Vietnam
Image Alt

ActiveMover transfer system 1.0

Tên tệp:

R999001427_ActiveMover_1.0__2018-07__media.pdf

Trạng thái tài liệu:

Active

Loại phương tiện:

Danh mục

Tài liệu số:

R999001426

Ấn bản số:

R999001427

Ngày ấn bản:

01-07-2018

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh

Kích cỡ tệp:

4.07MB

Ngày sửa đổi:

2020-11-21T17:55:55Z

Tag:

transfer system, linear motor, conveyor system, transport system

Nhóm sản phẩm:

Công nghệ lắp ráp

Các phiên bản bằng các ngôn ngữ khác