jesteśmy zobowiązani trzymać przez pewien okres takie dokumenty jak np. umowy i faktury).

Przetwarzanie danych na podstawie innych przepisów prawnych

Gromadzimy dane na podstawie innych przepisów prawnych. Należą do nich na przykład przepisy dotyczące kontroli eksportu, przepisy WE (sprawdzanie listy terrorystów), wojskowe, dotyczące znanych nadawców (prawo bezpieczeństwa frachtu lotniczego), podatkowe, ILSG, ogólne prawo równości, prawo pracy i wiele innych. Dane traktujemy zgodnie z wytycznymi odpowiednich przepisów prawnych i analogicznie z ich zobowiązaniami w zakresie przechowywania. Dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu obowiązku przechowywania.

Społeczności

Oferujemy Państwu możliwość zostania członkiem jednej z naszych społeczności.

W publicznym profilu członka społeczności widoczny jest tylko nick, zdobyte odznaki (trofea), ranga i ostatnie interakcje użytkownika. Adres e-mail lub inne dane osobowe nie są widoczne.

Wszystkie inne dane, które są generowane przez Ciebie w społecznościach, np. poprzez tworzenie, komentarze lub zdjęcia, są automatycznie publicznie dostępne i będą powiązane z Twoim profilem użytkownika.

Szczególnym przypadkiem są tzw. społeczności prywatne, gdzie tylko zarejestrowani członkowie mogą wejść do społeczności i zobaczyć jej zawartość.

Typowe elementy społeczności, w których członkowie społeczności współdziałają i/lub tworzą treści, to na przykład Forum, Blog, Plemienna Baza Wiedzy (Wiki), Pytania i Odpowiedzi oraz Giełda Pomysłów.

Wykorzystywanie cookies

W trakcie korzystania z naszej oferty mogą być używane pliki cookies i inne mechanizmy śledzenia.

Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze podczas przeglądania oferty online.

Śledzenie jest możliwe przy użyciu różnych technologii. W szczególności przetwarzamy informacje za pomocą technologii pikseli i / lub podczas analizy plików dziennika.

Kategorie Cookies

Rozróżniamy pliki cookie, które są obowiązkowo wymagane dla funkcji technicznych usługi online oraz takie pliki cookie i mechanizmy śledzenia, które nie są obowiązkowo wymagane dla technicznej funkcji usługi online.

Zasadniczo można korzystać z usługi online bez plików cookie, które służą innym celom niż techniczne.

Technicznie wymagane Cookies

Przez technicznie wymagane pliki cookie rozumiemy pliki cookie, bez których nie można zapewnić technicznego świadczenia usługi online. Obejmują one np. pliki cookie przechowujące dane w celu zapewnienia płynnej reprodukcji materiału wideo lub audio.

Takie pliki cookie zostaną usunięte po opuszczeniu witryny.

Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie ułatwiają działanie, a tym samym umożliwiają wygodniejsze przeglądanie naszej usługi online; na przykład twoje ustawienia językowe mogą być zawarte w tych cookies.

Pliki cookie i mechanizmy śledzące, które technicznie nie są wymagane

Używamy tylko takich plików cookie i mechanizmów śledzenia, na które uprzednio wyraziłeś zgodę. Rozróżniamy dwie podkategorie w odniesieniu do tych plików cookie i mechanizmów śledzenia:

Marketingowe pliki cookie i mechanizmy śledzenia

Ogólnie

Korzystając z marketingowych plików cookie i mechanizmów śledzenia, my i nasi partnerzy jesteśmy w stanie pokazać Ci oferty na podstawie Twoich zainteresowań, wynikające z analizy Twojego zachowania:

- Statystyka:

Za pomocą narzędzi statystycznych mierzymy np. liczba wyświetleń strony.

- Śledzenie konwersji:

Nasi partnerzy śledzący konwersję umieszczają plik cookie na Twoim komputerze ("plik cookie konwersji"), jeśli uzyskasz dostęp do naszej witryny za pośrednictwem reklamy danego partnera. Zwykle te pliki cookie nie są już ważne po 30 dniach. Jeśli odwiedzasz niektóre strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i odpowiedni partner konwersji możemy rozpoznać, że dany użytkownik kliknął reklamę, a tym samym został przekierowany na naszą stronę. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie służącego do konwersji służą do kompilowania statystyk konwersji i rejestrowania całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli daną reklamę i zostali przekierowani do witryny z tagiem śledzenia konwersji.

- Wtyczki społecznościowe

Niektóre strony naszego serwisu internetowego zawierają treści i usługi innych dostawców (np. Facebook, Twitter), które mogą również wykorzystywać pliki cookie i aktywne moduły. Więcej informacji na temat wtyczek społecznościowych można znaleźć w sekcji na temat wtyczek społecznościowych

- Retargetowanie

Narzędzia te tworzą profile użytkowników za pomocą reklamowych plików cookie lub plików cookie innych firm, tzw. "Web beacons" (niewidoczna grafika określana również jako piksele lub piksele śledzące) lub za pomocą porównywalnych technologii. Są one używane do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach i kontrolowania częstotliwości, z jaką użytkownik patrzy na określone reklamy. Odpowiedni dostawca jest Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w związku z narzędziem. Dostawcy narzędzi mogą ujawniać informacje także stronom trzecim w wyżej wymienionych celach. Proszę zanotować uwagi dotyczące ochrony danych odpowiedniego dostawcy w tym kontekście.

Należy pamiętać, że korzystanie z narzędzi może obejmować transfer danych do odbiorców spoza EOG, gdzie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z GDPR (np. USA). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z poniższym opisem poszczególnych narzędzi marketingowych.

- Visitor Stitching/ Zszywanie gości

Przypisywanie różnych punktów kontaktowych, takich jak strony internetowe, aplikacje i identyfikatory urządzeń, do profilu użytkownika obejmującego różne urządzenia. Na podstawie identyfikatora urządzenia, identyfikatora kontaktu, identyfikatora treści lub informacji zawartych w formularzach internetowych możemy wyciągnąć wnioski na temat Twojej osoby.

- Personalizacja

W celu zaoferowania Ci spersonalizowanej podróży klienta i newslettera zgodnie z Twoimi zachowaniami w zakresie kliknięć i zakupów, używamy mechanizmów śledzenia na naszych stronach internetowych.

Należy pamiętać, że korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z przekazywaniem Państwa danych do odbiorców spoza EOG, gdzie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z GDPR (np. w USA). Więcej szczegółów w tym zakresie można znaleźć w poniższym opisie poszczególnych narzędzi marketingowych.

Śledzenie na różnych urządzeniach

W takim przypadku na podstawie pseudonimowego identyfikatora użytkownika tworzony jest pseudonimowy profil użytkownika z informacjami pochodzącymi z różnych urządzeń.

Należy pamiętać, że korzystanie z narzędzi może obejmować przekazywanie danych do odbiorców spoza EOG, jeżeli nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z RODO (np. USA). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w poniższym opisie poszczególnych narzędzi marketingowych.

Nazwa: Monetate

Dostawca: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA

Funkcja: Pliki Cookie mogą śledzić zachowania użytkownika na stronie internetowej, testy UX.

Nazwa: Google Analytics

Dostawca: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Funkcja: Analiza zachowań użytkowników (wyszukiwanie stron, liczba odwiedzających i wizyt, pobieranie plików), tworzenie pseudonimowych profili użytkowników na podstawie informacji o zalogowanych użytkownikach Google (cross-device tracking), wzbogacanie pseudonimizowanych danych użytkowników o informacje specyficzne dla grupy docelowej dostarczane przez Google, retargetowanie, testowanie użyteczności UX, śledzenie konwersji i retargetowanie w połączeniu z Google Ads.

Nazwa: Google Ads

Dostawca: Google Inc., 1600 Amphitheatre Park-way, Mountain View, CA 94043, USA

Funkcja: Umieszczanie reklam, remarketing, śle-dzenie konwersji

Dalsze informacje dostępne są na stronie interne-towej: https://adssettings.google.com/authenticated

Nazwa: Google Doubleclick

Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Funkcja: Umieszczanie i optymalizacja reklam istotnych dla użytkownika, remarketing, śledzenie konwersji

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.google.com/intl/de/policies/

Nazwa: Optimizely

Dostawca: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105

Funkcja: Plik cookie śledzi zachowanie użytkownika w witrynie i optymalizuje spersonalizowane doświadczenia użytkownika.

Okres przechowywania: 1 rok lub do odwołania zgody

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

https://help.optimizely.com/Set_Up_Optimizely/Cookies_and_localStorage_in_the_Optimizely_snippet
https://help.optimizely.com/Privacy_and_Data_Protection_Controls

Nazwa: Tealium and Tealium Audience Stream

Dostwca: Tealium Inc., 9605 Scranton Rd. Ste. 600, San Diego, CA 92121, USA, +1 (858) 779-1344

Funkcja: Zarządzanie tagami stron internetowych poprzez interfejs użytkownika, integracja kodów programów na naszych stronach internetowych. Narzędzie wspierające planowanie i analizę kampanii na podstawie profili ruchu i zachowań zakupowych na własnych stronach internetowych.

Okres przechowywania danych: 1 rok lub do odwołania zgody..

Nazwa: New Relic

Dostawca: New Relic Inc. 111 SW 5th Ave 2700, Portland, OR 97204

Funkcja: Pomiar dostępności strony internetowej

Nazwa: LinkedIn Pixel Insight Tag

Dostawca: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland

Funkcja: LinkedIn przetwarza Twoje dane osobowe w celu tworzenia raportów z kampanii, śledzenia konwersji i wydarzeń związanych z klikaniem, jak również w celu reklamy zorientowanej na cel poza naszymi stronami internetowymi (retargetowanie) w oparciu o adres URL, adres referencyjny, adres IP lub skrócony adres IP (w przypadku retargetowania pomiędzy urządzeniami), urządzenia i funkcje przeglądarki (agent użytkownika) oraz znacznik czasu. Nie otrzymujemy od LinkedIn żadnych danych osobowych użytkownika. Otrzymujemy jedynie anonimowe raporty z kampanii stron internetowych - grup docelowych i wydajności reklamy.

Okres przechowywania przez LinkedIn: Pseudonimizacja następuje po 7 dniach. Ostateczne usunięcie danych po 180 dniach.

Więcej informacji dostępnych na stronie:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Nazwa narzędzia: Facebook Piksel

Dostawca: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

Funkcja: Na potrzeby prowadzenia skutecznych kampanii marketingowych oraz promocji naszych produktów i usług, wykorzystujemy funkcję "Facebook Pixel".

Facebook Pixel to fragment kodu umieszczony w naszej witrynie internetowej.

W ramach funkcji Facebook Pixel możliwe jest wyświetlanie naszych reklam na portalu Facebook wyłącznie użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie naszymi usługami lub którzy mają pewne wspólne cechy (np. zainteresowania usługami lub produktami), określone na podstawie odwiedzanych zakładek na naszej stronie internetowej, które przekazujemy portalowi Facebook.

Funkcja Facebook Pixel pomaga nam również zrozumieć skuteczność reklam na portalu Facebook dla celów statystycznych. Pokazuje czy użytkownicy zostali przekierowani do naszych usług po kliknięciu na reklamę na portalu Facebook (tzw. Konwersja - określa, na których urządzeniach użytkownik wykonuje działanie), w celu stworzenia tzw. podobnych odbiorców lub statystycznych podobieństw (tj. emitowania reklam grupom docelowym podobnym do istniejących klientów) oraz uzyskania wyczerpujących statystyk dotyczących wykorzystania witryny. W czasie wizyty użytkownika w naszej witrynie funkcja Facebook Pixel tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. W ten sposób serwer Facebook jest powiadamiany, że użytkownik odwiedził naszą witrynę, a Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika portalu Facebook.

Dalsze informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez portal Facebook oraz praw i możliwości użytkownika w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w polityce ochrony danych portalu Facebook pod adresem http://www.facebook.com/policy.php.

Dodatkowe informacje i szczegóły związane z funkcją Facebook Pixel i sposobu jej działania są dostępne w sekcji pomocy portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142

Mogą Państwo samodzielnie zarządzać danymi wykorzystywanymi do wyświetlania reklam i zmienić je zgodnie z preferencjami:

https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings/?entry_product=privacy_shortcuts

Zwracamy Państwa uwagę, że kiedy blokada obsługi plików cookie zostanie usunięta, dane będą ponownie zbierane przez Facebook Piksel.

Nazwa: HubSpot Analytics

Dostawca: HubSpot Ireland Limited, One Dockland Central D1, Dublin, Irlandia.

Funkcja: Narzędzie wspierające zautomatyzowane cele marketingowe. W celu generowania i kwalifikowania kontaktów, w naszych formularzach internetowych wykorzystujemy identyfikatory kontaktów i treści, które pozwalają nam na identyfikację użytkownika oraz śledzenie odwiedzin, konwersji i retargetingu.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: https://legal.hubspot.com/dpa; https://www.hubspot.com/data-privacy/privacy-shield; https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Nazwa: Percolate Analytics/Insights

Dostawca: Percolate Inc. 197 Grand Street, Flr. 2, New York, NY 10013, USA

Funkcja: Przetwarzanie wpisów w mediach społecznościowych (np. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) w celu prostego pomiaru zasięgu.

Zarządzanie plikami cookie i mechanizmami śledzenia

Możesz zarządzać ustawieniami plików cookie i mechanizmy śledzenia w zakładce i/lub ustawienia prywatności.

Uwaga: Ustawienia, które wprowadziłeś, odnoszą się do tylko do przeglądarki używanej w każdym przypadku

Dezaktywacja wszystkich plików cookie

Jeśli chcesz dezaktywować wszystkie pliki cookie, wyłącz pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Pamiętaj, że może to wpłynąć na funkcjonalność strony.

Zarządzanie Twoimi ustawieniami w odniesieniu do plików cookie i mechanizmów śledzenia nie jest wymagane technicznie

Odwiedzając nasze strony internetowe, użytkownik zostanie poproszony w warstwie cookie, czy zgadzasz się na użycie przez nas odpowiednio plików cookie, marketingowych plików cookie lub mechanizmów śledzenia.

W naszych ustawieniach prywatności możesz wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość lub wyrazić zgodę w późniejszym terminie.

Wtyczki społecznościowe

W naszej ofercie online używamy wtyczek społecznościowych różnych serwisów;są one opisane pojedynczo w niniejszym punkcie.

Podczas używania wtyczek przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami odnośnego serwisu społecznościowego. Odnośny dostawca otrzymuje przez to informację, że Państwa przeglądarka internetowa wyświetliła odpowiednią stronę naszej oferty online, nawet jeśli nie posiadacie konta użytkownika u tego dostawcy lub akurat nie jesteście tam zalogowani. Pliki dziennika (wraz z adresem IP) są przy tym przesyłane przez Państwa przeglądarkę internetową bezpośrednio do serwera odnośnego dostawcy i tam ewentualnie zapisywane. Lokalizacja dostawcy bądź jego serwera może znajdować się poza UE bądź EOG (np. w USA).

Wtyczki stanowią niezależne rozszerzenia dostawców serwisów społecznościowych. Nie mamy zatem wpływu na zakres danych zbieranych przez dostawców serwisów społecznościowych przy użyciu wtyczek.

Cel i zakres zbierania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis społecznościowy oraz związane z tym prawa użytkowników i możliwości ustawienia ochrony ich prywatności są przedstawione w informacjach o polityce prywatności odnośnego serwisu społecznościowego.

Jeśli nie chcą Państwo, by dostawcy serwisów społecznościowych otrzymywali dane poprzez tę ofertę online i ewentualnie zapisywali bądź wykorzystywali je, nie należy używać odnośnych wtyczek.

Wtyczki Facebooka

Facebook jest prowadzony pod adresem www.facebook.com przez firmę Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). . Przegląd wtyczek Facebooka i ich wyglądu znajduje się tutaj: http://developers.facebook.com/plugins ; informacje na temat polityki prywatności Facebooka znajdują się tutaj: https://twitter.com/privacy .

Email do przyjaciela

Twoje rozpowszechniane wiadomości e-mail będą zapisywane tylko do momentu zakończenia procesu wysyłania, a następnie usunięte.

Przycisk udostępniania

Tylko po aktywnym kliknięciu przycisku udostępniania, dane zostaną przesłane do operatorów kanałów mediów społecznościowych. Żadne dane nie są wcześniej przesyłane do operatorów kanałów mediów społecznościowych - nawet w formie anonimowej.

Wykorzystanie naszych aplikacji mobilnych

Obok naszej oferty online udostępniamy aplikacje mobilne, które mogą Państwo pobrać na swoje mobilne urządzenie końcowe. Poza danymi pobieranymi na stronach internetowych pobieramy poprzez nasze aplikacje mobilne dalsze dane osobowe wynikające konkretnie z użycia mobilnego urządzenia końcowego. Dzieje się to jednak tylko wtedy, gdy udzielili nam Państwo na to zgody.

Przetwarzanie identyfikatora Advertising Identifier/Advertising ID

Do celów reklamowych w razie Państwa zgody używamy dla urządzeń z systemem operacyjnym iOS identyfikatora „Advertising Identifier“ (IDFA), a dla urządzeń z Androidem - identyfikatora Advertising ID. Są to unikalne, jednak nie spersonalizowane i nie stałe numery identyfikacyjne określonego urządzenia końcowego, które są udostępniane przez iOS lub Android. Zbierane poprzez nie dane nie są łączone z innymi informacjami odnoszącymi się do urządzenia. Używamy numerów identyfikacyjnych, aby móc udostępniać Państwu spersonalizowaną reklamę i analizować wykorzystanie jej przez Was. Jeżeli w ustawieniach iOS w pozycji „Ochrona danych“ – „Reklama“ aktywują Państwo opcję „Brak śledzenia reklam“ bądź na Androidzie w pozycji „Ustawienia Google“ – „Reklama“ wybiorą Państwo opcję „Dezaktywacja reklamy odnoszącej się do zainteresowań“, możemy podjąć tylko następujące środki: pomiar Państwa kontaktów z banerami przez policzenie liczby wyświetleń banera bez kliknięcia na niego („frequency capping“), współczynnik klikalności, ustalenie unikalnego użycia („unique user“) oraz środki bezpieczeństwa, zwalczanie oszustw i usuwanie błędów. W każdej chwili w ustawieniach urządzenia można usunąć identyfikator IDFA bądź Advertising ID („Reset Ad-ID“); tworzony jest wtedy nowy numer identyfikacyjny, który nie jest łączony z zebranymi wcześniej danymi. Zwracamy uwagę na to, że ewentualnie nie mogą Państwo korzystać ze wszystkich funkcji naszej aplikacji, jeżeli ograniczają Państwo wykorzystanie odnośnego numeru identyfikacyjnego.

Przetwarzanie danych przez operatorów platform dystrybucji aplikacji

Zbieraniem danych przez nas i poza zakresem naszych obowiązków nie jest przesyłanie takich danych jak nazwa użytkownika, adres e-mail i indywidualny identyfikator urządzenia do platformy dystrybucji aplikacji (np. Google Play, App Store firmy Apple, Galaxy App Store firmy Samsung) podczas pobierania odnośnej aplikacji. Nie mamy wpływu na to zbieranie i dalsze przetwarzanie danych przez platformę dystrybucji aplikacji jako podmiot odpowiedzialny.

YouTube

Ta oferta online używa platformy wideo YouTube, która jest prowadzona przez firmę YouTube,Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („YouTube”). YouTube jest platformą umożliwiającą odtwarzanie plików audio i wideo.

Gdy wyświetlą Państwo odpowiednią stronę naszej oferty, zintegrowany YouTube Player nawiązuje połączenie z serwisem YouTube, aby plik wideo lub audio mógł zostać przesłany i odtworzony. Również dane są przy tym przesyłane do serwisu YouTube jako podmiotu odpowiedzialnego. Nie jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie tych danych przez YouTube.

Więcej informacji o zakresie i celu gromadzenia danych, o dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez YouTube, o Państwa prawach i możliwych do wybrania opcjach ochrony danych znajduje się w informacji o polityce prywatności serwisu YouTube.

Narzędzia komunikacji na platformach społecznościowych

Korzystamy z narzędzi komunikacji w mediach społecznościowych (np. Facebook) do przetwarzania wiadomości wysyłanych za pośrednictwem tej platformy oraz do oferowania wsparcia.

Wysyłając do nas wiadomość za pośrednictwem platformy społecznościowej, wiadomość jest przetwarzana by obsłużyć zapytanie (jeżeli to konieczne także dodatkowe dane, które otrzymujemy od dostawcy mediów społecznościowych, a są połączone z tą wiadomością czyli imię i nazwisko lub pliki).

Ponadto możemy analizować te dane w zagregowanej i anonimowej formie, aby lepiej zrozumieć jak wykorzystywana jest nasza platforma na kanale społecznościowym

Prześlemy przekazane dane osobowe do właściwego podmiotu prawnego firmy Bosch obsługującego Państwa zapytanie ( na przykład w przypadku, gdy Państwa wiadomość dotyczy produktu dystrybuowanego przez inny podmiot prawny Bosch). Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub, w stosownych przypadkach, istniejący stosunek umowny (art. 6 ust. 1 lit. b RBPL). Przetworzone dane osobowe są usuwane po 180 dniach od otrzymania wiadomości.

Newsletter z rejestracją opt-in; prawo odwołania

W ramach naszej oferty online mogą Państwo subskrybować newsletter. Stosujemy do tego tzw. metodę double opt-in, zgodnie z którą dopiero wtedy będziemy przysyłać Państwu newsletter przez pocztę elektroniczną, komunikatory internetowe (jak np. WhatsApp), SMS lub wiadomość typu Push, gdy wcześniej przez kliknięcie na link w powiadomieniu potwierdzicie wyraźnie aktywację usługi newslettera. Jeśli później zdecydują się Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, możecie w każdej chwili zakończyć subskrypcję, odwołując swoją zgodę. Odwołanie w przypadku newslettera e-mailowego odbywa się poprzez zamieszczony w nim link, ewentualnie w ustawieniach administracyjnych odnośnej oferty online. Alternatywnie proszę skontaktować się z nami poprzez dane zamieszczone w punkcie Kontakt.

Zewnętrzne linki

Nasza oferta online może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich − niezwiązanych z nami dostawców. Po kliknięciu w link nie mamy już wpływu na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie ewentualnych danych osobowych (jak np. adres IP lub URL strony, na której znajduje się link) przesłanych podmiotowi trzeciemu wraz z kliknięciem w link, ponieważ postępowanie podmiotów trzecich oczywiście nie podlega naszej kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez podmioty trzecie.

Bezpieczeństwo

Nasi pracownicy i zaangażowane przez nas firmy usługowe są zobowiązane do zachowania dyskrecji i do przestrzegania przepisów znajdujących zastosowanie ustaw o ochronie danych.

Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych szczególnie przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, manipulacji, utraty, modyfikacji lub ujawnieniem bądź dostępem bez upoważnienia. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.

Prawa użytkownika:

Mogą Państwo zażądać od nas - o ile spełnione są wymogi ustawowe - abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych:

Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.

Możliwość przenoszenia danych:

Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne technicznie - by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego:

Poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych ("sprzeciw wobec reklamy"). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Waszych danych w ramach już trwającej kampanii.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu:

Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.

Odwołanie zgody:

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona.

Prawo złożenia zażalenia do organu nadzorczego:

Mają Państwo prawo złożenia zażalenia do organu ochrony danych. Mogą Państwo zwrócić się w tym celu do organu ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania bądź regionu lub do organu ochrony danych właściwego dla nas. Jest to:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

kancelaria@uodo.gov.pl

Zmiana informacji o polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeżeli jest to potrzebne z powodu rozwoju technicznego. W tych przypadkach dostosujemy odpowiednio nasze informacje o polityce prywatności. Proszę zatem mieć na uwadze aktualną wersję naszych informacji o polityce prywatności.

Kontakt

Jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z nami, prosimy o kontakt pod adresem wskazanym w sekcji „Administrator”.

Aby dochodzić swoich praw, prosimy kliknąć w ten link:

https://request.privacy-bosch.com/.

W celu powiadomienia o incydentach związanych z ochroną danych osobowych należy skorzystać z poniższego linku: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

W przypadku sugestii i skarg dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych zalecamy kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych

Bezpieczeństwo informacji i ochrona prywatności (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

P.O. Box 30 02 20

70442 Stuttgart

GERMANY

Lub DPO@bosch.com

Stan na: 2021-09-15

Blog

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres zamieszkania, adres IP)

• dla komunikacji publicznej: pseudonim, avatar

• historia bloga

• dane stałe użytkownika

Cele przetwarzania i podstawy prawne

My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

• Udostępnienie tej oferty online

(podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w marketingu bezpośrednim, dopóki odbywa się to zgodnie z wytycznymi przepisów o ochronie danych i o konkurencji)

• Prowadzenie społeczności zarejestrowanych członków w celu komunikacji pomiędzy użytkownikami i dla celów marketingowych

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

• Do ustalania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa

(podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w usunięciu zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert)

• Zachowanie i obrona naszych praw

(podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw)

Usunięcie

Mogą Państwo usunąć swojego użytkownika w opcji „Moje ustawienia – osobiste – Zamknij konto”. To oddzieli państwa dotychczasowe wpisy od pierwotnego konta użytkownika i zostaną one dodane jako zanonimizowany użytkownik. W przypadku dodania spersonalizowanego zdjęcia zostanie ono systemowo zastąpione przez domyślny avatar.

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

25.05.2018

Czat

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Kategorie przetwarzanych danych

• dane związane z komunikacją (adres IP oraz pola obowiązkowe*, np. adres e-mail, imię i nazwisko, firma, adres pocztowy, numer telefonu).

Cele przetwarzania i podstawy prawne

• Udzielanie odpowiedzi na zapytania użytkownika mieszczące się w zakresie działania czatu

(podstawa prawna: wypełnianie zobowiązań umownych lub realizacja środków przedumownych dla wybranej przez użytkownika osoby kontaktowej)

• Otrzymywanie opinii w związku z zapytaniem użytkownika

(podstawa prawna: stosowny prawnie uzasadniony interes, jakim jest doskonalenie naszych ofert online oraz produktów i usług)

• Implementacja bota

(podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes, jakim jest stworzenie anonimowej usługi udzielającej odpowiedzi na często zadawane pytania)

• Przechowywanie obowiązkowych danych związanych z komunikacją z użytkownikiem

(podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes, jakim jest rozwijanie naszych relacji biznesowych)

• Tymczasowe przetwarzanie adresu IP na potrzeby automatycznego przekierowania do odpowiedniego kraju

(podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes, jakim jest udzielanie prawidłowych odpowiedzi na zapytania użytkownika przez przekierowywanie zapytań do odpowiedniej wewnętrznej osoby kontaktowej, w stosownych przypadkach z innej jednostki)

Przesyłanie i przechowywanie danych

Żadne dane osobowe nie będą przekazywane nieuprawnionym osobom trzecim. Dane użytkownika będą przetwarzane w ramach organizacji Bosch Rexroth. Nie przechowujemy danych dłużej niż to konieczne i stosujemy się do okresów przechowywania wskazanych w przepisach.

Po zakończeniu rozmowy na czacie dane osobowe użytkownika, komunikacja na czacie, wynikające z niej zapytanie do działu wsparcia lub zgłoszenie serwisowe zostanie po otrzymaniu przypisane do naszej bazy danych klientów.

Obowiązują również wyżej wymienione ogólne informacje o ochronie danych.

Data wejścia w życie: 01-09-2020

Lokalizator Kontaktowy

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych:

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• dane lokalizacyjne (np. bieżąca lokalizacja, kod pocztowy)

• dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres zamieszkania, adres IP)

Cele przetwarzania i podstawy prawne

• Wyszukiwanie odległości od partnera serwisowego

(podstawa prawna: środek przedumowny lub wykonanie umowy)

Transfer danych i przechowywanie

Serwis Mapy Google jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Korzystając z tej usługi, mogą Państwo na podstawie swojej przeglądarki - przenieść swoją prawdziwą lokalizację lub wybrać ręcznie dowolną lokalizację w oferowanym menu wyboru. Państwa dane zostaną przesłane tylko do Google, jeśli Państwa przeglądarka na to zezwala, w razie potrzeby potwierdzają Państwo notatkę przeglądarki lub używają przycisku "pokaż listę adresów" w menu wyboru. Jeśli nie chcą Państwo, aby Mapy Google otrzymywały Państwa dane, a tym samym przechowywały je i przetwarzały, nie powinni Państwo używać tej usługi. Tutaj znajdą Państwo przegląd wymagań API: https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/intro?hl=en

Tutaj mogą Państwo znaleźć więcej informacji na temat prywatności w Google: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=pl#infocollect

Informacje dotyczące udostępniania danych o lokalizacji:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/does-firefox-share-my-location-websites?redirectlocale=en-US&redirectslug=does-firefox-share-my-location-web-sites

W celu przesłania zapytania wykorzystywany jest system poczty e-mail. Przychodzące wiadomości zostaną przesłane do właściwego kontaktu w organizacji Bosch Rexroth. Nie przechowujemy Państwa danych dłużej niż to konieczne, odnosząc się odpowiednio do okresów przechowywania danych.

Państwa dane kontaktowe w funkcji przypominania będą przekazywane do kontaktu w organizacji Bosch Rexroth. Nie przechowujemy Państwa danych dłużej niż to konieczne, odnosząc się odpowiednio do okresów przechowywania danych. Nie tworzymy profilu ruchu.

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

25.05.2018

Zarządzanie kontaktami z klientem

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• dane związane z komunikacją (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, identyfikator osoby kontaktowej).

Cele przetwarzania i podstawy prawne

• Globalna obsługa etapów poprzedzających sprzedaż na potrzeby nawiązywania i rozwijania relacji biznesowych

(podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes, jakim jest rozwijanie nowych relacji biznesowych i nawiązywanie kontaktów)

• Globalne zarządzanie klientami i adresami (zarządzanie zdarzeniami)

(podstawa prawna: wypełnianie zobowiązań umownych, zgoda, prawnie uzasadniony interes, jakim jest wewnętrzna wymiana danych między podmiotami z grupy Bosch Rexroth)

• Globalna obsługa i śledzenie zamówień

(podstawa prawna: wypełnianie zobowiązań umownych)

• Globalna obsługa posprzedażna

(podstawa prawna: wypełnianie zobowiązań umownych)

• Globalna obsługa działań marketingowych (biuletyn)

(podstawa prawna: zgoda)

• Globalna obsługa klienta (zgłoszenia)

(podstawa prawna: wypełnianie zobowiązań umownych lub realizacja środków przedumownych)

Przesyłanie i przechowywanie danych

Żadne dane osobowe nie będą przekazywane nieuprawnionym osobom trzecim.

Zarejestrowane dane użytkownika są przetwarzane w ramach organizacji Bosch Rexroth. Nie przechowujemy danych dłużej niż to konieczne w myśl stosownych okresów przechowywania wskazanych w przepisach.

Obowiązują również wyżej wymienione ogólne informacje o ochronie danych.

Data wejścia w życie: 01-04-2020

Informacja o ochronie danych

Informacje o współadministrowaniu danymi przez

Bosch Rexroth Sp. z o.o.

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa Polska

i

podmioty z Grupy Bosch Rexroth

(lista współadministratorów danych może zostać udostępniona na żądanie)

Jaki jest powód współadministrowania?

W ramach globalnego zarządzania relacjami z klientami wyżej wymienione strony będą ściśle ze sobą współpracować. Dotyczy to również przetwarzania Twoich danych osobowych. Strony wspólnie ustaliły kolejność przetwarzania tych danych na każdym etapie procesu. W związku z tym są oni uważani za współadministratorów w zakresie ochrony Państwa danych osobowych na etapach procesu opisanych poniżej (art. 26 RODO).

Jako osoba, której dane dotyczą, w rozumieniu RODO, masz prawo do następujących informacji od stron.

W przypadku jakich procesów dane są współadministrowane?

Współadministrowanie dotyczy danych osób zgromadzonych na targach/wystawach lub z innych źródeł, takich jak media społecznościowe, formularze internetowe i wydarzenia online. Wszyscy administratorzy udostępniają dane w celu generowania potencjalnych klientów/szans sprzedaży oraz umożliwienia współpracy w zakresie strategii biznesowych i wskaźników KPI.

Co ustaliły strony?

W ramach współadministrowania zgodnie z prawem o ochronie danych, wyżej wymienione strony uzgodniły, które z nich wypełnią odpowiednie obowiązki wynikające z RODO. Dotyczy to w szczególności wykonywania praw osób, których dane dotyczą (art. 15 - 21 RODO) oraz wypełniania obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

Niniejsza umowa jest konieczna, ponieważ globalne zarządzanie relacjami z klientami przetwarza dane osobowe w różnych procesach i systemach obsługiwanych przez Bosch Rexroth Sp. z o.o. lub jedną ze stron wymienionych w Załączniku 1 do Umowy o współadministrowaniu.

Globalne zarządzanie relacjami z klientami.

Proces przetwarzania danych:

Globalne zarządzanie relacjami z klientami

Wypełnianie obowiązków przez:

Przez stronę, z którą początkowo skontaktowałeś się z prośbą.

Co to oznacza dla Ciebie jako osoby, której dane dotyczą?

Nawet jeśli istnieje współadministrator, strony wypełniają obowiązki w zakresie ochrony danych zgodnie z ich odpowiedzialnością za poszczególne czynności przetwarzania w następujący sposób:

• W ramach wspólnego administrowania:

Wszystkie strony wymienione w załączniku 1 do Umowy o wspólnym administrowaniu

Globalnymi relacjami z klientami są odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych.

• Wszystkie strony udostępniają informacje wymagane na mocy art. 13 i 14 RODO osobom, których dane dotyczą, w precyzyjnej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, napisane jasnym i prostym językiem oraz bezpłatnie. Każda ze Stron dostarcza drugiej Stronie wszelkich niezbędnych informacji ze swojej sfery działalności.

• Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o wszelkich stanowiskach prawnych przedstawionych przez Ciebie jako osobę, której dane dotyczą. Przekazują sobie wzajemnie wszelkie informacje niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji.

• Jako osoba, której dane dotyczą, zawsze otrzymasz informacje od strony, z którą początkowo się skontaktowałeś. Niezależnie od regulacji wewnętrznej, możesz dochodzić swoich praw bezpośrednio przeciwko dowolnej ze stron.

eShop

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych:

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• dane kontaktowe (np. np. kraj, nazwa, firma, NIP, nazwa użytkownika, telefon, e-mail, adres, adres IP)

• dane dotyczące kontraktu (stosunek umowny, zainteresowanie dot. produktów, umowy)

• historia klienta

• dane dotyczące płatności

• Dane informacyjne (stron trzecich, np. rejestrów publicznych)

Cele przetwarzania i podstawy prawne

• Udostępnienie tej oferty online

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

• Globalne zarządzanie bazą klientów, zarządzanie adresami

(podstawa prawna: wykonanie umowy, zgoda)

• Globalne śledzenie zamówień

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

• Globalne prowadzenie działań marketingowych (newsletter)

(podstawa prawna: zgoda)

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

25.05.2018

Zarządzanie Eventami

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres zamieszkania)

Cele przetwarzania i podstawy prawne

My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

• Globalna obsługa faz przedsprzedażnych w celu nawiązania relacji biznesowych

(podstawa prawna: uwzględnianie interesów)

• Globalne zarządzanie bazą klientów, zarządzanie adresami

(podstawa prawna: wykonanie umowy, zgoda)

• Globalne prowadzenie działań marketingowych (zaproszenia)

(podstawa prawna: zgoda)

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

01.08.2019

Baza Eksponatów Expokat

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• Dane kontaktowe (rejestracja: np. imię, nazwisko, e-mail, nazwa użytkownika)

• Dane stałe użytkownika (rejestracja)

Cele przetwarzania i podstawy prawne

My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

• Udostępnienie oferty online

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

• Rejestracja (podstawa prawna: wykonanie umowy).

• Do ustalania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa

(podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w usunięciu zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert).

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

25.05.2018

Baza Zdjęć Image Pool

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych:

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• Dane kontaktowe (rejestracja, np. e-mail, imię, nazwisko, firma / stanowisko, powód udzielenia dostępu, osoba kontaktowa w Bosch Rexroth Sp. z o.o., telefon)

• Dane stałe użytkownika (rejestracja, adres IP)

Cele przetwarzania i podstawy prawne

My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

• Udostępnienie oferty online

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

• Rejestracja

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

• Do ustalania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa

(podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w usunięciu zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert).

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

25.05.2018

Bosch Rexroth Academy (Learn Management System)

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych:

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• Dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, e-mail, adres, adres IP)

• Dane stałe użytkownika (rejestracja)

• Dane dotyczące umowy

• Dane dotyczące płatności (poprzez eShop)

• Historia szkoleń

Cele przetwarzania i podstawy prawne:

My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

• Udostępnienie oferty online (dla zawartości wymagającej rejestracji)

(podstawa prawna: wykonanie umowy).

• Rejestracja historii szkoleń przez okres dłuższy niż wykonywanie umowy (na życzenie klienta)

(podstawa prawna: zgoda).

• Do ustalania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa

(podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w usunięciu zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert).

• Zachowanie i obrona naszych praw

(podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw)

• Dane dotyczące płatności

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

Dostawcy usług płatniczych

Angażujemy zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Zależnie od tego, jaką metodę płatności wybiorą Państwo w procesie zamówienia, dane zebrane w celu realizacji płatności (np. dane konta bankowego lub karty kredytowej) przekazujemy instytucji kredytowej realizującej płatność lub zaangażowanym przez nas dostawcom usług płatniczych. Po części dostawcy usług płatniczych zbierają i przetwarzają te dane również jako podmioty odpowiedzialne. Obowiązują wtedy informacje o polityce prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Korzystanie z plików cookie

W oparciu o prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1. lit. f RODO stosujemy również pliki cookie.

Pliki cookie firmy Adyen — naszego partnera świadczącego usługi płatnicze

W przypadku płatności kartą kredytową nasz partner świadczący usługi płatnicze — firma Adyen BV z siedzibą pod adresem Simon Carmiggelstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Holandia — stosuje dwa pliki cookie, które są niezbędne, aby jego baza danych mogła przetworzyć płatność:

• Sesyjny plik cookie

Firma Adyen stosuje plik cookie, który generuje unikalny identyfikator sesji. Plik ten jest używany, aby kupujący nie mógł dwukrotnie wykonać tej samej płatności i aby mieć pewność, że sesje płatnicze nie zostaną pomieszane, co mogłoby nastąpić na przykład wtedy, gdy użytkownik ma otwartych kilka kart w przeglądarce lub gdy powróci do poprzedniej strony. Adyen przechowuje ten plik cookie przez 14 dni, aby mieć pewność, że gdy kupujący powróci do strony w tym okresie, Adyen (a zarazem sprzedawca) będzie wiedzieć o dokończeniu (lub niedokończeniu) danej płatności.

Podstawą prawną jest tu prawnie uzasadniony interes firm Adyen i Bosch Rexroth oraz użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

• Plik cookie danych

W przypadku przekierowania do określonej formy płatności z zewnętrznej strony płatności (HPP) firmy Adyen stosowana jest zakładka lub plik cookie, w którym zapisane są szczegółowe dane płatności, takie jak kwota, waluta i wybrana forma płatności (w zależności od informacji uzupełnianych na stronie). Dzięki temu Adyen wie, co stało się, gdy strona danej formy płatności przekieruje kupującego z powrotem na stronę HPP firmy Adyen. Dysponując tymi informacjami, Adyen jest w stanie dopasować formę płatności do informacji ze strony HPP.

Podstawą prawną jest tu wykonanie umowy, a także prawnie uzasadniony interes firm Adyen i Bosch Rexroth oraz użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b/f RODO.

Wszystkie te informacje są przechowywane przez tylko 14 dni i szyfrowane.

Jeśli użytkownik zrezygnuje ze stosowania tych plików cookie, płatność kartą kredytową będzie niemożliwa.

Polityka prywatności firmy Adyen: https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions#9confidentialityprivacyandcompliance

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

06.11.2019

Baza Mediów Media Directory

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych:

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• Dane kontaktowe (rejestracja, np. imię, nazwisko, kraj, e-mail, nazwa użytkownika)

• Dane adresowe (zamówione materiały drukowane np. imię, nazwisko, adres)

• Dane stałe użytkownika (rejestracja)

Cele przetwarzania i podstawy prawne:

My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

• udostępnienie oferty online

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

• rejestracja

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

• wysyłka materiałów drukowanych zgodnie z przypisaniem (dane adresowe)

(podstawa prawna: wykonanie umowy).

• Do ustalania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa

(podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w usunięciu zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert)

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

25.05.2018

MyRexroth

Obsługa posprzedażna

Za pośrednictwem platformy MyRexroth użytkownik może zarejestrować się w naszych systemach do przesyłania zgłoszeń i zarządzania roszczeniami.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• dane związane z komunikacją (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP);

• dane podstawowe użytkownika.

Cele przetwarzania i podstawy prawne

• Obsługa posprzedażna

(podstawa prawna: wypełnianie zobowiązań umownych)

Forum OCE

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• wewnętrzne dane związane z komunikacją (np. imię i nazwisko, kraj, adres e-mail, adres IP);

• na potrzeby komunikacji publicznej: nazwa/pseudonim użytkownika, awatar;

• historia bloga;

• dane podstawowe użytkownika.

Cele przetwarzania i podstawy prawne

Zarówno my, jak i zatrudniani przez nas usługodawcy przetwarzają dane osobowe użytkownika w następujących celach:

• Udostępnianie niniejszej oferty online (na potrzeby wymaganej rejestracji treści)

(podstawa prawna: wypełnianie zobowiązań umownych)

• Obsługa społeczności zarejestrowanych członków umożliwiającej im komunikowanie się między sobą

(podstawa prawna: wypełnianie zobowiązań umownych)

• Identyfikowanie błędów i względy bezpieczeństwa

(podstawa prawna: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych oraz prawnie uzasadniony interes, jakim jest usuwanie wadliwego działania i zapewnienie bezpieczeństwa naszych ofert)

• Ochrona i obrona naszych praw

(podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest ochrona i obrona naszych praw)

Subskrypcja — funkcje

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• dane podstawowe użytkownika (adres e-mail).

Cele przetwarzania i podstawy prawne

Zarówno my, jak i zatrudniani przez nas usługodawcy przetwarzają dane osobowe użytkownika w następujących celach:

• Powiadomienia o zmianach dokumentów na platformie MyRexroth

(podstawa prawna: wypełnianie zobowiązań umownych)

Obowiązują również wyżej wymienione ogólne informacje o ochronie danych.

Data wejścia w życie: 06-11-2019

Newsletter

W ramach naszych stron internetowych możesz zapisać się na newsletter. Udostępniamy tzw. double opt-in-option, co oznacza, że będziemy wysyłać Ci newsletter za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatora komórkowego, SMS-a lub powiadomień push dopiero po wyraźnym potwierdzeniu przez Ciebie aktywacji usługi newsletter do nas poprzez kliknięcie na link w powiadomieniu. W przypadku chęci zaprzestania otrzymywania newslettera, można w każdej chwili zakończyć subskrypcję, wycofując swoją zgodę. Zgodę na wysyłanie newsletterów można wycofać klikając na link, który jest wysyłany w odpowiednim mailu biuletynu, lub w ustawieniach administracyjnych Oferty Online. Alternatywnie, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w sekcji Kontakt.

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych:

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

 Dane kontaktowe (pola obowiązkowe* np.: nazwa, firma, adres e-mail, dział, funkcja, adres, kraj oraz inne pola nieobowiązkowe)

 Dane profilujące (np. e-mail marketingowy został wysłany pocztą, serwer otrzymał pocztę + znacznik czasu; użytkownik otworzył pocztę + znacznik czasu; kliknął w e-mail + znacznik czasu; np. strony internetowe: widok strony + znacznik czasu, wysłanie formularza + pola wysłane + znacznik czasu)

Cele przetwarzania I podstawy prawne:

My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 Marketing naszych produktów i optymalizacja usług

(podstawa prawna: zgoda)

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

01.11.2020

Pakiet Usług ODIN

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych:

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• Dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres, nazwa użytkownika)

Cele przetwarzania i podstawy prawne:

• Wsparcie klienta

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

• Rejestracja

(podstawa prawna : umowa)

Transfer danych i przechowywanie

Żadne dane osobowe nie zostaną przekazane nieuprawnionym stronom trzecim.

Państwa zapytanie, do którego zostanie użyty Państwa e-mail, zostanie przekazane do właściwego kontaktu w organizacji Bosch Rexroth.

Nie przechowujemy Państwa danych dłużej niż to konieczne, odnosząc się odpowiednio do okresów przechowywania danych.

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

25.05.2018

Portal dla prasy

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• publiczne źródła danych kontaktowych: nazwa publikacji, imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu;

• dane kontaktowe otrzymane osobiście: firma (dział), imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu;

• informacje prasowe: firma, imię i nazwisko;

• przykłady udanych wdrożeń: firma, imię i nazwisko, zdjęcie;

• magazyn: firma, imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail.

Cele przetwarzania i podstawy prawne

Zarówno my, jak i zatrudniani przez nas usługodawcy przetwarzają dane osobowe użytkownika w następujących celach:

• Udostępnianie informacji

(podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes, jakim jest reklama, oraz wypełnianie zobowiązań umownych)

• PR i promocja

(podstawa prawna: zgoda)

• Reklama

(podstawa prawna: zgoda)

Obowiązują również wyżej wymienione ogólne informacje o ochronie danych.

Data wejścia w życie: 01-08-2019

Ankiety

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Ankiety i ocena wyników odbywają się przede wszystkim anonimowo. Na początku ankiety podajemy sposób zbierania i przetwarzania danych.

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy istnieje ku temu podstawa prawna, zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych i przepisami prawa konkurencji lub jeśli wyrazili Państwo na to zgodę na początku ankiety lub w kwestionariuszu.

Oferujemy dwa rodzaje ankiet

Badanie dotyczące relacji:

 Ankiety dotyczące produktów i klientów, np. poprzez e-mail, SMS, link/kod QR lub aplikację offline, skierowane do wybranej grupy docelowej (np. klienci z całego świata, klienci z określonego regionu, klienci zainteresowani określonymi produktami)

 Ograniczony okres czasu (np. link do ankiety jest dostępny przez 30 dni, po dwóch tygodniach otrzymasz przypomnienie)

Badanie dotyczące transakcji:

 Badania w odniesieniu do punktów kontaktu (np. w zakresie informacji zwrotnej na stronach internetowych poprzez przycisk informacji zwrotnej, bezpośrednio po działaniach serwisowych, zapytaniach na czacie, kodach QR)

 Ankieta może trwać przez nieokreślony czas, aby na bieżąco śledzić opinie klientów.

Kategorie przetwarzanych danych:

Jeśli ankieta nie zostanie przeprowadzona anonimowo, przetwarzane będą następujące kategorie danych:

 Dane komunikacyjne (np. ID – odpowiedzi, imię i nazwisko, e-mail, telefon, adres, język, branża),

 Metadane (np. rozpoczęcie ankiety, zakończenie ankiety, wskaźnik odpowiedzi),

 Dane geograficzne (np. adres IP, jeśli bierzesz udział za pomocą urządzenia końcowego kompatybilnego z GPS),

 Podstawowe dane dotyczące umów (np. stosunek umowny, interes produktu i umowy),

 Historia klienta,

 Informacje techniczne (np. rodzaj przeglądarki, wersja przeglądarki, system operacyjny, urządzenie końcowe, rozdzielczość ekranu, wersja Flash, obsługa Java, agent użytkownika)

Cele przetwarzania i podstawy prawne:

 Globalna obsługa etapów przedsprzedażowych w celu nawiązania i zwiększenia relacji biznesowych (podstawa prawna: uzasadniony interes w zwiększaniu nowych relacji biznesowych, kontaktowanie się)

 Udostępnianie informacji (podstawa prawna: uzasadniony interes w prawidłowym załatwieniu sprawy i celowym udzieleniu odpowiedzi na Państwa pytania poprzez przekazanie ich do odpowiedniej osoby kontaktowej w firmie Bosch Rexroth, działającej wewnętrznie w ramach różnych podmiotów prawnych)

 Globalna wewnętrzna wymiana danych pomiędzy podmiotami prawnymi firmy Bosch Rexroth(podstawa prawna: uzasadniony interes firmy Bosch Rexroth polegający na przekazywaniu danych użytkownika odpowiednim osobom kontaktowym firmy Bosch Rexroth w obrębie jednego podmiotu prawnego)

 Ocena kluczowych wskaźników wydajności (podstawa prawna: uzasadniony interes w zakresie oceny naszych procesów biznesowych (zarządzanie procesami operacyjnymi))

Transfer danych i ich przechowywanie:

Żadne dane osobowe nie będą przekazywane nieupoważnionym osobom trzecim.

Zapisane przez Państwa dane będą przetwarzane w ramach organizacji Bosch Rexroth. Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to konieczne do wykonania naszych badań i związanych z nimi usług, w razie potrzeby Państwa dane zostaną połączone z Państwa kontem klienta. Nie przechowujemy Państwa danych dłużej niż jest to konieczne, zgodnie z prawnymi okresami przechowywania danych.

Ponadto obowiązują wyżej wymienione ogólne wskazówki dotyczące ochrony danych.

Data obowiązywania: 19.07.2021

Sklep firmy Bosch Rexroth

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• dane związane z komunikacją (np. kraj, imię i nazwisko, firma, nr identyfikacji podatkowej VAT, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy, adres IP), dane podstawowe użytkownika;

• przechowywane dane zaplecza (np. informacje o produktach, ceny, symulacje dotyczące grona użytkowników);

• dane podstawowe umowy (relacja biznesowa, zainteresowanie produktami lub zawarciem umowy, historia klienta, ocena kredytowa);

Cele przetwarzania i podstawy prawne

• Globalne zarządzanie klientami i adresami

(podstawa prawna: wypełnianie zobowiązań umownych lub realizacja środków przed umownych, prawnie uzasadniony interes, jakim jest wewnętrzna wymiana danych między podmiotami z grupy Bosch Rexroth i rozwijanie relacji biznesowych)

• Globalna obsługa zamówień

(podstawa prawna: wypełnianie zobowiązań umownych)

• Kluczowe wskaźniki wydajności

(podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes, jakim jest ocena naszych procesów biznesowych (zarządzanie procesami operacyjnymi))

• Przesyłanie danych partnerowi CE

(podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes, jakim jest sprawna obsługa standardowych zapytań dotyczących produktów)

Oceny zdolności kredytowej

Mamy prawnie uzasadniony interes w przeprowadzaniu opisanych w tym punkcie ocen zdolności kredytowej na potrzeby ochrony naszej firmy przed złymi długami lub inwestycjami. Możemy zlecić firmom, które zajmują się analizą matematyczną lub statystyczną, ocenę ryzyka niewywiązania się z płatności i dostarczenie, w dozwolonych prawem ramach, informacji na temat prawdopodobieństwa niewywiązania się z płatności przez klienta. Na potrzeby oceny mogą zostać wykorzystane dane adresowe, ale nie tylko.

Jeśli wynik oceny zdolności kredytowej nie spełni naszych wymagań, zastrzegamy sobie prawo do żądania zabezpieczonej formy płatności (np. kartą kredytową) lub do odmowy zawarcia umowy.

Ocena zdolności kredytowej jest przeprowadzona przez osobę odpowiedzialną z bezpośrednim dostępem przez interfejs do poniższych dostawców usług. Ponadto użytkownik ma prawo poznać główne przyczyny decyzji danego dostawcy usług.

Zlecamy oceny kredytowe następującym dostawcom usług:

Niemcy, Austria i Szwajcaria: Verband der Vereine Creditreform e. V., Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, Niemcy

Inne kraje: Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Str. 11, 64293 Darmstadt, Niemcy

Warunki: odsyłacz pojawi się wkrótce

Dostawca usług płatniczych

Dostawca: Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Stany Zjednoczone

Funkcja: oprogramowanie jako usługa (SaaS) i hosting danych na platformie

Więcej informacji można znaleźć na poniższych stronach:

Oświadczenie Privacy Shield: https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/EU-Data-Transfer-Mechanisms-FAQ.pdf

Polityka prywatności: https://www.salesforce.com/ap/company/privacy/

Obowiązują również wyżej wymienione ogólne informacje o ochronie danych.

Data wejścia w życie: 11-10-2021