WE MOVE. YOU WIN.

Mededeling over gegevensbescherming van Bosch Rexroth AG

Bosch Rexroth waardeert uw interesse in haar producten en uw bezoek aan deze website.

Algemene informatie over onze online aanbieding

Bosch Rexroth AG (hierna 'Bosch Rexroth AG' of 'we' of 'wij' of 'ons') heet u welkom op onze internetpagina's en mobiele toepassingen (samen ook wel 'Online aanbiedingen' genoemd). Wij danken u voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten.


1. Bosch Rexroth AG respecteert uw privacy

De bescherming van uw privacy tijdens de verwerking van persoonsgegevens en de beveiliging van alle bedrijfsgegevens zijn belangrijke aandachtspunten voor ons. Wij verwerken persoonsgegevens die zijn verzameld tijdens uw bezoek aan onze Online aanbiedingen vertrouwelijk en alleen in overeenstemming met wettelijke voorschriften.

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging zijn opgenomen in ons bedrijfsbeleid.


2. Verwerkingsverantwoordelijke

Bosch Rexroth AG is de verwerkingsverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens, uitzonderingen worden beschreven in deze mededeling over gegevensbescherming.

Onze contactgegevens:

Bosch Rexroth AG
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main

Uw contact bij Bosch Rexroth AG
info@boschrexroth.de
Hoofdkantoor van het bedrijf
+49 9352 18 0


3. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens

3.1 Categorieën voor verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën zijn verwerkt:

• Communicatiegegevens (bijv. naam, telefoon, e-mail, adres, IP-adres, Marketing-ID)

Raadpleeg voor meer informatie de vermelde aanbiedingen hieronder.


3.2 Principes

Persoonsgegevens bestaan uit alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en de gegevens van het contract, die een uitdrukking zijn van de identiteit van een persoon.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (inclusief IP-adressen) alleen wanneer er een wettelijke juridische basis is om dit te doen of als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking of het gebruik van persoonsgegevens met betrekking tot deze kwestie, bijvoorbeeld door middel van registratie.


3.3 Verwerkingsdoeleinden en juridische basis

Wij en de door ons ingehuurde serviceproviders verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

3.3.1 Levering van deze online aanbiedingen

(Juridische basis: Legitiem belang van onze kant bij direct marketing zolang dit gebeurt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en mededinging en/of de nakoming van contractuele verplichtingen).

3.3.2 Het oplossen van serviceonderbrekingen en om veiligheidsredenen

(Juridische basis: Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen in het kader van gegevensbeveiliging en gerechtvaardigd belang bij het oplossen van serviceonderbrekingen en bij de bescherming van onze aanbiedingen).

3.3.3 Zelfpromotie en promotie door anderen, evenals marktonderzoek, bereikanalyse en leadmanagement binnen de wettelijk toegestane reikwijdte of op basis van toestemming

(Juridische basis: Toestemming/legitiem belang van onze kant bij direct marketing indien in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en mededinging).

3.3.4 Bescherming en verdediging van onze rechten

(Juridische basis: Legitiem belang van onze kant voor het beschermen en verdedigen van onze rechten).

Raadpleeg voor meer informatie de vermelde aanbiedingen hieronder.


3.4 Registratie

Als u gebruik wilt maken van of toegang wilt krijgen tot voordelen die nodig zijn voor het uitvoeren van een contract, vragen wij om uw registratie.

Met uw registratie verzamelen we persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van het contract (bijv. voornaam, achternaam, e-mailadres) en verdere gegevens op vrijwillige basis, indien van toepassing. Verplichte informatie is gemarkeerd met een *.

3.4.1 Registratie en inloggen met SingleKey ID

Het gebruik van SingleKey ID en andere functies, in het bijzonder het beheer van uw stamgegevens en het verstrekken van een overzicht van uw toepassingen, vindt plaats onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van Bosch.IO GmbH en de personen die verantwoordelijk zijn voor de toepassingen die u gebruikt.

Voor meer informatie over de individuele verwerkingen en uw rechten, verwijzen wij u naar paragraaf 3.4.1.1.

Wanneer u zich registreert en inlogt met SingleKey ID, gelden de contractuele voorwaarden van de Singlekey ID (https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/documents/legal_notice/tc_registrationanduseofdigitalservices.pdf) en privacyverklaring van SingleKey ID (https://singlekey-id.com/en/data-protection-notice/) voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor het gebruik van Singlekey ID en functies is een overeenkomst voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken gesloten tussen Bosch.IO GmbH en ons.

Wat betekent dit voor u?

3.4.1.1 Informatie in overeenstemming met artikel 26, lid 2, lid 2, AVG – Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Ten behoeve van het gebruik van de SingleKey ID is een overeenkomst voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG gesloten tussen

Partij 1
Bosch.IO GmbH
Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, Duitsland
en
Partij 2
Alle partijen die worden genoemd in
de lijst met partijen

Wat is de basis voor gezamenlijke verantwoordelijkheid?

In verband met de levering van SingleKey ID als exclusieve single-sign-on-oplossing van de Bosch Group zullen bovengenoemde partijen nauw samenwerken. Dit betreft ook de verwerking van uw persoonsgegevens. Partijen hebben gezamenlijk de volgorde bepaald waarin deze gegevens worden verwerkt in afzonderlijke verwerkingsstappen. Als zodanig zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens tijdens de hieronder beschreven verwerkingsfasen (artikel 26 AVG).

Als betrokkene volgens de AVG hebt u recht op de volgende informatie van de bovengenoemde partijen.

Voor welke verwerkingsfasen is er gezamenlijke verantwoordelijkheid?

Verwerkingsstap: Registratie en inloggen met SingleKey ID

Verantwoordelijkheid ligt bij: Bosch.IO GmbH

Verwerkingsstap: Overzicht en beheer van stamgegevens en toepassingen met SingleKey ID

Verantwoordelijkheid ligt bij: Bosch.IO GmbH

Wat zijn de partijen overeengekomen?

In overeenstemming met hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming zijn de bovengenoemde partijen overeengekomen wie van hen verantwoordelijk is voor het voldoen aan specifieke verplichtingen op basis van de AVG. Dit betreft met name de uitoefening van de rechten van betrokkenen (art. 15–21 AVG) en de nakoming van de informatieverplichtingen (art. 13–14 AVG).

Deze overeenkomst is vereist omdat er tijdens de levering en werking van SingleKey ID en de functies daarvan persoonsgegevens worden verwerkt in verschillende verwerkingsstappen en door verschillende systemen die worden beheerd door Bosch.IO GmbH of door alle partijen die in de lijst met partijen worden genoemd.

Wat betekent dat voor u als betrokkene?

Hoewel er een gezamenlijke verantwoordelijkheid bestaat, zullen de partijen de verplichtingen uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming in overeenstemming met hun respectieve verantwoordelijkheden voor de individuele verwerkingsactiviteiten als volgt nakomen:

• In overeenstemming met hun gezamenlijke verantwoordelijkheid verstrekken de partijen de betrokkene alle informatie die vereist is op basis van de artikelen 13 en 14 van de AVG in een nauwkeurige, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm, in duidelijke en eenvoudige taal. Deze informatie wordt kosteloos verstrekt. Daartoe verstrekt elke partij de andere partij alle nodige informatie uit haar werkgebied.

• De partijen zullen elkaar onverwijld op de hoogte stellen van eventuele juridische standpunten die door u als betrokkene worden ingenomen. Zij verstrekken elkaar alle informatie die nodig is om te kunnen reageren op verzoeken om informatie.

• Als betrokkene ontvangt u in principe de informatie van Bosch.IO GmbH. Ongeacht deze interne overeenkomst kunt u uw rechten, als betrokkene, ook rechtstreeks tegen een partij doen gelden.

Wie zijn de contractpartijen?

Alle Bosch-entiteiten die de toetredingsbrief bij de Overeenkomst voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken hebben ondertekend, worden contractpartijen genoemd.

De huidige lijst met partijen wordt gepubliceerd op de SingleKey ID-website onder https://singlekey-id.com/en/data-protection-notice/.


3.5 Logbestanden

Iedere keer wanneer u internet gebruikt, verstuurt uw browser bepaalde informatie die wij opslaan in zogenoemde logbestanden.

We slaan logbestanden een korte periode op voor het vaststellen van serviceonderbrekingen en om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om aanvalspogingen te onderzoeken) en verwijderen ze achteraf. Logbestanden die voor bewijsdoeleinden moeten worden bijgehouden, worden uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident is opgelost en kunnen per geval worden doorgegeven aan de onderzoekende autoriteiten.

Logbestanden worden ook gebruikt voor analysedoeleinden (zonder het IP-adres of zonder het volledige IP-adres). Zie ook de module Zelfpromotie en promotie door anderen, evenals marktonderzoek, bereikanalyse en leadmanagement binnen de wettelijk toegestane reikwijdte of op basis van toestemming.

In logbestanden wordt de volgende informatie opgeslagen:

• IP-adres (internetprotocoladres) van het - eindapparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Online aanbieding • IP-adres (internetprotocoladres) van het eindapparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot SingleKey ID

• Internetadres van de website van waaruit de Online aanbieding is geopend (zogenaamde oorsprongs- of verwijzende URL)

• De naam van de serviceprovider die is gebruikt om toegang te krijgen tot de Online aanbieding

• Naam van de geopende bestanden of informatie

• Datum en tijd en duur van het oproepen van de gegevens

• Hoeveelheid verzonden gegevens

• http-statuscode (bijvoorbeeld 'Aanvraag geslaagd' of 'aangevraagd bestand niet gevonden') Raadpleeg voor meer informatie de betreffende aanbiedingenlijst hieronder.


3.6 Kinderen

Deze online aanbieding is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar.


3.7 Gegevensoverdracht aan andere verwerkingsverantwoordelijken

In principe worden uw persoonsgegevens alleen doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken als dit nodig is voor de nakoming van een contractuele verplichting, of als wijzelf, of een derde partij, een gerechtvaardigd belang hebben bij de gegevensoverdracht, of als u uw toestemming hebt gegeven. Informatie over de juridische basis en de ontvangers of categorieën van ontvangers is te vinden in de paragraaf - 'Verwerkingsdoeleinden en juridische basis'. Derden kunnen ook andere bedrijven van de Bosch Group zijn en CE-partnerorganisatie. Wanneer gegevens op basis van een een gerechtvaardigd belang worden overgedragen aan derden, wordt dit uitgelegd in betreffende aanbiedingen hieronder.

Bovendien kunnen gegevens worden overgedragen aan andere verwerkingsverantwoordelijken wanneer we daartoe verplicht zijn vanwege wettelijke voorschriften of afdwingbare administratieve of gerechtelijke bevelen.

3.7.1 Serviceproviders (algemeen)

We betrekken externe serviceproviders bij taken zoals verkoop- en marketingdiensten, contractbeheer, programmering, datahosting en hotline-diensten. We hebben deze serviceproviders zorgvuldig gekozen en controleren ze regelmatig, vooral met betrekking tot hun zorgvuldige omgang met en bescherming van de gegevens die ze opslaan. Alle serviceproviders zijn verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de wettelijke bepalingen. Serviceproviders kunnen ook andere bedrijven van de Bosch Group zijn.


3.8 Overdracht aan ontvangers buiten de EER

We kunnen persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers buiten de EER naar zogenaamde derde landen. In dergelijke gevallen zorgen we er voorafgaand aan de overdracht voor dat de ontvanger van de gegevens een passend niveau van gegevensbescherming biedt of dat u hebt ingestemd met de overdracht.

U hebt recht op het ontvangen van een overzicht van de ontvangers uit derde landen en een kopie van de specifiek overeengekomen bepalingen die een passend niveau van gegevensbescherming waarborgen. Gebruik hiervoor de verklaringen in de paragraaf Contact.


3.9 Duur van opslag, bewaartermijnen

In principe bewaren we uw gegevens zolang als nodig is om onze Online aanbiedingen en verbonden diensten te leveren of zolang we een gerechtvaardigd belang hebben bij het opslaan van de gegevens (we kunnen bijvoorbeeld nog steeds een gerechtvaardigd belang hebben bij postmarketing, zelfs na het nakomen van onze contractuele verplichtingen). In alle andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens met uitzondering van gegevens die wij verplicht zijn op te slaan voor het nakomen van wettelijke verplichtingen (wij zijn bijv. vanwege bewaartermijnen op basis van belasting- en handelswetten verplicht om documenten zoals contracten en facturen gedurende een bepaalde periode beschikbaar te hebben).


3.10 Gegevensverwerking op basis van andere wettelijke voorschriften

Wij verzamelen gegevens op basis van andere wettelijke voorschriften. Deze omvatten bijvoorbeeld voorschriften voor exportcontroles, EG-regelgeving (screening van terroristenlijsten), militairen, bekende afzenders (luchtvrachtbeveiligingswet), belastingen, ILSG, algemene gelijkheidswetgeving, arbeidsrecht en nog veel meer. We behandelen de gegevens volgens de specificaties van de respectieve wettelijke voorschriften en overeenkomstig de betreffende bewaarverplichtingen. Persoonsgegevens worden onmiddellijk na het einde van de bewaarverplichtingen verwijderd.


4. Gebruik van cookies

In het kader van onze online service kunnen cookies en trackingmechanismen worden gebruikt.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat kunnen worden opgeslagen wanneer u onze online service bezoekt.

We beheren sommige van onze websites alleen met technisch vereiste cookies. Op deze websites is geen dialoogvenster met cookiebeheer in gebruik.

Tracking is mogelijk met behulp van verschillende technologieën. In het bijzonder verwerken we informatie met behulp van pixeltechnologie en/of tijdens de analyse van logbestanden. Op deze websites is een dialoogvenster met cookiebeheer in gebruik.

4.1 Categorieën

We maken onderscheid tussen cookies die verplicht nodig zijn voor de technische functies van de online service en cookies en trackingmechanismen die niet verplicht zijn voor de technische functie van de online service.

Het is over het algemeen mogelijk om de online service te gebruiken zonder cookies die niet-technische doeleinden dienen.


4.2 Technisch vereiste cookies

Met technisch vereiste cookies bedoelen we cookies zonder welke de technische levering van de online service niet kan worden gegarandeerd. Deze omvatten bijvoorbeeld cookies die gegevens opslaan om een soepele reproductie van video- of audiobeelden te garanderen.

Dergelijke cookies worden verwijderd wanneer u de website verlaat.


4.3 Cookies en trackingmechanismen die technisch niet vereist zijn

We gebruiken dergelijke cookies en trackingmechanismen alleen als u ons in elk geval uw voorafgaande toestemming hebt gegeven. Met uitzondering van de cookie die de huidige status van uw privacy-instellingen opslaat (selectiecookie). Deze cookie wordt ingesteld op basis van gerechtvaardigd belang.

We onderscheiden twee subcategorieën met betrekking tot deze cookies en trackingmechanismen:


4.4 Comfortcookies

Deze cookies vergemakkelijken de werking en stellen u zo in staat om comfortabeler door onze online service te bladeren. Uw taalinstellingen kunnen bijvoorbeeld in deze cookies worden opgenomen.


4.5 Marketingcookies en trackingmechanismen

- Algemeen

Door gebruik te maken van marketingcookies en trackingmechanismen kunnen wij en onze partners u aanbiedingen tonen op basis van uw interesses, als gevolg van een analyse van uw gebruikersgedrag:

- Statistieken:

Door statistische tools te gebruiken, meten we bijvoorbeeld het aantal van uw paginaweergaven.

- Conversietracking:

Onze partners voor conversietracking plaatsen een cookie op uw computer ('conversiecookie') als u onze website hebt bezocht via een advertentie van de betreffende partner. Normaal gesproken zijn deze cookies na 30 dagen niet meer geldig. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en de relevante conversiepartner herkennen dat een bepaalde gebruiker op de advertentie heeft geklikt en daardoor naar onze website is doorgestuurd. Dit kan ook op meerdere apparaten worden gedaan. De informatie die door middel van de conversiecookie wordt verkregen, dient om conversiestatistieken samen te stellen en het totale aantal gebruikers te registreren dat op de betreffende advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een website met een tag voor conversietracking.

- Sociale plug-ins

Sommige pagina's van onze online service bevatten inhoud en diensten van andere providers (bijv. Facebook, Twitter) die ook cookies en actieve modules kunnen gebruiken. Voor meer informatie over sociale plug-ins verwijzen wij u naar de paragraaf over 'sociale plug-ins'.

- Retargeting

Deze tools maken gebruikersprofielen aan door middel van advertentiecookies of advertentiecookies van derden, zogenaamde 'webbakens' (onzichtbare afbeeldingen die ook pixels of trackingpixels worden genoemd), of door middel van vergelijkbare technologieën. Deze worden gebruikt voor op interesses gebaseerde advertenties en om de frequentie te regelen waarmee de gebruiker naar bepaalde advertenties kijkt. De betreffende provider is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens in verband met de tool. De providers van de tools kunnen informatie ook aan derden bekendmaken voor de hierboven genoemde doeleinden. Houd in dit verband rekening met de mededelingen over gegevensbescherming van de betreffende provider.

- Tracking op meerdere apparaten

In dit geval wordt op basis van een pseudonieme gebruikers-ID een pseudoniem profiel van de gebruiker gemaakt met informatie over het gebruik van verschillende apparaten.

- Visitor-stitching

Toewijzing van verschillende contactpunten, zoals websites, apps en apparaat-ID's aan een gebruikersprofiel voor meerdere apparaten. Op basis van uw apparaat-ID, contact-ID, content-ID of informatie in webformulieren kunnen we conclusies trekken over uw persoon.

- Personaliseren

Om u een gepersonaliseerde customer journey en een nieuwsbrief aan te bieden op basis van uw klik- en aankoopgedrag, maken wij gebruik van trackingmechanismen op onze websites.

Houd er rekening mee dat het gebruik van de tools de overdracht van uw gegevens aan ontvangers buiten de EER kan omvatten waar er geen adequaat niveau van gegevensbescherming is op grond van de AVG (bijv. de VS). Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de volgende beschrijving van de afzonderlijke marketingtools.

4.5.1 Naam: Optimizely

Provider: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105, VS

Functie: De cookie volgt uw gebruikersgedrag op de website en optimaliseert uw gepersonaliseerde gebruikerservaringen

Bewaarperiode: 1 jaar of tot intrekking van de toestemming

Ga voor meer informatie naar: https://help.optimizely.com/Set_Up_Optimizely/Cookies_and_localStorage_in_the_Optimizely_snippet; https://help.optimizely.com/Privacy_and_Data_Protection_Controls

4.5.2 Naam: Google Analytics

Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Functie: Analyseert gebruikersgedrag ( opgehaaldepagina's, aantal bezoekers en bezoeken, downloads), het aanmaken van pseudonieme gebruikersprofielen op basis van informatie op meerdere apparaten van ingelogde Google-gebruikers (tracking op meerdere apparaten), verrijking van pseudonieme gebruikersdata met doelgroepspecifieke informatie van Google, retargeting, UX testing, conversietracking en retargeting in combinatie met Google Ads

4.5.2.1 Naam: Google Doubleclick

Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Functie: Plaatsing van advertenties, remarketing, conversietracking

Ga voor meer informatie naar: https://www.google.com/intl/de/policies/

4.5.2.2 Naam: Google Ads

Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Functie: Plaatsing van advertenties, remarketing, conversietracking

Meer informatie is beschikbaar op : https://adssettings.google.com/authenticated

4.5.3 Naam: Tealium en Tealium Audience Stream

Provider: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121, VS

Functie: Beheer van websitetags via een gebruikersinterface, integratie van programmacodes op onze websites. Tool ter ondersteuning van campagneplanning en -analyse op basis van bewegingsprofielen en koopgedrag op eigen websites

Bewaarperiode: 1 jaar of tot intrekking van de toestemming

4.5.4 Naam: LinkedIn Pixel Insight Tag

Provider: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland

Functie: LinkedIn verwerkt uw persoonsgegevens om campagnerapporten te maken, om conversies en klikgebeurtenissen bij te houden en voor doelgerichte advertenties buiten onze websites (retargeting) op basis van URL, verwijzende URL, IP-adres verkort of gehasht (in geval van retargeting op meerdere apparaten), apparaten en browserfuncties (user agent) en tijdstempel. We ontvangen geen van uw persoonlijke gegevens van LinkedIn. We ontvangen alleen geanonimiseerde campagnerapportages van website-doelgroepen en advertentieprestaties.

Bewaarperiode van LinkedIn: Pseudonimisering na 7 dagen. Definitieve verwijdering na 180 dagen

Ga voor meer informatie naar:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4.5.5 Naam: HubSpot Analytics

Provider: HubSpot Ireland Limited, One Dockland Central D1, Dublin, Ierland

Functie: Tool ter ondersteuning van geautomatiseerde marketingdoeleinden. Om contacten te genereren en te kwalificeren, gebruiken we contact- en inhouds-ID's in onze webformulieren, waarmee we u kunnen identificeren en visitor-stitching, conversietracking en retargeting kunnen uitvoeren.

Ga voor meer informatie naar: https://legal.hubspot.com/dpa; https://www.hubspot.com/data-privacy/privacy-shield; https://legal.hubspot.com/privacy-policy

4.5.6 Naam: Analyses Communication- and Service channel

Provider: Bosch Rexroth AG; Lise-Meitner-Str. 4, 89081 Ulm

Functie: Interne analyses van het gebruik van verschillende communicatie- en servicekanalen van Bosch Rexroth wereldwijd. Afstemming van gegevens met interne systemen.


4.6 Beheer van cookies en trackingmechanismen

U kunt de instellingen van uw cookie- en trackingmechanisme beheren in de browser en/of onze privacy-instellingen.

Opmerking: De instellingen die u hebt gemaakt, verwijzen alleen naar de browser die in elk geval wordt gebruikt.

4.6.1 Alle cookies uitschakelen

Als u alle cookies wilt uitschakelen, schakel cookies dan uit in uw browserinstellingen. Dit kan echter wel de functionaliteit van de website beïnvloeden.

4.6.2 Beheer van uw instellingen met betrekking tot cookies en trackingmechanismen die technisch niet vereist zijn

Wanneer u onze websites bezoekt, wordt u in een cookielaag gevraagd of u instemt met ons gebruik van comfortcookies, marketingcookies of trackingmechanismen.

In onze privacy-instellingen kunt u de toestemming met toekomstige inwerkingtreding intrekken of uw toestemming op een later tijdstip verlenen.


5. Sociale plug-ins

In onze Online aanbiedingen maken wij gebruik van zogenaamde sociale plug-ins van diverse sociale netwerken. Deze worden individueel beschreven in deze paragraaf.

Bij het gebruik van plug-ins maakt uw internetbrowser een directe verbinding met de server van de respectieve sociale netwerken. Hierbij ontvangt de betreffende provider de informatie die uw internetbrowser heeft geopend vanaf de respectieve site van onze Online aanbiedingen - zelfs als u geen gebruikersaccount bij deze provider hebt of momenteel niet bent ingelogd op uw account. Logbestanden (inclusief het IP-adres) worden in dit geval rechtstreeks van uw internetbrowser naar een server van de betreffende provider verzonden en kunnen daar worden opgeslagen. De provider of zijn server kan zich buiten de EU of de EER bevinden (bijvoorbeeld in de VS).

De plug-ins zijn zelfstandige extensies van aanbieders van sociale netwerken. Om deze reden kunnen we de omvang van de door hen verzamelde en opgeslagen gegevens niet beïnvloeden.

Doel en omvang van de verzameling, de voortdurende verwerking en het gebruik van gegevens door het sociale netwerk, evenals uw respectieve rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, kunnen worden gevonden door de mededeling over gegevensbescherming van het betreffende sociale netwerk te raadplegen.

Als u niet wilt dat aanbieders van sociale netwerken gegevens ontvangen en, indien van toepassing, opslaan of gebruiken, moet u de betreffende plug-ins niet gebruiken.

5.1 Sociale plug-ins met twee-klik-oplossing

Door gebruik te maken van de zogenaamde twee-klik-oplossing beschermen we uw bezoek aan onze webpagina's standaard tegen registratie en verwerking door aanbieders van sociale netwerken. Wanneer u een pagina van onze website gebruikt die dergelijke plug-ins bevat, worden deze in eerste instantie gedeactiveerd. Pas als u op de betreffende knop klikt, worden de plug-ins geactiveerd.


5.2 Plug-ins van Facebook

Facebook wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ('Facebook') Kijk hier voor een overzicht van de plug-ins van Facebook en hoe deze eruitzien: https://developers.facebook.com/docs/plugins , kijk hier voor informatie over gegevensbescherming op Facebook:http://www.facebook.com/policy.php.


5.3 Plug-ins van Twitter

Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA en Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ierland ('Twitter'). Kijk hier voor een overzicht van de plug-ins van Twitter en hoe deze eruitzien: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview.html, kijk hier voor informatie over gegevensbescherming op Twitter: https://twitter.com/privacy.


5.4 Plug-ins van Pinterest

Pinterest wordt beheerd door Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. ('Pinterest'). Kijk hier voor een overzicht van de plug-ins van Pinterest en hoe deze eruitzien: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/ , kijk hier voor informatie over gegevensbescherming op Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.


5.5 E-mailen naar een vriend

Uw verspreide e-mails worden alleen opgeslagen totdat het verzendproces is voltooid en vervolgens verwijderd.


5.6 Deelknop

Alleen wanneer u actief op de deelknop klikt, worden gegevens verzonden naar de beheerders van de socialemediakanalen. Er worden vooraf geen gegevens naar de beheerders van de socialemediakanalen gestuurd - zelfs niet in anonieme vorm.


6. Gebruik van onze mobiele toepassingen

Naast onze Online aanbiedingen bieden wij mobiele toepassingen ('Apps'), die u kunt downloaden naar uw mobiele apparaat. Afgezien van de gegevens die op websites worden verzameld, verzamelen we via onze apps aanvullende persoonlijke gegevens die specifiek voortvloeien uit het gebruik van een mobiel apparaat. Dit is onderworpen aan uw voorafgaande toestemming.

Als onze apps persoonsgegevens verzamelen of verwerken die afwijken van deze mededeling over gegevensbescherming, raadpleeg dan de respectieve aanbiedingen die worden vermeld hieronder.

6.1 Verwerking van de advertentie-identifier / advertentie-ID

Voor reclamedoeleinden gebruiken we, met uw toestemming, de zogenaamde 'advertentie-identifier' (IDFA) voor iOS-apparaten en de zogenaamde advertentie-ID voor Android-apparaten. Dit zijn geen permanente identificatienummers voor een bepaald eindapparaat dat door iOS of Android wordt geleverd. De gegevens die worden verzameld, worden niet samengebracht met andere apparaatgerelateerde informatie. We gebruiken identificatienummers om u gepersonaliseerde advertenties te bieden en om uw gebruik te analyseren. Wanneer u (voor iOS-apparaten) de optie 'Geen advertentietracking' activeert in de apparaatinstellingen onder 'Privacy' - 'Advertenties' of (voor Android-apparaten) 'Op interesses gebaseerde advertenties uitschakelen' activeert in de Google-instellingen onder 'Advertenties', kunnen we alleen de volgende metingen uitvoeren: Het meten van uw interactie met banners door het tellen van het aantal displays van een banner zonder klikken ('frequentielimiet'), klikfrequentie, beoordeling van uniek gebruik ('unieke gebruiker') en beveiligingsmaatregelen, fraudebestrijding en probleemoplossing. In de apparaatinstellingen kunt u altijd uw IDFA of advertentie-ID verwijderen ('Advertentie-ID opnieuw instellen'); er wordt dan een nieuw identificatienummer gegenereerd dat niet wordt gecombineerd met eerder verzamelde gegevens. Wij wijzen u erop dat u mogelijk niet alle functies van onze app kunt gebruiken wanneer u het gebruik van het betreffende identificatienummer beperkt.


6.2 Gegevensverwerking door App Store-exploitanten

We verzamelen geen gegevens en het valt buiten onze verantwoordelijkheid wanneer gegevens, zoals gebruikersnaam, e-mailadres en individuele apparaat-ID worden overgedragen aan een app store (bijv. Google Play van Google, App Store van Apple, Galaxy Apps Store van Samsung) bij het downloaden van de betreffende app. Wij kunnen deze gegevensverzameling en verdere verwerking door de App Store als verwerkingsverantwoordelijke niet beïnvloeden.


7. YouTube

Onze Online aanbiedingen maken gebruik van het YouTube-videoplatform dat wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('YouTube'). YouTube is een platform dat het afspelen van audio- en videobestanden mogelijk maakt.

Wanneer u een respectieve site van onze Online aanbiedingen bezoekt die een ingesloten YouTube-speler bevat, creëert dit een verbinding met YouTube, zodat het video- of audiobestand kan worden verzonden en afgespeeld. Daarbij worden gegevens overgedragen aan YouTube als gegevensbeheerder. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke gegevens door YouTube.

Aanvullende informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, over de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door YouTube, over uw rechten en de privacyopties die u kunt kiezen, is te vinden in de mededeling over gegevensbescherming van YouTube.


8. Communicatietools op socialemediaplatforms

Wij gebruiken op ons socialemediaplatform (bijv. Twitter) communicatietools om uw berichten die via dit socialemediaplatform worden verstuurd te verwerken en u ondersteuning te bieden.

Bij het versturen van een bericht via ons socialemediaplatform wordt het bericht verwerkt om uw vraag te behandelen (en indien nodig aanvullende gegevens, die wij in verband met dit bericht van de socialemediaprovider ontvangen als uw naam of bestanden).

Daarnaast kunnen we deze gegevens in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm analyseren om beter te begrijpen hoe ons socialemediaplatform wordt gebruikt.

Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens doorgeven aan de Bosch-rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw vraag (bijvoorbeeld in het geval dat uw zoekopdracht verwijst naar een product dat wordt gedistribueerd door een andere Bosch-rechtspersoon). De juridische basis voor de verwerking van uw gegevens is ons gerechtvaardigde belang (artikel 6, lid 1, onder f) AVG) of, indien van toepassing, een bestaande contractuele relatie (artikel 6, lid 1, onder b) AVG). De verwerkte persoonsgegevens worden uiterlijk 180 dagen na ontvangst van uw bericht verwijderd.


9. Externe links

Onze Online aanbiedingen kunnen links naar internetpagina's van derden bevatten, met name providers die niet aan ons zijn gerelateerd. Na het klikken op de link hebben wij geen invloed op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens die mogelijk worden verzonden door op de link naar de derde partij te klikken (zoals het IP-adres of de URL van de site waarop de link zich bevindt), aangezien het gedrag van derden uiteraard buiten onze controle valt. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens door derden.


10. Beveiliging

Onze werknemers en de bedrijven die namens ons diensten verlenen, zijn verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

We nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen en om uw gegevens die door ons worden beheerd te beschermen, met name tegen de risico's van onbedoelde of onwettige vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking of ongeoorloofde toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden, in overeenstemming met de technologische vooruitgang, voortdurend verbeterd.


11. Gebruikersrechten

Om uw rechten af te dwingen, gebruikt u de gegevens in de paragraaf 'Contact'. Zorg er daarbij voor dat een ondubbelzinnige identificatie van uw persoon mogelijk is.

Recht op informatie en toegang

U hebt het recht om van ons bevestiging te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, indien dit het geval is, toegang tot uw persoonsgegevens.

Recht op correctie en verwijdering

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren. Voor zover aan wettelijke vereisten is voldaan, hebt u het recht om uw gegevens volledig te laten verwijderen.

Dit geldt niet voor gegevens die noodzakelijk zijn voor facturerings- of boekhoudkundige doeleinden of waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt. Als toegang tot dergelijke gegevens echter niet vereist is, is de verwerking ervan beperkt (zie hieronder).

Beperkte verwerking

.

Voor zover aan wettelijke vereisten is voldaan, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen.

Bezwaar tegen direct marketing

Daarnaast kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Houd er rekening mee dat er om organisatorische redenen een overlap kan zijn tussen uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in het kader van een campagne die al loopt.

Bezwaar tegen gegevensverwerking op basis van de juridische basis van 'gerechtvaardigd belang'

Daarnaast hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover dit gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang. We zullen dan de verwerking van uw gegevens beëindigen, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden aantonen volgens wettelijke vereisten, die zwaarder wegen dan uw rechten.

Intrekking van toestemming

Als u ons uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw gegevens, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken voor de toekomst. De juridische geldigheid van gegevensverwerking voorafgaand aan uw intrekking blijft ongewijzigd.

Abonnementen kunnen worden ingetrokken via de link vermeld in het abonnement, indien van toepassing in de instellingen van de betreffende Online aanbieding. Neem anders contact met ons op met behulp van de informatie in de paragraaf 'Contact'.

Overdraagbaarheid van gegevens

Voor zover aan wettelijke vereisten is voldaan, hebt u het recht om te eisen dat u gegevens ontvangt die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat of (indien technisch haalbaar) dat wij die gegevens overdragen aan een derde partij.

11.1 Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit U kunt een beroep doen op de toezichthoudende autoriteit, die verantwoordelijk is voor uw woonplaats of de staat waarin u woont, of op de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is. Dit is:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)

https://www.lda.bayern.de/en/index.html


12. Wijzigingen aan de mededeling over gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor onze maatregelen omtrent beveiligings- en gegevensbescherming te wijzigen. In dergelijke gevallen zullen we onze mededeling over gegevensbescherming dienovereenkomstig aanpassen. Let daarom op de huidige versie van onze mededeling over gegevensbescherming, aangezien deze aan verandering onderhevig is.


13. Contact

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons vinden op het adres dat wordt vermeld in de paragraaf 'Verwerkingsverantwoordelijke'.

Om aanspraak op uw rechten te maken en incidenten omtrent gegevensbescherming te melden, neemt u contact op via de volgende link:

https://request.privacy-bosch.com/entity/BR/

Voor suggesties en klachten met betrekking tot het verwerken van uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met onze medewerker gegevensbescherming:

Medewerker gegevensbescherming
Informatie Beveiliging en Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
DUITSLAND

of

DPO@bosch.com


Datum van inwerkingtreding: 01-05-2023

eTools

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens

Na het inloggen met uw e-mailadres in de verschillende eTools staan bijvoorbeeld de volgende onderdelen tot uw beschikking:

Online productconfiguratieprogramma's en dimensioneringstools

De door u gevraagde informatie, bijvoorbeeld via het gedeelte CAD-Download of het contactformulier, wordt verzonden naar het e-mailadres dat u tijdens het registratieproces hebt opgegeven


Geschikte engineeringtools en dimensioneringstools downloaden

Uw gegevens worden opgeslagen via een vooraf opgesteld contactformulier


Portalruimten en samenwerkingsruimten

Dit gebied wordt gebruikt voor eenvoudige gegevensuitwisseling tussen aangemelde gebruikers. U kunt alle contacten via e-mail uitnodigen voor samenwerking, hiervoor worden geen gegevens opgeslagen.

Ons CAD-downloadgebied of het contactformulier kan op elk moment zonder voorafgaande registratie worden gebruikt.


Categorieën voor verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën zijn verwerkt:

• Communicatiegegevens (bijv. bedrijf, naam, telefoonnummer, e-mailadres, land, metadata, klantnummer)


Verwerkingsdoeleinden en juridische bases

Wij en de door ons ingehuurde serviceproviders verwerken uw persoonlijke gegevens voor het volgende verwerkingsdoeleinde:

• Levering en beheer van software en diensten
(juridische basis: precontractuele maatregelen, nakoming van contractuele verplichtingen)

• Informatieverstrekking
(juridische basis: legitiem belang bij correcte afhandeling en doelgericht antwoord op uw bezorgdheid door deze door te sturen naar een geschikte contactpersoon voor Bosch Rexroth intern tussen rechtspersonen)

• Verstrekking van downloads
(juridische basis: legitiem belang bij de wereldwijde afhandeling van de voorverkoop voor het initiëren en vergroten van zakelijke relaties en bedrijfsvolume)


Ook de hierboven genoemde algemene mededelingen over gegevensbescherming zijn geldig.

Datum van inwerkingtreding: 01-03-2023

MTpro-Online-Designer

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens


Categorieën voor verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën zijn verwerkt:

 • Communicatiegegevens (bijv. bedrijf, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, land)
 • Stamgegevens op vrijwillige basis, bijvoorbeeld klantnummer


Verwerkingsdoeleinden en juridische bases

Wij en de door ons ingehuurde serviceproviders verwerken uw persoonlijke gegevens voor het volgende verwerkingsdoeleinde:

 • Wereldwijde klantenadministratie, adresbeheer
  (juridische basis: nakoming van contractuele verplichtingen of precontractuele maatregelen, legitiem belang bij interne gegevensuitwisseling tussen rechtspersonen van Bosch Rexroth en toenemende zakelijke relaties)
 • Inrichting en beheer van gemaakte lay-outs
  (juridische basis: precontractuele maatregelen, contractuele verplichtingen)
 • Delen van uw projectbestanden met geregistreerde gebruikers zoals door u geautoriseerd.
  (Juridische basis: Legitiem belang bij eenvoudige gegevensuitwisseling binnen het platform)
 • Toewijzing en overdracht van aanvragen aan CE-partner
  (juridische basis: legitiem belang bij de efficiënte afhandeling van standaard offerteaanvragen)


Ook de hierboven genoemde algemene mededelingen over gegevensbescherming zijn geldig.

Datum van inwerkingtreding: 20-01-2022

Contactformulieren

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens


Categorieën voor verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën zijn verwerkt:

• Communicatiegegevens (verplichte velden* bijv. e-mailadres, naam, telefoon, adres, land, verzoek) en andere niet-verplichte informatie


Verwerkingsdoeleinden en juridische bases

• Informatieverstrekking
(juridische basis: legitiem belang bij de verwerking van uw contactgegevens, de correcte afhandeling en doelgericht antwoord op uw bezorgdheid door deze door te sturen naar een geschikte contactpersoon voor Bosch Rexroth intern tussen rechtspersonen en CE-partnerorganisatie)

• Verstrekking van downloads
(juridische basis: legitiem belang bij de verwerking van uw contactgegevens ten behoeve van de wereldwijde afhandeling van de voorverkoop voor het initiëren en vergroten van zakelijke relaties en bedrijfsvolume)


Ook de hierboven genoemde algemene mededelingen over gegevensbescherming zijn geldig.

Datum van inwerkingtreding: 07-12-2022

Klantrelatiebeheer

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens


Categorieën voor verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën zijn verwerkt:

 • Communicatiegegevens (bijv. naam, e-mail, telefoon, adres, contactpersoon-ID)


Verwerkingsdoeleinden en juridische bases

 • Wereldwijde afhandeling van de voorverkoop voor het initiëren en vergroten van zakelijke relaties
  (juridische basis: legitiem belang bij het vergroten van nieuwe zakelijke relaties, door deze door te sturen naar een geschikte contactpersoon voor Bosch Rexroth intern tussen rechtspersonen en CE-partnerorganisatie)
 • Wereldwijde klantenadministratie, adresbeheer
  (juridische basis: legitiem belang bij interne gegevensuitwisseling tussen rechtspersonen van Bosch Rexroth
 • Wereldwijde afhandeling en tracking van bestellingen
  (juridische basis: nakoming van contractuele verplichtingen)
 • Wereldwijde after-sales service
  (juridische basis: nakoming van contractuele verplichtingen)
 • Wereldwijde klantenondersteuning (ticketing)
  (juridische basis: nakoming van contractuele verplichtingen)


Gegevensoverdracht

Informatie over gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke jegens betrokkenen overeenkomstig artikel 26, lid 2, zin 2, AVG


Voor welke procesfasen is er een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke?

Alle verwerkingsverantwoordelijken verwerken gegevens van betrokkenen die zijn verzameld op vakbeurzen/handelsbeurzen of andere bronnen als socialemediakanalen, webformulieren en online evenementen. Alle verwerkingsverantwoordelijken delen de gegevens om leads/kansen te genereren en om samenwerkende bedrijfsstrategieën en KPI's mogelijk te maken.

Verwerkingsactiviteiten:

Wereldwijd klantrelatiebeheer

Geanonimiseerde analyses van communicatiediensten op basis van onze Online klantenservice

Meer informatie over het uitoefenen van uw rechten vindt u in paragraaf 3.3.1.1 van het algemene gedeelte van de mededeling over gegevensbescherming.


Ook de hierboven genoemde algemene mededelingen over gegevensbescherming zijn geldig.


Datum van inwerkingtreding: 08-05-2023