WE MOVE. YOU WIN.

Zasady ochrony danych osobowych – Bosch Rexroth AG

Dziękujemy za zainteresowanie produktami Bosch Rexroth i odwiedzenie naszej strony internetowej.

Ogólne informacje o serwisie internetowym

Firma Bosch Rexroth AG (zwana dalej "Bosch Rexroth AG", "My" lub "Nam") cieszy się z odwiedzenia przez Państwa naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych (zwanych łącznie "serwisami internetowymi"). Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami.


1. Bosch Rexroth AG szanuje Państwa prywatność

Ochrona Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych są dla nas ważne. Dane osobowe zbierane podczas przeglądania przez Państwa naszych Serwisów internetowych przetwarzamy poufnie i zawsze zgodnie z przepisami ustawowymi.

Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są elementem naszej polityki firmowej.


2. Administrator danych

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest Bosch Rexroth AG; wyjątki są objaśnione w niniejszych zasadach ochrony danych osobowych.

Nasze dane kontaktowe:

Bosch Rexroth AG
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main

Kontakt z Bosch Rexroth AG
info@boschrexroth.de
Siedziba firmy
+49 9352 18 0


3. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

3.1 Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres, adres IP, marketing ID)

Więcej informacji można znaleźć w odpowiednich ofertach wymienionych poniżej.


3.2 Zasady

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej, czyli np. imiona i nazwiska, adresy, numery telefonu, adresy e-mail, dane umowy, na których podstawie można zidentyfikować daną osobę.

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (wraz z adresami IP) tylko wtedy, gdy istnieje do tego ustawowa podstawa prawna lub udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych, np. w ramach rejestracji.


3.3 Cele przetwarzania i podstawa prawna

My oraz zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

3.3.1 Udostępnienie Serwisów internetowych

(Podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w zakresie marketingu bezpośredniego, dopóki odbywa się to zgodnie z przepisami o ochronie danych i o konkurencji).

3.3.2 Do usuwania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa

(Podstawa prawna: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w zakresie usuwania zakłóceń i zapewniania bezpieczeństwa naszych ofert).

3.3.3 Autoreklama i reklamowanie przez innych oraz badanie rynku i zarządzanie leadami w dopuszczalnym ustawowo zakresie bądź w oparciu o udzielenie zgody

(Podstawa prawna: zgoda/uzasadniony interes z naszej strony w zakresie marketingu bezpośredniego, dopóki odbywa się to zgodnie z przepisami o ochronie danych i o konkurencji).

3.3.4 Zachowanie i obrona naszych praw

(Podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w zakresie dochodzenia i obrony naszych praw).

Więcej informacji można znaleźć w odpowiednich ofertach wymienionych poniżej.


3.4 Rejestracja

Jeśli chcą Państwo skorzystać lub uzyskać dostęp do korzyści wymagających zawarcia umowy, prosimy o rejestrację.

Podczas rejestracji gromadzimy dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy (np. imię, nazwisko, adres e-mail), a także, w stosownych przypadkach, dalsze dane na zasadzie dobrowolności. Dane obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*).

3.4.1 Rejestracja i logowanie przy użyciu SingleKey ID

Za korzystanie z SingleKey ID i dalszych funkcji, a w szczególności za zarządzanie Państwa danymi głównymi i zapewnienie przeglądu Państwa aplikacji, wspólnie odpowiadają Bosch.IO GmbH oraz podmioty odpowiedzialne za aplikacje, z których Państwo korzystają.

Więcej informacji na temat poszczególnych operacji przetwarzania oraz Państwa praw znajduje się w części 3.4.1.1.

Za każdym razem, kiedy logują się Państwo z użyciem klucza SingleKey ID, zastosowanie do przetwarzania Państwa danych osobowych mają warunki korzystania z SingleKey ID (https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/documents/legal_notice/tc_registrationanduseofdigitalservices.pdf) oraz polityka prywatności SingleKey ID (https://singlekey-id.com/en/data-protection-notice/).

Aby korzystanie z SingleKey ID oraz powiązanych funkcji było możliwe, podpisaliśmy z Bosch.IO GmbH umowę o współadministrowaniu danymi.

Co to oznacza dla Państwa?

3.4.1.1 Informacje zgodnie z art. 26(2)(2) RODO – współadministratorzy

Celem umożliwienia korzystania z SingleKey ID, na mocy art. 26 rozporządzenia RODO, wymienione poniżej strony podpisały umowę o współadministrowaniu danymi

Strona 1
Bosch.IO GmbH
Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, Niemcy
i
Strona 2
Wszystkie strony wymienione
w wykazie stron

Co jest podstawą wspólnej odpowiedzialności?

Ponieważ do logowania jednokrotnego Grupa Bosch wykorzystuje wyłącznie rozwiązanie SingleKey ID, wymienione strony będą ściśle ze sobą współpracować. Dotyczy to również przetwarzania Państwa danych osobowych. Strony wspólnie ustaliły kolejność przetwarzania tych danych na poszczególnych etapach przetwarzania. Jako takie są wspólnie odpowiedzialne za ochronę Państwa danych osobowych podczas opisanych poniżej etapów przetwarzania (art. 26 RODO).

Jako osoba, której dane dotyczą, zgodnie z RODO mają Państwo prawo do uzyskania poniższych informacji od wyżej wymienionych stron.

Za które etapy procesu obowiązuje wspólna odpowiedzialność?

Etap przetwarzania: Rejestracja i logowanie przy użyciu SingleKey ID

Odpowiedzialność leży po stronie: Bosch.IO GmbH

Etap przetwarzania: Przegląd danych głównych i aplikacji oraz zarządzanie nimi przy użyciu SingleKey ID

Odpowiedzialność leży po stronie: Bosch.IO GmbH

Co uzgodniły strony?

Zgodnie z ich wspólną odpowiedzialnością za ochronę danych, wymienione powyżej strony uzgodniły, która z nich jest odpowiedzialna za spełnienie określonych obowiązków wynikających z RODO. W szczególności dotyczy to korzystania z praw osób, których dane dotyczą (art. 15–21 RODO), oraz wypełniania obowiązków w zakresie dostarczania informacji (art. 13–14 RODO).

Niniejsza umowa jest wymagana, ponieważ podczas udostępniania i obsługi SingleKey ID oraz jego funkcji dane osobowe są przetwarzane na różnych etapach przetwarzania i przez różne systemy obsługiwane przez Bosch.IO GmbH lub przez wszystkie strony wymienione w wykazie stron.

Co to oznacza dla Państwa jako osoby, której dotyczą dane?

Pomimo wspólnej odpowiedzialności strony wypełniają obowiązki wynikające z prawa o ochronie danych zgodnie z zakresem ich odpowiedzialności za poszczególne czynności przetwarzania danych w następujący sposób:

• Zgodnie ze wspólną odpowiedzialnością strony dostarczą osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji wymaganych na mocy art. 13 i 14 RODO w uporządkowanej, przejrzystej i zrozumiałej oraz łatwo dostępnej formie, używając jasnego i prostego języka. Informacje te przekazywane są nieodpłatnie. W tym celu każda ze stron dostarcza drugiej stronie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących jej obszaru działania.

• Strony bezzwłocznie poinformują się nawzajem o wszelkich stanowiskach prawnych zajmowanych przez Państwa jako osobę, której dane dotyczą. Strony przekazują sobie nawzajem wszelkie informacje wymagane do udzielenia odpowiedzi na żądania udzielenia informacji.

• Jako osoba, której dane dotyczą, zasadniczo otrzymują Państwo informacje od Bosch.IO GmbH. Niezależnie od niniejszej umowy wewnętrznej, jako osoba, której dane dotyczą, mogą Państwo również dochodzić swoich praw bezpośrednio względem każdej ze stron.

Kim są strony umowy?

Wszystkie podmioty Bosch, które podpisały Oświadczenie o przestrzeganiu zasad dotyczące Umowy o współadministrowaniu danymi, określane są jako strony umowy.

Bieżący wykaz stron można znaleźć w witrynie SingleKey ID pod adresem https://singlekey-id.com/en/data-protection-notice/.


3.5 Pliki dziennika

Za każdym razem, gdy korzystają Państwo z Internetu, Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje określone informacje, które przechowujemy w tzw. plikach dziennika.

Pliki dziennika są przechowywane przez nas przez krótki czas w celu ustalenia przyczyn zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (np. dla wyjaśnienia prób ataków), a następnie usuwane. Pliki dziennika, które muszą być zachowane do celów dowodowych, nie są usuwane do momentu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu i mogą w indywidualnym przypadku zostać przekazane organom śledczym.

Pliki dziennika (bez adresu bądź bez pełnego adresu IP) są wykorzystywane również do celów analizy. Zob. część "Autoreklama i reklamowanie przez innych oraz badanie rynku i zarządzanie leadami w dopuszczalnym ustawowo zakresie bądź w oparciu o udzielenie zgody".

W plikach dziennika są zapisywane następujące informacje:

• Adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego używanego do uzyskania dostępu do Serwisu internetowego • Adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego używanego do uzyskania dostępu do SingleKey ID

• Adres internetowy strony, z której uzyskuje się dostęp do Serwisu internetowego (tzw. URL źródła lub URL odsyłający)

• Nazwa usługodawcy, za pośrednictwem którego uzyskano dostęp do Serwisu internetowego

• Nazwa plików lub informacji, do których uzyskano dostęp

• Data i godzina, a także czas przywoływania danych

• Ilość przesłanych danych

• Kod statusu http (np. "żądanie zakończone sukcesem" lub "nie znaleziono żądanego pliku"). Więcej informacji można znaleźć w odpowiednich ofertach wymienionych poniżej.


3.6 Osoby niepełnoletnie

Serwis internetowy nie jest skierowany do dzieci poniżej 16. roku życia.


3.7 Przekazywanie danych innym administratorom

Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym administratorom zasadniczo tylko wtedy, gdy jest to wymagane do wykonania umowy, jeżeli sami, lub inna strona trzecia, mamy uzasadniony interes w przekazaniu danych lub jeśli wyrazili na to Państwo zgodę. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw prawnych oraz odbiorców lub kategorii odbiorców znajdują się w części "Cele przetwarzania i podstawy prawne". Stroną trzecią mogą być również inne firmy Grupy Bosch i CE-Partner Organization. Gdy dane są przekazywane stronom trzecim w oparciu o uzasadniony interes, jest to wyjaśnione w odpowiednich ofertach wymienionych poniżej.

Ponadto dane mogą być przekazywane innym administratorom, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów ustawowych lub wykonalnych nakazów administracyjnych lub sądowych.

3.7.1 Dostawcy usług (informacje ogólne)

Zewnętrznym usługodawcom powierzamy takie zadania, jak: sprzedaż i marketing, zarządzanie umowami, programowanie, hosting danych i prowadzenie infolinii. Usługodawców tych wybraliśmy z dużą starannością i stale ich obserwujemy, w szczególności pod względem dbałości o sposób przetwarzania przechowywanych u nich danych, a także ich ochronę. Wszystkich usługodawców zobowiązujemy do zachowania poufności i przestrzegania przepisów ustawowych. Usługodawcami mogą być również inne firmy wchodzące w skład Grupy Bosch.


3.8 Przekazywanie odbiorcom spoza EOG

Dane osobowe przekazujemy również odbiorcom spoza EOG w tzw. państwach trzecich. W takich przypadkach przed przekazaniem danych upewniamy się, czy odbiorca danych utrzymuje odpowiedni poziom ochrony danych lub czy wyrazili Państwo zgodę na przekazanie tych danych.

Mają Państwo prawo do otrzymania przeglądu odbiorców w państwach trzecich oraz kopii specjalnie uzgodnionych klauzul, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w części "Kontakt".


3.9 Okres przechowywania; okresy zatrzymywania

Państwa dane przechowujemy zasadniczo przez taki okres, jaki jest wymagany do działania naszych Serwisów internetowych i usług z nimi związanych lub przez jaki mamy uzasadniony interes w przechowywaniu tych danych (np. po wypełnieniu naszych zobowiązań umownych nadal możemy mieć uzasadniony interes w przesyłaniu informacji handlowych drogą pocztową). We wszystkich innych przypadkach usuniemy wszystkie Państwa dane osobowe z wyjątkiem danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. ze względu na okresy zatrzymywania wynikające z ordynacji podatkowej i kodeksu spółek handlowych jesteśmy zobowiązani do zatrzymania przez określony czas dokumentów takich jak umowy i faktury).


3.10 Przetwarzanie danych na podstawie innych przepisów prawnych

Dane możemy również gromadzić na podstawie innych przepisów prawnych. Należą do nich na przykład przepisy dotyczące kontroli eksportu, WE (sprawdzanie listy terrorystów), wojskowe, dotyczące znanych nadawców (przepisy o bezpieczeństwie frachtu lotniczego), podatkowe, ILSG, ogólne prawo równości, prawo pracy i wiele innych. Dane traktujemy zgodnie z wytycznymi w zakresie odpowiednich przepisów prawnych i analogicznie zgodnie ze zdefiniowanymi w tych przepisach zobowiązaniami w zakresie przechowywania. Dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po ustaniu obowiązku przechowywania.


4. Wykorzystanie plików cookie

W związku z udostępnianiem naszego serwisu internetowego mogą być stosowane pliki cookie i mechanizmy śledzenia.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą się zapisywać na Państwa urządzeniu podczas korzystania z naszego serwisu internetowego.

Niektóre z naszych witryn internetowych wykorzystują wyłącznie technicznie wymagane pliki cookie. Na tych stronach nie jest wyświetlany żaden menedżer plików cookie.

Do śledzenia wykorzystywane są różne technologie. Informacje przetwarzamy w szczególności za pośrednictwem technologii pikseli i/lub podczas analizy plików dziennika. Tego typu strony wykorzystują menedżer plików cookie.

4.1 Kategorie

Rozróżniamy pliki cookie, które są obowiązkowo wymagane do obsługi technicznych funkcji serwisu internetowego, oraz takie pliki cookie i mechanizmy śledzenia, które nie są obowiązkowo wymagane do obsługi technicznych funkcji serwisu internetowego.

Zasadniczo z serwisu internetowego można korzystać bez plików cookie, które służą innym celom niż techniczne.


4.2 Technicznie wymagane pliki cookie

Przez technicznie wymagane pliki cookie rozumiemy te pliki cookie, bez których nie można zapewnić działania serwisu internetowego pod względem technicznym. Obejmują one np. pliki cookie przechowujące dane w celu zapewnienia płynnego odtwarzania treści wideo lub audio.

Takie pliki cookie zostaną usunięte po opuszczeniu witryny.


4.3 Pliki cookie i mechanizmy śledzenia, które technicznie nie są wymagane

Takie pliki cookie i mechanizmy śledzenia wykorzystujemy tylko wtedy, gdy wyrazili na to Państwo wcześniej zgodę. Wyjątek stanowią pliki cookie, w których zapisywane są bieżące ustawienia prywatności użytkownika (wybór plików cookie). Używanie tego typu plików cookie opiera się na uzasadnionym interesie.

W obrębie tych plików cookie i mechanizmów śledzenia rozróżniamy dwie podkategorie:


4.4 Comfort cookies – "ciasteczka komfortu"

Pliki te ułatwiają obsługę, a tym samym pozwalają na wygodniejsze przeglądanie naszego serwisu internetowego; mogą być w nich zawarte np. ustawienia językowe.


4.5 Marketingowe pliki cookie i mechanizmy śledzenia

– Informacje ogólne

Dzięki zastosowaniu marketingowych plików cookie i mechanizmów śledzenia my i nasi partnerzy jesteśmy w stanie przedstawić Państwu ofertę dostosowaną do Państwa zainteresowań określonych na podstawie analizy zachowań użytkowników:

- Statystyka:

Używając narzędzi statystycznych, mierzymy np. liczbę odsłon strony.

– Śledzenie konwersji:

Nasi partnerzy śledzący konwersję umieszczają na Państwa komputerze plik cookie ("cookie konwersji"), jeżeli trafili Państwo na naszą stronę internetową poprzez reklamę danego partnera. Zazwyczaj pliki te ulegają dezaktywacji po upływie 30 dni. Jeśli odwiedzą Państwo pewne strony naszej witryny, a plik cookie pozostaje jeszcze aktywny, wówczas zarówno my, jak i dani partnerzy konwersji, otrzymają informację o tym, że kliknęli Państwo reklamę i zostali przekierowani na naszą witrynę. Procedurę tę można stosować na wielu urządzeniach. Informacje uzyskane dzięki plikom cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji i rejestrowania całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli daną reklamę i zostali przekierowani na stronę internetową z tagiem śledzenia konwersji.

– Wtyczki społecznościowe

Niektóre strony naszego serwisu internetowego zawierają treści i usługi innych dostawców (np. Facebook, Twitter), które mogą również wykorzystywać pliki cookie i aktywne moduły. Więcej informacji na temat wtyczek społecznościowych znajduje się w części "Wtyczki społecznościowe".

– Retargetowanie

Narzędzia te tworzą profile użytkowników za pomocą tzw. reklamowych plików cookie (ang. "web beacons"), czyli niewidocznych elementów graficznych, nazywanych również pikselami lub pikselami śledzenia, bądź za pomocą porównywalnych technologii. Są one wykorzystywane do reklamy opartej na zainteresowaniach oraz do kontroli częstotliwości, z jaką użytkownik ogląda określone reklamy. Właściwym dostawcą jest administrator danych odpowiedzialny za przetwarzanie danych w związku z narzędziem. Dostawcy narzędzi mogą ujawniać informacje w wyżej wymienionych celach również stronom trzecim. W tym kontekście należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych odpowiednich dostawców.

– Śledzenie na różnych urządzeniach

W takim przypadku na podstawie pseudonimowego identyfikatora użytkownika tworzony jest pseudonimowy profil użytkownika z informacjami pochodzącymi z różnych urządzeń.

– Visitor Stitching

Visitor Stitching to przypisywanie różnych punktów kontaktowych, takich jak witryny internetowe, aplikacje i identyfikatory urządzeń, do profilu użytkownika obejmującego różne urządzenia. Funkcja ta pozwala nam wyciągnąć wnioski na temat Państwa osoby na podstawie identyfikatora urządzenia, identyfikatora kontaktu, identyfikatora treści lub informacji zawartych w formularzach internetowych.

– Personalizacja

W celu zaoferowania Państwu spersonalizowanych doświadczeń i newslettera dopasowanego do Państwa zachowań w zakresie kliknięć i zakupów, na naszych stronach internetowych używamy mechanizmów śledzenia.

Należy pamiętać, że korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z przekazywaniem Państwa danych do odbiorców spoza EOG, gdzie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z RODO (np. USA). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w poniższym opisie poszczególnych narzędzi marketingowych.

4.5.1 Nazwa: Optimizely

Dostawca: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105

Funkcja: Ten plik cookie śledzi zachowania użytkownika w danej witrynie i optymalizuje jego doświadczenia.

Okres przechowywania: 1 rok lub do chwili wycofania zgody

Więcej informacji: https://help.optimizely.com/Set_Up_Optimizely/Cookies_and_localStorage_in_the_Optimizely_snippet; https://help.optimizely.com/Privacy_and_Data_Protection_Controls

4.5.2 Nazwa: Google Analytics

Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Funkcja: Analiza zachowań użytkowników (odwiedziny stron, liczba odwiedzających i wizyt, pobieranie plików), tworzenie pseudonimowych profili użytkowników na podstawie informacji o zalogowanych użytkownikach Google (cross-device tracking), wzbogacanie pseudonimizowanych danych użytkowników o dostarczane przez Google informacje specyficzne dla grupy docelowej, retargetowanie, testowanie użyteczności UX, śledzenie konwersji i retargetowanie w połączeniu z Google Ads.

4.5.2.1 Nazwa: Google Doubleclick

Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Funkcja: Umieszczanie reklam, remarketing, śledzenie konwersji

Więcej informacji: https://www.google.com/intl/de/policies/

4.5.2.2 Nazwa: Google Ads

Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Funkcja: Umieszczanie reklam, remarketing, śledzenie konwersji

Więcej informacji: https://adssettings.google.com/authenticated

4.5.3 Nazwa: Tealium i Tealium Audience Stream

Dostawca: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

Funkcja: Zarządzanie tagami witryn internetowych poprzez interfejs użytkownika, integracja kodów programów na naszych witrynach internetowych. Narzędzie wspierające planowanie i analizę kampanii na podstawie profili ruchu i zachowań zakupowych we własnych witrynach internetowych.

Okres przechowywania: 1 rok lub do chwili wycofania zgody

4.5.4 Nazwa: LinkedIn Pixel Insight Tag

Dostawca: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

Funkcja: LinkedIn przetwarza Państwa dane osobowe w celu tworzenia raportów z kampanii, śledzenia konwersji i wydarzeń związanych z klikaniem, jak również w celu reklamy zorientowanej na cel poza naszymi witrynami internetowymi (retargetowanie) w oparciu o adres URL, URL odsyłający, adres IP lub skrócony adres IP (w przypadku retargetowania pomiędzy urządzeniami), funkcje urządzenia i przeglądarki (agent użytkownika) oraz znacznik czasu. Nie otrzymujemy od LinkedIn żadnych danych osobowych użytkownika. Otrzymujemy jedynie anonimowe raporty z kampanii w ujęciu stron internetowych/grup docelowych i wydajności reklamy.

Okres przechowywania przez LinkedIn: Pseudonimizacja po 7 dniach; ostateczne usunięcie danych po 180 dniach

Więcej informacji: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4.5.5 Nazwa: HubSpot Analytics

Dostawca: HubSpot Ireland Limited, One Dockland Central D1, Dublin, Irlandia

Funkcja: Narzędzie wspierające marketing zautomatyzowany. Wspomaga generowanie i kwalifikowanie kontaktów; w naszych formularzach internetowych wykorzystujemy identyfikatory kontaktów i treści, pozwalające nam na identyfikację użytkownika oraz visitor-stitching, śledzenie konwersji i retargeting.

Więcej informacji: https://legal.hubspot.com/dpa; https://www.hubspot.com/data-privacy/privacy-shield; https://legal.hubspot.com/privacy-policy

4.5.6 Nazwa: Analiza kanału komunikacji i usług

Dostawca: Bosch Rexroth AG; Lise-Meitner-Str. 4, 89081 Ulm

Funkcja: Wewnętrzne analizy wykorzystania różnych kanałów komunikacji i usług organizacji Bosch Rexroth na całym świecie. Uzgadnianie danych z systemami wewnętrznymi.


4.6 Zarządzanie plikami cookie i mechanizmami śledzenia

Ustawieniami dotyczącymi plików cookie i mechanizmów śledzenia można zarządzać w przeglądarce i/lub naszych ustawieniach prywatności.

Uwaga: Wprowadzone ustawienia odnoszą się wyłącznie do używanej w danym przypadku przeglądarki.

4.6.1 Dezaktywacja wszystkich plików cookie

Jeśli chcą Państwo dezaktywować wszystkie pliki cookie, należy dokonać tego w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że może to wpłynąć na działanie witryny internetowej.

4.6.2 Zarządzanie ustawieniami dotyczącymi plików cookie i mechanizmów śledzenia, które technicznie nie są wymagane

Podczas odwiedzania naszych witryn internetowych zostaną Państwo zapytani (w warstwie plików cookie), czy wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookie typu "comfort cookies", marketingowych plików cookie lub mechanizmów śledzenia.

W naszych ustawieniach prywatności mogą Państwo wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość albo udzielić zgody w późniejszym terminie.


5. Wtyczki społecznościowe

W naszych Serwisach internetowych używamy wtyczek różnych serwisów społecznościowych. W tej części opisano każdą z tych wtyczek.

Podczas używania wtyczek przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem danego serwisu społecznościowego. W ten sposób dany dostawca otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka internetowa wyświetliła stronę serwisu społecznościowego z poziomu naszego Serwisu internetowego, nawet jeśli nie posiadają Państwo konta u tego dostawcy lub jeśli nie są Państwo tam zalogowani. W takim przypadku pliki dziennika (wraz z adresem IP) są przesyłane przez Państwa przeglądarkę internetową bezpośrednio do serwera danego dostawcy i tam ewentualnie zapisywane. Dostawca bądź jego serwer mogą znajdować się poza UE bądź EOG (np. w Stanach Zjednoczonych).

Wtyczki stanowią niezależne rozszerzenia dostawców serwisów społecznościowych. Nie mamy zatem wpływu na zakres danych zbieranych i przechowywanych przez dostawców serwisów społecznościowych przy użyciu wtyczek.

Cel i zakres zbierania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis społecznościowy oraz związane z tym prawa użytkowników i możliwości konfiguracji ustawień ochrony prywatności są przedstawione w informacjach o ochronie danych osobowych danego serwisu społecznościowego.

Jeśli nie chcą Państwo, by dostawcy serwisów społecznościowych otrzymywali dane i ewentualnie zapisywali bądź wykorzystywali je, nie należy używać danych wtyczek.

5.1 Wtyczki społecznościowe z Two Click Solution

Korzystając z tak zwanego Two Click Solution (rozwiązanie dwóch kliknięć), domyślnie chronimy Państwa wizytę na naszych stronach internetowych przed rejestrowaniem i przetwarzaniem przez dostawców sieci społecznościowych. Podczas korzystania z naszej strony internetowej, która zawiera takie wtyczki, są one początkowo dezaktywowane. Dopiero po kliknięciu odpowiedniego przycisku wtyczki są aktywowane.


5.2 Wtyczki serwisu Facebook

Facebook jest prowadzony przez firmę Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Przegląd wtyczek serwisu Facebook i ich wyglądu: https://developers.facebook.com/docs/plugins; informacje na temat polityki prywatności serwisu Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.


5.3 Wtyczki serwisu Twitter

Twitter jest prowadzony przez firmy Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA oraz Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irlandia ("Twitter"). Przegląd wtyczek serwisu Twitter i ich wyglądu: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview.html; informacje na temat polityki prywatności serwisu Twitter: https://twitter.com/privacy.


5.4 Wtyczki serwisu Pinterest

Pinterest jest prowadzony przez firmę Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia ("Pinterest"). Przegląd wtyczek serwisu Pinterest i ich wyglądu: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/; informacje na temat polityki prywatności serwisu Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.


5.5 E-mail do znajomego

Rozsyłane przez Państwa wiadomości e-mail będą zapisywane tylko do momentu zakończenia procesu wysyłania, a następnie usuwane.


5.6 Przycisk udostępniania

Dane będą przesyłane do operatorów kanałów mediów społecznościowych tylko po kliknięciu przycisku udostępniania. Żadne dane, nawet w postaci zanonimizowanej, nie są wcześniej przesyłane do operatorów kanałów mediów społecznościowych.


6. Korzystanie z naszych aplikacji mobilnych

Obok naszych Serwisów internetowych udostępniamy aplikacje mobilne ("Aplikacje"), które mogą Państwo pobrać na swoje urządzenie mobilne. Poza danymi gromadzonymi przez witryny internetowe zbieramy też, poprzez nasze aplikacje mobilne, dalsze dane osobowe wynikające konkretnie z korzystania z urządzenia mobilnego. Dzieje się to jednak tylko wtedy, gdy udzielili nam Państwo na to zgody.

Jeśli aplikacje gromadzą lub przetwarzają dane osobowe w sposób odbiegający od zdefiniowanego w niniejszych zasadach ochrony danych osobowych, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi poniżej.

6.1 Przetwarzanie identyfikatora Advertising Identifier/Advertising ID

Do celów reklamowych, jeśli wyrażą na to Państwo zgodę, używamy identyfikatora Advertising Identifier (IDFA) dla urządzeń z systemem operacyjnym iOS oraz identyfikatora Advertising ID dla urządzeń z systemem Android. Są to niestałe numery identyfikacyjne określonego urządzenia końcowego udostępniane przez systemy iOS lub Android. Zbierane poprzez nie dane nie są łączone z innymi informacjami dotyczącymi urządzenia. Aby móc udostępniać Państwu spersonalizowane reklamy i analizować ich wykorzystanie, używamy numerów identyfikacyjnych. Jeżeli w systemie iOS w menu "Ochrona danych" – "Reklama" aktywują Państwo opcję "Brak śledzenia reklam" bądź w systemie Android w menu "Ustawienia Google" – "Reklamy" wyłączą Państwo reklamy oparte na zainteresowaniach, możemy realizować tylko następujące działania: pomiar Państwa interakcji z banerami przez policzenie liczby wyświetleń banera bez kliknięcia go ("frequency capping"), pomiar współczynnika klikalności, ustalenie unikalnego użycia ("unique user") oraz zastosowanie środków bezpieczeństwa, zwalczanie oszustw i usuwanie błędów. W każdej chwili w ustawieniach urządzenia mogą Państwo usunąć identyfikator IDFA bądź Advertising ID ("Zresetuj identyfikator wyświetlania reklam"); wówczas tworzony jest nowy numer identyfikacyjny, który nie jest łączony z zebranymi wcześniej danymi. Zwracamy uwagę na to, że jeżeli ograniczą Państwo wykorzystanie danego numeru identyfikacyjnego, mogą Państwo nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej aplikacji.


6.2 Przetwarzanie danych przez operatorów platform dystrybucji aplikacji

Podczas pobierania danej aplikacji nie zbieramy żadnych danych i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z przesyłaniem danych, takich jak nazwa użytkownika, adres e-mail czy indywidualny identyfikator urządzenia, do platformy dystrybucji aplikacji (np. Google Play firmy Google, App Store firmy Apple, Galaxy App Store firmy Samsung). Nie mamy wpływu na to zbieranie i dalsze przetwarzanie danych przez platformę dystrybucji aplikacji jako administratora danych.


7. YouTube

Nasze Serwisy internetowe wykorzystują platformę wideo YouTube prowadzoną przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("YouTube"). YouTube jest platformą umożliwiającą odtwarzanie plików audio i wideo.

Gdy wyświetlą Państwo odpowiednią stronę naszego Serwisu internetowego, zintegrowany odtwarzacz YouTube nawiąże połączenie z serwisem YouTube, aby przesłać i odtworzyć plik wideo lub audio. Wówczas następuje przesłanie danych do serwisu YouTube jako administratora danych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przetwarzanie tych danych przez YouTube.

Więcej informacji o zakresie i celu gromadzenia danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez YouTube, Państwa prawach i możliwych do wybrania opcjach ochrony danych znajduje się w polityce prywatności serwisu YouTube.


8. Narzędzia komunikacyjne na platformach społecznościowych

Do przetwarzania wiadomości wysyłanych za pośrednictwem danej platformy społecznościowej (np. Twitter) oraz zapewniania wsparcia wykorzystujemy narzędzia komunikacyjne zintegrowane z tą platformą.

Celem obsługi zapytania przetwarzamy wiadomość wysłaną do nas za pośrednictwem platformy społecznościowej (a także, jeżeli to konieczne, dodatkowe dane, które otrzymujemy od dostawcy mediów społecznościowych w związku z tą wiadomością, takie jak imię i nazwisko lub pliki).

Ponadto możemy analizować te dane w zagregowanej i anonimowej formie, aby lepiej zrozumieć sposób wykorzystywania naszej platformy w kanale społecznościowym.

Przekazane nam dane osobowe przekażemy do właściwego podmiotu prawnego firmy Bosch obsługującego Państwa zapytanie (na przykład w przypadku, gdy Państwa zapytanie dotyczy produktu dystrybuowanego przez inny podmiot Bosch). Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub, w stosownych przypadkach, istniejący stosunek umowny (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetworzone dane osobowe są usuwane najpóźniej po 180 dniach od otrzymania wiadomości.


9. Łącza zewnętrzne

Nasze Serwisy internetowe mogą zawierać łącza do stron internetowych podmiotów trzecich (tzn. niepowiązanych z nami dostawców). Po kliknięciu przez Państwa takiego łącza nie mamy już kontroli nad gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem Państwa danych osobowych (takich jak adres IP lub adres URL strony, na której znajduje się łącze) przesłanych podmiotowi trzeciemu w momencie kliknięcia łącza. Wynika to z faktu, że postępowanie podmiotów trzecich nie podlega naszej kontroli. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez strony trzecie.


10. Bezpieczeństwo

Nasi pracownicy i firmy świadczące usługi w naszym imieniu są zobowiązane do zachowania poufności i przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Stosujemy wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ochrony zarządzanych przez nas danych osobowych, w szczególności przed ryzykiem niezamierzonego lub niedozwolonego zniszczenia, manipulowania, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z postępem technologicznym.


11. Prawa użytkownika

W celu wyegzekwowania swoich praw należy skorzystać z danych podanych poniżej w części "Kontakt". Należy przy tym upewnić się, że możliwa jest Państwa jednoznaczna identyfikacja.

Prawo do informacji i dostępu

Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeśli ma to miejsce, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania i usunięcia danych

Mają Państwo prawo zażądać sprostowania danych, które są nieprawidłowe. Mają Państwo również prawo – o ile są spełnione wymogi ustawowe – do uzupełnienia lub usunięcia Państwa danych.

Nie dotyczy to danych, które są wymagane do celów rozliczeniowych lub księgowych bądź które podlegają ustawowemu okresowi zatrzymywania. Jeśli jednak dostęp do takich danych nie jest wymagany, ich przetwarzanie jest ograniczone (zob. poniżej).

Ograniczenie przetwarzania

.

O ile spełnione zostały wymogi ustawowe, mają Państwo prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych.

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego

Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Prosimy uwzględnić fakt, że z przyczyn organizacyjnych możliwe jest nałożenie się terminów wniesienia przez Państwa sprzeciwu i wykorzystania Państwa danych do celów prowadzonej już kampanii.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych, którego podstawą prawną jest "uzasadniony interes"

Ponadto w dowolnym momencie mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli podstawą prawną tego przetwarzania jest "uzasadniony interes". W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych, chyba że zgodnie z wymogami prawnymi będziemy w stanie wykazać istotne i uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa praw.

Wycofanie zgody

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, w dowolnym momencie mają Państwo prawo do wycofania tej zgody ze skutkiem na przyszłość. Zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed tym wycofaniem pozostaje nienaruszona.

W przypadku subskrypcji rezygnację można złożyć za pośrednictwem łącza przesłanego w subskrybowanej wiadomości e-mail, o ile jest to przewidziane w ustawieniach danego Serwisu internetowego. Alternatywnie mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w części "Kontakt".

Przenoszenie danych

O ile spełnione zostały wymogi ustawowe, mają Państwo prawo do żądania, aby wszelkie udostępnione nam przez Państwa dane zostały Państwu przekazane w uporządkowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania – jeżeli jest to możliwe pod względem technicznym – aby powyższe dane zostały przekazane stronie trzeciej.

11.1 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu zajmującego się ochroną danych. W szczególności mogą Państwo odwołać się do organu ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania lub do organu ochrony danych właściwego dla siedziby naszej firmy. Tym ostatnim jest:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)

https://www.lda.bayern.de/en/index.html


12. Zmiany w niniejszych Zasadach ochrony danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych środków bezpieczeństwa i ochrony danych. W przypadku zmian treść naszych Zasad ochrony danych osobowych zostanie odpowiednio zmodyfikowana. W związku z tym prosimy mieć na uwadze aktualną wersję naszych Zasad ochrony danych osobowych, ponieważ mogą one podlegać modyfikacjom.


13. Kontakt

Jeżeli chcą się Państwo z nami skontaktować, mogą Państwo skorzystać z adresu podanego w części "Administrator".

Aby dochodzić swoich praw i zgłosić incydenty związane z ochroną danych, prosimy skorzystać z poniższego łącza:

https://request.privacy-bosch.com/entity/BR/

W celu przekazania sugestii i skarg związanych z przetwarzaniem danych osobowych zalecamy kontakt z naszym inspektorem ds. ochrony danych osobowych:

Inspektor ds. ochrony danych osobowych
Bezpieczeństwo informacji i ochrona prywatności (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
NIEMCY

lub

DPO@bosch.com


Stan na: 01.05.2023

e-Narzędzia

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Po zalogowaniu się za pomocą adresu e-mail do różnych e-Narzędzi dostępne są na przykład następujące obszary:

Konfiguratory produktów online i narzędzia do wymiarowania

Informacje wymagane przez użytkownika, na przykład za pośrednictwem obszaru Pobieranie danych CAD lub formularza kontaktowego, zostaną wysłane na adres e-mail podany przez użytkownika w procesie rejestracji


Pobieranie wydajnych narzędzi inżynierskich i narzędzi do wymiarowania

Dane użytkownika będą przechowywane za pośrednictwem prefiksowanego formularza kontaktowego


Pokoje portalu i Pokoje do współpracy

Obszar ten służy do prostej wymiany danych między zalogowanymi użytkownikami. Za pośrednictwem poczty można zaprosić do współpracy dowolne osoby, żadne dane nie zostaną w tym celu zapisane.

Z naszego obszaru Pobieranie danych CAD lub formularza kontaktowego można korzystać w dowolnym momencie, bez wcześniejszej rejestracji


Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• Dane kontaktowe (np. nazwa firmy, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, kraj, metadane, numer klienta)


Cele przetwarzania i podstawy prawne

My oraz zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

• Dostarczanie oprogramowania i usług oraz zarządzanie nimi
(Podstawa prawna: realizacja środków przedumownych, wypełnianie zobowiązań umownych)

• Dostarczanie informacji
(Podstawa prawna: uzasadniony interes w prawidłowym załatwieniu sprawy i celowym udzieleniu odpowiedzi na Państwa pytania poprzez przekazanie ich do odpowiedniej osoby kontaktowej w firmie Bosch Rexroth, działającej wewnętrznie w ramach różnych podmiotów prawnych)

• Dostarczanie plików do pobrania
(Podstawa prawna: uzasadniony interes, jakim jest globalna obsługa etapów poprzedzających sprzedaż na potrzeby nawiązywania i rozwijania relacji biznesowych oraz działalności biznesowej)


Zastosowanie mają również opisane wyżej Ogólne zasady ochrony danych osobowych.

Stan na: 01.03.2023

MTpro-Online-Designer

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych


Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

 • Dane kontaktowe (np. nazwa firmy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, kraj)
 • Dane główne podane dobrowolnie, np. numer klienta


Cele przetwarzania i podstawy prawne

My oraz zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • Globalne zarządzanie klientami i adresami
  (Podstawa prawna: wypełnianie zobowiązań umownych lub realizacja środków przedumownych, uzasadniony interes, jakim jest wewnętrzna wymiana danych między podmiotami z grupy Bosch Rexroth oraz rozwijanie naszych relacji biznesowych)
 • Dostarczanie utworzonych układów i zarządzanie nimi
  (Podstawa prawna: realizacja środków przedumownych, wypełnianie zobowiązań umownych)
 • Udostępnianie plików projektu upoważnionym przez Państwa zarejestrowanym użytkownikom
  (Podstawa prawna: uzasadniony interes, jakim jest wymiana danych pomiędzy platformami)
 • Przesyłanie zapytań partnerowi CE
  (Podstawa prawna: uzasadniony interes, jakim jest sprawna obsługa standardowych zapytań dotyczących produktów)


Zastosowanie mają również opisane wyżej Ogólne zasady ochrony danych osobowych.

Stan na: 20.01.2022

Formularze kontaktowe

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych


Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• Dane kontaktowe (pola obowiązkowe z *, np. adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres, kraj, zapytanie) i inne nieobowiązkowe informacje


Cele przetwarzania i podstawy prawne

• Dostarczanie informacji
(Podstawa prawna: uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych kontaktowych, prawidłowym załatwieniu sprawy i celowym udzieleniu odpowiedzi na Państwa pytania poprzez przekazanie ich do odpowiedniej osoby kontaktowej w firmie Bosch Rexroth, działającej wewnętrznie w ramach różnych podmiotów prawnych oraz CE-Partner Organisation)

• Dostarczanie plików do pobrania
(Podstawa prawna: uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych kontaktowych w celu globalnej obsługi etapów poprzedzających sprzedaż na potrzeby nawiązywania i rozwijania relacji biznesowych oraz działalności biznesowej)


Zastosowanie mają również opisane wyżej Ogólne zasady ochrony danych osobowych.


Stan na: 07.12.2022

Zarządzanie relacjami z klientami

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych


Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

 • Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, identyfikator osoby kontaktowej)


Cele przetwarzania i podstawy prawne

 • Globalna obsługa etapów poprzedzających sprzedaż na potrzeby nawiązywania i rozwijania relacji biznesowych
  (Podstawa prawna: uzasadniony interes, jakim jest rozwijanie nowych relacji biznesowych poprzez przekazanie ich do odpowiedniej osoby kontaktowej w firmie Bosch Rexroth, działającej wewnętrznie w ramach różnych podmiotów prawnych oraz CE-Partner Organization)
 • Globalne zarządzanie klientami i adresami
  (Podstawa prawna: uzasadniony interes, jakim jest wewnętrzna wymiana danych między podmiotami z grupy Bosch Rexroth)
 • Globalna obsługa i śledzenie zamówień
  (Podstawa prawna: wypełnianie zobowiązań umownych)
 • Globalna obsługa posprzedażna
  (Podstawa prawna: wypełnianie zobowiązań umownych)
 • Globalna obsługa klienta (zgłoszenia)
  (Podstawa prawna: wypełnianie zobowiązań umownych)


Przesyłanie danych


Informacje o współadministrowaniu danymi podmiotów, których dane dotyczą, zgodnie z art. 26(2)(2) RODO

Na których etapach procesu obowiązuje współadministrowanie danymi?

Wszyscy administratorzy przetwarzają dane osób, których dane dotyczą, zgromadzone podczas targów/wystaw lub pozyskane z innych źródeł, takich jak kanały w mediach społecznościowych, formularze internetowe czy wydarzenia online. Wszyscy administratorzy udostępniają dane celem generowania leadów/możliwości i umożliwienia realizacji wspólnych strategii biznesowych i KPI.

Cele przetwarzania:

Globalne zarządzanie relacjami z klientami

Zanonimizowana analiza usług komunikacyjnych w oparciu o nasze wsparcie klienta online

Więcej informacji na temat korzystania z przysługujących praw można znaleźć w części 3.3.1.1 ogólnej części informacji o ochronie danych.


Zastosowanie mają również opisane wyżej Ogólne zasady ochrony danych osobowych.

Stan na: 08.05.2023