WE MOVE. YOU WIN.

Notificarea privind protecția datelor a companiei Bosch Rexroth AG

Bosch Rexroth apreciază interesul manifestat de dumneavoastră față de produsele sale, precum și vizita dumneavoastră pe acest site web.

Informații generale despre Oferta noastră online

Bosch Rexroth AG (denumită în continuare „Bosch Rexroth AG” sau „Noi” sau „Nouă”) vă urează bun venit pe paginile noastre de internet și aplicațiile mobile (denumite colectiv și „Oferte online”). Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de compania și produsele noastre.


1. Bosch Rexroth AG vă respectă confidențialitatea

Protejarea confidențialității pe parcursul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și securitatea tuturor datelor de business reprezintă preocupări importante pentru noi. Prelucrăm date cu caracter personal colectate în timpul vizitării de dumneavoastră a Ofertelor noastre online, în mod confidențial și exclusiv în conformitate cu reglementările legale.

Protejarea datelor și securitatea informațiilor fac parte din politica noastră corporativă.


2. Operatorul

Bosch Rexroth AG este operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră; excepțiile sunt specificate în prezenta Notificare privind protecția datelor.

Datele noastre de contact sunt următoarele:

Bosch Rexroth AG
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germania

Persoana dumneavoastră de contact la Bosch Rexroth AG
info@boschrexroth.de
Sediul social corporativ
+49 9352 18 0


3. Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal

3.1 Categorii de date prelucrate

Sunt prelucrate următoarele categorii de date:

• Date pentru comunicări (de exemplu, nume, telefon, e-mail, adresă, adresă IP, ID marketing)

Pentru detalii suplimentare, consultați ofertele respective enumerate mai jos.


3.2 Principii

Datele cu caracter personal sunt compuse din toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; aici sunt incluse, de exemplu, nume, adrese, numerele de telefon, adrese de e-mail și date cadru contractuale, care reprezintă expresia identității unei persoane.

Colectăm, prelucrăm și utilizăm date cu caracter personal (inclusiv adrese IP) numai atunci când există o bază legală în acest sens sau dacă v-ați acordat consimțământul pentru prelucrarea sau utilizarea datelor cu caracter personal privitoare la această chestiune, de exemplu, prin înregistrare.


3.3 Scopurile prelucrării și temeiul juridic

Noi, precum și furnizorii de servicii contractați de noi vă prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri ale prelucrării:

3.3.1 Punerea la dispoziție a acestor Oferte online

(Temeiul juridic: interesul nostru legitim în marketingul direct, atât timp cât acesta are loc în conformitate cu legislația privind protecția datelor și concurența).

3.3.2 Soluționarea întreruperilor de servicii, precum și motive legate de securitate

(Temeiul juridic: îndeplinirea obligațiilor noastre legale în sensul securității datelor și interesul legitim în soluționarea întreruperilor de servicii, precum și în protejarea ofertelor noastre).

3.3.3 Publicitatea proprie și publicitatea din partea terților, precum și studii de piață, măsurarea gradului de acoperire și gestionarea clienților potențiali, în măsura în care acest lucru este permis de lege sau pe baza consimțământului

(Temeiul juridic: consimțământ/interesul nostru legitim în marketingul direct, dacă acesta este în conformitate cu legislația privind protecția datelor și concurența).

3.3.4 Protejarea și apărarea drepturilor noastre

(Temeiul juridic: interesul nostru legitim pentru protejarea și apărarea drepturilor pe care le avem).

Pentru detalii suplimentare, consultați ofertele respective enumerate mai jos.


3.4 Înregistrare

Dacă doriți să utilizați sau să obțineți acces la anumite beneficii care impun îndeplinirea unui contract, vă solicităm să vă înregistrați.

În cadrul înregistrării, colectăm datele cu caracter personal necesare pentru încheierea și îndeplinirea unui contract (de exemplu, prenume, nume de familie, adresă de e-mail), precum și date suplimentare oferite voluntar, dacă este cazul. Informațiile obligatorii sunt marcate cu un „*”.

3.4.1 Înregistrare și autentificare cu SingleKey ID

Utilizarea SingleKey ID și a altor funcții, în special administrarea datelor cadru și punerea la dispoziție a unei prezentări generale a aplicațiilor dumneavoastră are loc cu responsabilitatea companiei Bosch.IO GmbH în solidar cu persoanele responsabile pentru aplicațiile pe care le utilizați.

Pentru informații suplimentare despre operațiunile de prelucrare individuale și drepturile dumneavoastră, consultați secțiunea 3.4.1.1.

La înregistrarea și autentificarea cu SingleKey ID, termenii contractuali ai Singlekey ID (https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/documents/legal_notice/tc_registrationanduseofdigitalservices.pdf) și notificarea privind confidențialitatea SingleKey ID (https://singlekey-id.com/en/data-protection-notice/) se aplică prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În scopul utilizării SingleKey ID și a funcțiilor, a fost încheiat un acord al operatorilor asociați între Bosch.IO GmbH și compania noastră.

Ce semnificație are acest aspect pentru dumneavoastră?

3.4.1.1 Informații în conformitate cu Art. 26 alineatul (2) propoziția (2) din RGPD – operatori asociați

În scopul utilizării SingleKey ID, a fost încheiat un Acord al operatorilor asociați în conformitate cu Art. 26 din RGPD între

Partea 1
Bosch.IO GmbH
Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, Germania
și
Partea 2
Toate părțile nominalizate în
lista părților

Care este temeiul responsabilității în solidar?

În legătură cu punerea la dispoziție a SingleKey ID ca soluție exclusivă de sign-on unic a grupului Bosch, părțile menționate anterior vor colabora îndeaproape. Această afirmație se referă și la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Părțile au stabilit de comun acord ordinea prelucrării datelor, în etape de prelucrare individuale. Prin urmare, acestea sunt responsabile în solidar pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe parcursul etapelor de prelucrare descrise mai jos (Art. 26 din RGPD).

În calitate de persoană vizată, în conformitate cu RGPD, aveți dreptul la următoarele informații obținute de la părțile menționate anterior.

În cazul căror etape de prelucrare este valabilă responsabilitatea în solidar?

Etapă de prelucrare: înregistrare și autentificare cu SingleKey ID

Responsabilitatea îi revine: Bosch.IO GmbH

Etapă de prelucrare: prezentare generală și administrarea datelor cadru și a aplicațiilor cu SingleKey ID

Responsabilitatea îi revine: Bosch.IO GmbH

Ce au convenit părțile?

În concordanță cu responsabilitatea în solidar a acestora pentru protejarea datelor, părțile menționate anterior au convenit aria de responsabilitate a fiecăruia pentru îndeplinirea obligațiilor specifice în temeiul RGPD. În particular, aceasta se referă la exercitarea drepturilor persoanelor vizate (Art. 15–21 din RGPD) și la îndeplinirea obligațiilor privind furnizarea de informații (Art. 13–14 din RGPD).

Acest acord este necesar deoarece, în timpul punerii la dispoziție și utilizării SingleKey ID și a funcțiilor aferente, datele cu caracter personal sunt prelucrate în diferite etape de prelucrare, cu sisteme variate operate de Bosch.IO GmbH sau de toate părțile nominalizate în lista părților.

Ce semnificație are acest aspect pentru dumneavoastră, în calitate de persoană vizată?

Deși există o responsabilitate în solidar, părțile își vor îndeplini obligațiile în temeiul legislației privind protecția datelor, în conformitate cu responsabilitățile respective care le revin pentru activitățile individuale de prelucrare, după cum urmează:

• În conformitate cu responsabilitatea în solidar, părțile vor pune la dispoziția persoanei vizate orice informații necesare în baza Art. 13 și 14 din RGPD, într-o formă exactă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu. Aceste informații vor fi puse la dispoziție cu titlu gratuit. În acest scop, fiecare parte va pune la dispoziția celeilalte părți toate informațiile necesare din domeniul său de activitate.

• Părțile se vor informa reciproc, fără întârziere, cu privire la posibilele poziții legale adoptate de dumneavoastră, în calitate de persoană vizată. Acestea își vor pune la dispoziție reciproc toate informațiile necesare pentru a răspunde cererilor de informații.

• În calitate de persoană vizată, în principiu veți primi informațiile de la Bosch.IO GmbH. Indiferent de existența acestui acord de ordine interioară, vă puteți exercita drepturile, în calitate de persoană vizată, și direct împotriva oricăreia dintre părți.

Cine sunt părțile contractante?

Toate entitățile Bosch care au semnat Adresa de aderare la Acordul operatorilor asociați sunt denumite părți contractante.

Lista curentă a părților este publicată pe site-ul web SingleKey ID, la adresa https://singlekey-id.com/en/data-protection-notice/.


3.5 Fișiere jurnal

De fiecare dată când utilizați internetul, browserul dumneavoastră transmite anumite informații, pe care noi le stocăm în așa-numitele fișiere jurnal.

Noi stocăm fișierele jurnal pentru o scurtă perioadă de timp pentru a stabili întreruperile serviciului și din motive de securitate (de exemplu, pentru anchetarea încercărilor de atac), iar după aceea le ștergem. Fișierele jurnal a căror păstrare este necesară în scopuri probatorii sunt exceptate de la ștergere, până la soluționarea incidentului respectiv și pot fi transmise către organele de anchetă în cazuri individuale.

De asemenea, fișierele jurnal sunt utilizate pentru analiză (fără adresa IP sau fără adresa IP completă). Consultați și modulul „Publicitatea proprie și publicitatea din partea terților, precum și studii de piață, măsurarea gradului de acoperire și gestionarea clienților potențiali, în măsura în care acest lucru este permis de lege sau pe baza consimțământului”.

În fișierele jurnal sunt salvate următoarele informații:

• Adresa IP (adresa de protocol internet) a dispozitivului terminal utilizat pentru accesarea Ofertei online • Adresa IP (adresa de protocol internet) a dispozitivului terminal utilizat pentru accesarea SingleKey ID

• Adresa de internet a site-ului web de pe care este accesată Oferta online (așa-numitul URL de origine sau URL de referință)

• Numele furnizorului de servicii utilizat pentru accesarea Ofertei online

• Denumirile fișierelor sau informațiile care au fost accesate

• Data și ora, precum și durata accesării datelor

• Volumul de date transferate

• Codul de stare http (de exemplu, „cererea a reușit” sau „fișierul solicitat nu a fost găsit” Pentru detalii suplimentare, consultați ofertele respective enumerate mai jos.


3.6 Copiii

Prezenta Ofertă online nu este destinată copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani.


3.7 Transferul datelor către alți operatori

În principal, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transmise altor operatori numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea unei obligații contractuale; sau dacă noi sau un terț avem un interes legitim în transferul datelor; sau dacă v-ați acordat consimțământul. Puteți găsi detalii cu privire la temeiurile juridice și la destinatari sau categorii de destinatari în secțiunea „Scopurile prelucrării și temeiul juridic”. Terții pot fi și alte companii din cadrul grupului Bosch și al organizației CE-Partner. Atunci când sunt transferate date către terți pe baza unui interes legitim, acesta este explicat în ofertele respective enumerate mai jos.

În plus, datele pot fi transferate către alți operatori atunci când avem obligația să facem acest lucru, în baza reglementărilor legale sau a ordinelor administrative sau judiciare executorii.

3.7.1 Furnizori de servicii (aspecte generale)

Apelăm la furnizori externi de servicii cu activități precum servicii de vânzări și marketing, gestionarea contractelor, programare, găzduire de date și servicii telefonice. Am selectat cu atenție furnizorii de servicii respectivi și îi monitorizăm cu regularitate, în special în ceea ce privește gestionarea și protejarea diligentă a datelor pe care le stochează. Toți furnizorii de servicii au obligația de a păstra confidențialitatea și de a respecta prevederile legale. Furnizorii de servicii pot fi și alte companii din cadrul grupului Bosch.


3.8 Transferul către destinatari din afara SEE

Este posibil să transferăm date cu caracter personal către destinatari care se află în afara SEE, în așa-numitele țări terțe. În astfel de cazuri, anterior transferului ne asigurăm că destinatarul datelor oferă un nivel corespunzător de protecție a datelor sau că dumneavoastră v-ați acordat consimțământul pentru transfer.

Aveți dreptul să primiți o prezentare generală a destinatarilor din țări terțe și o copie a prevederilor convenite în mod specific, care garantează un nivel corespunzător de protecție a datelor. În acest scop, vă rugăm să folosiți informațiile din secțiunea „Contact”.


3.9 Durata stocării, perioadele de păstrare

În principal, stocăm datele dumneavoastră pe perioada necesară pentru prestarea Ofertelor noastre online și a serviciilor conexe sau pe perioada în care avem un interes legitim în stocarea datelor (de exemplu, este posibil să avem încă un interes legitim în marketingul prin corespondență după îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale). În toate celelalte cazuri, ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția datelor pe care suntem obligați să le stocăm pentru îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, în temeiul perioadelor de păstrare impuse prin codul fiscal și cel comercial, suntem obligați să avem disponibile unele documente, precum contracte și facturi, pentru o anumită perioadă de timp).


3.10 Prelucrarea datelor în temeiul altor reglementări legale

Colectăm date pe baza altor reglementări legale. Printre acestea se numără, de exemplu, reglementările privind controlul exporturilor, regulamentele CE (verificarea listelor de teroriști), reglementări de natură militară, expeditori cunoscuți (legea privind securitatea transportului aerian de mărfuri), reglementări fiscale, ILSG, legislația generică privind egalitatea de șanse, legislația muncii și multe altele. Tratăm datele în conformitate cu specificațiile reglementării legale respective și, în mod analog, cu obligațiile de stocare a acestora. Datele cu caracter personal vor fi șterse imediat după încetarea obligațiilor de stocare.


4. Utilizarea modulelor cookie

În contextul serviciului nostru online, pot fi utilizate module cookie și mecanisme de urmărire.

Modulele cookie sunt mici fișiere text, care pot fi stocate pe dispozitivul dumneavoastră atunci când vizitați serviciul nostru online.

Unele dintre site-urile noastre web sunt operate doar cu module cookie obligatorii din punct de vedere tehnic. Pe aceste site-uri web nu se utilizează dialoguri de gestionare a modulelor cookie.

Urmărirea este posibilă prin utilizarea unor tehnologii diferite. În particular, prelucrăm informații utilizând tehnologia cu pixeli și/sau în timpul analizei fișierelor jurnal. Pe acest site-uri web se utilizează dialoguri de gestionare a modulelor cookie.

4.1 Categorii

Facem distincția între module cookie obligatorii pentru funcționarea tehnică a serviciului online și module cookie și mecanisme de urmărire care nu sunt obligatorii pentru funcționarea tehnică a serviciului online.

În general, utilizarea serviciului online este posibilă fără module cookie care deservesc scopuri non-tehnice.


4.2 Module cookie obligatorii din punct de vedere tehnic

Module cookie obligatorii din punct de vedere tehnic înseamnă module cookie fără de care nu poate fi asigurată prestarea tehnică a serviciului online. Printre acestea se numără, de exemplu, module cookie care stochează date pentru a asigura reproducerea fără întreruperi a montajelor video sau audio.

Astfel de module cookie vor fi șterse după ce ieșiți de pe site-ul web.


4.3 Module cookie și mecanisme de urmărire care nu sunt obligatorii din punct de vedere tehnic

Utilizăm astfel de module cookie și mecanisme de urmărire dacă ne-ați acordat consimțământul prealabil, în fiecare caz în parte. Excepție face modulul cookie care salvează starea curentă a setărilor dumneavoastră de confidențialitate (modul cookie de selecție). Acest modul cookie este setat pe baza interesului legitim.

În ceea ce privește aceste module cookie și mecanisme de urmărire, facem distincția între două subcategorii:


4.4 Module cookie pentru îmbunătățirea confortului

Aceste module cookie facilitează utilizarea și, astfel, vă permit să parcurgeți serviciul nostru online într-un mod mai confortabil; de exemplu, în aceste module cookie pot fi incluse setările dumneavoastră lingvistice.


4.5 Module cookie și mecanisme de urmărire în scopuri de marketing

- Generale

Prin utilizarea modulelor cookie și a mecanismelor de urmărire în scopuri de marketing, noi și partenerii noștri vă putem prezenta oferte în funcție de interesele dumneavoastră, rezultate dintr-o analiză a comportamentului dumneavoastră de utilizator.

- Statistici:

Prin utilizarea instrumentelor statistice, contorizăm, de exemplu, de câte ori ați vizualizat pagina.

- Urmărirea conversiilor:

Partenerii noștri de urmărire a conversiilor plasează un modul cookie pe computerul dumneavoastră („modul cookie de conversie”) dacă ați accesat site-ul nostru web prin intermediul unei reclame a partenerului respectiv. În mod normal, aceste module cookie nu mai sunt valide după 30 de zile. Dacă vizitați anumite pagini ale site-ului nostru web și modulul cookie încă nu a expirat, noi și partenerul nostru respectiv în conversie putem identifica faptul că un anumit utilizator a dat clic pe reclamă și, astfel, a fost redirecționat către site-ul nostru web. Această acțiune poate fi realizată pe mai multe dispozitive. Informațiile obținute prin intermediul modulului cookie de conversie deservește scopul compilării statisticilor de conversie și înregistrării numărului total de utilizatori care au dat clic pe reclama respectivă și au fost redirecționați către un site web cu o etichetă de urmărire a conversiilor.

- Pluginuri pentru medii de socializare

Unele dintre paginile serviciului nostru online găzduiesc conținutul și serviciile altor furnizori (de exemplu, Facebook, Twitter), care pot utiliza, de asemenea, module cookie și module active. Pentru detalii suplimentare privind pluginurile pentru medii de socializare, consultați secțiunea „Pluginuri pentru medii de socializare”.

- Retargeting

Aceste instrumente creează profiluri de utilizatori prin intermediul modulelor cookie publicitare sau al modulelor cookie publicitare terțe, așa-numite „semnalizatoare web” (grafică invizibilă, denumită și pixeli sau pixeli de urmărire) sau prin intermediul unor tehnologii comparabile. Acestea sunt utilizate pentru publicitatea bazată pe interese și pentru a controla frecvența cu care utilizatorul urmărește anumite reclame. Furnizorul relevant este operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor în legătură cu instrumentul respectiv. Este posibil ca furnizorii de instrumente să divulge informații și către terți, în scopurile menționate mai sus. În acest context, vă rugăm să consultați notificările privind protecția datelor ale furnizorilor relevanți.

- Urmărirea inter-dispozitive

În acest caz, pe baza unui ID de utilizator cu pseudonim, este creat un profil cu pseudonim al utilizatorului, cu informații privind utilizarea unor dispozitive diferite.

- Visitor stitching

Alocarea unor puncte de contact diferite, cum ar fi site-uri web, aplicații și ID-uri de dispozitive, unui profil de utilizator inter-dispozitive. Pe baza ID-ului dispozitivului dumneavoastră, a ID-ului contactului, a ID-ului conținutului sau a informațiilor din formularele web, putem trage concluzii despre persoana dumneavoastră.

- Personalizare

Pentru a vă oferi o experiență personalizată și un buletin informativ în funcție de comportamentul dumneavoastră privind clicurile și achizițiile, pe site-urile noastre web utilizăm mecanisme de urmărire.

Vă rugăm să rețineți că utilizarea instrumentelor poate include transferul datelor dumneavoastră către destinatari din afara SEE, unde nu există un nivel adecvat de protecție a datelor în conformitate cu RGPD (de exemplu, SUA). Pentru detalii suplimentare privind acest subiect, vă rugăm să consultați următoarea descriere a instrumentelor de marketing individuale.

4.5.1 Nume: Optimizely

Furnizor: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105, SUA

Funcție: Modulul cookie vă urmărește comportamentul de utilizator pe site-ul web și vă optimizează experiențele personalizate de utilizator.

Perioadă de stocare: 1 an sau până la retragerea consimțământului

Pentru informații suplimentare, vizitați: https://help.optimizely.com/Set_Up_Optimizely/Cookies_and_localStorage_in_the_Optimizely_snippet; https://help.optimizely.com/Privacy_and_Data_Protection_Controls

4.5.2 Nume: Google Analytics

Furnizor: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda

Funcție: Analizează comportamentul utilizatorului (accesări ale paginii, număr de vizitatori și vizite, descărcări), crearea profilurilor de utilizator cu pseudonime pe baza informațiilor inter-dispozitive pentru utilizatorii Google autentificați (urmărire inter-dispozitive), suplimentarea datelor utilizatorilor cu pseudonime cu informații specifice grupurilor țintă furnizate de Google, retargeting, testare UX, urmărirea conversiilor și retargeting în legătură cu Google Ads.

4.5.2.1 Nume: Google Doubleclick

Furnizor: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda

Funcție: Plasarea reclamelor, remarketing, urmărirea conversiilor.

Pentru informații suplimentare, vizitați: https://www.google.com/intl/de/policies/

4.5.2.2 Nume: Google Ads

Furnizor: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda

Funcție: Plasarea reclamelor, remarketing, urmărirea conversiilor.

Informații suplimentare sunt disponibile la: https://adssettings.google.com/authenticated

4.5.3 Nume: Tealium și Tealium Audience Stream

Furnizor: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121, SUA

Funcție: Administrarea etichetelor site-urilor web prin intermediul unei interfețe cu utilizatorul, integrarea codurilor de programare pe site-urile noastre web. Instrument pentru sprijinirea planificării campaniilor și a analizei, bazat pe profiluri de mișcare și pe comportamentul de cumpărare pe site-urile noastre web.

Perioadă de stocare: 1 an sau până la retragerea consimțământului

4.5.4 Nume: LinkedIn Pixel Insight Tag

Furnizor: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda

Funcție: LinkedIn vă prelucrează datele cu caracter personal pentru a crea raportări de campanie, pentru urmărirea conversiilor și a evenimentelor clic, precum și pentru publicitatea pentru grupuri țintă specifice din afara site-urilor noastre web (retargeting) pe bază de URL, URL de referință, adresă IP scurtată sau hash (în cazul retargetingului inter-dispozitive), dispozitive și caracteristici ale browserului (agent utilizator) și marcă de timp. Noi nu primim de la LinkedIn niciun fel de date cu caracter personal care vă aparțin. Primim doar raportări de campanie anonimizate privind grupurile țintă ale site-urilor web și performanțele publicitare.

Perioadă de stocare LinkedIn: Pseudonimizare după 7 zile. Ștergere finală după 180 de zile.

Pentru informații suplimentare, vizitați: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4.5.5 Nume: HubSpot Analytics

Furnizor: HubSpot Ireland Limited, One Dockland Central D1, Dublin, Irlanda

Funcție: Instrument pentru sprijinirea scopurilor de marketing automatizat. Pentru generarea și calificarea contactelor utilizăm ID-urile contactelor și ale conținutului în formularele noastre web, care ne permit să vă identificăm și să realizăm visitor stitching, urmărirea conversiilor și retargetingul.

Pentru informații suplimentare, vizitați: https://legal.hubspot.com/dpa; https://www.hubspot.com/data-privacy/privacy-shield; https://legal.hubspot.com/privacy-policy

4.5.6 Nume: Analiza canalului de comunicare și service

Furnizor: Bosch Rexroth AG; Lise-Meitner-Str. 4, 89081 Ulm, Germania

Funcție: Analize pe plan intern a utilizării diferitelor canale de comunicare și service ale organizației Bosch Rexroth la nivel internațional. Reconcilierea datelor cu sisteme interne.


4.6 Gestionarea modulelor cookie și a mecanismelor de urmărire

Vă puteți gestiona setările privind modulele cookie și mecanismele de urmărire din browser și/sau setările noastre de confidențialitate.

Notă: setările pe care le-ați făcut se referă numai la browserul utilizat în fiecare caz în parte.

4.6.1 Dezactivarea tuturor modulelor cookie

Dacă doriți să dezactivați toate modulele cookie, vă rugăm să dezactivați modulele cookie din setările browserului dumneavoastră. Vă rugăm să rețineți că această acțiune poate afecta funcționalitatea site-ului web.

4.6.2 Gestionarea setărilor proprii cu privire la modulele cookie și mecanismele de urmărire care nu sunt obligatorii din punct de vedere tehnic

Atunci când vizitați site-urile noastre web, un nivel dedicat modulelor cookie vă va întreba dacă vă acordați consimțământul pentru utilizarea de compania noastră a unor posibile module cookie pentru îmbunătățirea confortului, module cookie în scopuri de marketing sau, respectiv, mecanisme de urmărire.

Vă puteți retrage consimțământul din setările noastre de confidențialitate, cu efect în viitor sau vă puteți acorda consimțământul la un moment ulterior.


5. Pluginuri pentru medii de socializare

În Ofertele noastre online utilizăm așa-numitele pluginuri pentru medii de socializare de la diferite rețele de socializare. Acestea sunt descrise individual în secțiunea de față.

La utilizarea pluginurilor, browserul dumneavoastră de internet creează o conexiune directă cu serverul rețelelor de socializare respective. În acest fel, furnizorul respectiv primește informația că browserul dumneavoastră de internet a accesat pagina respectivă a Ofertei noastre online, chiar dacă nu aveți un cont de utilizator la acest furnizor sau în prezent nu sunteți conectat la cont. În acest caz, fișierele jurnal (inclusiv adresa IP) sunt transmise direct de la browserul dumneavoastră de internet către un server al furnizorului respectiv, putând fi stocate acolo. Furnizorul sau serverul acestuia se poate afla în afara UE sau SEE (de exemplu, în Statele Unite).

Pluginurile sunt extensii independente ale furnizorilor de rețele de socializare. Din acest motiv, nu putem influența domeniul de aplicare a datelor colectate și stocate de aceștia.

Scopul și domeniul de aplicare ale colectării, prelucrării continue și utilizării datelor de rețeaua de socializare, precum și drepturile dumneavoastră și opțiunile de setare pentru protejarea confidențialității dumneavoastră pot fi găsite prin consultarea notificărilor privind protecția datelor ale rețelei de socializare respective.

În cazul în care nu doriți ca furnizorii de rețele de socializare să primească și, dacă este cazul, să stocheze sau să utilizeze datele, nu trebuie să utilizați pluginurile respective.

5.1 Pluginurile pentru medii de socializare cu soluție cu două clicuri

Prin utilizarea așa-numitei soluții cu două clicuri, vă protejăm vizita pe paginile noastre web împotriva înregistrării și prelucrării implicite de furnizorii de rețele de socializare. La utilizarea unei pagini dedicate prezenței noastre pe internet care utilizează astfel de pluginuri, acestea sunt dezactivate inițial. Pluginurile sunt activate doar după ce faceți clic pe respectivul buton.


5.2 Pluginurile Facebook

Facebook este administrat de Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook”). Puteți găsi o prezentare generală a pluginurilor Facebook și aspectul acestora aici: https://developers.facebook.com/docs/plugins, puteți găsi informații despre protecția datelor la Facebook aici:http://www.facebook.com/policy.php.


5.3 Pluginurile Twitter

Twitter este administrat de Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA și de Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irlanda („Twitter”). Puteți găsi o prezentare generală a pluginurilor Twitter și aspectul acestora aici: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview.html, puteți găsi informații despre protecția datelor la Twitter aici: https://twitter.com/privacy.


5.4 Pluginurile Pinterest

Pinterest este administrat de Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda („Pinterest”). Puteți găsi o prezentare generală a pluginurilor Pinterest și aspectul acestora aici: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/, puteți găsi informații despre protecția datelor la Pinterest aici: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.


5.5 Trimite e-mail către un prieten

E-mailurile dumneavoastră distribuite vor fi salvate numai până la finalizarea procesului de trimitere; ulterior, acestea sunt șterse.


5.6 Butonul de partajare

Datele vor fi trimise către operatorii canalelor de rețele de socializare numai după ce dați clic activ pe butonul de partajare. Nu sunt transmise date către operatorii canalelor de rețele de socializare înainte de acest moment, nici măcar într-o formă anonimă.


6. Utilizarea aplicațiilor noastre mobile

Pe lângă Ofertele noastre online, oferim și aplicații mobile („Aplicații”), pe care le puteți descărca pe dispozitivul dumneavoastră mobil. În afară de datele colectate pe site-urile noastre web, prin intermediul aplicațiilor noastre colectăm și date cu caracter personal suplimentare, care rezultă în mod specific din utilizarea unui dispozitiv mobil. Această colectare face obiectul consimțământului dumneavoastră acordat în prealabil.

Dacă aplicațiile noastre colectează sau prelucrează date cu caracter personal care rezultă din prezenta Notificare privind protecția datelor, vă rugăm să consultați ofertele respective enumerate mai jos.

6.1 Prelucrarea identificatorului de publicitate/ID-ului de publicitate

Pe baza consimțământului dumneavoastră, în scopuri publicitare utilizăm așa-numitul „identificator de publicitate” (IDFA) pentru dispozitivele iOS și așa-numitul ID de publicitate pentru dispozitivele Android. Acestea sunt numere de identificare temporare pentru un anumit dispozitiv terminal, oferite de iOS sau Android. Datele colectate nu sunt asociate cu alte informații referitoare la dispozitiv. Utilizăm numere de identificare pentru a vă pune la dispoziție reclame personalizate și pentru a analiza utilizarea. Atunci când activați (pentru dispozitive iOS) opțiunea „No ad tracking” (Fără urmărirea reclamelor) în setările dispozitivului, la „Privacy” – „Advertisements” (Confidențialitate – Reclame) sau (pentru dispozitive Android) opțiunea „Deactivate interest-based advertisements” (Dezactivare reclame bazate pe interese) în setările Google, la „Advertisements” (Reclame), putem efectua exclusiv următoarele contorizări: Contorizarea interacțiunii dumneavoastră cu bannerele, prin calcularea numărului de afișări ale unui banner fără clicuri („limită de frecvențe”), rata de clicuri, evaluarea gradului de utilizare unic („utilizator unic”) și măsuri de securitate, combaterea fraudei și depanare. Din setările dispozitivului aveți întotdeauna posibilitatea să ștergeți IDFA sau ID-ul de publicitate („Reset ad ID”) (Resetare ID de publicitate); ulterior este generat un număr nou de identificare, care nu este combinat cu datele colectate anterior. Vă informăm că este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile aplicației noastre dacă restricționați utilizarea numărului de identificare respectiv.


6.2 Prelucrarea datelor efectuată de operatorii magazinelor de aplicații

Nu colectăm date și sfera noastră de responsabilitate nu include situațiile în care date precum numele de utilizator, adresa de e-mail și identificatorul individual al dispozitivului sunt transferate către un magazin de aplicații (de exemplu, Google Play de la Google, App Store de la Apple, Galaxy Apps Store de la Samsung) în momentul descărcării aplicației respective. Nu putem influența această colectare de date și prelucrarea ulterioară a acestora de magazinul de aplicații, în calitate de operator.


7. YouTube

Ofertele noastre online utilizează platforma video YouTube, care este administrată de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda („YouTube”). YouTube este o platformă care permite redarea fișierelor audio și video.

La accesarea unui anumit site al Ofertelor noastre online, care conține un player YouTube încorporat, această acțiune creează o conexiune cu YouTube, astfel încât fișierul video sau audio să poată fi transmis și redat. Prin această acțiune, datele sunt transferate către YouTube, în calitate de operator de date. Nu suntem responsabili pentru prelucrarea unor astfel de date de YouTube.

În Notificarea YouTube privind protecția datelor puteți găsi informații suplimentare cu privire la domeniul de aplicare și scopul datelor colectate, la prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de YouTube, la drepturile și opțiunile dumneavoastră de confidențialitate disponibile pentru selectare.


8. Instrumente de comunicare pe platformele de socializare

Pe platforma noastră de socializare (de exemplu, Twitter) utilizăm instrumente de comunicare pentru procesarea mesajelor pe care le trimiteți prin intermediul acestei platforme de socializare și pentru a vă oferi asistență.

La trimiterea unui mesaj prin intermediul platformei noastre de socializare, mesajul (și, dacă este necesar, alte date pe care le primim de la furnizorul rețelei de socializare în legătură cu mesajul respectiv, cum ar fi numele dumneavoastră și fișierele atașate) va fi procesat de noi pentru a vă putea gestiona cererea de informații.

În plus, putem analiza aceste date într-o formă agregată și anonimizată pentru a înțelege mai bine modul în care este utilizată platforma noastră de socializare.

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați vor fi transmise către entitatea juridică Bosch responsabilă pentru procesarea cererii dumneavoastră de informații (de exemplu, în eventualitatea în care cererea dumneavoastră de informații se referă la un produs care este distribuit de o altă entitate juridică Bosch). Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este interesul nostru legitim (Art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD) sau, dacă este cazul, o relație contractuală existentă (Art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD). Datele cu caracter personal prelucrate vor fi șterse cel târziu în decurs de 180 de zile de la primirea mesajului dumneavoastră.


9. Linkuri externe

Ofertele noastre online pot conține linkuri către pagini de internet ale unor terți, în special furnizori care nu au legătură cu noi. Dacă dați clic pe un link, noi nu putem influența colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal care pot fi transmise atunci când dați clic pe linkul către terț (cum ar fi adresa IP sau URL-ul site-ului pe care se află linkul), deoarece comportamentul terților nu se încadrează, în mod evident, în sfera noastră de control. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de terți.


10. Securitate

Angajații noștri și companiile care prestează servicii în numele nostru sunt obligate la confidențialitate și la respectarea legislației aplicabile de protecția datelor.

Luăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta un nivel adecvat de securitate și pentru a vă proteja datele administrate de noi, în special împotriva riscurilor de distrugere involuntară sau ilegală, manipulare, pierdere, modificare sau divulgare neautorizată sau acces neautorizat. Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite în permanență, în funcție de progresul nostru tehnologic.


11. Drepturile utilizatorilor

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să utilizați detaliile furnizate în secțiunea „Contact”. Dacă faceți acest lucru, vă rugăm să vă asigurați că este posibilă identificarea clară a persoanei dumneavoastră.

Dreptul la informare și acces

Aveți dreptul să obțineți confirmarea din partea noastră dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu și, în cazul unui răspuns afirmativ, aveți dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul la rectificare și ștergere

Aveți dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte. În măsura îndeplinirii cerințelor legale, aveți dreptul de a obține finalizarea ștergerii datelor dumneavoastră.

Acest drept nu se aplică în cazul datelor necesare pentru facturare sau în scopuri contabile sau care fac obiectul unei perioade legale de păstrare. Cu toate acestea, dacă accesul la aceste date nu este necesar, prelucrarea acestora este restricționată (a se vedea mai jos).

Restricționarea prelucrării

.

În măsura îndeplinirii cerințelor legale, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră.

Opoziția în ceea ce privește marketingul direct

În plus, vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul marketingului direct. Vă rugăm să luați în considerare faptul că, din motive organizatorice, este posibil să existe o suprapunere între obiecția dumneavoastră și utilizarea datelor dumneavoastră, în contextul unei campanii aflate deja în desfășurare.

Opoziția în ceea ce privește prelucrarea datelor pe baza temeiului legal al „interesului legitim”

În plus, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în măsura în care această opoziție se bazează pe un interes legitim. Ulterior vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră, cu excepția cazului în care demonstrăm că există motive legitime convingătoare, în conformitate cu cerințele legale, care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Retragerea consimțământului

Dacă ne-ați acordat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, aveți dreptul de a revoca acest consimțământ în orice moment, cu efect în viitor. Legalitatea prelucrării datelor anterior revocării dumneavoastră rămâne neschimbată.

Abonamentele pot fi retrase prin intermediul linkului menționat în abonament, dacă este cazul, din setările Ofertei online respective. În mod alternativ, vă rugăm să ne contactați utilizând informațiile din secțiunea „Contact”.

Portabilitatea datelor

În măsura îndeplinirii cerințelor legale, puteți solicita să primiți datele pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat sau, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, aveți dreptul de a solicita să transferăm datele respective către un terț.

11.1 Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Puteți face apel la autoritatea de supraveghere responsabilă pentru locul sau statul dumneavoastră de reședință sau la autoritatea de supraveghere responsabilă pentru compania noastră. Această autoritate de supraveghere este:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)

https://www.lda.bayern.de/en/index.html


12. Modificări aduse Notificării privind protecția datelor

Ne rezervăm dreptul de a modifica măsurile noastre de securitate și protecție a datelor. În astfel de cazuri, vom modifica în consecință Notificarea noastră privind protecția datelor. Prin urmare, vă rugăm să fiți atenți la versiunea curentă a Notificării noastre privind protecția datelor, deoarece aceasta face obiectul modificării.


13. Contact

Dacă doriți să ne contactați, ne puteți găsi la adresa specificată în secțiunea „Operatorul”.

Pentru a vă exercita drepturile și pentru a informa cu privire la incidente privind protecția datelor, utilizați următorul link:

https://request.privacy-bosch.com/entity/BR/

Pentru sugestii și reclamații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă recomandăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor:

Responsabilul cu protecția datelor
Securitatea și confidențialitatea informațiilor (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANIA

sau

DPO@bosch.com


Data intrării în vigoare: 1.5.2023

Instrumente electronice

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal

După autentificarea cu adresa dumneavoastră de e-mail în diferitele instrumente electronice, următoarele zone vă stau la dispoziție, de exemplu:

Configuratoare de produse și instrumente de dimensionare online

Informațiile pe care le-ați solicitat, de exemplu, prin intermediul secțiunii Descărcare CAD sau al formularului de contact, vor fi trimise la adresa de e-mail pe care ați specificat-o în timpul procesului de înregistrare.


Instrumente de inginerie și instrumente de dimensionare cu capabilitate de descărcare

Datele dumneavoastră vor fi stocate prin intermediul formularului de contact prestabilit.


Portal Rooms și Collaboration Rooms

Această secțiune este utilizată pentru schimbul simplu de date între utilizatori autentificați. Prin intermediul e-mailului puteți invita orice persoană de contact pentru colaborare, nu se vor salva nici un fel de date în acest scop.

Secțiunea noastră „Descărcare CAD” și formularul de contact pot fi utilizate în orice moment, fără înregistrare prealabilă.


Categoriile de date prelucrate

Sunt prelucrate următoarele categorii de date:

• Date pentru comunicări (de exemplu, denumirea companiei, numărul de telefon, adresa de e-mail, țara, metadate, numărul de client)


Scopurile prelucrării și temeiurile juridice

Noi, precum și furnizorii de servicii contractați de noi, vă prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri ale prelucrării:

• Furnizarea și administrarea software-ului și a serviciilor
(temeiul juridic: măsuri premergătoare contractului, îndeplinirea obligațiilor contractuale)

• Furnizarea de informații
(temeiul juridic: interesul legitim de a gestiona corect și de a răspunde în mod consecvent la preocuparea dvs. prin transmiterea acesteia către o persoană de contact oportună Bosch Rexroth la nivel intern, între entitățile juridice)

• Furnizarea descărcărilor
(temeiul juridic: interesul legitim în gestionarea globală a pre-vânzărilor pentru inițierea și consolidarea relațiilor de afaceri și a volumului de afaceri)


De asemenea, sunt valabile Notificările generale privind protecția datelor menționate mai sus.

Data intrării în vigoare: 1.3.2023

MTpro-Online-Designer

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal


Categoriile de date prelucrate

Sunt prelucrate următoarele categorii de date:

• Date pentru comunicări (de exemplu, denumirea companiei, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, țara)

• Date cadru oferite voluntar, de exemplu, numărul de client


Scopurile prelucrării și temeiurile juridice

Noi, precum și furnizorii de servicii contractați de noi, vă prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri ale prelucrării:

• Administrarea globală a clienților, gestionarea adreselor (temeiul juridic: îndeplinirea obligațiilor contractuale sau a măsurilor premergătoare contractului, interesul legitim privind schimbul intern de date între entitățile juridice Bosch Rexroth și consolidarea relațiilor de afaceri)

• Furnizarea și administrarea șabloanelor create (temeiul juridic: măsuri premergătoare contractului, obligații contractuale)

• Partajarea fișierelor dumneavoastră de proiect cu utilizatori înregistrați, conform autorizării dumneavoastră. (Temeiul juridic: interesul legitim în schimbul simplu de date la nivel de platformă)

• Alocarea și transferul cererilor către CE Partner (temeiul juridic: interesul legitim privind gestionarea eficientă a cererilor de informații standard)


De asemenea, sunt valabile Notificările generale privind protecția datelor menționate mai sus.

Data intrării în vigoare: 20.01.2022

Formulare de contact

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal


Categoriile de date prelucrate

Sunt prelucrate următoarele categorii de date:

• Date de contact (câmpuri obligatorii* de exemplu: adresă de e-mail, nume, telefon, adresă, țară, cerere) și alte informații fără caracter obligatoriu


Scopurile prelucrării și temeiurile juridice

• Furnizarea de informații
(temeiul juridic: interesul legitim în prelucrarea datelor dumneavoastră de contact, de a gestiona corect și de a răspunde în mod consecvent la preocuparea dvs. prin transmiterea acesteia către o persoană de contact oportună Bosch Rexroth la nivel intern, între entitățile juridice și organizația CE-Partner)


• Furnizarea descărcărilor
(temeiul juridic: interesul legitim în prelucrarea datelor dumneavoastră de contact în scopul gestionării globale a pre-vânzărilor pentru inițierea și consolidarea relațiilor de afaceri și a volumului de afaceri)


De asemenea, sunt valabile Notificările generale privind protecția datelor menționate mai sus.


Data intrării în vigoare: 7.12.2022

Gestionarea relațiilor cu clienții

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal


Categoriile de date prelucrate

Sunt prelucrate următoarele categorii de date:

• Date pentru comunicări (de exemplu, numele, e-mailul, telefonul, adresa, ID-ul persoanei de contact)


Scopurile prelucrării și temeiurile juridice

• Gestionarea globală a fazelor de pre-vânzări pentru inițierea și consolidarea relațiilor de afaceri
(temeiul juridic: interesul legitim privind consolidarea relațiilor de afaceri prin transmiterea acestuia către o persoană de contact oportună Bosch Rexroth la nivel intern, între entitățile juridice și organizația CE-Partner)

• Administrarea globală a clienților, gestionarea adreselor
(temeiul juridic: interesul legitim privind schimbul intern de date între entitățile juridice Bosch Rexroth)

• Manipularea și urmărirea globală a comenzilor
(temeiul juridic: îndeplinirea obligațiilor contractuale)

• Service-ul post-vânzare global
(temeiul juridic: îndeplinirea obligațiilor contractuale)

• Serviciul global de asistență clienți (ticketing)
(temeiul juridic: îndeplinirea obligațiilor contractuale)


Transferul datelor

Informarea persoanelor vizate cu privire la operatorii asociați, în conformitate cu Art. 26 alin. 2 propoziția 2 din RGPD

În cazul căror etape de prelucrare există un operator asociat?

Toți operatorii prelucrează datele persoanelor vizate, colectate la târguri/expoziții comerciale sau din alte surse, precum canalele de rețele de socializare, formularele web și evenimentele online. Toți operatorii partajează datele pentru a genera clienți potențiali/oportunități și pentru a permite colaborarea în cadrul strategiilor de afaceri și al indicatorilor KPI.

Activități de prelucrare:

Gestionarea globală a relațiilor cu clienții

Analiza anonimizată a serviciilor de comunicații, pe baza serviciului nostru de asistență online pentru clienți

Pentru informații suplimentare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră, consultați secțiunea 3.3.1.1 din partea generală a Notificării privind protecția datelor.


De asemenea, sunt valabile Notificările generale privind protecția datelor menționate mai sus.


Data intrării în vigoare: 8.5.2023