WE MOVE. YOU WIN.

Oznámení společnosti Bosch Rexroth AG o ochraně osobních údajů

Ve společnosti Bosch Rexroth si vážíme vašeho zájmu o naše výrobky a vaší návštěvy těchto webových stránek.

Obecné informace o naší online nabídce

Společnost Bosch Rexroth AG (dále také jako „Bosch Rexroth AG“ nebo „My“) vás vítá na svých internetových stránkách a v mobilních aplikacích (společně také označovaných jako „online nabídky“). Děkujeme vám za váš zájem o naše produkty a služby.


1. Společnost Bosch Rexroth AG respektuje vaše soukromí

Ochranu vašeho soukromí při zpracovávání osobních údajů, stejně jako bezpečnost všech obchodních údajů, bereme velice vážně. Osobní údaje, které byly získány během vaší návštěvy našich online nabídek, zpracováváme důvěrně a výhradně v souladu se zákonnými předpisy.

Ochrana údajů a bezpečnost informací jsou součástí našich firemních zásad.


2. Správce

Společnost Bosch Rexroth AG je správcem odpovědným za zpracování vašich údajů; výjimky jsou uvedeny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Kontaktovat nás můžete na adrese:

Bosch Rexroth AG
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Německo

Váš kontakt na Bosch Rexroth AG
info@boschrexroth.de
Sídlo společnosti
+49 9352 18 0


3. Shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů

3.1 Kategorie zpracovávaných údajů

Zpracovávají se tyto kategorie údajů:

• Komunikační údaje (např. jméno, telefon, e-mail, adresa, IP adresa, Marketing-ID).

Další podrobnosti naleznete v příslušných nabídkách uvedených níže.


3.2 Zásady

Osobními údaji se rozumí všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; patří sem např. jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy a kmenová smluvní data, které jsou vyjádřením identity osoby.

Osobní údaje (včetně IP adres) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v případě, že k tomu existuje právní základ, nebo pokud jste udělili souhlas se zpracováním nebo použitím osobních údajů týkajících se této záležitosti, např. prostřednictvím registrace.


3.3 Účel zpracování a právní základ

My a námi pověření poskytovatelé služeb zpracováváme vaše osobní údaje za těmito účely:


3.3.1 Poskytování těchto online nabídek

(Právní základ: oprávněný zájem z naší strany na přímém marketingu, pokud k němu dochází v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o hospodářské soutěži).


3.3.2 Řešení výpadků služeb a bezpečnostní důvody

(Právní základ: plnění našich zákonných povinností v rámci zajišťování bezpečnosti údajů a oprávněný zájem na řešení výpadků služeb, jakož i na ochraně našich nabídek).


3.3.3 Vlastní propagace a propagace prováděná jinými osobami, jakož i průzkum trhu, analýza dosahu a správa potenciálních zákazníků prováděná v zákonem povoleném rozsahu nebo na základě souhlasu

(Právní základ: souhlas / oprávněný zájem z naší strany v rámci přímého marketingu, pokud je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o hospodářské soutěži).


3.3.4 Ochrana a obrana našich práv

(Právní základ: náš oprávněný zájem chránit naše práva).

Další podrobnosti naleznete v příslušných nabídkách uvedených níže.


3.4 Registrace

Pro použití některých služeb může být nutná předchozí registrace.

V rámci registrace shromažďujeme osobní údaje nezbytné pro využívání našich služeb (např. jméno, příjmení, e-mailovou adresu) a případně další údaje v závislosti na předchozím souhlasu uživatele. Povinné údaje jsou označeny *.


3.4.1 Registrace a přihlášení pomocí SingleKey ID

Používání SingleKey ID a dalších funkcí, zejména pro správu vašich kmenových dat a poskytování přehledů vašich aplikací, probíhá na společnou odpovědnost společnosti Bosch.IO GmbH a subjektů odpovědných za aplikace, které používáte.

Další informace o jednotlivých operacích zpracování a vašich právech naleznete v části 3.4.1.1.

Kdykoli se zaregistrujete a přihlásíte pomocí služby SingleKey ID, smluvní podmínky pro SingleKey ID (https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/documents/legal_notice/tc_registrationanduseofdigitalservices.pdf) a oznámení o ochraně osobních údajů pro SingleKey ID (https://singlekey-id.com/en/data-protection-notice/) ovlivňují zpracování vašich osobních údajů.

Pro účely používání SingleKey ID a dalších přidružených funkcí byla mezi společností Bosch.IO GmbH a námi uzavřena smlouva o společném spravování osobních údajů.

Co to pro vás znamená?


3.4.1.1 Informace podle čl. 26 odst. 2 bod 2 GDPR – společní správci

Pro účely používání SingleKey ID byla uzavřena smlouva mezi společnými správci osobních údajů v souladu s čl. 26 GDPR mezi

Strana 1
Bosch.IO GmbH
Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlín, Německo
a
Strana 2
Strany uvedené v
seznamu smluvních stran

Na jakém základě je společná odpovědnost založena?

V souvislosti s poskytováním služby SingleKey ID jako exkluzivního řešení pro jednotné přihlášení v rámci skupiny Bosch budou výše uvedené strany úzce spolupracovat. To se týká i zpracování vašich osobních údajů. Strany společně stanovily pořadí, v jakém jsou tyto údaje zpracovávány v jednotlivých procesních krocích. Z tohoto titulu jsou společně odpovědné za ochranu vašich osobních údajů v níže popsaných fázích procesu (čl. 26 GDPR).

Jako subjekt údajů máte podle GDPR od výše uvedených stran právo na následující informace.

Za které fáze zpracování je dána společná odpovědnost?

Fáze zpracování: registrace a přihlášení pomocí SingleKey ID

Odpovědnost nese: Bosch.IO GmbH

Fáze zpracování: kontrola a správa kmenových dat a aplikace se SingleKey ID

Odpovědnost nese: Bosch.IO GmbH

Na čem se strany dohodly?

V souladu se společnou odpovědností za ochranu údajů se výše uvedené strany dohodly, která z nich je odpovědná za plnění konkrétních povinností podle GDPR. Jedná se zejména o výkon práv subjektů údajů (čl. 15–21 GDPR) a plnění povinností týkajících se poskytování informací (čl. 13–14 GDPR).

Tato dohoda je nutná, protože při poskytování a provozu služby SingleKey ID a jejich funkcí jsou osobní údaje zpracovávány v různých procesních krocích a různými systémy provozovanými buď společností Bosch.IO GmbH, nebo všemi stranami uvedenými v seznamu smluvních stran.

Co to pro vás jako subjekt údajů znamená?

Ačkoli existuje společná odpovědnost, strany plní povinnosti podle zákona o ochraně osobních údajů v souladu se svými povinnostmi pro jednotlivé činnosti zpracování, a to následovně:

• V souladu se svou společnou odpovědností poskytnou strany subjektu údajů veškeré informace požadované podle čl. 13 a 14 GDPR v přesné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, a to jasným a srozumitelným jazykem. Tyto informace budou poskytnuty bezplatně. Za tímto účelem každá strana poskytne druhé straně veškeré potřebné informace z oblasti své působnosti.

• Strany se budou neprodleně vzájemně informovat o případných právních stanoviscích, která se jako subjekt údajů rozhodnete uplatnit. Strany si poskytnou veškeré informace potřebné k odpovědi na žádosti o informace.

• Jako subjekt údajů obdržíte informace výhradně od společnosti Bosch.IO GmbH. Bez ohledu na tuto interní dohodu můžete svá práva jako subjekt údajů uplatňovat také přímo vůči kterékoli straně.

Kdo jsou smluvní strany?

Všechny subjekty skupiny Bosch, které podepsaly dohodu o přistoupení ke smlouvě mezi společnými správci osobních údajů, jsou označovány jako smluvní strany.

Aktuální seznam smluvních stran je zveřejněn na webových stránkách SingleKey ID pod odkazem https://singlekey-id.com/en/data-protection-notice/.


3.5 Soubory protokolů

Pokaždé, když používáte internet, váš internetový prohlížeč automaticky odesílá určité informace, které ukládáme v takzvaných souborech protokolů.

Soubory protokolů ukládáme po krátkou dobu za účelem odhalení případného narušení služeb a z bezpečnostních důvodů (např. k prošetření pokusů o útok). Poté je vymažeme. Souborů protokolů, které je třeba uchovávat pro účely poskytnutí důkazního materiálů, se povinnost smazání netýká až do vyřešení příslušného incidentu a mohou být v jednotlivých případech předány vyšetřujícím orgánům.

Soubory protokolů se rovněž používají pro účely analýzy (bez IP adresy nebo bez úplné IP adresy). Viz část „Vlastní propagace a propagace prováděná jinými osobami, jakož i průzkum trhu, analýza dosahu a správa potenciálních zákazníků prováděná v zákonem povoleném rozsahu nebo na základě souhlasu“.

V souborech protokolů se ukládají tyto informace:

• IP adresa (adresa internetového protokolu) – koncového zařízení, ze kterého je přistupováno k online nabídce • IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zařízení používaného pro přístup k SingleKey ID

• Internetová adresa webové stránky, ze které se na online nabídku vstupovalo (takzvaný server původu nebo URL odkazujícího serveru)

• Název poskytovatele služeb, prostřednictvím kterého bylo k online nabídce přistupováno

• Názvy souborů nebo informací, ke kterým byl získán přístup

• Čas, datum a délka doby přístupu

• Objem přenesených dat

• Stavový kód http (např. „Žádost byla úspěšná“ nebo „Požadovaný soubor nenalezen“. Další podrobnosti naleznete v seznamu příslušných nabídek níže.


3.6 Děti

Tato online nabídka není určena pro děti mladší 16 let.


3.7 Předávání údajů jiným správcům

Vaše osobní údaje jsou předávány jiným správcům pouze tehdy, pokud je to nutné pro splnění smluvního závazku, nebo pokud máme my sami nebo třetí strana oprávněný zájem na předání údajů, nebo pokud jste k tomu dali souhlas. Podrobnosti o právních základech naleznete v části – „Účely zpracování a právní základy“.Třetími stranami mohou být rovněž jiné společnosti skupiny Bosch. Pokud jsou údaje předávány třetím stranám na základě oprávněného zájmu, je to vysvětleno v tomto oznámení o ochraně údajů.

Kromě toho mohou být údaje předány jiným správcům, pokud nám k tomu vzniká povinnost na základě zákonných předpisů nebo závazných správních či soudních příkazů.


3.7.1 Poskytovatelé služeb (obecně)

Externí poskytovatele služeb zapojujeme do úkolů, jako jsou prodejní a marketingové služby, správa smluv, programování, hosting dat a služby technické podpory. Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a jejich činnost pravidelně monitorujeme, zejména pokud jde o jejich pečlivé zacházení s uloženými údaji a jejich ochranu. Všichni poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat zákonné předpisy. Poskytovateli služeb mohou být i jiné společnosti skupiny Bosch.


3.8 Předávání údajů příjemcům mimo EHP

Osobní údaje můžeme předávat příjemcům nacházejícím se mimo EHP do takzvaných třetích zemí. V takových případech před přenosem zajistíme, že buď příjemce údajů zajistí odpovídající úroveň ochrany údajů, nebo že jste s přenosem souhlasili.

Máte právo obdržet přehled příjemců ze třetích zemí a kopii konkrétně dohodnutých ustanovení zajišťujících odpovídající úroveň ochrany údajů. K tomuto účelu využijte prohlášení učiněná v části „Kontakt“.


3.9 Doba uchovávání údajů, retenční lhůty

Vaše údaje uchováváme zásadně pouze po dobu nezbytnou k poskytování našich online nabídek a souvisejících služeb nebo po dobu, po kterou máme oprávněný zájem na uchovávání údajů (např. můžeme mít oprávněnýzájem na poštovním marketingu i po splnění našich smluvních závazků). Ve všech ostatních případech vaše osobní údaje vymažeme. Výjimku tvoří údaje, které jsme povinni uchovávat pro plnění zákonných povinností (např. kvůli retenčním lhůtám stanoveným daňovým a obchodním zákoníkem jsme povinni mít po určitou dobu k dispozici dokumenty, jako jsou smlouvy a faktury).


3.10 Zpracování údajů podle jiných právních předpisů

Údaje shromažďujeme na základě jiných právních předpisů. Jedná se například o předpisy pro kontrolu vývozu, předpisy ES (prověřování seznamu teroristů), vojenské předpisy, předpisy o známých odesilatelích (zákon o bezpečnosti letecké přepravy), předpisy o daních, ILSG, obecné předpisy o rovnosti, zákoník práce a mnoho dalších. S údaji nakládáme podle ustanovení příslušných právních předpisů a dodržujeme pravidla pro jejich uchovávání. Osobní údaje budou vymazány bezprostředně po skončení povinné doby pro jejich uchovávání.


4. Využívání cookies

V rámci našich online služeb mohou být používány soubory cookies a sledovací mechanismy.

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být při návštěvě naší online služby uloženy ve vašem zařízení.

Některé naše webové stránky provozujeme pouze za pomocí cookies nezbytně nutných pro jejich fungování. Na těchto webových stránkách se nepoužívá žádný dialog správce souborů cookie.

Sledování je možné pomocí různých technologií. Informace zpracováváme zejména pomocí technologie pixelů a/nebo při analýze souborů protokolů. Na těchto webových stránkách se dialog správce souborů cookie používá.


4.1 Kategorie

Rozlišujeme mezi cookies, které jsou nezbytně nutné k fungování online služby, a cookies či sledovací mechanismy, které jsou z hlediska funkcionality online služby nepovinné.

Obecně platí, že online službu lze používat bez cookies netechnického charakteru.


4.2 Technicky nezbytné soubory cookie

Technicky nezbytnými cookies rozumíme soubory cookie, bez nichž nelze zajistit technické fungování online služby. Patří sem např. cookies, které ukládají údaje pro zajištění plynulé reprodukce videozáznamů nebo zvukové stopy.

Takové cookies se vymažou, jakmile opustíte webové stránky.


4.3 Postradatelné soubory cookie a sledovací mechanismy

Tyto cookies a sledovací mechanismy používáme pouze tehdy, pokud jste nám k tomu v každém případě dali předchozí souhlas. Výjimku tvoří pouze souboru cookie, který ukládá aktuální stav vašeho nastavení ochrany osobních údajů (výběrový soubor cookie). Tento soubor cookie je nastaven na základě oprávněného zájmu.

U těchto souborů cookie a sledovacích mechanismů rozlišujeme dvě podkategorie:


4.4 Soubory cookie pro zpříjemnění uživatelského zážitku

Tyto soubory cookie usnadňují provoz webu a umožňují vám tak pohodlnější procházení našich online služeb; v těchto souborech cookie může být např. zahrnuto vaše jazykové nastavení.


4.5 Marketingové soubory cookie a sledovací mechanismy

– Obecné

Pomocí marketingových souborů cookie a sledovacích mechanismů vám my a naši partneři můžeme zobrazovat nabídky na základě vašich zájmů, které vyplývají z analýzy vašeho uživatelského chování:

– Statistiky:

Pomocí statistických nástrojů měříme například kolikrát jste si stránku zobrazili.

– Sledování konverzí:

Pokud jste se na naše stránky dostali prostřednictvím reklamy našeho partnera, ten do vašeho počítače umístí soubor cookie („konverzní soubor cookie“). Tyto soubory cookie obvykle přestanou být aktivní po 30 dnech. Pokud navštívíte určité stránky našeho webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a příslušný konverzní partner rozpoznat, že určitý uživatel kliknul na reklamu a byl tak přesměrován na naše webové stránky. Takovou konverzi lze dohledat i napříč několika zařízeními. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie slouží k sestavování statistik konverzí a zaznamenávání celkového počtu uživatelů, kteří klikli na příslušnou reklamu a byli přesměrováni na webovou stránku se značkou pro sledování konverzí.

– Pluginy sociálních sítí

Některé stránky naší online služby zahrnují obsah a služby jiných poskytovatelů (např. Facebook, Twitter), kteří mohou rovněž používat soubory cookie a aktivní moduly. Další podrobnosti týkající se pluginů sociálních sítí naleznete v části o pluginech sociálních sítí.

– Retargeting

Tyto nástroje vytvářejí uživatelské profily pomocí reklamních souborů cookie nebo reklamních souborů cookie třetích stran, tzv. webových signálů (neviditelných grafických prvků, kterým se také říká pixely či sledovací pixely), nebo pomocí podobných technologií. Tyto soubory cookie se používají pro cílení inzerce a pro řízení frekvence, s jakou se uživateli určité reklamy zobrazují. Příslušný poskytovatel je správcem odpovědným za zpracování údajů v souvislosti s daným nástrojem. Poskytovatelé nástrojů mohou informace zpřístupnit také třetím stranám pro výše uvedené účely. Vezměte prosím v této souvislosti na vědomí oznámení o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele.

– Sledování napříč zařízeními

V tomto případě je na základě pseudonymního ID uživatele vytvořen pseudonymní profil uživatele s informacemi z používání různých zařízení.

– Sešívání návštěvníků

Přiřazení různých kontaktních míst, jako jsou webové stránky, aplikace a ID zařízení, k profilu uživatele napříč zařízeními. Na základě ID zařízení, ID kontaktu, ID obsahu nebo informací v rámci webových formulářů můžeme vyvodit závěry o vaší osobě.

– Personalizace

Abychom vám mohli nabídnout personalizovanou zákaznickou zkušenost a přizpůsobovat obsah newsletteru podle vašeho chování při procházení stránky a nákupech, používáme na našich webových stránkách sledovací mechanismy.

Upozorňujeme, že používání těchto nástrojů může zahrnovat předávání vašich údajů příjemcům mimo EHP, kde neexistuje odpovídající úroveň ochrany údajů podle GDPR (např. USA). Další podrobnosti naleznete v popisu jednotlivých marketingových nástrojů níže.


4.5.1 Název: Optimizely

Poskytovatel: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105, USA

Funkce: Soubor cookie sleduje vaše chování na webových stránkách a optimalizuje vaše personalizované uživatelské zážitky.

Doba uchovávání: 1 rok nebo do odvolání souhlasu

Další informace naleznete na: https://help.optimizely.com/Set_Up_Optimizely/Cookies_and_localStorage_in_the_Optimizely_snippet; https://help.optimizely.com/Privacy_and_Data_Protection_Controls


4.5.2 Název: Google Analytics

Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Funkce: Analýza chování uživatelů (zobrazení stránek, počet návštěvníků a návštěv, stahování), vytváření pseudonymních uživatelských profilů na základě informací o přihlášených uživatelích Googlu napříč zařízeními (sledování napříč zařízeními), obohacování pseudonymních uživatelských údajů o informace specifické pro cílovou skupinu poskytované společností Google, retargeting, testování UX, sledování konverzí a retargeting ve spojení s Google Ads.


4.5.2.1 Název: Google Doubleclick

Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Funkce: Umístění a optimalizace reklam relevantních pro uživatele, remarketing, sledování konverzí.

Další informace naleznete na adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/


4.5.2.2 Název: Google Ads

Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Funkce: Zadávání reklam, remarketing, sledování konverzí.

Další informace k dispozici na: https://adssettings.google.com/authenticated


4.5.3 Název: Tealium a Tealium Audience Stream

Poskytovatel: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121, USA

Funkce: Správa značek webových stránek prostřednictvím uživatelského rozhraní, integrace programových kódů na našich webových stránkách. Nástroj pro podporu plánování a analýzy kampaní na základě profilů pohybu a nákupního chování na vlastních webových stránkách.

Doba uchovávání: 1 rok nebo do odvolání souhlasu


4.5.4 Název: LinkedIn Pixel Insight Tag

Poskytovatel: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko

Funkce: LinkedIn zpracovává vaše osobní údaje za účelem vytváření přehledů o kampaních, sledování konverzí a kliknutí, jakož i za účelem poskytování cílené reklamy mimo naše webové stránky (retargeting) na základě URL, referenční URL, zkrácené nebo zaheslované IP adresy (v případě retargetingu napříč zařízeními), monitorování zařízení a funkcí prohlížeče (user agent) a časových razítek. Od společnosti LinkedIn nezískáváme žádné vaše osobní údaje. Dostáváme pouze anonymizované přehledy kampaní o cílových skupinách a výkonnosti reklamy.

Doba uchovávání údajů na serverech LinkedIn: Pseudonymizace po 7 dnech. Konečné smazání po 180 dnech.

Další informace naleznete na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


4.5.5 Název: HubSpot Analytics

Poskytovatel: HubSpot Ireland Limited, One Dockland Central D1, Dublin, Irsko

Funkce: Nástroj pro podporu automatizace marketingu. Pro vytváření a řazení kontaktů používáme v rámci našich webových formulářů identifikátory kontaktů a obsahu, které nám umožňují identifikovat uživatele napříč zařízeními, sledovat konverze a provádět sešívání návštěvníků a retargeting.

Další informace naleznete na adrese: https://legal.hubspot.com/dpa; https://www.hubspot.com/data-privacy/privacy-shield; https://legal.hubspot.com/privacy-policy


4.5.6 Název: Analýzy komunikačních a servisních kanálů

Poskytovatel: Bosch Rexroth AG; Lise-Meitner-Str. 4, 89081 Ulm, Německo

Funkce: Interní analýzy využití různých komunikačních a servisních kanálů společnosti Bosch Rexroth Organization po celém světě. Souhlas údajů s interními systémy.


4.6 Správa nastavení souborů cookie a sledovacích mechanismů

Nastavení souborů cookie a sledovacích mechanismů můžete spravovat v prohlížeči a/nebo v našem nastavení ochrany osobních údajů.

Upozornění: Vámi provedená nastavení se týkají pouze v té době používaného prohlížeče.


4.6.1 Deaktivace všech souborů cookie

Pokud si přejete deaktivovat všechny soubory cookie, můžete tak učinit v nastavení prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že to může mít vliv na funkčnost stránek.


4.6.2 Správa vašich nastavení s ohledem na soubory cookie a sledovací mechanismy, které nejsou technicky vyžadovány

Při návštěvě našich webových stránek se vám zobrazí panel, ve kterém budete dotázáni, zda souhlasíte s používáním souborů cookies / sledovacích mechanismů určených ke zpříjemnění uživatelské zkušenosti nebo k marketingovým účelům.

V našem nastavení ochrany soukromí můžete souhlas s účinností do budoucna odvolat nebo souhlas udělit později.


5. Pluginy sociálních sítí

V našich online nabídkách používáme pluginy různých sociálních sítí. V této části najdete jejich přehled.

Při používání pluginů vytváří váš internetový prohlížeč přímé spojení se serverem příslušné sociální sítě. Tímto způsobem obdrží příslušný poskytovatel informace o tom, že váš internetový prohlížeč přistupoval k obsahu z příslušné stránky našich online nabídek – a to i v případě, že u tohoto poskytovatele nemáte uživatelský účet nebo k němu právě nejste přihlášeni. Soubory protokolů (včetně IP adresy) jsou v tomto případě odesílány z vašeho internetového prohlížeče přímo na server příslušného poskytovatele a mohou tam být uloženy. Poskytovatel nebo jeho server se může nacházet mimo EU nebo EHP (např. v USA).

Tyto pluginy fungují jako samostatná rozšíření služeb poskytovatelů sociálních sítí. Z tohoto důvodu nemůžeme ovlivnit rozsah údajů, které shromažďují a ukládají.

Účel a rozsah shromažďovaných údajů, informace o jejich dalším zpracování a používání, jakož i vaše příslušná práva a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí naleznete v oznámeních o ochraně osobních údajů příslušných sociálních sítí.

V případě, že si nepřejete, aby poskytovatelé služeb sociálních sítí přijímali a případně ukládali nebo používali vaše údaje, neměli byste příslušné pluginy používat.


5.1 Pluginy sociálních sítí a řešení poklepáním

Používáním takzvaného řešení poklepáním chráníme vaši návštěvu našich webových stránek před zaprotokolováním a zpracováním poskytovateli sociálních sítí ve výchozím nastavení. Při použití stránky s naší internetovou prezentací, která takové pluginy obsahuje, jsou tyto moduly zpočátku deaktivovány. Pluginy se aktivují pouze po kliknutí na příslušné tlačítko.


5.2 Pluginy Facebooku

Sociální síť Facebook je provozovaná společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“). Přehled pluginů Facebooku a jejich podobu naleznete na: https://developers.facebook.com/docs/plugins, informace o ochraně dat na Facebooku naleznete na stránce: http://www.facebook.com/policy.php.


5.3 Pluginy Twitteru

Sociální síť Twitter je provozována společnostmi Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA a Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irsko („Twitter“). Přehled pluginů Twitteru a jejich podobu naleznete na: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview.html, informace o ochraně dat na Twitteru najdete na stránce: https://twitter.com/privacy.


5.4 Pluginy Pinterestu

Služba Pinterest je provozována společností Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko („Pinterest“). Přehled pluginů Pinterestu a jejich podobu naleznete na: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/, informace o ochraně dat na Pinterestu najdete na stránce: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.


5.5 E-mail příteli

Vaše e-maily se ukládají pouze do ukončení procesu odesílání a poté se vymažou.


5.6 Tlačítko sdílení

Údaje budou odeslány provozovatelům kanálů sociálních médií, pouze pokud na tlačítko sdílení kliknete. Předtím se provozovatelům kanálů sociálních médií neodesílají žádné údaje – ani v anonymní podobě.


6. Používání našich mobilních aplikací

Mimo našich webových stránek nabízíme také mobilní aplikace („aplikace“), které si můžete stáhnout do svého mobilního zařízení. Kromě údajů shromážděných na webových stránkách shromažďujeme prostřednictvím našich aplikací další osobní údaje, které konkrétně vyplývají z používání příslušné aplikace. Tato činnost podléhá vašemu předchozímu výslovnému souhlasu.

Pokud naše aplikace shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje odchylně od tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, podívejte se na příslušné nabídky uvedené níže.


6.1 Zpracování reklamního identifikátoru / reklamního ID

Pro reklamní účely používáme s vaším souhlasem tzv. reklamní identifikátor (IDFA) pro zařízení se systémem iOS a tzv. reklamní ID pro zařízení se systémem Android. Nejedná se o trvalá identifikační čísla pro určité koncové zařízení poskytována systémem iOS nebo Android. Shromažďované údaje nejsou sdružovány s dalšími informacemi týkajícími se zařízení. Identifikační čísla používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat personalizované reklamy a analyzovat používání zařízení. Pokud v nastavení v části „Soukromí“ (u zařízení se systémem iOS) deaktivujete možnost „Povolit sledování“ nebo (u zařízení se systémem Android) aktivujete možnost „Deaktivovat zájmové reklamy“ v nastavení účtu Google v části „Reklamy“, můžeme provádět pouze následující úkony: Měřit vaše interakce s bannery spočítáním počtu zobrazení banneru bez kliknutí („omezení frekvence“), míru kliknutí, vyhodnocovat unikátní použití („unikátní uživatel“) a provádět bezpečnostní opatření pro prevenci podvodů a další úkony nutné pro řešení problémů. V nastavení zařízení máte vždy možnost vymazat své IDFA nebo reklamní ID („resetovat reklamní ID“); v takovém případě se vygeneruje nové identifikační číslo, které se nekombinuje s dříve shromážděnými údaji. Upozorňujeme, že při omezení příslušného identifikačního čísla možná nebudete moci používat všechny funkce naší aplikace.


6.2 Zpracování údajů provozovateli obchodů s aplikacemi

Neshromažďujeme údaje a je mimo naši odpovědnost, když jsou údaje, jako jsou uživatelská jména, e-mailové adresy a identifikátory zařízení, při stahování příslušné aplikace přenášeny do obchodu s aplikacemi (např. Google Play od společnosti Google, App Store od společnosti Apple, Galaxy Apps Store od společnosti Samsung). Toto shromažďování a další zpracování údajů ze strany provozovatele konkrétního obchodu nemůžeme ovlivnit.


7. YouTube

Naše online nabídky využívají videoplatformu YouTube, kterou provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („YouTube“). YouTube je platforma, která umožňuje přehrávání audiovizuálních souborů.

Když navštívíte příslušnou stránku našich online nabídek, která obsahuje vložený přehrávač YouTube, vytvoří se spojení s YouTube, aby bylo možné přenést a přehrát video nebo zvukový soubor. Přitom jsou údaje předávány společnosti YouTube jako správci údajů. Za zpracování těchto údajů službou YouTube neodpovídáme.

Další informace o rozsahu a účelu shromážděných údajů, o dalším zpracování a použití údajů společností YouTube, o vašich právech a možnostech ochrany osobních údajů, které si můžete zvolit, naleznete v oznámení služby YouTube o ochraně osobních údajů.


8. Komunikační nástroje na platformách sociálních médií

Používáme komunikační nástroje pro platformy sociálních médií (např. Twitter), abychom mohli zpracovávat vaše zprávy zaslané prostřednictvím této platformy sociálních médií a nabízet vám podporu.

Při odesílání zprávy prostřednictvím našeho komunikačního nástroje pro platformy sociálních médií je zpráva zpracována za účelem vyřízení vašeho dotazu (a v případě potřeby dalších údajů, které v souvislosti s touto zprávou obdržíme od poskytovatele platformy jako vaše jméno nebo soubory).

Kromě toho můžeme tyto údaje analyzovat v agregované a anonymizované podobě, abychom lépe pochopili, jak je naše platforma sociálních médií využívána.

Vámi poskytnuté osobní údaje předáme právnické osobě skupiny Bosch, která je odpovědná za zpracování vašeho dotazu (například v případě, že se váš dotaz týká výrobku, který distribuuje jiná právnická osoba Bosch). Právním základem pro zpracování vašich údajů je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo případně existující smluvní vztah (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR). Zpracovávané osobní údaje budou vymazány nejpozději 180 dní po obdržení vaší zprávy.


9. Externí odkazy

Naše online nabídky mohou obsahovat odkazy třetích stran, zejména poskytovatelů, kteří s námi nejsou propojeni. Po kliknutí na odkaz nemáme žádný vliv na shromažďování, zpracování a použití osobních údajů případně předaných kliknutím na odkaz třetí straně (jako je IP adresa nebo URL stránky, na které se odkaz nachází), protože jednání třetích stran je mimo náš dohled. Nepřebíráme odpovědnost za zpracování osobních údajů třetími stranami.


10. Zabezpečení

Naši zaměstnanci a společnosti, které poskytují služby naším jménem, jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat platné zákony o ochraně osobních údajů.

Přijímáme veškerá nezbytná technická a organizační opatření, abychom zajistili odpovídající úroveň zabezpečení a chránili vaše údaje, které spravujeme, zejména před riziky neúmyslného nebo nezákonného zničení, manipulace, ztráty, změny nebo neoprávněného zveřejnění či neoprávněného přístupu. Naše bezpečnostní opatření se v souladu s technologickým pokrokem neustále zdokonalují.


11. Práva uživatelů

Pro uplatnění svých práv použijte údaje uvedené v části „Kontakt“. Přitom dbejte na to, aby byla možná jednoznačná identifikace vaší osoby.

Právo na informace a přístup k nim

Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup ke svým osobním údajům.

Právo na opravu a vymazání údajů

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte právo na vymazání údajů.

To se netýká údajů, které jsou nezbytné pro účely fakturace nebo účetnictví nebo které podléhají zákonné lhůtě pro uchovávání. Není-li však přístup k takovým údajům vyžadován, bude jejich zpracování omezeno (viz níže).

Omezení zpracování

.

Máte právo požadovat (pokud jsou splněny zákonné požadavky) omezení zpracování vašich údajů.

Námitka proti přímému marketingu

Kromě toho můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu. Vezměte prosím na vědomí, že z organizačních důvodů může dojít k překrytí vaší námitky s využitím vašich údajů v rámci již probíhající kampaně.

Námitka proti zpracování údajů na základě právního základu „oprávněného zájmu“

Kromě toho máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je založeno na oprávněném zájmu. V takovém případě zpracování vašich údajů ukončíme, pokud neprokážeme závažné oprávněné zákonné důvody , které převažují nad vašimi právy.

Odvolání souhlasu

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo jej kdykoli s účinností do budoucna odvolat. Zákonná platnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu zůstává beze změny.

Předplatná lze odvolat prostřednictvím odkazu uvedeného v předplatném, případně v nastavení příslušné online nabídky. Případně nás kontaktujte pomocí informací uvedených v části „Kontakt“.

Přenositelnost údajů

Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte právo požadovat, abychom vám předali údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo – pokud je to technicky proveditelné – abychom tyto údaje předali třetí straně.


11.1 Právo na stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Můžete se obrátit na dozorový úřad, který je příslušný podle místa vašeho bydliště nebo státu, v němž máte bydliště, nebo na dozorový úřad, který je příslušný pro nás. Tím je:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)

https://www.lda.bayern.de/en/index.html


12. Změny v oznámení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše bezpečnostní opatření a opatření na ochranu osobních údajů. V takových případech naše oznámení o ochraně osobních údajů odpovídajícím způsobem změníme. Vezměte proto na vědomí aktuální verzi našeho oznámení o ochraně osobních údajů, protože ta se může změnit.


13. Kontakt

Pokud nás chcete kontaktovat, najdete nás na adrese uvedené v části „Správce“.

Pro uplatnění vašich práv a hlášení incidentů týkajících se ochrany osobních údajů použijte tento odkaz:

https://request.privacy-bosch.com/entity/BR/

Máte-li návrhy nebo stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktuje prosím vašeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Informační bezpečnost a ochrana soukromí (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
NĚMECKO

nebo

DPO@bosch.com


Datum účinnosti: 1. 5. 2023

Elektronické nástroje

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Po přihlášení pomocí vaší e-mailové adresy k různým elektronickým nástrojům máte k dispozici například následující oblasti:

Online konfigurátory produktů a nástroje pro určení velikosti

Vámi požadované informace, například prostřednictvím oblasti CADke stažení nebo kontaktního formuláře, budou zaslány na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v procesu registrace


Inženýrské nástroje a nástroje pro určení velikosti s možností stažení

Vaše údaje budou uloženy prostřednictvím kontaktního formuláře s předponou


Místnosti pro portál a místnosti pro spolupráci

Tato oblast slouží k jednoduché výměně dat mezi přihlášenými uživateli. E-mailem můžete pozvat jakékoli kontakty ke spolupráci, nebudou se přitom ukládat žádná data.

Naši oblast pro stahování CAD nebo kontaktní formulář lze kdykoli použít bez předchozí registrace


Kategorie zpracovávaných údajů

Zpracováváme následující kategorie údajů:

 • Komunikační údaje (např. firma, jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, země, metadata, číslo zákazníka)


Účely zpracování a právní základy

My a námi pověření poskytovatelé služeb zpracováváme vaše osobní údaje za těmito účely:

 • Poskytování a správa softwaru a služeb
  (právní základ: předsmluvní opatření, plnění smluvních závazků)

 • Poskytování informací
  (právní základ: oprávněný zájem na správném zpracování a účelné odpovědi na váš dotaz předáním vhodnému kontaktu Bosch Rexroth interně napříč právními subjekty)

 • Poskytování stažených souborů
  (právní základ: oprávněný zájem na globálním zpracování předprodeje pro navázání a rozšiřování obchodních vztahů a objemu obchodu)


Dále jsou v platnosti výše uvedená obecná oznámení o ochraně osobních údajů.

Datum účinnosti: 1. 3. 2023

MTpro-Online-Designer

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů


Kategorie zpracovávaných údajů

Zpracováváme následující kategorie údajů:

 • Komunikační údaje (např. firma, jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, země)
 • Kmenové údaje na dobrovolném základě, např. číslo zákazníka


Účely zpracování a právní základy

My a námi pověření poskytovatelé služeb zpracováváme vaše osobní údaje za těmito účely:

 • Globální správa zákazníků, správa adres
  (právní základ: plnění smluvních povinností nebo předsmluvních opatření, oprávněný zájem na interní výměně údajů mezi právními subjekty společnosti Bosch Rexroth a rozšiřování obchodních vztahů)
 • Poskytování a správa vytvořených rozvržení
  (právní základ: předsmluvní opatření, smluvní povinnosti)
 • Sdílení vašich projektových souborů s vámi vybranými registrovanými uživateli.
  (Právní základ: oprávněný zájem na jednoduché výměně dat v rámci platformy)
 • Postoupení a předání požadavků směrem k partnerovi CE
  (právní základ: oprávněný zájem na efektivním zpracování standardních žádostí o cenovou nabídku)


Dále jsou v platnosti výše uvedená obecná oznámení o ochraně osobních údajů.

Datum účinnosti: 20. 1. 2022

Kontaktní formuláře

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů


Kategorie zpracovávaných údajů

Zpracováváme následující kategorie údajů:

 • Kontaktní údaje (povinná pole*, např.: e-mailová adresa, jméno, telefon, adresa, země, žádost) a další nepovinné informace.


Účely zpracování a právní základy

 • Poskytování informací
  (právní základ: oprávněný zájem na zpracování vašich kontaktních údajů, správném zpracování a účelné odpovědi na váš dotaz předáním vhodnému kontaktu Bosch Rexroth interně napříč právními subjekty a partnerskými organizacemi CE)
 • Poskytování stahování
  (právní základ: oprávněný zájem na zpracování vašich kontaktních údajů pro účely globálním zpracování předprodeje pro navázání a rozšiřování obchodních vztahů a objemu obchodu)


Dále jsou v platnosti výše uvedená obecná oznámení o ochraně osobních údajů.

Datum účinnosti: 7. 12. 2022

Řízení vztahů se zákazníky

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů


Kategorie zpracovávaných údajů

Zpracováváme následující kategorie údajů:

 • Komunikační údaje (např. jméno, e-mail, telefon, adresa, ID kontaktní osoby)


Účely zpracování a právní základy

 • Globální zpracování předprodejních fází pro navázání a prohloubení obchodních vztahů.
  (právní základ: oprávněný zájem na zvýšení nových obchodních vztahů předáním vhodnému kontaktu Bosch Rexroth interně napříč právnickými osobami a partnerskými organizacemi CE)
 • Globální správa zákazníků, správa adres
  (právní základ: oprávněný zájem na interní výměně údajů mezi právními subjekty společnosti Bosch Rexroth)
 • Globální správa a sledování objednávek
  (právní základ: plnění smluvních závazků)
 • Globální poprodejní servis
  (právní základ: plnění smluvních závazků)
 • Globální zákaznická podpora (ticketing)
  (právní základ: plnění smluvních závazků)


Přenos údajů


Informace o společném správci vůči subjektům údajů podle čl. 26 odst. 2 věta 2 GDPR


Které fáze zpracování jsou spravovány společně?

Všichni správci zpracovávají údaje subjektů údajů shromážděné na veletrzích/veletrzích nebo z jiných zdrojů jako kanály sociálních médií, webové formuláře a online akce. Všichni správci sdílejí údaje za účelem generování potenciálních zákazníků/příležitostí a umožnění spolupráce v oblasti obchodních strategií a klíčových ukazatelů výkonnosti.

Činnosti zpracování:
Globální řízení vztahů se zákazníky
Anonymizované analýzy komunikačních služeb na základě naší online zákaznické podpory

Další informace o uplatňování vašich práv naleznete v části 3.3.1.1 obecných informací oznámení o ochraně osobních údajů.


Dále jsou v platnosti výše uvedená obecná oznámení o ochraně osobních údajů.

Datum účinnosti: 8. 5. 2023